svoboda opravljanja storitev svoboda ustanovitve n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV & SVOBODA USTANOVITVE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV & SVOBODA USTANOVITVE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV & SVOBODA USTANOVITVE - PowerPoint PPT Presentation

erich-french
229 Views
Download Presentation

SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV & SVOBODA USTANOVITVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV &SVOBODA USTANOVITVE Dr. Janja Hojnik 15. marec 2011

 2. NOTRANJI TRG Prost pretok blaga Prost pretok kapitala Prosto gibanje oseb Prosto opravljanje storitev & ustanovitev sedeža

 3. Osebne svoboščine • Prosto gibanje delavcev • Prosto opravljanje storitev • Svoboda ustanovitve in prosto opravljanje dejavnosti

 4. Podobnost med delom in dejavnostjo 66/85 Lawrie-Blum: delavec je oseba, ki za plačilo opravlja delo (ekonomsko storitev) pod nadzorstvom in po navodilih druge osebe

 5. 2 načina gibanja samozaposlenih & pravnih oseb: - lahko se preselijo na ozemlje druge države članice z namenom, da bi tam opravljali ekonomsko dejavnost za nedoločen čas na podlagi tega, da si tam ustanovijo sedež (člen 49 PDEU) - gredo za določen čas na ozemlje druge države članice z namenom, da bi tam opravili storitev za ustrezno plačilo, nato pa se vrnejo na ozemlje svoje države članice, kjer imajo ustanovljen svoj sedež (člen 56 PDEU)

 6. Ustanovitev je pravica državljana EU, da se na podlagi stalnosti in kontinuitete udeležuje v ekonomskem življenju države gostiteljice; Opravljanje storitev pomeni začasne, občasne, nestalne in nekontinuirane usluge • Gebhard, C-55/94

 7. Direktiva 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu Ustanovitev pomeni dejansko izvajanje gospodarske dejavnosti, kakor je navedeno v členu 49 Pogodbe, s strani ponudnika za nedoločen čas in s stalno infrastrukturo, kjer se dejavnost opravljanja storitev dejansko izvaja. Storitev pomeni vsako pridobitno dejavnost samozaposlene osebe, ki se praviloma opravlja za plačilo, kakor je navedeno v členu 57 Pogodbe. 7

 8. RAZLIKA MED STORITVAMI in SEDEŽEM - TRAJANJE DEJAVNOSTI IN OBSTOJ INFRASTRUKTURE NISTA ODLOČILNA KRITERIJA: 27 …mora biti začasna narava zadevne dejavnosti preučena v luči ne le trajanja opravljanja storitve, ampak tudi njegove rednosti, periodičnosti ali stalnosti. Dejstvo, da je opravljanje storitev začasno, ne pomeni, da se ponudnik storitev ne sme opremiti z določeno obliko infrastrukture v državi članici gostiteljici (vključno s pisarno …), v kolikor je takšna infrastruktura nujna za namene opravljanja zadevne storitve. Gebhard, C-55/94 - BISTVEN KRITERIJ JE INTEGRACIJA SUBJEKTA V GOSPODARSTVO DČ GOSTITELJICE - Schnitzer, C-215/01 8

 9. Zakaj je razlikovanje med ustanovitvijo in opravljanjem storitev pomembno? “Bistveni vidik razlike med, po eni strani zgolj občasnem opravljanju storitev ali začasnih dejavnosti ter, po drugi strani, ustanovitvijo je ta, da oseba, ki opravlja storitev ni zajeta s pristojnostmi in nadzorom nacionalnih oblasti države, v kateri takšne storitve opravijo” • A-G v zadevi Van Binsbergen • VIDIKI RAZLIKOVANJA: • PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ • REGISTRACIJA V IMENIK, DOVOLJENJE ZA DEJAVNOST • SOCIALNE IN DAVČNE UGODNOSTI 9

 10. Priznavanje poklicnih & strokovnih kvalifikacij Direktiva 2005/36/ES: -opravljanje storitev pod domačim nazivom brez priznavanja kvalifikacij (+ varnostna klavzula) -ustanovitev – 3 sistemi – večinoma ni avtomatičnega priznavanja

 11. Registracija v imenik “pravo ES glede pretoka storitev prepoveduje, da bi bili gospodarski subjekti podvrženi obveznosti registracije v obrtnem registru, ki upočasni, zaplete in oteži opravljanje storitev v DČ gostiteljici” (Schnitzer, C-215/01) Dovoljenja za dejavnost • nedopustna omejitev za opravljanje storitev • v kolikor so dovoljenja upravičena, pa je potrebno upoštevati dokaze in zagotovila, ki jih je izvajalec storitev že pridobil v državi ustanovitve(Webb, 279/80)

 12. Podeljevanje socialnih ugodnosti“tudi izvajalci storitev iz drugih DČ EU morajo imeti možnost pridobitve stanovanjskega kredita, v kolikor je narava storitev takšna, da zahteva trajno bivanje.” (Komisija proti Italiji, 63/86) Podeljevanje davčnih ugodnosti Čeprav neposredna obdavčitev ne sodi v pristojnost EU, morajo DČ to pristojnost izvrševati tako, da spoštujejo temeljna načela prava EU.

