enflasyon muhasebes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENFLASYON MUHASEBESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENFLASYON MUHASEBESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ENFLASYON MUHASEBESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

ENFLASYON MUHASEBESİ. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No 20). Madde 1: Amaç. Bu tebliğin amacı, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENFLASYON MUHASEBESİ' - eris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
enflasyon muhasebes

ENFLASYON MUHASEBESİ

Yüksek Enflasyon DönemlerindeMali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

(Seri: XI, No 20)

madde 1 ama
Madde 1: Amaç

Bu tebliğin amacı,

yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların

hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

madde 2 kapsam
Madde 2: Kapsam
 • Ortaklıklar,
 • Aracı Kurumlar,
 • Yatırım Ortaklıkları

ve

 • Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri
madde 4 tan mlar
Madde 4: Tanımlar
 • Fiyat Endeksi: DIE - TEFE
 • Düzeltme Katsayısı
 • Düzeltme/ Düzeltme İşlemi
d zeltme katsay s nas l hesaplan r
Düzeltme Katsayısı Nasıl Hesaplanır?

Haziran 1990’da satın alınmış bir sabit kıymetin Ağustos 2001 ’de hazırlanan bilançolarda gösterimi için kullanılacak katsayının tespiti:

Ağustos 2001 F.E.R (Ek - 3)

Düzeltme Katsayısı = -----------------------------------------

Haziran 1990 F.E.R. (Ek - 3)

4.059,5

= -------------------- = 351.957

11,53407

d zeltme d zeltme lemi
Düzeltme / Düzeltme İşlemi

Eğer Haziran 1990’da söz konusu sabit kıymet 1,500 TL’ye alınmış ise düzeltilmiş tutar:

Düzeltilmiş Tutar = Düzeltme Katsayısı * Tarihsel Tutar (1)

351.957 * 1,500 TL = 527,936 TL

(1) Aktifleştirilmiş finansman maliyeti olmadığı varsayılmıştır.

madde 6 y ksek enflasyon d nemi
Madde 6: Yüksek Enflasyon Dönemi

(a) Son üç yıllık endeks artışının iki katını aşması

ve

(b) Cari yıl içinde endeksin %10 veya daha fazla oranda artması

Kurul isteği;

- Tasarrufların yabancı para cinsinden tutulması

- Mal ve hizmet fiyatlarının yabancı para birimi üzerinden belirlenmesi

madde 7 parasal ve parasal olmayan kalemler
Madde 7: Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler

Parasal Kalemler: Paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri düşen veya artan kalemlerden oluşur.

Parasal Olmayan Kalemler: Parasal kalemler dışındaki kalemlerden

oluşur.

parasal aktifler ve pasifler

BİLANÇO

Parasal Aktifler ve Pasifler
 • Parasal Pasifler (P.P)
 • Finansal Borçlar
 • Ticari Borçlar
 • Diğer Kısa Vadeli Borçlar
 • Alınan Sipariş Avansları (*)
 • Borç ve Gider Karşılıkları
 • Uzun Vadeli Finansal Borçlar
 • Uzun Vadeli Ticari Borçlar
 • Diğer Uzun Vadeli Borçlar
 • Uzun Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları
 • Parasal Aktifler (P.A)
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
 • Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
 • Diğer Dönen Varlıklar (*)
 • Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
 • Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
 • Diğer Duran Varlıklar (*)

(*) Parasal özellikler taşıyanlar

parasal olmayan aktifler ve pasifler

BİLANÇO

Parasal Olmayan Aktifler ve Pasifler
 • Parasal Olmayan Pasifler (P.O.P)
 • Alınan Sipariş Avansları (**)
 • Özsermaye
  • - Sermaye
  • - Emisyon Primi
  • - Yedekler
  • - Geçmiş Yıllar Karları / Zararları
 • Parasal Olmayan Aktifler (P.O.A)
 • Stoklar
 • Diğer Dönen Varlıklar (**)
 • Diğer Duran Varlıklar(**)
 • Finansal Duran Varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar

(**) Parasal özellikler taşımayanlar

net parasal pozisyon
Net Parasal Pozisyon

Net Parasal Pozisyon = (P.A) - (P.P)

Eğer P.A > P.P ise Net Parasal Aktif Pozisyonu

P.P. > P.A ise Net Parasal Pasif Pozisyonu

madde 8 ve 9 mali tablolar n cari sat n alma g c cinsinden fade edilmesi bilan onun d zeltilmesi

BİLANÇO

KAR / ZARAR

Gelir

Gider

Düzeltme işlemi yapılırken bir takım gelir ve gider hesapları düzeltilmiş bilanço hesapları dikkate alınarak düzeltme işlemine tabi olur.

Tamamen düzeltme işlemine

tabi tutulur

Madde 8 ve 9: Mali Tabloların Cari Satın Alma Gücü Cinsinden İfade Edilmesi / Bilançonun Düzeltilmesi

P.A aynen taşınır

P.O.A düzeltme işlemine tabi tutulur

P.P aynen taşınır

P.O.P düzeltme işlemine tabi tutulur

madde 10 d zeltme leminde esas al nacak tarih
Madde 10: Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarih

Satın alma, imal ve maliyet unsurlarının aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınır. Vadeli olarak alınan veya satılan varlıklara ilişkin özel hükümler saklıdır.

