slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BRUK PowerPoint Presentation
Download Presentation
BRUK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

BRUK - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

GRUMS KOMMUN Kvalitetsredovisning Kvalitetsutveckling Kvalitetsförankring. BRUK. Skolverkets indikatorverktyg. Skolverkets indikatorverktyg BRUK Kort introduktion av Grums BRUK:smodells ”rötter”. Skolverkets indikatorverktyg. BRUK. Förskolan. Grundskolan. Gymnasiet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BRUK' - giles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GRUMS KOMMUNKvalitetsredovisning

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsförankring

BRUK

Skolverkets indikatorverktyg

slide2

Skolverkets indikatorverktyg

BRUK

Kort introduktion av Grums BRUK:smodells ”rötter”.

slide3

Skolverkets indikatorverktyg

BRUK

Förskolan

Grundskolan

Gymnasiet

Utvärderingskriterier F

Indikatorer F

Utvärderingskriterier LMH

Indikatorer LMH

Utvärderingskriterier G

Indikatorer G

slide4

Uppfyller nationella mål

Svarar mot nationella krav och riktlinjer

Uppfyller andra mål och riktlinjer som

är förenliga med de nationella t ex. skolplan

Kännetecknas av en strävan till förnyelse

och ständiga förbättringar utifrån givna

förutsättningar

Vad är kvalitet?

Skolverkets definition

Kvalitet inom förskola och skola är en samlings-

beteckning för hur väl verksamheten:

slide5

BRUK:s verksamhetsindelning under året

Kvalitetsredovisning

Utvärdering

Målformulering

Genomförande

slide6

Personalens åsikter

Gamla modellen

Vilka hinder finns?

Vilka metoder finns?

Vi började med att inventera och analysera

slide7

Utgångspunkten för tankemodellen

Valet föll på ett projektmaterial som Skolverket tagit fram.

 • I detta fanns de faktorer som uppfyllde förordningen.
 • En planeringsmodell för kvalitetsredovisning.
 • Skolverksamheten var uppdelad i flera mindre delar.
 • Utvärdering var möjlig med en ”pedagogisk” skala.
 • Arbetslagsbaserat - verksamheten i centrum.
 • Utvärdering i dialog i arbetslag och med skolledning.
slide8

► Den skulle grunda sig på Skolverkets projektmaterial.

►Redovisningen skulle kunna skötas digitalt.

► Datahanteringen måste vara enkel.

►Programmen Word och Excel måste

kunna användas.

►Inbyggda anvisningar/handledningar

måste finnas till hanteringen.

►Alternativ för datorlösa måste finnas.

Vi hade initialt följande krav på vår nya modell

slide10

Vinster med Grums BRUK:smodell

Modellen har tagits fram inom förvaltningen.

Processen är kartlagd från verksamheten.

Skräddarsydd till kommunens behov.

Modellen fick en enkel men kraftfull datahantering.

Ingen utbildningsinsats har behövts. (Endast info)

Kunskap genereras och stannar inom verksamheten.

Personalen har varit delaktig i utvecklingsprocessen.

Ingen tjänstemannaprodukt som sammanställning.

slide11

GRUMS

BRUK:smodell

Kvalitetsredovisning

Delarna och helheten

slide12

Kvalitetsredovisningsmodellen ger:

 • Ett ”bokslut” över verksamhetsåret
 • En startpunkt för utvecklingsarbetet
 • En digital faktabas med alla data
 • Ett underlag för utvecklingsdiskussionen mellan

arbetslag och ledning

 • En prioritering i angelägenhetsgrad
 • En möjlighet för en fortlöpande analysprocess
slide13

Grums kvalitetsredovisningsmodell

består av tre delar:

En detaljerad kvalitetsredovisning för kommunen

En arbetsmiljöredovisning för kommunen

En sammanfattande redovisning för Skolverket

Utvärderingsprocessen för de olika delarna sker samtidigt.

Detta blir både effektivt och arbetsbesparande.

slide14

GRUMSmodellen är:

ENKEL

- textmassan hålls nere

TYDLIG

- konsekvent uppbyggnad

ÖVERSKÅDLIG

 • tabeller, diagram
 • analyserande frågor

TILLGÄNGLIG

- webbaserade data

slide15

Kvalitetsredovisning

kommun

Åtgärder

APT

Utveckling

APT

Kvalitetsredovisning

Nya mål

Ny arbetsplan

Utvärdering

Arbetslag

Läsåret

Målformulering

Arbetsplan

Analys

Utvärdering arbetslag

Kvalitetsredovisning

Arbetslag

APT

APT

APT

APT

Kvalitetsredovisning

kommun

APT

Arbetsplatsträffar

Kvalitetsprocessen

i Grumsmodellen

slide16

Utmärkande för Grumsmodellen.

