Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego
Download
1 / 37

PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z J?ZYKA POLSKIEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO. . PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO. Celem dzisiejszego wykładu jest pomoc w przygotowaniu do egzaminu ustnego. Zostaną tu omówione przepisy związane z tym egzaminem, opracowanie bibliografii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z J?ZYKA POLSKIEGO' - fabiano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

.


PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Celem dzisiejszego wykładu jest pomoc

w przygotowaniu do egzaminu ustnego. Zostaną tu omówione przepisy związane

z tym egzaminem, opracowanie bibliografii

i wskazówki, jak przygotować prezentację maturalną na przykładzie tematu językowego.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego1
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin ustny jest przeprowadzany

i oceniany w szkole, do której uczęszcza uczeń. Egzamin jest zdawany tylko na jednym poziomie.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego2
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Ocenę z egzaminu wystawia szkolny zespół egzaminacyjny, w skład którego wchodzi jeden polonista z Twojej szkoły i polonista z innej szkoły. Przewodniczącym zespołu jest nauczyciel posiadający wpis do ewidencji OKE.

W zespole egzaminacyjnym nie może zasiadać nauczyciel, który Cię uczył języka polskiego

w ostatnim roku szkolnym.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego3
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin trwa około 25 minut. Składa się

z dwóch części:

* prezentacji przygotowanego tematu

* rozmowy z egzaminatorem.

Prezentacja trwa 15 minut, zaś rozmowa

nie powinna przekraczać 10 minut.

Pytania zadawane w trakcie rozmowy są protokołowane.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego4
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzaminatorzy oceniają umiejętność posługiwania się językiem polskim w trakcie prezentacji i rozmowy. Brak rozmowy skutkuje oceną poniżej 30% wymaganych punktów

i niezdaniem egzaminu. Próg zaliczenia wynosi 30%, czyli 6 punktów. Za cały egzamin można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Egzaminatorzy oceniają też poziom merytoryczny prezentacji, umiejętność selekcji materiału i gospodarowanie czasem.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego5
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Doświadczony egzaminator łatwo sprawdzi,

czy treść prezentacji jest samodzielna,

a lektury wykazane w bibliografii zostały przeczytane.

Tylko samodzielnie przygotowana prezentacja daje wiedzę i pewność siebie, niezbędne

w trakcie rozmowy.Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego6
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzaminatorzy przyznają punkty w czterech kategoriach:

* realizacja tematu (1p., 2p., 3p.)

* kompozycja (1p., 2p.)

* rozmowa (2p., 5p.,7p.)

* język (2p., 4p., 6p., 8p.)

Jeśli dane kryterium nie zostało spełnione, zdający otrzymuje 0 punktów.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego7
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Szkolna lista tematów (we wrześniu)

 • Wybór tematu (do końca września)

 • Możliwość zmiany tematu (do 15.02)

 • Wielu uczniów może wybrać ten sam temat

 • Uczniowie mogą przedstawić taką samą bibliografię

 • Szkolna lista tematów jest jedna dla wszystkich uczniów w danej szkole


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego8
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Uczeń klasy drugiej może zaproponować wprowadzenie swojego tematu do szkolnej listy tematów. Musi to zrobić do połowy marca.

W kwietniu zespół polonistów opracowuje nową listę na następny rok szkolny i na niej może umieścić temat uczniowski, który spełnia wymogi formalne.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego9
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Swoją propozycję tematu należy zgłosić nauczycielowi języka polskiego. Może się zdarzyć, że proponowany temat jest wąski lub został usunięty ze szkolnej listy. Nauczyciele mają obowiązek zmiany tematów.

Po wpisaniu uczniowskiego tematu na listę mogą go wybrać także inni uczniowie.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego10
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Szkolna lista tematów podzielona jest na trzy działy tematyczne:

* Literatura

* Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

* Język


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego11
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Literatura

  Podstawą pracy jest pogłębiona lektura

  wybranych dzieł literackich i związanych

  z nimi opracowań, dzieł z historii i teorii literatury oraz artykułów naukowych.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego12
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

  Oprócz materiału literackiego, którego nie można pominąć, należy wykorzystać (w zależności od tematu) wybrane dziełaz dziedziny plastyki, muzyki, filmu, teatru, architektury itp. W trakcie prezentacji przez 5 minut można pokazywać wybrane fragmenty filmów, muzyki, czy spektakli teatralnych.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego13
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Język