 • Madde 11: Amortismana Tabi Varlıkların Düzeltilmesi
    • Maliyet
    • Yeniden değerlemenin iptali
    • Amortismanlar ( Madde 16: Amortismanların düzeltilmesi)
    • Finansman giderleri
 • Madde 12: Stokların Düzeltilmesi
   • Aktife giriş tarihleri
   • Finansman giderleri
stoklar
Stoklar

İlk Madde ve Malzeme

Yarı Mamuller

Ara Mamuller

Mamuller

 • Mamulün Bünyesinde
 • İlk Madde ve Malzeme
 • İşçilik
 • Genel Üretim Giderleri
  • - Enerji
  • - Endirek İşçilik
  • - Ve benzeri
 • Amortisman
stoklar devam

Tedarikçi

İlk madde ve malzeme

İlk Madde

ve

Malzeme Ambarı

İlk madde ve malzeme

Yarımamul

Amortisman

İşçilik

G.Ü.G.

İşçilik

Giderler

Amortisman

Mamul

Maddi Duran Varlık

G.Ü.G.

Stoklar - Devam
slide16

Madde 13: İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Kıymetler ve Diğer Hisse Senetleri Kalemlerinin Düzeltilmesi

    • Borsa rayici ile değerlenmemiş ve /veya Kurulun konsolidasyona ilişkin düzenlemelerinde belirtilen ilkelere göre muhasebeleştirilmemiş olanlar maliyet bedellerinden
    • Yeniden değerlemenin iptali
    • Finansman giderleri
    • Düzeltme tarihi - sermaye arttırımının tescil tarihi
 • Madde 14: Özsermayenin Düzeltilmesi
    • Yeniden değerlemenin iptali
    • Yedek akçeler ve dağıtılmamış karların sermayeye ilave edilmesi ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınır.
    • Sermaye arttırımının tescil tarihi veya arttırıma mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi
    • Emisyon primi
    • TTK veya ana sözleşmeleri çerçevesinde oluşan yedek akçeler ile ödenmiş veya çıkarılmış sermaye, mali tablo dipnotlarında kayıtlı değerleri ile ayrıntılı olarak açıklanır.
slide17

Madde 15: Gelir Tablosunun düzeltilmesi

    • Tahakkuk ettikleri tarihler esas alınarak düzeltme işlemine tabi tutulur.
    • Döneme yaygın olarak yapılan gelirler ve giderler / ortalama
 • Madde 17: Satışların Maliyetinin Düzeltilmesi
 • Madde 18: Dönem İçinde Yapılan Tahakkuklar
    • Vergi karşılığı
    • Kıdem tazminatı karşılığı
 • Madde 19: Gelir Tablosunda Kar ve Zarar Olarak Yer Alan Unsurlar
    • Gayrimenkul satışı
madde 20 net parasal kar ve zarar n hesaplanmas
Madde 20 : Net Parasal Kar ve Zararın Hesaplanması

Net Parasal Pozisyon = P.A- P.P

Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) = Parasal varlıklar ve yükümlülükler nedeniyle oluşan kazanç ve kayıpların netidir.

slide19

KAPANIŞ (31.12.2001)

AÇILIŞ (1.1.2001)

BORÇLAR 1,100

SERMAYE 900

2,000

BANKA 800

S. KIYMET 1,200

2,000

BORÇLAR 1,100

SERMAYE 900

2,000

BANKA 800

S. KIYMET 1,200

2,000

Örnek:
slide20

KAPANIŞ BİLANÇOSUNUN DÜZELTİLMİŞ HALİ

BANKA 800

S. KIYMET 1,200*1.5 1,800

2,600

BORÇLAR 1,100

SERMAYE (900*1.5) 1,350

P. KAR 150

2,600

1) Bankanın değer kaybı = 800 * %50 = (400)

Borçtan gelen kazanç =1,100 * %50 = 550

Parasal kazanç 150

2) veya

S. Kıymetler 1,800 - 1,200 = 600

Sermaye 1,350 - 900 =(450)

Parasal kazanç 150

Kapanış Endeks = 1,500

Açılış Endeksi = 1,000

Düzeltme Katsayısı = 1.5

net parasal pozisyon kar zarar tablosu
Net Parasal Pozisyon Kar Zarar Tablosu

A. Dönem başı parasal pozisyon (31/12/2000 Tarihinde) -

B. Dönem içinde net parasal pozisyonda artış

yaratan işlemler

- Sermaye artışı 1,350

C. Dönem içinde net parasal pozisyonda azalış

yaratan işlemler

- Maddi duran varlıklar alım bedeli (1,800)

D. Dönem sonu olması gereken net parasal pozisyon

(A+B+C) (450)

