slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Büyükşehir Belediyeleri Örneği ). GİRİŞ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ' - everly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK

DEĞERLENDİRİLMESİ

(BüyükşehirBelediyeleriÖrneği)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide2

GİRİŞ

ÇağımızınhızlıvegelişenteknolojisikarşısındaDünyagittikçegloballeşmekte, dünyanın en uzakcoğrafibölgeleri bile alt sosyo-ekonomikkültüryapılarıylabirlikte internet vetvaracılığıylaevlerimizeanındaulaşmaktadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide3

Hızladeğişenvegelişendünyamızdateknolojiyeayakuydurmakgerçektengüçleşmektedir. Yaşadığımızdünyada, teknolojiylebirlikteinsanlarveülkelerdedeğişmektevearalarındakisetleryavaşyavaşortadankalkmaktadır. Internet’ininsanlığınhizmetinesunulmasıylabirliktebirçokyeniboyutortayaçıkmıştır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide4

Internet aracılığıylatoplumlaradetabütünleşmiş, ülkelercoğrafisınırlarınısanalortamdaortadankaldırmakzorundakalmışlar, Dünyaülkelerivebuülklerininsanları (toplumları) her alandadolaylıdolaysızişbirliğiveetkileşimegitmektedirler.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide5

Internet, buişlevleriyleaynızamandainsanlarıfarklıalanlardaeğitmevebilgilendirmeamacınıdayerinegetirmektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide6

Türkiye’deyürürlüktebulunan 5216 sayılıKanun; BüyükşehirBelediyelerihizmetlerinplânlı, programlı, etkin, verimliveuyumiçindeyürütülmesinedayanakoluşturmaktadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide7

Kanun; “Belediyesınırlarıiçindekivebusınırlara en fazla 10.000 metreuzaklıktakiyerleşimbirimlerinin son nüfussayımınagöretoplamnüfusu 750.000'den fazlaolanilbelediyeleri, fizikîyerleşimdurumlarıveekonomikgelişmişlikdüzeyleri de dikkatealınarak, kanunlabüyükşehirbelediyesinedönüştürülebilir” hükmünüiçermektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide8

Kanun “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 7. Madde (h) fıkrasıilebüyükşehirbelediyelerine “Coğrafîvekentbilgisistemlerinikurmak” görevinivermektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide9

Yerel yönetim sistemi içinde en ağırlıklı yere sahip olan belediyelerde, diğer herhangi bir örgütte olduğu gibi, süreç beş aşamalı ilerlemektedir.

  • Bilgisayarlaşma
  • Otomasyon
  • Internet kullanıcılığı
  • Web site kurma
  • Yönetimi internete taşıma

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide10

Belediye web siteleri, genelolarakbirtür "tanıtımbroşürü" niteliğitaşımakta, güncellemesisürdürülensitelerdeise "e-reklam" yada "e-bülten" görüntüsüağırbasmaktadır. Web sitelerinbirbaşkaözelliği, “insansız” olmasıdır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide11

Sitelerde ne kentliler ne personel ne de seçilmişler vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının kürsü üzerinden yükselen seslenişleridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide12

Yönetimi internete taşımak,belediyeler için, kent bilgi sistemi tabanında yükselmek olarak adlandırılabilir

E-yerelyönetimyadayerelyönetimleriinternetetaşımak, bubirimlerinhizmetlerinideğilhizmetlerinyönetiminiinternetetaşımaktır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide13

Tanımınbudoğrultudadüzeltilmesi, yerelyönetimlerin internet aracındannasılveniçinyararlanacaklarınıaçıkbirbiçimdeanlamalarıvebeklentilerinbuaçıklıktemelindeinşasınıkolaylaştıracağıiçingerekligörünmektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide14

Web sitelerininişlevselliği, onlarınniteliğiileilgilidir. Niteliklibir web sitesininoluşmasınınelerinetkilediğinebakılırkendikkatealınmasıgereken en önemliözelliğinsitenintasarımıolduğubelirtilmektedir

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide15

Nitekim web siteleriaracılığıileiletişimsağlamakonusundayapılanaraştırmalariçerik, tasarım, yapıveprofesyonellikgibikriterlerikullanmayıönermektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide16

