f rankring och diskussion av f rslag fakultetsindelning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning - PowerPoint PPT Presentation

ethan
112 Views
Download Presentation

Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning April-maj 2013

  2. Förankring av och diskussion kring förslag fakultetsindelning 15/4 Org.utskott 24/4 Styrelse 20/5 LR 27/5 Org.utskott 20/6 Styrelse v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 20/6 Beslut fakultets-indelning Konsekvensanalys 2/4-19/4 Enskilda möten med berörda prefekter 23/4-13/5 Förankring och diskussion enligt gemensamt upplägg MBL 22/4 Stormöte för alla medarbetare Efter mötet: Artikel på medarbetarwebb med fakultetsindelning och feedbackprocess 20/5 LR Bearbeta förslag utifrån feedback 13/5 Feedback på förslaget skickas till projektet

  3. 2/4-19/4 Enskilda samtal med berörda prefekter • Syfte: att berätta om de delar av förändringen, som berör prefekten och resonemanget, som ledde fram till förslaget innan informationen sprids i hela organisationen • Respektive dekan pratar (i första hand) med de prefekter som berörs av förändringarna • Befintlig och ny(a) dekan(er) har möte med prefekt, och om önskvärt med medarbetare på institutionen

  4. 22/4 Stormöte för alla medarbetare • Syfte: att ge alla medarbetare samma information vid ett tillfälle, om förslaget till fakultetsindelning samt hur förankring ska ske och feedback samlas in • Torbjörn och dekaner berättar om förslaget till fakultetsindelning på stormöte där alla orter kopplar upp sig via videolänk • Kortare frågestund/diskussion, eftersom vi vill att varje institution ska diskutera förslaget efter mötet, och skicka in sina synpunkter • Efter stormötet publicerasen artikel på medarbetarwebben med fakultetsindelning och feedbackprocess

  5. 23/4-13/5 Förankring och diskussion enligt gemensamt upplägg • Syfte: att ge alla medarbetare möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget till fakultetsindelning • Förslaget diskuteras på institutionen • Prefekt ansvarar för att synpunkter dokumenteras och skickas till projektet, gärna via dekanerna • Feedbacken skickas senast 12.00 måndagen den 13/5 till louise.winkler@slu.se

  6. 13/5 Feedback på förslaget skickas till projektet • Feedbacken på förslaget till fakultetsindelning sammanställs av projektet inför möte med rektors ledningsråd 20/5

  7. 20/5 LR Bearbeta förslag fakultetsindelning utifrån feedback • Syfte: att bearbeta förslaget utifrån feedback som medarbetarna gett till förslaget till fakultetsindelning • Genomgång av sammanställning av feedback • Diskussion och eventuell justering av förslag till fakultetsindelning