E. Dönem sonu net parasal pozisyon (300)

F. Net parasal pozisyon karı (D-E) 150

madde 23 vadeli al m sat mlar
Madde 23: Vadeli Alım - Satımlar
 • - Yüksek enflasyon dönemlerinde, Türk Lirası üzerinden vadeli olarak alınan veya satılan varlıkların fiyatı , enflasyondan korunmak amacıyla bir enflasyon payını da içermektedir.
 • İlgili varlığın maliyetinden enflasyon payının düşülmesi
 • Teknik olarak zorluk olması halinde; alım satım yerine ödeme tarihleri dikkate alınarak düzeltmenin yapılması.
 • Bilançoda taşınan ve henüz vadesi gelmediği için ödenmeyen veya tahsil edilmeyen kalemlere ilişkin olarak yapılacak reeskont.
madde 24 amortisman hesaplama lkeleri
Madde 24: Amortisman Hesaplama İlkeleri
 • Amortismana tabi varlıkların faydalı ömürleri, gerçekçi tahminlere dayanılarak serbestçe tayin edilir.
 • “Vergi mevzuatının amortisman süresine ilişkin düzenlemelerine uyulması bu hükme aykırılık teşkil etmez” hükmü uygulanmaz.
 • Kıst amortisman
madde 25 d zeltilmi tutarlar n cari de erden fazla olmas
Madde 25: Düzeltilmiş Tutarların Cari Değerden Fazla Olması
 • Düzeltmeler, değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak suretiyle yapılır.
 • Değer düşüklüğünün kalıcı veya geçici olması şartı aranır, ve
 • Değer düşüklüğünün oranı gibi kriterler konusunda Kurul’un muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerindeki
 • hükümlere uyulur.
 • Gelir tablosuyla ilişkilendirilir.
madde 29 lk mali tablo denkle tirme lemi
Madde 29: İlk Mali Tablo Denkleştirme İşlemi

Açılış bilançosundan yola çıkılarak,

Düzeltilmiş Aktifler - Borçlar - Özsermaye = Geçmiş yıllar karı/(zararı)

madde 32 konsolide mali tablolar
Madde 32: Konsolide Mali Tablolar

Kurulun konsolidasyona ilişkin düzenlemeleri uyarınca ana ortaklığın mali tablolarında konsolide edilmeden önce bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin mali tablolarının bu Tebliğ uyarınca hazırlanması esastır.

madde 34 dipnotlarda yap lacak a klamalar
Madde 34: Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar
 • Cari ve önceki dönem mali tabloların paranın cari dönem sonundaki satın alma gücü cinsinden yeniden ifade edildiği,
 • Kullanılan ölçütlere ilişkin açıklamalar,
 • Tebliğin izin verdiği farklı yöntemlerin kullanılması durumunda yapılması gereken açıklamalar,
 • Vergi mevzuatı çerçevesinde yapılan amortisman hesaplamalarına ilişkin açıklama,
 • Mali tablolarını bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde düzenlemeyen bağlı ortaklıklar ile ilgili açıklama,
 • Düzeltme işlemi esnasında kullanılan yöntem (özellikle kar/ zarar hesapları için)
 • Yedek akçe, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin kayıtlı değerleri,
slide28

Parasal kar zarara dahil edilen ancak gelir tablosunda ayrıca açıklanması öngörülen hususlar,

 • Faydalı ömürlere ilişkin açıklamalar,
 • Mali tabloların Tebliğ hükümleri uyarınca ilk defa düzenleneceği hesap döneminin başına kadar olan dönemde düzeltilmiş tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden, borçların ve özsermaye kalemlerinin çıkarılması sonucunda kalan kısım hakkında açıklama.
 • Önceki dönem mali tablolarının bağımsız denetimden geçip, geçmediğine ilişkin açıklamalar,
madde 35 enflasyona g re d zeltme defteri
Madde 35: Enflasyona Göre Düzeltme Defteri
 • Yazılı veya elektronik ortamda saklanabilir.
 • Yazılı olarak tutulanlar için,
 • - Müteselsil sıra numarası
 • - Yetkili imza
 • - T.T.K’ya göre yasal saklama süresi
 • Elektronik ortamda tutulanlar için,
  • - Yönetim kurulu; bilgilerin değiştirilmemesi ve belirtilen süre kadar saklanması için gerekli önlemleri almalıdır.
slide30

Enflasyona göre düzeltme defterinde yer alacak bilgiler:

 • - İşletmenin ünvanı
 • - Düzeltme işlemlerinin hangi yıla ait olduğu
 • - Düzeltme işlemine tabi tutulacak kalemlerin tarihi değerleri
 • - Düzeltme işleminde kullanılacak endekslerin değeri ve düzeltme kayıtları
 • - Düzeltme işleminde kullanılan varsayımlar
 • - Düzeltme işleminde kullanılan değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin veriler (stok devir hızları)
 • - Varlıkların yaşlandırmalarına ilişkin veriler
 • - Stokların ve diğer varlıkların dökümleri
 • - Düzeltme işlemine tabi tutulmuş mali tablo verilerine ulaşmada kullanılan diğer bilgi ve belgeler
 • - İştirak ve bağlı ortaklıkların mali tablo ve raporları