YÖNTEM

Bu çalışmada; taramayöntemikullanılmıştır. Araştırmamızınevreni; 16 BüyükşehirBelediyesi Web Sitesi’dir. Web sitelerinindeğerlendirilmesiiçindörtuzmandahaöncedenyapılmışolan web sayfasıdeğerlendirilmelerineilişkinçalışmalarıtarayarak 25 kriterbelirlemişvebukriterlere de puandeğerleritakdiretmişlerdir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide17

Taramaölçütümüzdörtanabölümdenoluşmaktadır. İçerikbölümünde 10 alt başlık, Görsellikbölümünde 5 alt başlık, Yapıvenovigasyonbölümünde 5 vegörseltasarımbölümündeise 5 alt başlıkyeralmaktadır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide18

İçerikvegörsellikbölümlerindeki alt başlıklarbeş, yapıvenovigasyonbölümündekilerüç, görseltasarımbölümündekilerise 2 puaniledeğerlendirilmiştir. (6)

Araştırmabelirlenen 25 kriterilesınırlıdır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide19

BULGULAR

Araştırmabulgularına gore; içerikbölümü alt başlıklarındayeralan “BilgiEdinmeHakkı” (%92,50) “BaşkanveBelediyeYönetimiHakkındaBilgi” (% 82,50) “Sosyalvekültürelfaaliyetler” (%81,25), kriterleriönemlidereceönemsenmiştir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide20

Belediyenintarihçesi (%66,25), “Eskibüyükşehirbelediyebaşkanlarıhakkındabilgi (%48,80), “İlçebelediyeleriHakkındaBilgi” ise en çokihmaledilenhususlardır. (% 35,00)

Görsellikaçısındanbakıldığında; “Yayınlanan Haber sayısı” (% 93,80), Güncelbilgiveduyurularayerverilmesi (% 87,50) önemsenmiş,

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide21

ancak “Sayfalarıngüncellenmesi” (% 8,75) ihmaledildiğigörülmüştür.

GörselTasarımbölümübulgularınabakıldığında; “Yazı tipi vebüyüklüklerinintümsayfalardaaynıolması (% 58,00), “SitedeAnimasyonBulunması” (%53,80) kriterlerinindeğerleriyüksekbulunmuş,

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide22

ancak “sayfadüzenininişlevselliği (%35,00) düşükbulunmuştur.

Yapıvenovigasyonbölümündeise; “SiteninTümSayfalarınınÇalışması” (% 26,25), “ SayfalarArasıGeçişKolaylığıSağlanması” (% 25,00) önemsenmişiken, “SayfadaAramaMotorununBulunması”,” (% 15,00) değerleridüşüktür.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide23

Yukarıdakibulgularirdelendiğinde; büyükşehirbelediyelerinin web sitelerinidahaçokbaşkanlarınuygungördüğübilgilerinyeraldığıbirbültengibikullandığınısöylemekolasıdır. Değerlendirmekriterlerineuygunçalışmasonunda; büyükşehirbelediyelerinin web siteleriarasındaİzmirBüyükşehirBelediyesinin Web Sitesi en yüksekpuanıalmıştır. (80) İzmir’iİstanbul (78), Bursa ve Antalya BüyükşehirBelediyeleriizlemektedir. (77)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide24

Tablo 1. DeğerlendirmeSonundaBüyükşehir B

elediyelerinin Web Siteleri’ninAldığıPuanlar

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide25

Diyarbakır (48), Sakarya (49), Erzurum (52) ve Adana (57) BüyükşehirBelediyelerinin web sitelerininyenidengözdengeçirilmesigerektiğiortayaçıkmıştır. Bu web siteleribelediyeilevatandaşınyerelyönetimhizmetlerineyönelik dialog sağlamasındaönemlibirrolüstlenmişgibigörülmemektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide26

Tablo 2. DeğerlendirmeSonundaBüyükşehirBelediyelerinin Web Siteleri’ninAldığıPuanlar (AlfabetikSıra)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide27

BüyükşehirBelediyelerininnüfusyoğunluğuaçısındanelealındığında, birmilyonunüzerindenüfusuolanillerin web sitelerinindahayüksekpuanaldıklarıgörülmüştür.

