et inkluderende samfunn er mulig n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Et inkluderende samfunn er mulig PowerPoint Presentation
Download Presentation
Et inkluderende samfunn er mulig

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Et inkluderende samfunn er mulig - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Et inkluderende samfunn er mulig. 23 febr 2010. Randi Reese Forbundsleder, FO. Dokumentasjon Utviklingsprosjekter Endring. Likestilling og deltakelse Bygge ned barrierer og diskriminerende forhold Tilgjengelighet. Inkluderende samfunn. Utfordringer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Et inkluderende samfunn er mulig' - etoile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
et inkluderende samfunn er mulig

Et inkluderende samfunn er mulig

23 febr 2010

Randi Reese

Forbundsleder, FO

dokumentasjon utviklingsprosjekter endring
Dokumentasjon Utviklingsprosjekter Endring
 • Likestilling og deltakelse
 • Bygge ned barrierer og diskriminerende forhold
 • Tilgjengelighet
inkluderende samfunn utfordringer
Inkluderende samfunn. Utfordringer
 • Ungdom som ikke fullfører videregående skole
 • Fattigdom og dårlig helse
 • Asylsøkerbarn over 15 år
 • Barn i fengsel
 • Fratatt retten til egne valg. Bolig. Fritid. Arbeid.
 • Inntektsgapet fortsatt stort. Omfordeling nødvendig
 • Store ulikheter i tjenestetilbudet fra kommune til kommune
mennesker med utviklingshemning
Mennesker med utviklingshemning
 • Samhandling, deltakelse, selvbestemmelse

for brukerne

 • Kompetente tjenester, kompetente yrkesutøvere
 • Modige politikere
ansvarsreformens ideologi iverksatt 1991
Ansvarsreformens ideologi iverksatt1991
 • Likeverd
 • Normalisering og heving av levekår
 • Selvstendighet, aktiv og meningsfull tilværelse
 • Styrking av bo- og tjenestetilbud
 • Avvikle institusjonsomsorgen og bygge ut alternative tilbud
 • Boligen skal ha ordinær standard, utforming og plassering
 • Så langt som mulig velge bosted og boligform ut ifra egne ønsker og behov
 • Tjenestene skal ikke være knyttet til bolig, men den utviklingshemmede skal få tjenester ut ifra egne behov
slide6
Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet. Å ha samme rett som andre til å leve i samfunnet
 • Anledning til å velge bosted
 • Tilgang til ulike hjelpeordninger i eget hjem
 • At samfunnets tjenester og tilbud for befolkningen generelt er tilgjengelige

Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

slide7

Svært få har noe som ligner på en ordinær arbeidssituasjon

 • NAV-reformen må få fokus og ressurser slik at utviklingshemmede får muligheter til å få meningsfylte arbeids- og aktivitetstilbud
 • De fleste er uførepensjonister
 • Mennesker med utviklingshemming lever lengre enn tidligere og trenger tilpassede tjenester som endres i takt med endrede behov. Verdig alderdom. Egne seniortiltak
 • I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse har FO argumentert for en bedre ivaretakelse av utviklingshemmede med psykisk helseproblemer
slide8

De store institusjonene er avviklet. Stor utvikling.

 • Boligene blir ofte bygd i tun eller i nærheten av institusjon eller sykehjem. Liten innflytelse over hvem de bor sammen med - Få bor i egne boliger
 • Ensomhet
 • Individuelt tilpassede tjenester
 • Ivareta faglig fellesskap
slide9

Ferie og fritid er taperen etter reformen. Rett til feriereiser og fritidsaktiviteter uten å måtte dekke ledsageres kostnader er viktig

 • Utviklingshemmede har dårligere økonomiske levekår enn befolkningen generelt
 • En skole for alle krever en mer tverrfaglig skole og ikke minst flere vernepleiere i skolen for å tilrettelegge for en kvalitativt bedre skole og barnehage for utviklingshemmede. Økende grad av segregering
slide10

