SOCIALIZACE - PowerPoint PPT Presentation

socializace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIALIZACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIALIZACE

play fullscreen
1 / 18
SOCIALIZACE
297 Views
Download Presentation
reuel
Download Presentation

SOCIALIZACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOCIALIZACE Mgr. Vilém Ďoubal 2011 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

 2. Socializace = proces začleňování člověka do společnosti, • uskutečňuje se prostřednictvím sociálního učení, • jedinec se postupně vzdaluje od výchozího stavu novorozeněte, • stává se z něho kulturní bytost schopná fungovat ve složitém systému lidské společnosti.

 3. Socializace je celoživotní proces. • Během socializace může docházet k socializačním problémům (např. izolace jedince v dětství – tzv. „vlčí děti“). • Člověk a společnost se vzájemně ovlivňují (oboustranný vztah). • Člověk se socializuje, ale zároveň i individualizuje (personalizace).

 4. Základní aspekty socializace • osvojení si základních kulturních návyků (např. slušné chování, stolování atd.) • účelné používání předmětů denní potřeby • osvojení si mateřského jazyka a dalších forem komunikace • vzdělání – základní poznatky

 5. Základní aspekty socializace • základní sociální role • orientace v základních společenských normách a hodnotách • postupný vývoj sebekontroly

 6. Co ovlivňuje socializaci? • Vývoj jedince (ontogeneze) je složitý proces, ve kterém dochází ke kvalitativně odlišným změnám: • biologické (tělesné – vliv dědičnosti), • psychologické (změny emocí, citů a postojů k sobě i okolí), • sociální (působení vnějších vlivů (rodina, prostředí, společnost, kultura).

 7. Socializace směřuje k samostatnosti a rostoucí nezávislosti. • Aktivita jedince – člověk je sám tím, kdo svůj život aktivně utváří a nese za něj odpovědnost.

 8. Dědičnost vs. prostředí • dědičnost (přenos znaků a vlastností z jedince na jeho potomky – geny) • prostředí (veškeré vlivy, které ovlivňují život jedince - životospráva) • spory o to, co je člověku vrozené a co získává během života • dnes: vzájemné působení obou faktorů

 9. Problémy se sociální adaptací (přizpůsobení se) • ohrožení procesu socializace při absenci určité zkušenosti • např. agresivita dětí způsobená nevhodnou výchovou, • obtížné začlenění do kolektivu a potíže s navazováním přátelství, • potíže s respektováním pravidel apod.

 10. Psychická deprivace • stav vzniklý následkem náročných životních situací, • člověk nemá dlouhodobě uspokojeny základní potřeby (nedostatečné hygienické podmínky, špatná výživa, týrání, zanedbávání apod.) • následek: zaostávání ve vývoji, celkové neprospívání dítěte

 11. Co může také vést k psychické deprivaci • Extrémní sociální izolace („vlčí děti“) • Podmínky ústavní výchovy (dětské domovy aj.) • Podmínky v rodině (časté konflikty, špatné sociální podmínky, zanedbávání či týrání dítěte)

 12. Amala a Kamala („vlčí děti“)

 13. Amala a Kamala („vlčí děti“)

 14. Nalezeny v indickém Midnapuru v roce 1920 Josephem Singem (pracoval v místním sirotčinci, začal se o ně starat). • Obě dívky vykazovali vlčí chování. • Chodily po všech čtyřech, ožívaly hlavně v noci, neměly rády slunce a velmi dobře viděly ve tmě.

 15. Měly pronikavý čich a sluch. Jedly syrové maso z misky na zemi. • Projevovaly jen málo lidských emocí jakéhokoli druhu - kromě strachu. • Neznaly lidskou řeč. Obě dívky vydávaly vysoké naříkavé zvuky podobné vlčímu vytí. • Kamale bylo v době objevení asi 8 let, Amale okolo 1,5 roku.

 16. Kamala se nakonec naučila čistotnosti a zvykla si na společnost ostatních lidí. Byla schopna chodit i vzpřímeně, ale nikdy ne dokonale. • Po několika letech se naučila pouze 40 slov a jen chabě ovládala gramatiku. • Amala před svou časnou smrtí (zemřela už po roce) začala projevovat známky pokroku v lidské řeči jako normální batole.

 17. Zdroje • Kolektiv autorů. Společenské vědy pro střední školy 1. díl. Brno: Didaktis, 2009. ISBN: 978-80-7358-144-2. • Dostupné online ˂http://www.amazon.de/3096-Tage-Natascha-Kampusch/dp/3471350403˃. [cit. 11. 5. 2011]. • Dostupné online ˂http://spolek-vlkofilu.blog.cz/1004/amala-a-kamala-vlci-deti˃. [cit. 10. 5. 2011].