hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. ”Et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen er en forutsetning for et godt og inkluderende arbeidsliv”. Agenda:. Inkluderende arbeidsliv (IA) Utviklingen IA-avtalen i perioden 2001 t.o.m. 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv' - winola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

”Et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen er en forutsetning for et godt og inkluderende arbeidsliv”

agenda
Agenda:
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)
  • Utviklingen IA-avtalen i perioden 2001 t.o.m. 2011
  • Evaluering av IA-mål nasjonalt t.o.m. år 2009
 • Nasjonal avtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2010 -2013 og nasjonale IA-mål
  • Styringsdokumenter IA – lokal samarbeidsavtale TFK
 • Spørsmål for refleksjon om inkluderende arbeidsliv for tillitsvalgte
  • Tillitsvalgtes rolle i arbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers medvirkningsplikt
  • Hva er kjernen i IA-samarbeidet?
 • IA-hovedmål og delmål i Troms fylkeskommune (TFK)
  • IA-måloppnåelse TFK
 • Rollen som lokal tillitsvalgt kontra hovedtillitsvalgt?
 • NAV og Bedriftshelsetjenesten
 • Nyttige adresser – filmsnutt (IA i et nøtteskall)
inkluderende arbeidsliv ia
Inkluderende arbeidsliv (IA)

- er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra!

arbeidet med inkluderende arbeidsliv
Arbeidet med inkluderende arbeidsliv
 • Skal inngå som en del av det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten.
 • Virksomheten skal jobbe målbevisst ved at det er et ekstra fokus på nærvær og tilrettelegging for arbeidstakere som har redusert arbeidsevne.
 • Noen suksessfaktorer er engasjement fra ledelse og ansatte, fokus over tid og systematisk og målrettet arbeid. Ulike metoder brukes, noen identifiserer risikofaktorer og lager handlingsplaner etter dette, andre identifiserer de positive faktorene og bygger planer ut fra dette.
ia arbeid dreier seg i praksis om
IA-arbeid dreier seg i praksis om
 • Systematisk begrense psykiske og fysiske belastninger på arbeidsplassen
 • Forebygge fravær gjennom tilrettelegging av arbeid for den enkelte ansatte
 • Følge opp sykemeldte på en strukturert måte for å få dem raskt tilbake i jobb
 • Aktivt stimulere til at eldre arbeidstakere blir så lenge som mulig i arbeid
 • Prøve ut arbeidstaker i jobb selv om de ikke kan yte 100 prosent
 • Legge til rette for ansettele av personer som strever med å finne en jobb
 • Ha fokus på et godt arbeidsmiljø, trivsel og faktorer som motiverer ansatte til å komme på jobb.
forebygging i et ia perspektiv
Forebygging i et IA-perspektiv
  • Primærforebygging
   • Hindre at folk blir syke av å jobbe
 • Sekundærforebygging
  • Hindre at folk blir sykemeldt av å være syke
 • Tertiærforebygging
  • Hindre at folk faller ut av arbeidslivet fordi de blir sykemeldt
  • Hindre at folk av ulike årsaker ikke kommer inn i arbeidslivet
evaluering av ia avtalen nasjonalt t o m r 2009 av sintef
Evaluering av IA-avtalen nasjonalt t.o.m. år 2009 av SINTEF
 • Delmål 1: Reduksjon av sykefraværet - på nasjonalt nivå skal sykefraværet reduseres med 20 % i forhold til nivået i 2. kvartal 2001.
  • Maks sykefravær på 5,6 % ikke oppnådd, men det går rette veien!!
 • Delmål 2: Rekruttere personer med redusert funksjonsevne
  • Ikke oppnådd, men det er presisert at virksomheten har hovedansvar for å ivareta arbeidstakere i virksomheten som har eller får redusert funksjonsevne, mens det er myndighetenes hovedansvar å ivarta personer utenfor virksomheten. Partene skal bistå hverandre.
 • Delmål 3: Øke den reelle pensjonsalderen
  • Forventet pensjonsalder har økt med 6 mnd. Målet er dermed oppnådd i perioden.
nasjonal avtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2010 2013
Nasjonal avtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2010 - 2013
 • Nasjonal avtale perioden 2010 t.o.m. 2013
  • Tillitsvalgte har for første gang fått formell status som avtale part.
nasjonale ia m l 2010 2013
Nasjonale IA-mål 2010 - 2013