Digitala redovisningsdokument

Webbaserat arkiv - Skolinfo

Steg för steganvisningar

Inbyggda handledningar – ingen utbildnings- insats behöver göras

Dataprogrammen Word och Excel används

Alla data är tillgängliga från valfri uppkopplad dator

Skola, förskola och barnomsorg utvärderas

slide17

Redo

visning

Detaljredovisning

Arbetsgången

Kommun

Översikt

Alla data ”ärvs” från tidigare nivå.

De ligger kvar i en databas.

Förvaltning

Sammanställning

Skolområde

Arbetslaget

slide18

Redovisningssätt för arbetslagen

Arbetslaget gör en gemensam bedömning genom:

Diskussion och skattning

Enkäter, prov och observationer

BRUK:s indikatorer

Den gemensamma diskussionen är ”motorn” i utvärderingen

slide19

Skolområdesnivån

Arbetslagsnivån

Individnivån

Kvalitetsdokumenten har tre nivåer

slide20

Utdrag från ett digitalt

redovisningsdokument .

Bedömningsskala

Instruktion

Översiktstabell

Indikatorer

Uppföljningsfrågor

1 = Egenskapen kännetecknar inte alls skolan/förskolan

2 = Inledande diskussioner har inletts

3 = Personalen har enats om hur man ska arbeta

4 = Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns

5 = Skolan/förskolan kännetecknas till stor del av detta

6 = Denna egenskap kännetecknar skolan/förskolan

Indikatorer: B1:1, B2:1, B2:2, B2:3

 • Ledningens starka och svaga sidor
 • Vilka insatser har ledningen gjort under året?
 • Till varje moment finns 3 – 5 analyserande frågor
slide21

Kvalitetsredovisningsplan för år 1 - 3

År 1 (02-03)

Alla arbetslag

Kommunorganisation

Styrning och ledning

Fysisk arbetsmiljö

Elever med behov av

särskilt stöd

Verksamhetsmål

Personalenkät psyko-

social arbetsmiljö

+ Arbetslag med

åk 5, 9 och G

Baskunskaper åk 5

Baskunskaper åk 9

Resultat på program

+ Arbetslag med

F, åk 1, 4, 7 och G

Föräldraenkät

F, åk 1, 4, 7

Elevenkät

åk 1, 4, 7 och G

År 2 (03-04)

Alla arbetslag

Bakgrundsfaktorer

för arbetslag personal

och elevuppgifter

Lokala arbetsplanens

funktion

Elever med behov av

särskilt stöd

Verksamhetsmål

+ Arbetslag med

åk 5, 9 och G

Baskunskaper åk 5

Baskunskaper åk 9

Resultat på program

+ Arbetslag med

F åk 1, 4, 7 och G

Föräldraenkät

F, åk 1, 4, 7

Elevenkät

åk 1, 4, 7 och G

År 3 (04-05)

Alla arbetslag

Styrning och ledning

Pedagogisk verksamhet

Kompetensutveckling

Elever med behov av

särskilt stöd

Verksamhetsmål

Personalenkät psyko-

social arbetsmiljö

+ Arbetslag med

åk 5, 9 och G

Baskunskaper åk 5

Baskunskaper åk 9

Resultat på program

+ Arbetslag med

F åk 1, 4, 7 och G

Föräldraenkät

F, åk 1, 4, 7

Elevenkät

åk 1, 4, 7 G

slide22

I Grums används BRUK till att inventera och ge en total bild av den

fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Detta sker vartannat år.

 • En övergripande arbetsmiljöredovisning görs

”BRUK” utökat i Grums enl. Grums BRUK:smodell

I Grums utvärderas också den kommunala skolorganisationen

Detta sker var tredje år.

 • Följande delar utvärderas med BRUKs ”metodik”
 • Kommunala skolorganisationens funktion
 • Informationsflödet i organisationen
 • Kommunikationsmöjligheter
slide23

Områdescheferochförvaltning gör

Sammanställningar och översikter

Analyser och ”bokslut”

Underlag för budgetarbetet

slide24

Inrapportering

SIRIS

Förvaltning

Område

Skolenhet

Barnomsorgsenhet

Förskolenhet

Webbaserat arkiv

En utvärderingsmodell förhelaskolförvaltningen

slide25

Informationsdatabasen

Skol- och barnomsorgsnämnd

Förvaltning

Område

Skolenhet

Barnomsorgsenhet

Förskolenhet

Skolinfo

Alla med access når all information dygnet runt

slide26

I Kvalitetsredovisningen2002 – 03 finns:

53 Kvalitetsredovisningar från arbetslag

(Därav 3 kooperativ - endast arbetsmiljöredovisning)

