slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt szwedzki pn. „Wdrażanie Dyrektywy IPPC w polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt szwedzki pn. „Wdrażanie Dyrektywy IPPC w polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Projekt szwedzki pn. „Wdrażanie Dyrektywy IPPC w polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska” - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Projekt szwedzki pn. „Wdrażanie Dyrektywy IPPC w polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska”. Zadanie 4:. „Studium przypadku Elektrociepłowni ELCHO w Chorzowie, posiadającej instalacje, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z polskimi przepisami ochrony środowiska”. WIOŚ:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt szwedzki pn. „Wdrażanie Dyrektywy IPPC w polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska”' - elroy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zadanie 4
Zadanie 4:

„Studium przypadku Elektrociepłowni ELCHO w Chorzowie,posiadającej instalacje, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z polskimi przepisami ochrony środowiska”

slide3

WIOŚ:

Małopolski

Opolski

Śląski

sk ad zespo u
Skład zespołu:

AgataBucko-Serafin

Bogusław Dąbrowski

Ewa Gondek

Tadeusz Michalik

Rafał Radecki

Agnieszka Wojtacha

Barbara Żuk

prezentacja
Prezentacja
 • Cel zadania
 • Krótka charakterystyka pracy
 • Zastosowane metody przy wyznaczaniu wartości granicznych
 • Napotkane trudności
 • Spostrzeżenia własne
 • Wnioski
cel zadania

Cel zadania

Podstawowy cel:

wdrażanie dyrektywy IPPC w polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska

W ramach zadania opracowane zostało studium przypadku dla wybranego zakładu z branży energetycznej, w treści którego przeanalizowane zostały emisje zanieczyszczeń oraz stosowane technologie pod kątem spełniania norm krajowych oraz wymagań BAT.

w ramach opracowania
W ramach opracowania:
 • dokonano oceny instalacji pod kątem spełniania wymogów pozwolenia zintegrowanego
 • określono oddziaływanie instalacji na środowisko
 • omówiono zalecany program monitoringu własnego operatora instalacji – tzw. automonitoring
 • określono zakres raportowania
 • przedstawiono program inspekcji zakładu
kr tka charakterystyka pracy

Krótka charakterystyka pracy

Analizie poddany został zakład branży energetycznej - Elektrociepłownia Chorzów„ELCHO” Sp. z o.o., zlokalizowany w północno-wschodniej części miasta Chorzów, w dzielnicy Chorzów Stary. Instalacja służy do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby miejscowe i energii elektrycznej, kierowanej do sieci ogólnokrajowej, przy wykorzystaniu procesu energetycznego spalania węgla kamiennego. Instalacja spełnia rolę centralnego źródła ciepła w mieście Chorzów.

zasadnicz cz instalacji stanowi dwa jednakowe bloki energetyczne sk adaj ce si z
Zasadniczą część instalacji stanowią dwa jednakowe bloki energetyczne składające się z:
 • kotła fluidalnego CFB z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym,
 • turbiny parowej,
 • urządzeń i podsystemów pomocniczych turbiny przystosowanej do pobierania pary dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody w systemie ciepłowniczym.
parametry produkcyjne instalacji
Parametry produkcyjne instalacji
 • Osiągalna, maksymalna chwilowa moc cieplna instalacji: 2 x 309 MWt
 • Produkcja ciepła – do 3350000 GJ/rok
 • Produkcja energii elektrycznej - do 1410610 MWh/rok
 • Ilość energii chemicznej zawartej w stosowanym paliwie – do 20,85 GJ/rok
slide11

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 Dz. U. nr 122 poz. 1055 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, instalacja zaliczana jest do kategorii:

instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt.