Hovedmål:

Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøtning og frafall fra arbeidslivet”

Delmål:

 • Reduksjon av sykefraværet med 20 % i forhold til nivået 2.kvartal 2001
   • Dette innebærer at sykefraværet nasjonalt ikke skal overstige 5,6 %
 • Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.
 • Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder
sp rsm l for refleksjon
Spørsmål for refleksjon
 • Hvordan er arbeidsmiljøet i min virksomhet på godt og vondt?
 • Er det forhold ved arbeidsmiljøet som kan tenkes å påvirke trivsel og fravær?
 • Kan vi gjøre noe for å øke nærværet og jobbtrivsel?
 • Hvilke muligheter for tilrettelegging finnes i min virksomhet? Hvordan kan vi legge til rette for arbeidstakere som er gradert sykemeldt? Hvordan kan vi tenke tilrettelegge på en god måte, med medvirkning fra de som blir berørt?
 • Holdninger og kultur;
  • Hvordan er holdningene på arbeidsplassen min overfor de som ikke er i stand til å arbeide 100 prosent?
  • Trekker vi lasset sammen? «Denne gangen du neste gang meg»
 • Hvordan praktiseres retningslinjer for seniorpolitikk på min arbeidsplass? Hvilke muligheter har vi i min virksomhet?
 • Tilbyr virksomheten IA-plasser til NAV? Hvilke muligheter har virksomheten?
sp rsm l for refleksjon1
Spørsmål for refleksjon
 • Er IA-avtalen godt forankret hos ledelsen?
 • Er IA-arbeid og IA-tekning innarbeidet i den daglige driften? Foregår det et godt partssamarbeid vedr. IA-avtalen her hos oss?
 • Har virksomheten egne IA-mål og utarbeidet handlingsplan for måloppnåelse?
 • Har tillitsvalgte og lederne gjennomført felles opplæring?
 • Har vi som tillitsvalgte og øvrige arbeidstakere god innsikt i avtalen; intensjonen, innholdet og forpliktelsene?
 • Fremmer vi som tillitsvalgte avtalen og skaper interesse for den? Orienterer vi om denne på medlemsmøter m.m.
 • Er sykefraværsrutinene kjent for alle i virksomheten?
 • Følger min virksomhet opp IA-målene i TFK? Hvordan bidrar min virksomhet?
 • Når min virksomhet sine IA-mål og fylkeskommunen totalt sine IA-mål?
rollen tillitsvalgt ia
Rollen tillitsvalgt IA
 • Pådriver
  • Sikre at virksomheten følger opp avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Holder fokuset.
 • Holdningsskaper
  • Bidra til å skape positive holdninger og følge opp IA-avtalen overfor både ledelsen og medlemmene. Som tillitsvalgt er det din oppgave å fremme grunnleggende, inkluderende holdninger.
 • Samarbeidspartner
  • Skal være samarbeidspartnere og stå i en likeverdig relasjon til arbeidsgiver, andre tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjeneste m.m..
 • Forslagsspiller
  • Fremme forslag som kan forebygge eller løse problemer knyttet til arbeidsmiljø i AMU, personalmøter og andre fora. Viktig og sentral rolle.
rollen tillitsvalgt ia1
Rollen tillitsvalgt IA
 • Støttespiller
   • Viktig støtte for enkeltmedlemmer med spesielle behov i arbeidssituasjonen, som ønsker det i samtaler med ledelsen, i oppfølging av sykefravær og ved tilretteleggingsbehov.
  • Konfliktløser og megler
