Download
teraviljade ja talir psi mahekatsed j geva sais 2010 a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teraviljade ja talirüpsi mahekatsed Jõgeva SAIs 2010.a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teraviljade ja talirüpsi mahekatsed Jõgeva SAIs 2010.a

Teraviljade ja talirüpsi mahekatsed Jõgeva SAIs 2010.a

199 Views Download Presentation
Download Presentation

Teraviljade ja talirüpsi mahekatsed Jõgeva SAIs 2010.a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teraviljade ja talirüpsimahekatsed Jõgeva SAIs 2010.a Ilmar Tamm Ülle Tamm Anne Ingver Ilme Tupits Reine Koppel Lea Narits

 2. Jõgeva SAI maheprojekt • Sordilehe sortidest maheviljeluseks sobivamate väljaselgitamine • Vanemate Eesti sortide sobivus maheviljeluseks • Mahetingimustele sobivate sortide aretus • Agrotehnika (külvisenormid ja –ajad) • Mahe- ja tavatootmise tulemuste võrdlemine

 3. SUVITERAVILJAD

 4. Metoodika Külvisenorm: oder, kaer 500 id tera/m² suvinisu 600 id tera/m² Väetised (tavakatses): kaer N 70; oder, suvinisu N 90 Tavakatses keemiline umbrohutõrje Mahekatses äestamine (2x)

 5. Suviteraviljade saagid 2010

 6. Kaerasortide terasaagid mahekatses 2010

 7. Kaerasortide proteiin mahekatses 2010

 8. Odrasortide terasaagid mahekatses 2010

 9. Odra proteiin mahe- ja tavatingimustes 2010 1,3%

 10. Odrasortide proteiin mahekatses 2010

 11. Suvinisu sortide terasaagid mahekatses 2010

 12. Suvinisu proteiin mahe- ja tavatingimustes 2010

 13. Suvinisu sortide proteiin mahekatses 2010

 14. Suviteraviljade külvisenormide mahekatse 2010

 15. Metoodika Külvisenormid: oder, kaer 200-700 id tera/m² suvinisu 400-800 id tera/m² Umbrohutõrje: äestamine (2x)

 16. Kaera terasaagid erinevate külvisenormidega mahetingimustes 2010 40 140 190 100 370 Sortide ‘Jaak’ ja ‘Villu’ keskmised terasaagid

 17. Odra terasaagid erinevate külvisenormidega mahetingimustes 2010 80 140 40 110 340 Sortide ‘Anni’ ja ‘Leeni’ keskmised terasaagid

 18. Suvinisu terasaagid erinevate külvisenormidega mahetingimustes 2010 -30 93 82 187 Sortide ‘Mooni’ ja ‘Trappe’ keskmised terasaagid

 19. TALINISU METOODIKA Külvisenorm 500 id tera/m² Külviaeg 2. sept 2009 Katselapid 4x10 m² Väetised (tavakatses): sügisel: N15 P30 K81 kevadel: N85 kasvu ajal: N25

 20. Talinisu talvekahjustus 2010 1-9 palli, 9= täielikult hävinenud

 21. Talinisu terasaagid mahe- ja tavatingimustes 2010

 22. Talinisu terasaak 2010

 23. Talinisu proteiin mahe- ja tavatingimustes 2010

 24. Talinisu proteiin 2010

 25. TALIRUKIS metoodika Sordid: Vambo, Tulvi, Elvi, Sangaste Külvisenormid: 400 ja 500 idanevat tera m-² Külviajad: 26.08. – optimaalne 18.09. – hiline Katselapid: 4 x 10 m²

 26. Terasaagid erinevatel külviaegadel(külvisenorm 400 id tera m²)

 27. Terasaagid erinevatel külviaegadel(külvisenorm 500 id tera m²)

 28. Optimaalne külviaeg - saak 400 500 Vambo 400 500 Tulvi 400 500 Elvi 400 500 Sangaste PD0,05=250 Keskmine 3998 kg ha-1

 29. Hiline külviaeg - saak 400 500 Tulvi 400 500 Elvi 400 500 Sangaste 400 500 Vambo PD0,05=419 Keskmine 3210 kg ha -1

 30. Talirüpsi seemnesaagid 2010

 31. Talirüpsi sortide seemnesaagid erinevate külvisenormidega 2010 kg/ha

 32. Talirüpsi toorrasva sisaldused 2010

 33. Talirüpsi sortide toorrasva sisaldused erinevate külvisenormidega 2010 %

 34. Talirüpsi sortide toorrasva saagid erinevate külvisenormidega 2010 kg/ha