dertien doelen vertaald l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dertien doelen vertaald PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dertien doelen vertaald

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Dertien doelen vertaald - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Project taalcompetenties bis School of Education, 21 oktober. Dertien doelen vertaald. Inhoud van de presentatie. Probleemstelling, opzet en doelen van het project Voorstellen van de website Dertien Doelen Vertaald Voorstellen van het curriculum van het tweede jaar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dertien doelen vertaald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud van de presentatie
Inhoud van de presentatie

Probleemstelling, opzet en doelen van het project

Voorstellen van de website Dertien Doelen Vertaald

Voorstellen van het curriculum van het tweede jaar

Voorbeeld en videofragment

partners van het project
Partners van het project

Project binnen de pool Brab_Ant

Partners: KHLeuven (penvoerend), HUBrussel, GroepT, KHMechelen

probleemstelling
Probleemstelling

“Elke leerkracht taalleerkracht”

Taalcompetenties Dertien Doelen

Kloof tussen eindtermen Nederlands en taalcompetenties nodig in hoger onderwijs

Vraag naar vernieuwd curriculum taalvaardigheid en taalcompetenties

taalcompetenties vertaald
Taalcompetenties vertaald

Taalcompetenties vertaald (1)

Focus op de eigen taalvaardigheid van de student en op academische taalvaardigheid

Curriculumvernieuwing eerste jaar en stage

Taalcompetenties vertaald (2)

Focus op de professionele taalcompetenties

Curriculumvernieuwing tweede en derde jaar met stage

doelen van project bis
Doelen van project ‘bis’

Doel 1: voor alle studenten (2de en 3de jaar)

Curriculum ‘Taalgericht vakonderwijs’

Nederlands als instructietaal

Taalontwikkeling op school

Onderwijs voor taalzwakke leerlingen

Resonans via collega’s

doelen van project bis7
Doelen van project ‘bis’

Doel 2: voor de studenten met keuzevak Nederlands (3de jaar)

Module ‘Taalbeleid’

Voorbereiding om later het taalbeleid in secundaire scholen te ondersteunen

Resonans via secundaire scholen

website dertien doelen vertaald
Website Dertien Doelen Vertaald

www.dertiendoelenvertaald.be

Inhoud:

Cursus 1ste opleidingsjaar (eigen taalvaardigheid van de student)

Cursus 2de opleidingsjaar (taalontwikkelend lesgeven), kijkwijzers, opdrachten, good practices

Module taalbeleid

curriculum taalvaardigheid
Curriculum taalvaardigheid
 • Referentiekader: Dertien doelen in een dozijn
 • 1ste opleidingsjaar:

- doelen m.b.t. eigen taalvaardigheid als student

 • 2de opleidingsjaar
  • - doelen m.b.t. specifieke leerkrachtvaardigheden
  • - doelen m.b.t. de taalvaardigheid en taalontwikkeling van de leerlingen
curriculum 2 de opleidingsjaar
Curriculum 2de opleidingsjaar
 • Doelen uit Dertien doelen in een dozijn:
 • Doelstelling 1: Gesprekken voeren met leerlingen
 • Doelstelling 2: Beoordelen en toegankelijk maken van teksten
 • Doelstelling 3: Mondelinge opdrachten geven
 • Doelstelling 4: Schriftelijke vragen en opdrachten geven
 • Doelstelling 5: Een schriftelijke evaluatie geven
 • Visie:
 • Taalontwikkelend lesgeven (Marianne Verhallen en Wim Van Beek)
 • Taalgericht vakonderwijs (Maaike Hayer en Theun Meestringa)
taalontwikkelende visie probleemstelling
Taalontwikkelende visie - probleemstelling
 • Taal op school struikelblok voor sommige leerlingen: beheersing van de schooltaal, begrijpend lezen voorwaarden voor studiesucces
 • Leerkrachten evalueren (impliciet) de taal van de leerlingen: opdrachten kunnen interpreteren, antwoorden formuleren

=> (Kleine) didactische ingrepen in ALLE vakken om die talige struikelblokken te beperken en de taalvaardigheid van de lln te stimuleren

=> Doel: betere beheersing van de vakinhouden

taalontwikkelende visie 3 pijlers
Taalontwikkelende visie: 3 pijlers
 • Taalaanbod: begrijpelijk en interactief:
  • Contextuele inbedding, van concreet naar abstract, betekenisonderhandeling, leerlingen leren omgaan met schooltaal en vaktaal, visualisering van begrippen, …
 • Taalproductie stimuleren:
  • Voldoende taalruimte voor de leerlingen, gesprekken tussen leerkracht en leerling, gesprekken tussen leerlingen, …
 • Feedback geven:
  • verschillende soorten feedback geven, aangepaste feedbackstrategieën hanteren zoals bevestigen, om verduidelijking vragen, verbeterd herhalen, uitbreiden van de inhoud,...
ontwikkelde materialen
Ontwikkelde materialen
 • Cursus
 • Elk hoofdstuk = concretisering één doel volgens taalontwikkelende visie
 • Talige en didactische achtergrond, checklists, casussen, korte opdrachten
 • Kijkwijzers
 • Checklist per doel
 • = concretisering doel volgens taalontwikkelende visie
 • (versus: Maaike Hayer: checklist per pijler van taalgericht lesgeven)
 • Opdrachten
 • = toepassing op praktijk / reflectie over eigen vakgebied, stagelessen…
opdrachten voorbeeld
Opdrachten: voorbeeld

