slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NÁVRH SYSTÉMU MOTIVÁCIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE UDRŽATEĽN Ý ROZVOJ V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
NÁVRH SYSTÉMU MOTIVÁCIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE UDRŽATEĽN Ý ROZVOJ V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

NÁVRH SYSTÉMU MOTIVÁCIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE UDRŽATEĽN Ý ROZVOJ V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

NÁVRH SYSTÉMU MOTIVÁCIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE UDRŽATEĽN Ý ROZVOJ V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV Dizertačná práca Vypracoval: Ing. Jozef Zlocha Školiteľ: doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NÁVRH SYSTÉMU MOTIVÁCIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE UDRŽATEĽN Ý ROZVOJ V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NÁVRH SYSTÉMU MOTIVÁCIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH

PODNIKOV

Dizertačná práca

Vypracoval: Ing. Jozef Zlocha

Školiteľ: doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD.

slide2
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Práca je tiež súčasťou projektu KEGA č. 037 STU-4/2012 „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie.“

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. LPP-0384-09: „Concept of the HCS model 3E vs. Concept of the Corporate Social Responsibility (CSR).“ The work is also a part of KEGA project No. 037 STU.4/2012.

2

slide3

Obsah

Úvod

1 Ciele a hypotézy dizertačnej práce

2 Metódy použité pri spracovaní dizertačnej práce

3 Ľudské zdroje a ich motivácia pre udržateľný rozvoj

4 Analýza súčasného stavu praxe v oblasti motivovania ľudských zdrojov

5 Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný

rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov

6 Vyjadrenia podnikov k praktickej využiteľnosti navrhovaného riešenia

7 Prínosy riešenia doktorandskej dizertačnej práce

Záver

3

slide4

Úvod

Cieľom dizertačnej práce (DP) je navrhnúť systém motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov.

Udržateľný rozvoj je možné zabezpečiť jedine zmenou hodnôt a prehodnotením priorít človeka a celej ľudskej spoločnosti. Spoločnosť sa nemôže spoliehať len na zmenu technológií a nové technické riešenia, musí sa zmeniť správanie ľudí nielen k prírode, ale navzájom voči sebe.

Systém motivácie poskytuje vhodný nástroj pre uskutočnenie tejto zmeny.

4

slide5

1 Ciele a hypotézy dizertačnej práce

 • Hlavným cieľom DP je navrhnúť systém motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov
 • Čiastkové ciele:
 • 1. Zhromaždiť a analyzovať aktuálne teoretické informácie o personálnom manažmente, motivácií a UR, (kap. 3),
 • 2. Pomocou štruktúrovaných rozhovorov a dotazníka získať informácie a vykonať analýzu súčasného stavu praxe so zameraním na motiváciu v intenciách UR v priemyselných podnikoch, (kap. 4),
 • Navrhnúť postupy na zlepšenie motivácie ĽZ pre UR v podmienkach priemyselných podnikov, (kap. 5),
 • 4. Zhodnotiť teoretické a praktické prínosy DP v oblasti motivácie a UR, (kap. 7).

5

slide6

1 Ciele a hypotézy dizertačnej práce

H1

Predpokladám, že existuje významný rozdiel stredných hodnôt dôležitosti prikladanej materiálnym formám motivácie u pracovníkov vo veku do 40 rokov v porovnaní s pracovníkmi vo veku nad 40 rokov.

H2

Predpokladám, že existuje významný rozdiel stredných hodnôt dôležitosti prikladanej materiálnym formám motivácie u výrobných a administratívnych pracovníkov v porovnaní s  riadiacimi pracovníkmi.

6

slide7

2 Metódy použité pri spracovaní dizertačnej práce

 • Pri spracovaní DP, napĺňaní hlavného a čiastkových cieľov sú použité nasledovné metódy a prístupy:
  • systémový prístup,
  • metóda analýzy a syntézy,
  • metóda indukcie a dedukcie,
  • štatistické metódy,
  • metóda modelovania.

7

slide8

3 Ľudské zdroje a ich motivácia pre udržateľný rozvoj

3.1 Personálny manažment

„... k udržaniu personálu patria aktivity spojené s rozvojom a vzdelávaním pracovníkov, hodnotením úrovne pracovného výkonu, odmeňovaním a motivovaním. Uvedené činnosti predstavujú zároveň niektoré z hlavných funkcií personálneho manažmentu, ktorého hlavným poslaním je utváranie systémových podmienok a predpokladov pre ovplyvňovanie správania sa pracovníkov.“.

8

slide9

3 Ľudské zdroje a ich motivácia pre udržateľný rozvoj

3.2 Charakteristika udržateľného rozvoja

„UR by sa dal charakterizovať ako taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich potrieb.“

9

slide10

4 Analýza súčasného stavu praxe v oblasti motivovania ľudských zdrojov

 • Analýza ĽZ v UR
  • štruktúrované rozhovory,
  • 10 malých a stredných podnikov.
 • b) Analýza možností zdokonaľovania systému motivácie ĽZ pre zabezpečenie UR
  • dotazníkový prieskum,
  • 7 malých a stredných podnikov,
  • 114 dotazníkov.

