Download
roman og novelleanalyse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roman- og novelleanalyse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Roman- og novelleanalyse

Roman- og novelleanalyse

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Roman- og novelleanalyse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Roman- og novelleanalyse Begreper og oppsett

 2. Novelle • Har en relativt kort, sammenhengende, fortellende tekst. • Handlingen dreier seg oftest rundt få personer og er konsentrert om en hendelse eller en konflikt. • Har ofte en spenningskurve med bare en spenningstopp.

 3. Roman • Romanen er lengre og gjerne i kapitler. • Det er ofte flere personer og flere konflikter. • Handlingen strekker seg ofte over lengre tid. • Kan ha en spenningskurve med flere spenningstopper.

 4. Analyseoppsett • Presentasjon av teksten (innledning) • Et kort handlingsreferat • Synsvinkel • Personkarakteristikk • Miljø • Språklige virkemidler • Komposisjon • Tema og budskap • Kort oppsummering av alle delene (avslutning)

 5. Synsvinkel • Skille mellom forfatteren og fortelleren av teksten. • Forfatteren har diktet og skrevet ned teksten. • Fortelleren er stemmen i teksten. Den som formidler historien til leseren. • Forfatteren bruker fortelleren som et virkemiddel i teksten.

 6. Synsvinkel • Fortelleren kan være en av personene i handlingen eller stå utenfor handlingen. • Om handlingen sees utenfra eller innenfra kalles synsvinkel. • Personal synsvinkel – fortelleren er en av personene. • Autoral synsvinkel – fortelleren står utenfor handlingen.

 7. Personal synsvinkel • Jeg - forteller – vi får bare vite hva ”jeg” ser, tenker, opplever. • Tredjepersons - forteller – en av personene i handlingen, men omtalt som hun/han. Får bare vite dennes tanker.

 8. Autoral synsvinkel • Allvitende forteller – synsvinkelen skifter mellom personene, vi får vite hva alle føler og tenker. Får vite ting om personene som de selv ikke vet. • Fortelleren er nærmest skjult og ikke merkbar.

 9. Refererende synsvinkel • Får ikke vite noe om personenes tanker og følelser. Fortelleren forteller bare det som observeres utenfra. • ”Flue på veggen”

 10. Personkarakteristikk • Gjennom direkte beskrivelser: utseende, egenskaper, det fortelleren lar oss få vite. • Gjennom indirekte beskrivelser: replikker, handling, tanker, forhold til andre personer.

 11. Endrer personene seg underveis? • En statisk person er den samme gjennom hele teksten. Personen kan være framstilt så ensidig at vedkommende blir en ren type eller klisjé (skurk, helt). • En dynamisk person utvikler seg, gjennomgår en indre prosess og forandrer sitt forhold til seg selv eller andre.

 12. Miljø • Når foregår handlingen? - Tidsepoke • I hva slags miljø utspiller handlingen seg: • By eller land • Sosialt miljø

 13. Språklige virkemidler • Bilder og symboler • Gjentagelser • Høytidlig språk eller hverdagsspråk – Er det forskjeller mellom replikkene og selve fortellingen?

 14. Komposisjon • Kronologisk fortelling: begynner med begynnelsen og følger begivenhetene etter hvert som de skjer. • Retrospeksjon: skildrer begivenheter som skjedde før handlingen i fortellingen. • Frampek: Antydninger eller varsler i teksten om noe som kommer til å skje. • Sirkelkomposisjon: begynner med slutten. Fortellingen dreier seg om å forklare/fortelle hvorfor/hvordan nå-situasjonen er blitt slik innledningen beskriver. • Parallellhandlinger: To eller flere handlingsrekker foregår samtidig. Forfatteren veksler mellom de ulike elementene av fortellingen.

 15. Komposisjon • Innledning: • In medias res – midt i handlingen • Presentasjon av personer eller konflikt • Spenningskurve: • Hva er konflikten? • Hvordan bygger handlingen/konflikten seg opp mot et høydepunkt? • Hvor/hva er vendepunktet i fortellingen? • Avslutning: • Lukket - avsluttet handling • Åpen - usikkert hva som skjer videre

 16. Tema og budskap • Hva er tema, eventuelt budskap i novella? • Hva er det, som ikke kan leses direkte i teksten, som forfatteren vil fortelle leseren? • Tema = det teksten dypest sett handler om • Budskap = Meningen/holdningen eller moralen som en tekst uttrykker