Utfordringene rundt bruk av makt og tvang er sentrale tema

 • FO arbeider for at det innføres en fast sosialfaglig ressursperson som følger opp og bistår familier og personer med behov for langvarig og koordinert bistand fra ulike deler av det offentlige velferdsapparatet
 • Helhetlig gjennomgang og evaluering av ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Pasientombudene styrkes med midler øremerket til kompetanseheving og andre tiltak for å sikre at personer med utviklingshemning vil nyte godt av den kommende utvidelsen
l rende arbeidsplasser
Lærende arbeidsplasser.
 • Kompetansenormer i tjenestene
 • Utvikle minstebemanningsnormer for helse- og sosialfaglig personell
 • Utdanningskapasiteten ved vernepleierutdanningene må økes
 • Opprette stillinger med ulik helse- og sosialfaglig kompetanse (bachelor, bachelor m videreutdanning/klinisk kompetanse/master oa)
 • Utvikle arenaer hvor tjenestene møter utdannings- og forskningsinstitusjonene, jfr undervisningssykehjem og HUSK–prosjektene i for å sikre evaluering og fagutvikling
 • Arbeidsmiljøtiltak ifbm vold og trusler om vold på arbeidsplassen.
 • Videre arbeid med arbeidstidsordningene
helsetilsynets rapporter tilsyn knyttet til bruk av tvang og makt fylkesmennenes gjennomgang
Helsetilsynets rapporter - tilsyn knyttet til bruk av tvang og maktFylkesmennenes gjennomgang
 • 2006 ble det avdekket svikt i 32 av de 59 undersøkte kommunen når det gjelder kommunens sikring av at tjenestetilbudet til utviklingshemmede endres i samsvar med endring i behov
 • Det er særlig i tildelingsprosessen det avdekkes svikt
 • Mangler dokumentasjon på individuelle vurderinger, vedtak og begrunnelser, tjenesten evalueres ikke og ansatte kjenner ikke til vedtak
 • Kap. 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og makt kan brukes i særlige situasjoner
 • Fylkesmennene konstaterer svikt i 44 av de 59 kommunene når det gjelder kommunenes bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede
 • Tvang og makt brukes uten at det foreligger vedtak
 • Kommunene mangler egenkontroll med oppfølgning av meldinger når skadeavvergende tiltak i nødssituasjon brukes
slide13

Vi vil, vi vil, men får vi det til?Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning(rapport fra Sosial- og helsedirektoratet)

 • Boligene blir bygd i nærhet til institusjon eller sykehjem – de skiller seg ut
 • Prinsippet om at det skulle være en bolig i et vanlig bomiljø er ikke ivaretatt
 • Liten innflytelse over hvem de bor sammen med - Få bor i egne boliger
 • Mange bor langt ut i voksenalder sammen med sine foreldre
 • Utbyggingen av boliger i kommunene til utviklingshemmede har gått meget sakte
vi vil vi vil men f r vi det til
Vi vil, vi vil, men får vi det til?
 • Ferie og fritid er taperen etter reformen
 • Svært få har noe som ligner på en ordinær arbeidssituasjon
 • Fleste er uførepensjonister
 • Får en minimal timelønn for sin arbeidsinnsats
 • Utviklingshemmede har dårligere økonomiske levekår enn befolkningen generelt
 • Behov for økt kompetanse i tjenestene
vi vil vi vil men f r vi det til1
Vi vil, vi vil, men får vi det til?
 • Behov for økt kompetanse i tjenestene
  • Etikk, holdninger, maktforhold, gi tjenester i andres hjem
  • Selvbestemmelse, brukermedvirkning
  • Kunnskap om rettigheter, tvang, makt og andre løsninger
  • Relasjon og kommunikasjon, utfordrende atferd
  • Målrettet miljøarbeid
  • Utviklingshemning og psykiske lidelser
  • Helserelaterte problemer
  • Livsfaseoverganger
vi vil vi vil men f r vi det til2
Vi vil, vi vil, men får vi det til?
 • Kommunene sikrer ikke godt nok at tjenestetilbudet endres i samsvar med endring i utviklingshemmedes behov
 • Fylkesmennene konstaterer også at det mangler medvirkning fra bruker og av individuelle kartlegginger
 • Tilbudet i spesialisttjenesten er ikke gode nok, og de er ikke tilgjengelige og mangler kompetanse
 • Mangler dokumentasjon på individuelle vurderinger
 • Ikke fattet vedtak på tjenester som brukerne får
 • Vedtak er ikke begrunnet eller evaluert og ansatte kjenner ikke til vedtak
 • Tvang og makt brukes uten at det foreligger vedtak og kommunen mangler egenkontroll ved oppfølging av meldinger når skadeavvergende tiltak i nødssituasjon brukes
forskningsrapporten kapittel 4 a en faglig revolusjon 2008
Forskningsrapporten "Kapittel 4 A - en faglig revolusjon?” 2008