Instalacja jest instalacją nową: termin rozpoczęcia budowy - 10 listopada 2000 roku. Przewidywany termin oddania do eksploatacji – 31 października 2003 roku.

oddzia ywanie zak adu na rodowisko
Oddziaływanie zakładu na środowisko
 • Emisja zanieczyszczeń do powietrza
 • Wytwarzanie odpadów
 • Pobór wody do celów technologicznych i socjalno-bytowych
 • Odprowadzanie ścieków
 • Emisja hałasu
r d a emisji gaz w i py w do powietrza
Źródła emisji gazów i pyłów do powietrza
 • Kotły fluidlane CFB 2 x 309 MWt
 • Kocioł pomocniczy awaryjno-rozruchowy 10,5 MWt
 • Urządzenia pomocnicze: odpowietrzenia zbiorników kamienia wapiennego,instalacji transportu pneumatycznego zbiorników popiołu lotnego, zbiorników retencyjnych popiołu dennego, odciąg miejscowy z hali kruszarek, odciąg powietrza z wentylacji odbioru węgla
podstawowe metody ograniczania emisji gaz w i py w do powietrza
Podstawowe metody ograniczania emisji gazów i pyłów do powietrza
 • pierwotne – niskoemisyjnatechnologia spalania z wykorzystaniem kotłów fluidalnych ze złożem cyrkulacyjnym (CFB),
 • wtórne - urządzenia ochrony powietrza (wg zalecanej w BREFie metody odpylania spalin 4-polowe wysokosprawne elektrofiltry oraz hermetyzacja i odpylanie gazów ujmowanych z operacji związanych z gospodarką węglem, popiołami i sorbentem: złoża fluidalne, elektrofiltry, filtry tkaninowe,
 • optymalizacja warunków przygotowywania wody chłodniczej w celu zmniejszenia stężeń chemikaliów w kroplach wody oraz na instalacji eliminatorów unosu zgodnie z zaleceniami BAT w przypadku chłodni,
 • ograniczenie przenoszenia pyłu ze składowiska węgla poza teren Elektrociepłowni poprzez budowę ekranów akustycznych i ogrodzenia
wytwarzanie odpad w

Wytwarzanie odpadów

Zakład wytwarza 45 różnych rodzajów odpadów w tym 17 zaliczanych do niebezpiecznych.

Łączna masa wytwarzanych odpadów:

430 Mg,

z tego 99,9% to odpady paleniskowe.

ograniczanie oddzia ywania wytwarzanych odpad w na rodowisko
Ograniczanie oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko

Realizacja dzięki zintegrowanemu systemowi gospodarowania odpadami uwzględniającemu:

 • Głęboką i skuteczną segregację odpadów, selektywny sposób ich zbierania i magazynowania
 • Szczelny transport odpadów wewnątrz elektrociepłowni
 • Bezpieczne, tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie elektrociepłowni
 • Przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania innym podmiotom gospodarczym, posiadającym stosowne zezwolenia ekologiczne
gospodarka wodna
Gospodarka wodna

Zapotrzebowanie na wodę

Qśr.h = 96,0 m3/h

Qmax.h = 133,0 m3/h

Qśr.d = 2 320,0 m3/d.

Pobór wody w skali roku:

3 658 tys. m3/rok

dostawca wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach (umowa)

(woda z ujęć ze zbiorników

w Goczałkowicach i Dziećkowicach)

Dostawca wody:

wytwarzanie ciek w
Wytwarzanie ścieków

W wyniku działalności zakładu wytwarzane są następujące rodzaje ścieków:

 • ścieki przemysłowe, w tym: technologiczne i z mycia obiektów (tzw. wody zmywne),
 • ścieki socjalno-bytowe,
 • wody z obiegu chłodzącego,
 • wody opadowe.
w sezonie grzewczym 363 m 3 dob w sezonie letnim 1 240 m 3 dob rednioroczne 802 m 3 dob

Łączna ilość ścieków wytwarzanych

w zakładzie:

w sezonie grzewczym 363 m3/dobę

w sezonie letnim 1 240 m3/dobę

średnioroczne 802 m3/dobę

 • Maksymalna ilość ścieków w okresach
 • długotrwałych opadów:
 • 2 860 m3/dobę
urz dzenia do podczyszczania i odprowadzania ciek w
Urządzenia do podczyszczania i odprowadzania ścieków
 • Separatory olejów
 • Separatory olejów z filtrem koalescencyjnym i komorą osadnikową
 • Łapacz tłuszczów
 • Neutralizator ścieków
 • Osadniki
 • Zbiornik retencyjny
 • Pompownie ścieków
 • Studnie i komory
 • Sieć kanalizacyjna
 • Kolektor ogólnospławny
slide22

Odbiorca ścieków:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Chorzowie (umowa).