   • Som tillitsvalgt har du ansvar for å bidra til og hindre utstøting, mobbing og trakassering av kollegaer. Du skal bidra til å løse konflikter mellom ansatte og ansvarliggjøre ledelsen som problemløser. Du skal også bidra til å løse konflikter mellom ledere og arbeidstakere.
 • Grensesetter
  • Over for ledelsen ved for store arbeidsbelastninger, høyt arbeidspress og farlige arbeidsforhold. Grensesetting dersom oppfølging av en arbeidstaker medfører for stor merbelastning på andre. Bistå arbeidstakere i grensesetting der arbeidsgiver i sin oppfølging ved sykdom blander seg inn i private forhold som ikke er relevante.
 • Forhandler
  • I bemanningsspørsmål om behov og ressurser, om rammebetingelser og arbeidsforhold både på gruppe- og individnivå og ved behov for bedre fysiske arbeidsforhold, tekniske hjelpemidler og utstyr.
tillitsvalgets forpliktelser jf punkt 3 3 i samarbeidsavtalen
Tillitsvalgets forpliktelser, jf punkt 3.3 i samarbeidsavtalen
 • Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IAarbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud
 • Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsetninger og rutiner i IA-arbeidet
 • Delta i dialogmøter hvis arbeidstaker ønsker det
tillitsvalgets forpliktelser jf punkt 3 3 i samarbeidsavtalen1
Tillitsvalgets forpliktelser, jf punkt 3.3 i samarbeidsavtalen
 • Tillitsvalgte har ansvar for å medvirke til en god dialog og bidra til at tilretteleggingstiltak kan gjennomføres.
  • Delta i opplæring om HMS-arbeid sammen med ledere og verneombud. Sette HMS på dagsorden på interne møter.
  • Bidra til at det systematiske HMS-arbeidet prioriteres ved å ta dette opp i egnende sammenhenger, møter med ledelse, virksomhetens styre osv
 • Arbeidet skjer i samarbeid med verneombudet. Verneombudets oppgaver fremgår av arbeidsmiljøloven
arbeidsgivers plikter
Arbeidsgivers plikter
 • Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige arbeidstakere
 • Avholde 2 møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse og tillitsvalgte og verneombud er representert
 • Sørge for at linjeledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet
 • Sørge for å utarbeide rutiner for å forebygge sykefravær, følge opp egne sykemeldte og tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov
 • Åpne for at personer som NAV har avklart og som har behov for å prøve ut sin arbeidsevne (IA-plasser)
arbeidstakeres medvirkningsplikt
Arbeidstakeres medvirkningsplikt
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, delta aktivt i HMS- og IAarbeidet
 • Opplyse om hvorvidt eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen
 • Bidra til dialog om egen arbeidsevne
 • Være åpen for mulige tiltak for å være i eller komme tilbake i arbeid
 • Bidra aktivt til utarbeidelse og gjennomføring av egen oppfølgingsplan
 • Medvirke i dialogmøter og ved utarbeiding av oppfølgingsplaner og gjennomføring av tiltak
 • Gi opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet blir utredet og iverksatt (ftl §8-8)
viktige faktorer for trivsel
Viktige faktorer for trivsel
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
 • Mestring
 • Selvfølelse
 • Motivasjon
 • Rolleklarhet
 • Balanse mellom ansvar, krav og kontroll
 • Sosial støtte
ia hovedm l og delm l tfk
IA- hovedmål og delmål TFK

