slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wymagania w zakresie sporz?dzania wniosku beneficjenta o p?atno?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wymagania w zakresie sporz?dzania wniosku beneficjenta o p?atno??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Wymagania w zakresie sporz?dzania wniosku beneficjenta o p?atno?? - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Wymagania w zakresie sporządzania wniosku beneficjenta o płatność. Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR ( zgodnie z instrukcją obowiązującą od 25 października 2006 r.). Wzór wniosku Beneficjenta o płatność oraz tryb rozliczeń określa:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wymagania w zakresie sporz?dzania wniosku beneficjenta o p?atno??' - elvis-gilbert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wymagania w zakresie sporządzania wniosku beneficjenta o płatność

Wniosek beneficjenta o płatność

w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR

( zgodnie z instrukcją obowiązującą

od 25 października 2006 r.)

slide2

Wzór wniosku Beneficjenta o płatność oraz tryb rozliczeń określa:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r.

w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości

dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji

Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

Dz. U. Nr 216, poz. 2206

slide4
W przypadku, jeśli wydatek kwalifikowalny został pominięty we wniosku o płatność sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji należy w piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność podać informację o tej kwestii oraz dokumenty te umieścić w ostatnich wierszach tabeli (20_).

W przypadku, jeśli beneficjent składa wniosek o płatność pośrednią, obejmujący wyłącznie wydatki pominięte w poprzednich wnioskach o płatność, wówczas w polach od… do… należy wpisać datę następującą po dacie do… z poprzedniego wniosku o płatność.

slide7
(6_) Poddziałanie: Należy podać pełną nazwę Poddziałania ZPORR, w ramach którego realizowany jest projekt.

W przypadku, gdy poddziałanie nie występuje, należy wpisać „ nie dotyczy” lub „n/d”.

(7_) Nazwa projektu:

Należy podać nazwę projektu, zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie projektu.

(8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju:*

Należy podać numer nadany projektowi, który powinien być identyczny z numerem projektu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu.

slide9
dofinansowanie EFRR z umowy o dofinansowanie

Udział % =

wydatki kwalifikowalne z umowy o dofinansowanie

Możliwe jest wpisanie udziału % z dowolnie dużą liczbą miejsc po przecinku, nie jest możliwe przy tym zaokrąglanie udziału % w górę. Udział EFRR w wydatkach kwalifikowalnych nie może być wyższy niż 75 %.

slide10
(12_) Okres realizacji projektu od …… do ……

Należy podać okres realizacji projektu określony w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu w formacie DD/MM/RRRR.

W przypadku aneksowania okresu realizacji, Beneficjent wpisuje daty z aneksu. W przypadku, gdy w umowie określono odrębnie termin rzeczowego zakończenia i termin finansowego zakończenia realizacji projektu, w polu „do” należy wpisać termin finansowego zakończenia projektu.

(13_) Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa, premia):………………

Należy podać w zależności od rodzaju płatności: pośrednia lub końcowa.

Nie należy skreślać ani podkreślać nazwy płatności wskazanej w nawiasie.

slide12
Kwota wnioskowana =

[(wydatki kwalifikowalne pkt. (14_) – przychód pkt. (22_)]

dofinansowanie EFRR z umowy o dofinansowanie

X

wydatki kwalifikowalne z umowy o dofinansowanie

slide13
(16_) kwota otrzymanych płatności w ramach projektu: …………PLN

Należy podać całkowitą kwotę refundacji z EFRR, jaką otrzymano do dnia złożenia wniosku na podstawie wcześniej składanych wniosków o płatność. Nie wpisuje się środków współfinansowania z budżetu państwa. W przypadku, gdy beneficjent nie otrzymał jeszcze refundacji, należy wpisać „0”.

slide15
(19_) Rachunki bankowe, na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją* o dofinansowaniu projektu):

Posiadacz rachunku:...............................................................

Nazwa banku:..........................................................................

nr rachunku bankowego:.........................................................

