Download
rola parp w proces ie budowy i rozwoju klastr w w polsce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rola PARP w proces ie budowy i rozwoju klastrów w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rola PARP w proces ie budowy i rozwoju klastrów w Polsce

Rola PARP w proces ie budowy i rozwoju klastrów w Polsce

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Rola PARP w proces ie budowy i rozwoju klastrów w Polsce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Rola PARP w procesie budowy i rozwoju klastrów w Polsce Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 16 maja 2011 r.

 2. NA RZECZ KLASTRÓW

 3. DOTACJE 1/2 • Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (POIG 2007-2013) • Wsparcie na wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek • Alokacja: 104,3 mln EUR w okresie 2007 – 2013 2011 rok • I runda przyjmowania wniosków: 21.03.2011r. – 27.05.2011r. • II runda planowana – wrzesień 2011 • Maksymalna wartość wsparcia: • komponent inwestycyjny 20 mln PLN, • komponent szkoleniowy 1 mln PLN, • komponent doradczy 400 tys. PLN, • komponent współpraca międzynarodowa 600 tys. PLN, • komponent badania przemysłowe i badania rozwojowe 5 mln PLN, • wsparcie na wczesną fazę rozwoju do 2 mln PLN, • Kwota środków na I rundę w 2011r. – 80 mln PLN Nowość!

 4. DOTACJE 2/2 • Działanie 1.4 Promocja i współpraca. Komponent „Współpraca”, obszar „Tworzenie i rozwój klastrów” (PO RPW 2007-2013) I RUNDA • podpisano 11 umów, na łączną kwotę dofinansowania 38,8 mln PLN; II RUNDA – ogłoszona • składanie wniosków w okresie od 01.02. 2011r. – 29.04.2011r. • dostępna kwota alokacji – ponad 3,78 mln EUR (EFRR) • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 mln PLN • procent wsparcia: do 90% wydatków kwalifikowanych • możliwość wydatkowania środków do 31 grudnia 2015 r. • trwa ocena wniosków

 5. Szkolenia i doradztwo: projekt systemowy PARP „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”(PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) • www.powiazaniakooperacyjne.pl • Cel projektu: • przekazanie wiedzy i doświadczeń w zakresie kreowania klastrów i inicjatyw klastrowych, tworzenie wizji współpracy • Okres realizacji: 2009-2012 Działania: • warsztaty, szkolenia i doradztwo w zakresie powstawania klastrów, ich funkcjonowania oraz animowania inicjatyw klastrowych • wizyty studyjne w krajach UE Planowane rezultaty: Liczba przeszkolonych osób: • 1960 przedsiębiorców • 100 przedstawicieli instytucji publicznych • 150 animatorów / liderów inicjatyw klastrowych

 6. Promocja i upowszechnianie: projekt systemowy PARP, działanie „Polskie klastry i polityka klastrowa” (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) • działania promocyjne: ogólnopolskie konferencje w 16 regionach (także z udziałem partnerów zagranicznych), imprezy towarzyszące (wystawy), wielojęzyczne katalogi o klastrach w regionach oraz katalog ogólnopolski w kilku wersjach językowych • działania informacyjne: panele dyskusyjne, wydanie 11 publikacji/ poradników, materiały prasowe i internetowe, obecność tematyki w mediach • powołanie Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej pod przewodnictwem MG: współpraca ekspertów krajowych i zagranicznych w zakresie wypracowania rekomendacji dla polityki klastrowej, konsultacje społeczne, raport • rezultaty zaplanowane w 2011r. – m.in. 8 konferencji w regionach wraz z imprezami towarzyszącymi i katalogami, 7 publikacji, 3 panele dyskusyjne

 7. Kreowanie polityki klastrowej (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) projekt systemowy PARP • Grupa robocza ds. polityki klastrowej: • Cel działańGrupy (2011 – 2012) • wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej na kolejne lata, na podstawie wniosków z obecnie realizowanych działań dla klastrów z uwzględnieniemzałożeń polityki KE w zakresie wspierania klastrów oraz doświadczeń i dobrych praktyk zagranicznych • budowanie dialogu pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w kształtowanie polityki klastrowej w Polsce • Rezultat pracyGrupy - raport zawierający zalecenia i rekomendacje dotyczące kierunków i założeń przyszłej polityki klastrowej w Polsce

 8. Skład Grupy ds. Polityki klastrowej • Ministerstwo Gospodarki • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • Ministerstwo Edukacji Narodowej • Zespół Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych • Konwent Marszałków • Związek Województw • Unia Metropolii Polskich (lub Związku Miast Polskich) • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, • Business Centre Club i KIG • Pracodawcy RP • Eksperci krajowi i zagraniczni • Przedstawiciele klastrów