Hovedmål:

Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

 • Delmål 1 –reduksjon av sykefravær
   • Det totale sykefraværet skal hvert år reduseres med minimum 10 % av sykefraværet i samme periode året før.
 • Delmål 2 – personer med redusert funksjonsevne
   • Troms fylkeskommune har fokus på tilrettelegging og oppfølging av egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne via NAV tilskudd
   • Troms fylkeskommune forplikter seg til å tilby praksisplasser innefor relevante arbeidsområder til personer som er avklart av NAV og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne.
 • Delmål 3 – avgangsalder
   • Seniorpolitiske retningslinjer
    • Medarbeidersamtale
    • Seniortiltak
delm l 1 reduksjon av sykefrav r
Delmål 1 Reduksjon av sykefravær

Det totale sykefraværet skal hvert år reduseres med minimum 10 % av sykefraværet i samme periode året før

hva kan tillitsvalgte bidra med delm l 1
Hva kan tillitsvalgte bidra med delmål 1?
 • Tillitsvalgte bør være pådriver i det å utvikle et godt arbeidsmiljø med god dialog på arbeidsplassen.
 • Temaer som sykefravær og jobbnærvær bør jevnlig komme på dagsorden både i klubb-, forenings-, og avdelingsmøter. Forankre sykefraværsarbeidet hos arbeidskamerater og kollegaer
 • Sette temaet på dagsorden i AMU og HMSgrupper. Ha god kjennskap til rutinene i TFK.
 • Sette fokus på forebyggende arbeid. Komme med forslag til tiltak og virkemidler.
 • Er det klart at sykefraværet har sammenheng med arbeidsmiljøet, bør tillitsvalgte kontakte ledelsen og verneombud og foreslå tiltak.
 • Tillitsvalgte må være tydelig på ansvar, rettigheter og plikter i forhold til sykefraværsarbeidet.
 • Delta i samtaler og dialogmøter hvis arbeidstakeren ønsker det
 • Bør aktivt delta i arbeidet med å forebygge fravær og støtte kollegaer som trenger tilrettelegging.
eksempler p organisatoriske tiltak
Eksempler på organisatoriske tiltak
 • Endringer av rutiner
 • Organisering av arbeidet
 • Arbeidsfordeling
 • Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsinnhold
 • Tempo i forhold til utførelse av oppgaver
 • Tidskrav
 • Arbeidstid
 • Samhandling med andre
 • Rolleavklaringer
 • Informasjonsrutiner
 • Kompetanse, opplæring, omskolering
 • Ansvars og myndighetsforhold
eksempler p psykososiale forhold
Eksempler på psykososiale forhold
 • Støtte og oppfølging av leder
 • Tilbakemelding fra leder
 • Status, anerkjennelse, verdsetting og inkludering
 • Sosialt miljø
 • Kollegastøtte
 • Holdinger og kultur
 • Følelse av egen mestring av jobben
 • Krav og forventninger
 • Sammensetning av grupper
 • Konflikthåndtering i enheten
 • Trivsel
eksempler p fysiske forhold
Eksempler på fysiske forhold
 • Tekniske hjelpemidler som f.eks.: 
  • Regulerbar arbeidshøyde
  • Stol
  • Tastatur , mus og underarmstøtte
  • Lysforhold
  • Telefonhjelpemidler
  • Skjerm og plassering av skjerm
  • Rampe og tilpasning av maskiner
  • Avlastningsmatter
  • Heis
 • Fysiske tilpasninger og byggmessige endringer som f.eks:
  • Døråpninger
  • Dørterskler
  • Trappetrinn vs rampe
delm l 2 personer med redusert funksjonsevne
Delmål 2: Personer med redusert funksjonsevne

Mål 1:

Troms fylkeskommune har fokus på tilrettelegging og oppfølging av egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne via NAV tilskudd.

Mål 2:

Troms fylkeskommune forplikter seg til å tilby praksisplasser innenfor relevante arbeidsområder til personer som er avklart av NAV og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne. IA-plasser.

hva kan tillitsvalgte bidra med delm l 2
Hva kan tillitsvalgte bidra med delmål 2?
 • Fokusere på mulighetene på din arbeidsplass
 • Påse at arbeidsgiver oppfyller tilretteleggingsplikten sin
 • Foreslå at stillingsannonser oppfordrer funksjonshemmede til å søke
 • Hindre at funksjonshemmende blir diskriminert i ansettelsesprosesser
delm l 3 ke den reelle pensjonsalderen
Delmål 3: Øke den reelle pensjonsalderen
 • Seniorpolitikk er det settet av virkemidler som arbeidsgiver tar i bruk for å nyttiggjøre seg og videreutvikle seniorenes kompetanse og kapasitet.
 • Retningslinjene gjelder for arbeidstakere etter fylte 58 år.
 • Seniorene har kompetanse opparbeidet gjennom utdanning og erfaring som er viktig for fylkeskommunen. Hensikten med seniorpolitikken er å kunne bruke seniorenes kompetanse lengre, dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det.
 • Virkemidlene kan også brukes til å legge til rette for nedtrapping og verdig avslutning på yrkeskarrieren.
 • Milepælsamtalen skal gjennomføres ved 58 år. Deretter følges de seniorpolitiske tiltakene opp gjennom de årlige utviklingssamtalene
hva kan tillitsvalgte bidra med delm l 3
Hva kan tillitsvalgte bidra med delmål 3?
 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om seniorpolitikk
 • Være med å utarbeide god seniorpolitikk i virksomheten
 • Foreslå kompetanseutviklende tiltak for eldre arbeidstakere
 • Bidra til å skape positive holdninger til eldre arbeidstakere på arbeidsplassen