Reflectie op eigen les(voorbereiding):

 • Analyseer je onderwijsleergesprek m.b.v. de checklist ‘gesprekken voeren met leerlingen’
 • Benoem drie sterke punten; benoem drie zwakke punten
 • Herschrijf het OLG. Voer minstens drie wijzigingen uit
 • Verantwoord waarom je herschrijving beter is voor de taalontwikkeling van je leerlingen

Doel:

 • Bewustmaking, een (zelf)kritische houding ontwikkelen t.o.v. de talige aspecten in hun zaakvaklessen
voorbeeld les zuivere stoffen en mengsels
Voorbeeld: les ‘zuivere stoffen en mengsels’

“ Allereerst is het bij het geven van een les belangrijk dat de leerlingen zich betrokken voelen bij de les, opdat ze geïnteresseerd kunnen luisteren naar de uitleg van de leerkracht. Bij de inleiding van de les wordt er dan ook gebruik gemaakt van verschillende herkenbare stoffen uit de leefwereld van de leerlingen. Op deze manier sluit de les onmiddellijk aan bij de interesses en de ervaringen van de leerlingen, waardoor ze zich al onmiddellijk meer betrokken zullen voelen bij de les. Door gebruik te maken van deze herkenbare en eenvoudige stoffen wordt ook de voorkennis van de leerlingen uit hun eigen leefomgeving gestimuleerd en hebben ze reeds het gevoel dat ze niet bij nul moeten beginnen. Ook krijgen de leerlingen de ruimte om hun eigen denkprocessen te formuleren. Zo mogen ze bijvoorbeeld zelfstandig uitleggen waarom ze een groep stoffen in precies die twee door hen gevormde subgroepen verdeeld hebben”.

voorbeeld zuivere stoffen en mengsels
Voorbeeld: ‘zuivere stoffen en mengsels’
 • Instapfase: originele versie
 • “Ik heb hier enkele stoffen meegebracht die jullie zeker wel kennen. Jullie mogen nu eens proberen om deze in 2 groepen in de delen. Je mag zelf kiezen hoe.”
 • OLG
 • Wie heeft er een voorstel om 2 groepen te maken?
 • Welke stoffen heb je in welke groep gezet?
 • En op basis van welk criterium heb je de stoffen zo verdeeld?
voorbeeld zuivere stoffen en mengsels17
Voorbeeld: zuivere stoffen en mengsels
 • Instapfase: herschreven versie
 • “Ik heb hier enkele stoffen meegebracht die jullie zeker wel kennen. Jullie mogen nu eens proberen om deze in 2 groepen in de delen. Je mag zelf kiezen hoe.”
 • OLG
 • Welke stoffen vinden jullie allemaal terug?
 • Zijn er hiervan stoffen bij waarvan jullie nog nooit gehoord hebben?
 • Probeer eens per twee de stoffen te verdelen. Je moet proberen twee groepen te vormen. Overloop samen de mogelijke groepen. Vertel ook aan elkaar waarom je die groepen zou vormen.
 • Welke stoffen heb je in welke groep gezet?
 • Waarom heb je de stoffen in die twee groepen onderverdeeld?
 • We gebruiken een reden om de groep te verdelen. Zo’n reden noemen we een criterium.
 • Op basis van welk criterium hebben jullie de stoffen zo verdeeld?
checklist gesprekken voeren met leerlingen
Checklist ‘Gesprekken voeren met leerlingen’
 • Observatieopdracht:

les wiskunde: ‘gelijkvormige en congruente figuren’

 • Becommentarieer het videofragment m.b.v. de checklist
  • - Hoe brengt de leerkracht de nieuwe vaktermen aan?
  • - Hoe realiseert ze een krachtige leeromgeving met zorg voor:
  • * Taalaanbod
  • * Taalruimte
  • * Feedback
bespreking
Context en betekenisonderhandeling

Vertrekken vanuit context (concreet, visueel, driedimensionaal), niet vanuit abstracte begrippen.

Voortdurend heen en weer bewegen tussen vaktaal en alledaagse taal

Aansluiting bij leefwereld van de leerlingen

Taalproductie stimuleren

1) Leerlingen stimuleren om hun observaties in eigen taal/ in alledaagse

taal te verwoorden

2) De leerkracht voegt vaktermen toe; leerlingen herhalen.

lln herformuleert vragen

Feedback

lkr. parafraseert antwoorden van de leerlingen

lkr vraagt door op antwoorden van de lln

lkr spoort lln aan antwoorden toe te lichten

Principe van de herhaling

Bespreking