4 Sammanställningar för område

1 Sammanställning för förvaltning

1 Kvalitetsredovisning för kommun (SIRIS)

4Sammanställningar av arbetsmiljön för område

4 Sammanställningar av den kommunala

skolorganisationen

1 Sammanställning för förvaltningen av ovan.

slide27

Digitala plattformen på Internet

Modellen passar lika bra i ett lokalt nätverk eller på CD-skivor

slide29

Översikter

Detaljstudier

Analyser

I GRUMSMODELLEN

kan alla göra:

Alla nivåer har beslutsunderlag vid varje tillfälle

slide30

Grumsmodellen en 24 timmarsmodell

Här når man alla redovisningar

från valfri uppkopplad dator

På valfri plats

och på valfri tid

En kvalitetsredovisningsmodell i tiden

slide31

Grums

BRUK:smodell

Modellens utvärderingsdelar i tidsföljd

slide32

Bruksmodellen på höstterminen

Planering

APT APT APT

Uppföljning och analys

slide33

Under höstterminen sker uppföljning och analys

av förra läsårets kvalitetsredovisning samt den pågående verksamheten.

Detta sker på arbetsplatsträffarna (APT) varje månad

Analysen görs i dialog mellan arbetslag och områdesledning

Resultatet skall korrigera den pågående processen samt

vara underlag inför nästa kvalitetsredovisning

Uppföljning och analys

slide34

Bruksmodellen på höstterminen

Individdelens

enkäter

APT APT APT

Uppföljning och analys

slide35

Tre olika enkäter används:

Barn/elevenkät – min arbetsmiljö

Föräldraenkät – information/kommunikation

Personalenkät – psykosocial arbetsmiljö

Barnenkäter 5 – 6 åringar

Elevenkäterna åk 1. 4 ,7 och G

Föräldraenkäter (åk 1. 4 , 7 och 5 - 6 åringar)

Personalenkäter (all personal)

Individdelens enkäter Ht

Enkäterna sammanställs i arbetslagen för KR (dec)

slide37

Bruksmodellen på vårterminen

Individdelens

enkäter

APT APT APT

APT APT APT

Uppföljning och analys

slide38

Uppföljning och analys Vt

Under vårterminen fortsätter uppföljningen

och analysen med inriktning på nya KR

Ett annat syfte är att förbereda den nya arbetsplanen

Arbetsplan

Dokumentation samlas för ny arbetsplan

slide39

Bruksmodellen på vårterminen

Individdelens

enkäter

Arbetslagens

utvärdering

APT APT APT

APT APT APT APT

APT

Uppföljning och analys

slide40

Varje arbetslag får:

Anvisning

Digitalt redovisningsdokument

Indikatorer 1

Indikatorer 2

Arbetslagen börjar kvalitetsredovisningen

Detta moment kommer att helt digitaliseras på sikt för alla.

Arbetslagen kan redan nu ta ner allt material från Internet.

slide41

Bruksmodellen omfattar hela utbildningsåret

Sammanställning

område/förvaltning

Individdelens

enkäter

Arbetslagens

utvärdering

APT APT APT

APT APT APT APT

APT

Uppföljning och analys

slide42

Arbetslagens material sammanställs i:

Tabellöversikter

Diagram

Analyser

Dessa bildar underlag för kommunredovisningen

Arbetslagens redovisningar sammanställs

på områdesnivå och förvaltningsnivå

slide43

Bruksmodellen omfattar hela utbildningsåret

Sammanställning

Område/förvaltning

Individdelens

enkäter

Arbetslagens

utvärdering

SIRIS

APT APT APT

APT APT APT APT

APT

Revidering

arbetsplan

Uppföljning och analys

slide44

Maj

Ledningsgruppens analys av KR

April

Förbereder KR till Skolverket

Initierar KR utskick

Februari

Oktober

Initierar enkätutskick KR-individdel

Augusti

Planering för APT (arbetsplatsträffar)

Läsår

Skolledaren i kvalitetsprocessen

slide45

Redovisningsprocessen i Grums

Redovisning för tjänstemän och folkvalda

Ledningsgrupp

Utvecklingsprocessen, Redovisning av resultat KR

Skol och barnomsorgsnämnd

Utvecklingsprocessen, Redovisning av resultat KR

Kommunfullmäktige

Inriktning KR, Redovisning av resultat KR

Tillkommer redovisning i Skolutvecklingsgrupp, SAMO-grupper,

Skolledargrupp. Resultatet läggs ut på den digitala plattformen för

personal och föräldrar/elever.

slide46

Vill du veta mera om BRUK

Hämta information på skolverkets

Websida www.skolverket.se

Information Grumsmodellen hos:

Skolförvaltningen

Grums kommun

Tel. 0555 - 42 000 vx