www.seniorpolitikk.no

m loppn else ia m l i tfk r 2011
Måloppnåelse IA-mål i TFK år 2011
 • Delmål 1:
  • TFK har i 3. og 4.kvartal 2011 oppnådd 10 % reduksjon av sykefraværet sammenlignet med samme periode året før, men totalt sykefraværet hele året er bare redusert med 4 %.
   • (Alle virksomheter skal i løpet av 2012 utarbeide egen mål- og aktivtetsplaner for måloppnåelse av delmål 1).
 • Delmål 2:
  • Fylkeskommunen har god fokus på tilrettelegging for egne arbeidstakere.
  • Fylkeskommunen tilbyr IA-plasser til NAV dersom de har behov for dette.
 • Delmål 3:
  • TFK er godt i gang med revideringen av ”retningslinjer for seniorpolitikk”. Disse sendes på høring til virksomhetene, og endelig vedtak i HAMU i løpet av 2012.
ia s 5 b rebjelker
IA`s 5 bærebjelker
 • Arbeidsplassen er den beste arena for forebygging og løsning.
 • Et godt arbeidsmiljø som fokuserer fortløpende både på forebygging og tilrettelegging.
 • Tidsfaktoren er avgjørende. Tidlig intervenering er nødvendig.
 • Dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eventuelt med bistand fra tillitsvalgte, behandler og NAV er grunnleggende.
 • Aktivitetsprinsippet må gjennomstrømme systemene og det vi skal gjøre sammen.
egen kontaktperson i nav arbeidslivssenter
Egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter
 • Kontaktpersonen skal, i dialog med ledere og tillitsvalgte i virksomheten, aktivt støtte opp under virksomhetens egen innsats for å utvikle mer inkluderende arbeidsplasser, herunder virksomhetenes arbeid for å forebygge sykefravær og overgang til trygdeytelser
 • Kontaktpersonen skal også bidra til at relevante økonomiske virkemidler utløses og ta initiativ til gode felles tiltak og aktiviteter overfor de aktuelle etater og samarbeidsparter som kan bistå virksomheten i dette arbeidet.
bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten
 • Skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, AMU og VO i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold
 • Det er arbeidsgivers ansvar å koble inn BHT når de har behov for bistand, men alle arbeidstakere kan kontakte BHT for råd/veiledning og støttesamtaler.
 • Skal delta på dialogmøte 1 samtaler, og kan inviteres med på dialogmøte 2 og 3.
 • Bistå ved individuell tilrettelegginger (eks ergonomiske tilrettelegginger )

Rollen til BHT i dialgomøte1:

  • Skal bidra med støtte til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og sammen forsøke å finne frem til hensiktsmessige tilretteleggingstiltak sett i forhold til funksjonsevnen.
  • BHT kan også bistå med utarbeidelse av oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker.
oppsummering tillitsvalgtesrolle
Oppsummering tillitsvalgtesrolle
 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om HMS og IA
 • Gjør deg kjent med gjeldende IA-avtale og protokoll
 • Engasjer deg i IA-arbeidet på din arbeidsplass/virksomhet
 • Avklar rollefordeling med vernombud og AMU
 • Avklar rollefordeling med andre tillitsvalgte
 • Delta i tilsettingssaker, jf delmål 2, tilsette flere med nedsatt funksjonsevne
 • Les mer om IA på NAV sine sider og eventuelt kontakt arbeidslivssentret i din region for mer informasjon
 • Delta på kurs som fylkeskommunen, NAV og din organisasjon tilbyr
 • Bidra til å skape en positiv holdning til IA-arbeidet blant ansatte
 • Bidra til å fremme en grunnleggende positiv holdning til inkludering
 • Utvikle din kompetanse på IA-området - bidra aktivt med din kompetanse
 • Støtte ansatte med spesielle behov
 • Sett opp temaet på dagsorden i medlemsmøter og AMU, ha fokus på forebygging
nyttige nettsider
Nyttige nettsider
 • www.NAV.no
 • www.regjeringen.no
 • www.idebanken.org
 • www.stami.no
 • www.arbeidstilsynet.no
 • www.inkluderende.no
 • Intranett Troms fylkeskommune
ia i et n tteskall
IA i et nøtteskall

Inkluderende arbeidsliv