Tablo 3. BüyükşehirBelediyelerinin Web Siteleri’ninAldığıPuanlar (Nüfusubirmilyondanfazlaolaniller)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide28

Nüfusubirmilyondanfazlaolanillerin web sitelerinindahaişlevselolması, hizmetlerinyerinegetirilmesindeönemlibirrolüstlenmektedir. Büyükşehirbelediyelerivatandaşıngörüşlerininalınmasıiçin, link altındayeralantelefonvefaksnumaralarıve e mail adresivermektedirler. Birçokdenemesonunda en azbirhafta sonar yanıtalınanmesajlarınamacınauygunluğutartışılabilir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide29

Tablo 4. BüyükşehirBelediyelerinin Web Siteleri’nin

AldığıPuanlar (Nüfusubirmilyondanazolaniller)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide30

5216 sayılıkanunhükümlerigereğince 750 bindenfazlanüfusasahipillerdebüyükşehirbelediyesikurulmasıolasıdır. Yukarıdakitablodadörtilinbunüfusasahipolmadığıgörülmektedir. Kanunun 2004 yılındayürürlüğegirmesinden once 3030 SayılıKanunhükümlerine gore oluşturulmasınedeniylebu durum açıklanabilir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide31

Tablo 5. BüyükşehirBelediyeleriileValilik Web Siteleri’ninAldığıPuanlar (6)

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide32

SONUÇ

Araştırmasonucunda; büyükşehirbelediyeleri web sitelerininyerelyönetimleringerçekleştireceğihizmetlerintanıtımıvebenimsenmesiiçinyeterliolmadığıgörülmüştür. Metropolözelliğitaşıyanyerleşimmerkezlerindeyaşayanvatandaşlarıngereklibilgilerekolaycaulaşabilmeleriişlevsel web siteleriiledahakolayolacaktır.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide33

Büyükşehirbelediyeleri web siteleriyenidendüzenlenirkenaraştırmasonuçlarınındagözönündebulundurulmasıyararlıolacaktır. Web sitelerinin “başkanınbülteni” olmaktankurtarılmasıönerilmektedir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide34

KAYNAKÇA

1. DÜNDAR S., Ecer F., Özdemir Ş. (2007) “Fuzzy TopsisYöntemiİleSanalMağazaların Web SitelerininDeğerlendirilmesi” Fuzzy TopsisYöntemiİleSanalMağazaların Web SitelerininDeğerlendirilmesi , AtatürkÜniversitesi, İİBF Dergisi , Cilt 21, Sayı 1. Sf.287-305.

2. 5216 sayılıBüyükşehirBelediyesiKanunu (2004) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html

3. GÜLER A.B. (2001) YerelYönetimlerve Internet

inet-tr.org.tr/inetconf7/Sunum/yerelyonetim.doc –

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide35

4. Bayram M., Yaylı A. (2009)” Otel Web SitelerininİçerikAnaliziYöntemiyleDeğerlendirilmesi” http://www.e-sosder.com/dergi/27347-379.pdf

5. AKSÜT M, Eğedemir E., Teberik M. (2009) “Üniversite Web SitelerininKarşılaştırmalıOlarakDeğerlendirilmesi” AkademikBilişim 09 Harran ÜniversitesiŞanlıurfa.http://ab.org.tr/ab09/ozet/97.htm

6. AKSÜT M., Çakın N., Akkuzu Y.Y., Cengiz D. (2009) “Valilik Web SitelerininKarşılaştırmalıOlarakDeğerlendirilmesi” BildiriÖzetleriKitabı Sf. 69-73 Bilişim 09 18-20 Kasım 2009 Grand Rixos Ankara.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide36

ÖZGEÇMİŞ

MehmetAksüt

AfyonKocatepeÜniversitesi’nde 2001 yılındaYardımcıDoçentolmuştur. UşakEğitimFakültesiÖğretimÜyesiiken 2008 MayısayındaEmekliolupve Mega EğitimDanışmanlıkMerkezi’nikurmuştur. TürkiyeBilişimDerneğiUşakİlTemsilcisidir.

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK

slide37

TEŞEKKÜRLER

MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK -UŞAK