Należy podać numer rachunku bankowego Beneficjenta, podany w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu.

slide16

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

(20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatkiobjęte wnioskiem

Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.

Imię i nazwisko: ............................................................ data: ................................. podpis: ...................................

slide18
5. kategoria interwencji

Należy wpisać kategorię interwencji z wniosku aplikacyjnego (jeżeli we wniosku aplikacyjnym wskazano kilka kategorii, należy dopasować wydatek do odpowiedniej kategorii)

6. data zapłaty

Należy wpisać datę dokonania płatności. Rozliczeniu mogą podlegać wyłącznie w całości zapłacone dokumenty. Jeżeli np. faktura była płacona ratami, należy wskazać wszystkie daty płatności jakie dotyczyły zapłaty za daną fakturę.

W przypadku gdy nie występują przepływy finansowe (np.amortyzacja) należy podać datę księgowania dokumentu.

slide19
7. sposób zapłaty (G – gotówka, P – przelew, K - karta)

Należy określić faktyczny sposób zapłaty, wpisując odpowiedni symbol. Jeżeli płatności były dokonywane za pomocą kilku form, należy wskazać wszystkie. W przypadku zapłaty gotówką, na fakturze musi być umieszczona adnotacja wystawcy faktury, iż faktura została zapłacona gotówką.

8. nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie

Należy wpisać nazwę towaru lub usługi podaną na dokumencie będącą kosztem kwalifikowalnym. Podany opis musi być w pełni zgodny z opisem znajdującym się na fakturze. W przypadku, gdy na fakturze wskazano także wydatki niekwalifikowalne, należy wpisać wyłącznie nr pozycji oraz nazwę towaru/usługi kwalifikowalnej.

slide21
12. kwota wydatków kwalifikowalnych

Kwota wydatków kwalifikowalnych obejmuje VAT w przypadku, gdy jest on kwalifikowalny.

13. w tym VAT - Należy wyszczególnić kwotę VAT z kwoty wydatków kwalifikowalnych z kolumny nr 12, jeżeli jest on wydatkiem kwalifikowalnym.

W przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny dla danego beneficjenta, wówczas w kol.13 należy wpisać „0”

slide22
W przypadku, gdy beneficjent otrzymał fakturę korygującą, wówczas w zestawieniu (20_) beneficjent powinien wykazać tę fakturę w odrębnym ( sąsiednim) wierszu wpisując w kol.12 i 13 jedynie różnicę wynikającą z dokonania korekty odpowiednio ze znakiem „-” lub ze znakiem „+”.

W przypadku, gdy faktura korygująca dotyczy faktury ujętej w jednym z poprzednich wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnich wierszach tab.(20_) przed ewentualnymi fakturami dotyczącymi poprzednich okresów, nie ujętymi we wcześniejszych wnioskach o płatność.

Przy wprowadzaniu faktury korygującej przy numerze tej faktury należy wpisać także nr faktury VAT, do której została ona wystawiona.

( np. nr …(f-ry korygującej) „ wystawiona do faktury VAT nr…”).

slide25

(22_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało

przewidziane w umowie/decyzji* o dofinansowaniu)

slide27

(24_) ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTU Z

UMOWĄ/DECYZJĄ* O DOFINANSOWANIE W OKRESIE OBJĘTYM

WNIOSKIEM

Czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową/decyzją* o dofinansowanie?

tak nie

Jeśli nie, proszę poniżej wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu

rzeczowo-finansowego zawartego w umowie/decyzji* o dofinansowanie.

........................................................................................................................................

slide30

Wniosek musi być parafowany przez osobę do tego upoważnioną na każdej ze stron oraz opatrzony podpisem i pieczęcią imienną na ostatniej stronie przez przynajmniej jedną osobę, upoważnioną do podpisania wniosku.

Na wersji elektronicznej także należy wpisać datę, miejscowość oraz dane osób podpisujących wniosek.