 9. Nowa propozycja PARP – wsparcie liderów klastrów (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) projekt systemowy PARP „Kuźnia Liderów” działania na rzecz menedżerów klastrów* Cel działania • wzmocnienie roli menedżerów / liderów klastrów oraz znaczenia efektywnego zarządzania klastrem • wypracowanie standardów dotyczących roli i zadań menedżera klastra przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej i najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych • tworzenie ram dla sieciowania klastrów poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy menedżerami klastrów polskich oraz polskich i zagranicznych • wyposażenie kadry menażerskiej klastrów w nowe kompetencje • *wyniki benchmarkingu klastrów wykazały duże zapotrzebowanie, zgłaszane przez menadżerów i członków, na pozafinansowe działania wspierające rozwójklastrów.

 10. „Kuźnia Liderów” działania na rzecz menedżerów klastrów • Działania • cykliczne spotkania tematyczne dla menedżerów klastrów; • cykliczne spotkania kooperacyjne międzynarodowe; • opracowywaniespecjalistycznych publikacji dla menedżerów klastrów; • konferencja międzynarodowa dla menedżerów klastrów • Grupa docelowa • kadra menedżerska klastrów / liderzy • kadra zarządzająca specjalnymi strefami ekonomicznymi • instytucje otoczenia biznesu • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej

 11. Badania, analizy na rzecz klastrów (PO KL 2007-2013, działanie 2.1.3) projekt systemowy PARP • Benchmarking klastrów w Polsce Cel projektu • ocena stanu klastrów w cyklu dwuletnim (2010, 2012) • ocena trendów zmian (rozwoju / schyłku) klastrów w Polsce • dostarczenie klastrom informacji nt. doskonalenia własnego działania • wypracowanie kolejnych wniosków i rekomendacji: • dla klastrów • dla instytucji kreujących politykę klastrową na poziomie krajowym i regionalnym (propozycje nowych instrumentów pośredniego i bezpośredniego wsparcia klastrów) • dla jednostek naukowych, jbr i instytucji współpracujących z klastrami

 12. Upowszechnianie wiedzy - Publikacje PARP dla klastrów (wybrane przykłady) • „Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce” w wersji książkowej, na CD oraz na Portalu Innowacji (PI) – 2008 r. • „Jak rozwijać klaster – praktyczny przewodnik” („A practical guide to cluster development”) – 2008 r. • „Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów” („A European network of excellence for cluster management, matching and promotion”) – w wersji książkowej oraz na stronie www.clusterforum.org – 2007 r. • „Zielona księga inicjatyw klastrowych„ i „Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji” (The cluster initiative greenbook” i „Cluster initiatives in developing and transition economies”) – 2008 r.

 13. Promocja i upowszechnianie - Portal Innowacji dla klastrów

 14. Wybrane projekty międzynarodowe na rzecz klastrów – z udziałem PARP • Projekt:„NGPExcellence – Cluster Excellencein the Nordic Countries, Germany and Poland” • Partnerzy: instytucje realizujące programy wsparcia dla klastrów w Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Norwegii, Niemczech oraz w Polsce/PARP • okres realizacji projektu: 09.2010r. – 06.2011r. • Cel NGPExcellence: • przeprowadzenie benchmarkingu krajowych polityk klastrowych, • przeprowadzenie benchmarkingu na grupie ok. 200 klastrów w Europie, w tym 20 z Polski (trzecia liczebność po Niemczech i Danii) • wypracowanie rekomendacji dla polityk klastrowych (w tym opracowanie dwóch raportów ogólnych nt. polityk klastrowych oraz benchmarkingu klastrów oraz raportów dedykowanych klastrom • konferencja zamykająca projekt: 26-27.05.2011r. w Kopenhadze

 15. Projekt:„Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support – TACTICS” • realizowany w ramach Programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) • Partnerzy: 7 organizacji z następujących krajów: Francja, Szwecja, Włochy, Polska/PARP, Austria, UK, Belgia • 2009-2012, budżet 2.62 mln Euro (PARP ok.171 tys Euro) • Celem TACTICS jest wykorzystanie międzynarodowej współpracy instytucji wdrażających programy i instrumenty dla klastrów w celu wspierania europejskich klastrów o znaczeniu światowym, poprzez przygotowanie rekomendacji w zakresie polityki klastrowej, dotyczących usuwania barier współpracy międzynarodowej klastrów

 16. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93 www.parp.gov.pl