 13. Pomen storitev v EU Storitve na trgu EU predstavljajo 70% BDP, storitveni sektor pa zaposluje kar 86% prebivalcev EU. transport, design in marketinške storitve, računalniške storitve, telekomunikacije, strokovne storitve (računovodstvo, revizija, zdravstvo), turizem, svetovanje, finančne storitve.. 13

 14. Ekonomska učinkovitost pretoka storitev 14

 15. Direktiva 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu • Zelo sporen predlog ‘Bolkensteinove direktive’ (2004); • Uporablja se za storitve in ustanovitev sedeža; • Iz obsega izloča številne storitvene sektorje: finančne storitve, zdravstvene, prevozne, elektronske, igre na srečo, avdiovizualne, zasebno varovanje, notarske… • Za te še zmeraj velja PDEU; • Implementacijski rok: 28. december 2009; • V Sloveniji: Zakon o storitvah na notranjem trgu, Ur.l. RS 21/2010.

 16. Poljski vodovodarji • (fr. Plombier polonais, pol.polski hydraulik) • Simbol poceni delovne sile iz V Evrope, ki prihaja na zahod na osnovi Direktive o storitvah

 17. Člen 49 PDEU(prejšnji člen 43 PES) (1) V okviru določb, navedenih v nadaljevanju, se omejitve glede pravice do ustanavljanja za državljane ene države članice na ozemlju druge države članice prepovejo. Ta prepoved se uporablja tudi za omejitve pri ustanavljanju agencij, podružnic ali hčerinskih družb državljanov katere koli države članice s sedežem na ozemlju katere koli države članice.

 18. Člen 49 PDEU(prejšnji člen 43 PES)(2)Pravica do ustanavljanja zajema pravico začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij, zlasti družb ali podjetij iz drugega odstavka člena 48, pod pogoji, ki jih ob upoštevanju določb poglavja o kapitalu za svoje državljane določa zakonodaja države, v kateri se taka ustanovitev izvede.

 19. Člen 56(prejšnji člen 49 PES) • V okviru določb, navedenih v nadaljevanju, se omejitve svobode opravljanja storitev v Uniji prepovejo za državljane držav članic, ki imajo sedež v eni od držav članic , vendar ne v državi osebe, ki so ji storitve namenjene. 19

 20. Neposredni učinek člena 49:Reyners proti Belgiji, 2/74Viking Line, C-438/05 • Neposredni učinek člena 56:Van Binsbergen, 33/74 • Laval un Partneri, C-341/05 Wouters, C-309/99: “spoštovanje členov 49 in 56 PDEU je potrebno tudi v primeru pravil, ki niso javne narave, a kljub vsemu kolektivno urejajo samozaposlovanje in opravljanje storitev. Odprava ovir pretoku oseb s strani DČ bi bila omejenega pomena, če bi odpravo državnih ovir lahko nadomestile ovire pravno avtonomnih združenj ali organizacij…”

 21. PROST PRETOK STORITEV

 22. POGOJI ZA SKLICEVANJE NA člen 56 PDEU • DEJAVNOST ZAČASNE NARAVE; BREZ INTEGRACIJE V GOSPODARSTVO DČ GOSTITELJICE • ČEZMEJNA NARAVA – 4 situacije • EKONOMSKA NARAVA – za plačilo • Je storitev še storitev v smislu členov 56 in 57 PDEU, če je “plačnik” država? NE! Humbel, 263/86 • Kaj pa sistem zdravstvenega zavarovanja? Kohll, C-158/96 • Vpliv elementa sreče? Schindler, C-275/92

 23. PREPOVED DISKRIMINACIJE NEPOSREDNA in POSREDNA DISKRIMINACIJA JE PREPOVEDANA Van Binsbergen, 33/74 - odvetnik Komisija proti Italiji, C-360/89 - javna dela: Člen 56 PDEU ne prepoveduje samo očitne diskriminacije na osnovi državljanstva, ampak tudi prikrito diskriminacijo, ki z uporabo drugih kriterijev razlikovanja, vodi do enakega rezultata.

 24. …prepovedani so tudi ukrepi, ki niso diskriminatorni, pa bi lahko ovirali pretok storitev Säger proti Dennemeyer, C-76/90 Alpine Investments, C-384/93 Člen 56 PDEU zahteva ne le odpravo vsake diskriminacije na osnovi državljanstva nasproti osebam, ki opravljajo storitve, ampak tudi odpravo vseh omejitev, tudi če se uporabljajo brez razlikovanja med domačimi izvajalci storitev in tistimi iz drugih DČ, v kolikor lahko prepovedo ali drugače ovirajo dejavnosti izvajalca storitev, ustanovljenega v drugi DČ, kjer zakonito opravlja podobne storitve.