  W przygotowaniu prezentacji z tego działu można wykazać się wiedzą językoznawczą. Opracowanie prezentacji wymaga większej inwencji. Można w trakcie prezentacji prezentować nagrania piosenek, czy wypowiedzi osób, które posłużyły za ilustrację omawianego zjawiska językowego.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego14
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Po wybraniu tematu należy przygotować bibliografię. Bibliografia dzieli się na podmiotową i przedmiotową. Zapis bibliograficzny został opisany w odpowiednich przepisach prawnych. Uczeń nie musi znać szczegółowo przepisów. Źródłem informacji

dla ucznia jest Informator Maturalny.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego15
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Opis bibliograficzny książki składa się

z następujących elementów:

1. Nazwisko i imię autora2. Tytuł w formie występującej w źródle

3. Wydanie, (czasem brak tej informacji)

4. Miejsce wydania5. Nazwa wydawcy6. Rok wydania7. Ewentualny numer ISBN.

Np. Herbert Zbigniew. Wiersze wybrane, wyd.I, Kraków. Wydawnictwo a5, 2004. ISBN 83-85568-71-9


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego16
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Opis bibliograficzny artykułu z pracy zbiorowej:Pod tym pojęciem rozumiemy niezależny tekst stanowiący część większej publikacji. Wtedy podajemy: 1. Nazwisko i imię autora2. Tytuł artykułu w formie występującej w źródle3. Tytuł dzieła

4. Łącznik, który może mieć formę „w:”5. Autor lub redaktor całości pracy

6. Wydanie

7. Miejsce wydania8. Nazwa wydawcy9. Rok wydania10. Ewentualny numer ISBN (brak w starszych pracach)11. Numery stron wskazujące lokalizację artykułu w obrębie książki.

Np. Wójcik Włodzimierz, Psychologizm, realizm, polityka – Zofia Nałkowska, w: Faron Bolesław, red, Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Wyd. II. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974, s. 443-473.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego17
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:1. Nazwisko i imię autora 2. Tytuł artykułu w formie występującej w źródle3. Tytuł czasopisma5. Dokładna lokalizacja, tj. rok, numer czasopisma, numery stron.

Uwaga: Tytuł czasopisma w Polsce najczęściej ujmuje się w cudzysłów i zapisuje pismem prostym.

Np. Ulewicz, Tadeusz. Niespodzianka humanistyczna: Fraszki Kochanowskiego w przekładzie włoskim. „Ruch Literacki”, rocz. XXXVII, 1996, z. 4, s. 389-396.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego18
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Uwagi końcowe:

 • W sporządzaniu opisu bibliograficznego bardzo ważna jest konsekwencja w używaniu znaków interpunkcyjnych.

 • Między autorem a tytułem stawiamy kropkę.

 • Między tytułem a podtytułem postawić można kropkę lub dwukropek.

 • Po tytule (podtytule), a przed współautoramii wolno użyć przecinka lub kropki, ta sama zasada dotyczy oddzielenia współpracowników od adresu wydawniczego.

 • Między miejscem wydania a nazwą wydawcy stoi dwukropek, między nazwą wydawcy a datą wydania przecinek.

 • Po adresie wydawniczym podaje się numer strony lub stron, stawia się przecinek.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego19
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

W bibliografii można umieścić także materiały, które nie zostały wydane, np. nagranie wypowiedzi lub wywiad sporządzone na potrzeby prezentacji. Można też zamieścić wyniki przeprowadzonej ankiety językowej, sondy ulicznej lub opis fotografii

i innych kopii. W razie wątpliwości, jak opisać takie materiały, pomóc mogą pracownicy biblioteki albo poloniści.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego20
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Bibliografię należy uporządkować alfabetycznie (według nazwisk autorów).

Nad bibliografią podajemy temat prezentacji, imię

i nazwisko autora. Pod bibliografią należy się własnoręcznie podpisać.