Hovedbudskapene i forskningsrapporten som Nordlandsforskning har gjort for Sosial- og helsedirektoratet:

 • Rapporten understreker at tjenestene til utviklingshemmede må styrkes gjennom et skikkelig kompetanseløft
 • Dette må blant annet bety opprettelse av nye vernepleierstillinger i kommunene og økning i utdanningskapasiteten i høyskolesystemet
 • Omsorgen for personer med utviklingshemning er politisk nedprioritert og mangler fagfolk
 • Forskerne mener at en viktig årsak til den bekymringsfulle situasjonen er mangel på politiske prioriteringer og at tjenestene taper i konkurranse med andre formål.
hva mener fo
Hva mener FO
 • Vi må ha en helhetlig satsning på tjenestene til personer med utviklingshemning. Satsningen må bygge på styrking av brukernes muligheter til å styre eget liv
 • At velferdstjenestene først og fremst både skal eies og drives av det offentlige
 • For å sikre gode og tilstrekkelige omsorgstjenester er vi helt avhengig av høy kompetanse og flere fagpersoner
 • Det er nødvendig med fagfolk for å støtte opp om brukernes selvbestemmelse og muligheter for å å styre eget liv og å kunne legge til rette for det. Dette er en kompetanse som særlig vernepleiere innehar.
hvordan styrke tjenestene til personer med utviklingshemning
Hvordan styrke tjenestene til personer med utviklingshemning :
 • Umiddelbare tiltak innenfor arbeid, aktivitet, fritid og bolig
 • Øke innsatsen for å få personer med psykisk utviklingshemning i arbeid. NAV
 • Nasjonal sektorovergripende og helhetlig plan for styrking av levekårene for personer med utviklingshemning
 • Kompetanse- og minstebemanningsnormer for tjenestene
 • Utdanningskapasiteten på vernepleierutdanningen må økes
 • Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, brukere og praksisfelt knyttet opp mot omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning
styrke tjenestene til personer med utviklingshemning blant annet gjennom
Styrke tjenestene til personer med utviklingshemning blant annet gjennom:
 • Settes av statlige midler knyttet opp mot en plan for styrking av stillinger for vernepleiere i de kommunale omsorgstjenestene
 • Omsorgsforskning må ha et særskilt mandat knyttet til forskning på omsorgen til personer med utviklingshemning
 • Helhetlig gjennomgang og evaluering av ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Pasientombudene må styrkes med midler øremerket kompetanseheving og andre tiltak for å sikre at personer med utviklingshemning vil nyte godt av den kommende utvidelsen
styrke yrkesut veren innenfor tjenestene for personer med utviklingshemning
Styrke yrkesutøveren innenfor tjenestene for personer med utviklingshemning
 • Mange vernepleiere arbeider alene som vernepleier eller i små fagmiljø. Utfordrer FOs lokale og sentrale ledd for å tilby faglig fellesskap
 • Mange fagfolk får ikke veiledning, ikke tilbud om faglig utvikling, har ikke tid til etisk refleksjon. Bruk av tariffavtalens bestemmelser og møteboka viktig. Bruk av kursheftet ”Rett eller galt”
 • Volden øker - Undersøkelse foretatt av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (2008) viser at nesten halvparten i gruppen barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere utsettes for vold minst en gang i måneden. Undersøkelsen er en sammenligning av arbeidsmiljøet i Norge og EU . FAFOrapport 2009: om situasjonen for ansatte i barnevernet og tjenestene til utviklingshemmede
allianser kontakter
Allianser/kontakter/
 • Norsk forening for utviklingshemmede (NFU)
 • Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemmede (NAKU)
 • Stiftelsen SOR
 • Fagforeninger som FO
 • Likestillingsombudet
 • Regjering. Storting. Departementer. Politikere lokalt og sentralt

Fellesskapet gir nytt mot

Vi ser nye muligheter