 25. Prepoved omejujočih nediskriminatornih ukrepov? • Gebhard, C-55/94: • Potreben je enoten pristop k pretoku blaga, delavcev, storitev in k ustanovitvi; • Nediskriminatorna pravila so prepovedana, če otežujejo dostop na trg • “nacionalna pravila, ki bi lahko omejila ali napravila izvrševanje temeljnih svoboščin iz Pogodbe manj zanimivo, morajo izpolnjevati štiri pogoje… (da bi jih lahko opravičili).” • s tem je Sodišče preseglo jezik člena 56 PDEU.

 26. OPRAVIČEVANJE OMEJITEV Člen 51 PDEU (prejšnji člen 45 PES) (1) Določbe tega poglavja se v posamezni državi članici ne uporabljajo za tiste dejavnosti, ki so v tej državi povezane, četudi občasno, z izvajanjem javne oblasti. Člen 52 PDEU (prejšnji člen 46 PES) (1) Določbe tega poglavja in ukrepi, sprejeti v skladu z njimi, ne vplivajo na uporabo določb zakonov ali drugih predpisov, ki predvidevajo posebno obravnavo tujih državljanov zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

 27. OPRAVIČEVANJE OMEJITEV– ruleofreason (Sodišče EU) 4-STOPENJSKI TEST (Gebhard, C-55/94): • ukrep ne sme biti formalno (neposredno) diskriminatoren • upravičen s ciljem splošnega interesa • primeren za zagotovitev cilja • sorazmeren

 28. Sodna praksa ciljev v splošnem interesu – 3 skupine: socialni cilji – varstvo določenih oseb (potrošnikov, prejemnikov storitev, delavcev, upnikov, imetnikov PIL, udeležencev prometa ipd.); kulturni cilji – ohranitev nacionalne kulturne politike, zgodovinskih in umetniških zakladov ter jezikovne raznolikosti; in institucionalni cilji – ohranitev koherence davčnega sistema in učinkovitega davčnega nadzora, učinkovitosti pravosodja, ugleda finančnega sektorja države članice, uravnoteženost sistema socialnega varstva ipd.

 29. SVOBODA USTANOVITVE Člen 54 PDEU(prejšnji člen 48 PES)Družbe ali podjetja, ustanovljena v skladu z zakonodajo posamezne države članice, ki imajo statutarni sedež, glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v Uniji, se v tem poglavju obravnavajo enako kakor fizične osebe, ki so državljani držav članic."Družbe ali podjetja" pomeni družbe ali podjetja, ustanovljena po civilnem ali gospodarskem pravu, vključno z zadrugami, in druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava z izjemo neprofitnih. 29

 30. SVOBODA USTANOVITVE Člen 49 PDEU:- SAMOZAPOSLENE OSEBE- PRAVNE OSEBE 30

 31. Pravne osebe • POVSEM ENAKA OBRAVNAVA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB NI MOGOČA • 3 navezne okoliščine pri pravnih osebah: • - sedež - osrednja uprava- center poslovanja • PRAVICE PRAVNIH OSEB • Pravica zapustiti državo • Pravica do vstopa na trg • Pravica do vpisa v registre • Pravica do združitve z GD v drugi DČ • Pravica do priznanja pravne subjektivitete… Sodna praksa: • Centros, C-212/97Überseering, C-208/00InspireArt, C-167/01SEVIC System, C-411/03 • Cartesio, C-210/06 31 31

 32. EVROPSKO PRAVO DRUŽB 4 UREDBE: U. 2137/85 o EGIZ U. 2157/2001 o Societas Europea – evropska delniška družba U. 1435/2003 o Societas Cooperativa Europea – evropska zadruga U. 1606/2002 o Mednarodnih računovodskih standardih

 33. EVROPSKO PRAVO DRUŽB 14 DIREKTIV: • Prva – publicitetna direktiva (68/151) • Druga – kapitalska direktiva (77/91) • Tretja – o združitvah (78/855) • Četrta – bilančna direktiva (78/660) • Šesta - o delitvah (82/891) • Sedma – o konsolidiranih bilancah (83/349) • Osma – o revizorjih (84/253; 2006/43) • Deseta - o čezmejnih združitvah (2005/56) • Enajsta – o podružnicah (89/666) • Dvanajsta – o enoosebnih družbah (89/667) • Trinajsta - o ponudbah za prevzem (2004/25) • Direktiva o udeležbi delavcev pri SE (2001/86) • Direktiva o udeležbi delavcev pri SCE (2003/72) • Direktiva 2007/36 o pravicah delničarjev 33

 34. EVROPSKO PRAVO DRUŽB • ŠE NE SPREJETE: • 5. Direktiva – o organizacijskih strukturah • 9. Direktiva – o skupinah • 14. Direktiva – o čezmejnem prenosu sedeža • Uredba o evropski d.o.o. (EuropeanPrivateCompany) • Uredba o evropski fundaciji 34