10

slide11

4 Analýza súčasného stavu praxe v oblasti motivovania ľudských

zdrojov

Overenie hypotéz

H1

Stanovená hypotéza sa nepotvrdila. Nemôžeme tvrdiť, že existuje významný rozdiel rozptylu stredných hodnôt dôležitosti prikladanej materiálnym formám motivácie u pracovníkov starších ako 40 rokov v porovnaní s pracovníkmi mladšími ako 40 rokov.

H2

Stanovená hypotéza sa nepotvrdila. Nemôžeme tvrdiť, žeexistuje významný rozdielrozptylu stredných hodnôt dôležitosti prikladanej materiálnym formám motivácie u výrobných a administratívnych pracovníkov v porovnaní s  riadiacimi pracovníkmi.

11

slide12

Podniková stratégia- systém

Obchodná stratégia - podsystém

Personálna stratégia - podsystém

Výrobná

stratégia - podsystém

Finančná

stratégia - podsystém

Stratégia rozvoja systému riadenia - podsystém

5 Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný

rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov

Obr. 38 Návrh podsystémov systému strategického riadenia podniku [vlastné spracovanie]

12

slide13

5 Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný

 • rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov

Návrh postupu tvorby personálnej stratégie je proces, ktorý pozostáva z nasledovných krokov:

  • vízia (komplexná cieľová predstava),
  • definovanie poslania podniku,
  • identifikácia strategických faktorov,
  • sformulovanie stratégií, spôsobov dosiahnutia cieľov, implementácia stratégií,
  • zhodnotenia dosiahnutých výkonov prípadné korekcie.

13

slide14

Z

Odporúčame spracúvať, oživovať, dopĺňať v personálnom útvare podniku, Program personálnej štruktúry musí obsahovať katalóg pracovných miest

Program personálnej štruktúry

Odporúčame spracovávať v personálnom útvare v spolupráci s manažérmi útvarov podniku (výrobného, finančného, obchodného, odbytového, investičného...) Personálny útvar predloží návrh plánu vrcholovému vedeniu podniku

Návrh personálneho plánu

Schvaľuje a vydáva vrcholové vedenie podniku

Personálny plán

K

5 Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný

rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov

Obr. 42 Návrh postupu tvorby

personálneho plánu [vlastné spracovanie]

14

5 n vrh syst mu motiv cie udsk ch zdrojov pre udr ate n rozvoj v podmienkach priemyseln ch podnikov
5 Návrh systému motivácieľudských zdrojov pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov

Motivačný program:

 • úvodné ustanovenia a súvisiace dokumenty,
 • návrh postupu pri analýze motivátorov,
 • využitie Paretovho diagramu pri analýze motivátorov v UR,
 • využitie programu Expert Choice pri analýze motivátorov v UR.

15

slide16

5 Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov

Personálne, technické a finančné zabezpečenie systému motivácie:

 • personálne zabezpečenie systému motivácie,
 • technické zabezpečenie systému motivácie,
 • finančné zabezpečenie systému motivácie.

16

slide17

6 Vyjadrenie podnikov k využiteľnosti navrhovaného riešenia

Podnik APC, s.r.o. uvádza, že pri dôslednej realizácii návrhu dáva tento predpoklady pre vytvorenie vhodného motivujúceho prostredia pre jednotlivcov aj kolektív

17

slide18

6 Vyjadrenie podnikov k využiteľnosti navrhovaného riešenia

Podnik JAMP, s.r.o. hodnotí preložený návrh ako jednoduchý a podporný nástroj motivácie.

18

slide19

6 Vyjadrenie podnikov k využiteľnosti navrhovaného riešenia

Podnik ZTS-LR NaJUS, a.s. pozitívne hodnotíme navrhnuté riešenia v oblasti motivácie ĽZ.

19

7 pr nosy dizerta nej pr ce
7 Prínosy dizertačnej práce

Prínosy pre rozvoj teoretického poznania:

 • definovanie motivácie pre UR
 • definovanie pojmu motivátor
 • zobrazenie vzájomných väzieb motivačných teórií a foriem UR
 • návrh využívania programu Expert Choice pre zisťovanie motivátorov pre rôzne kategórie pracovníkov
 • návrh využívania Paretovho diagramu pre oddelenie významných motivátorov od menej významných motivátorov

20

slide21

7 Prínosy dizertačnej práce

 • Prínosy pre rozvoj podnikovej praxe:
 • návrh dotazníka pre zistenie motivátorov v podniku,
 • zhromaždenie údajov pre výber motivátorov v závislosti od viacerých

charakteristík pracovníkov,

 • vytvorenie databázy a rozdelenia motivátorov v  programe Expert Choice

v závislosti od viacerých charakteristík pracovníkov.

21

slide22

ZáverÚspešne implementovaný a využívaný systém motivácie predstavuje výrazný prínos pre efektívne fungovanie podniku. Orientácia systému motivácie na udržateľný rozvoj však prináša efekt nielen podniku, ale aj celej spoločnosti. Navrhnutý systém motivácie pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov po úspešnom zavedení v podniku prispeje k zlepšeniu výsledkov v sociálnej, environmentálnej aj ekonomickej stránke podniku.

22