Razem z bibliografią należy podać informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które zostaną wykorzystane podczas prezentacji.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego21
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Bibliografię uczeń przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły)

nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego22
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Jeśli uczeń nie złoży bibliografii, może stawić się na egzamin. Jednak w takiej sytuacji szkolny zespół egzaminacyjny nie przeprowadza rozmowy. Maturzysta wygłasza prezentację

i zostaje oceniony. Egzamin nie może być zdany, ponieważ rozmowa się nie odbyła - 0p. za to kryterium. Język też będzie oceniony na 0p., bo nie odbyła się rozmowa.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego23
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Uczeń może (nie musi) przygotować sobie plan ramowy prezentacji. Może go wnieść na egzamin, ale musi pokazać go komisji, żeby można było stwierdzić, czy to jest plan, a nie np. ściąga. W Informatorze maturalnym istnieje wzór takiego dokumentu. Pamiętać należy,

że musi on zmieścić się na kartce formatu A4.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego24
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Imię i nazwisko

TEMAT

I. Literatura podmiotu

II. Literatura przedmiotu

III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu

2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści)

3. Wnioski

IV. Materiały pomocnicze

Podpis zdającego


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego25
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Temat: Na wybranych przykładach omów funkcję zapożyczeń w języku polskim.

Temat ten można zrealizować na wiele sposobów. We wstępie należy określić własne rozumienie tematu, postawić tezę, sformułować problem. Takie ujęcie pozwoli zbudować pełniejszą prezentację.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego26
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Na wybranych przykładach omów funkcję zapożyczeń w języku polskim.

Po przedstawieniu swojej konkretyzacji tematu wprowadź definicję zapożyczeń, albo odwołaj się do odpowiedniego materiału naukowego, np.:

Z. Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w., Warszawa 1993

Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego27
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Zapożyczenia w literaturze. Należałoby znaleźć przykłady zapożyczeń w dziełach literackich i zastanowić się jakie pełnią

  w nich funkcje. Mogą pojawić się zapożyczenia z innych języków (np. w dziełach Prusa czy Sienkiewicza), mogą też zostać przywołane zapożyczenia gwarowe (np. u Przerwy-Tetmajera).


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego28
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapożyczenia w ujęciu historycznym. Jakie funkcje pełniły zapożyczenia z innych języków w różnych okresach rozwoju naszej kultury. Potrzebne lektury, np.

 • A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, A-K, t. 2, L-P, Warszawa 2000

 • H. Rybicka, Zapożyczenia z łaciny w języku polskim XVIII w., „Polonistyka” 1968 nr 3, s. 17-25


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego29
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapożyczenia w prasie i telewizji.

Trzeba znaleźć pozytywne i negatywne strony współczesnych zapożyczeń, wskazać przykłady np. z reklam, polityki.

 • B. Klebanowska, W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1989

 • Słownik gramatyki, red. J. Bralczyk,

  W. Gruszczyński, Warszawa 2002


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego30
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapożyczenia w języku młodzieży.

Możesz zrobić ankietę i przedstawić jej wyniki, odtworzyć nagrania (np. Top model w TV),

albo posłużyć się nagraniami kolegów. Pamiętaj, że masz najwyżej 5 minut na prezentację przykładów. Nagrania i ankieta to praca badawcza, potrzebne też będą wiadomości z teorii, np.:


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego31
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapożyczenia w języku młodzieży. c.d.

 • E. Sękowska, Funkcjonowanie nowszych zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 1993, z. 5, s. 242-248.

 • L. Kaczmarek, T. Skubalanka, S. Grabias, Słownik gwary studenckiej, Wrocław 1994

  (i wyd. nast.). Należy podać konkretne hasło słownikowe i numer strony.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego32
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Nie zapomnij podsumować swojej prezentacji. Niewątpliwie zapożyczenia wzbogacają język, jednak często go zwyczajnie zaśmiecają. Czasem język polski nie nadąża za zmianami

i utrwalają się niektóre słowa (np. Facebook).

Pamiętaj o gospodarowaniu czasem.


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego33
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Wypowiadaj się pewnie i konkretnie.

 • Mów wyraźnie i niezbyt szybko.

 • Utrzymuj wzrokowy kontakt z komisją

  (nie patrz w podłogę).

 • Nie pstrykaj długopisem, to rozprasza.

 • Przemyśl prezentację dodatkowego materiału (plansze, rysunki, nagrania).


Przygotowanie do ustnego egzaminu z j zyka polskiego34
PRZYGOTOWANIE DO USTNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Powodzenia!