Ścieki odprowadzane do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „KLIMZOWIEC”, kolektorem w/wym. Przedsiębiorstwa.

emisja ha asu g wne r d a

Emisja hałasu – główne źródła

wentylatory spalin i nawiewu powietrza

hala turbin - maszynownia

kotłownia

stacja sprężarek

kruszarkownia węgla

chłodnie wentylatorowe

transformatory główne bloków energetycznych

urządzenia transportowe

ograniczenie emisji ha asu
Ograniczenie emisji hałasu
 • Lokalizacja głównych źródeł hałasu (chłodni kominowych) z daleka od zabudowy mieszkaniowej
 • Ekran akustyczny od strony maszynowni
 • Wykonanie obiektów budowlanych w standardzie o podwyższonej izolacyjności akustycznej
 • Zastosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych na urządzeniach silnie emitujących hałas
 • Zastosowanie tłumików akustycznych na wentylatorach oraz wyrzutniach pary
 • Odpowiednia organizacja pracy ( np. transport, eksploatacja kruszarkowni węgla wyłącznie w porze dziennej)
slide25

Kontrola

Podstawa prawna kontroli:

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o IOŚ

(Dz.U. Nr 77, poz.335 z późniejszymi zmianami)

Rodzaje i częstość kontroli kontroli:

 • podstawowa – raz na 3 lata od daty obowiązywania pozwolenia zintegrowanego
 • sprawdzająca – raz na rok(w sezonie grzewczym)
 • interwencyjna – w miarę napływających interwencji (może być opcja zerowa – brak interwencji)
slide26

Zakres kontroli:

Podstawowa- dotyczy wszystkich warunków pozwolenia zintegrowanego, a ponadto kontroli sposobu naliczania i ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz obowiązków wynikających z mocy prawa.

Sprawdzająca- dotyczy kontroli wybranych warunków pozwolenia zintegrowanego, wybranych zagadnień sposobu naliczania i ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz obowiązków wynikających z mocy prawa.

Interwencyjna- dotyczy przedmiotu interwencji

Okres objęty kontrolą:

od daty obowiązywania pozwolenia na użytkowanie

(zgłoszenie) lub od daty ostatniej kontroli.

slide27

Plan kontroli

Podstawowa

 • Status prawny prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby w kntrolowanym okresie czasu.
 • Lokalizacja zakładu a ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Informacja o tytule prawnym do instalacji w kontrolowanym okresie czasu.
 • Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.
slide28

Ocena stanu technicznego instalacji oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem w kontrolowanym okresie czasu (dokonywana przez operatora w trybie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane – Dz. U. Nr89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

 • Informacja o rodzaju prowadzonej działalności w kontrolowanym okresie czasu.
 • Opis stosowanych wariantów funkcjonowania instalacji w kontrolowanym okresie czasu.
 • Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym w kontrolowanym okresie czasu.
slide29

Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację w kontrolowanym okresie czasu.

 • Analiza wielkości i źródła powstawania emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia w kontrolowanym okresie czasu.
 • Informację o okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych w kontrolowanym okresie czasu.
 • Informację o istniejącym i dotychczasowym oddziaływaniu emisji na środowisko w kontrolowanym okresie czasu.
slide30

Analiza wyników pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji w kontrolowanym okresie czasu.

 • Zmiany wielkości emisji jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji do dnia kontroli oraz realizacja obowiązków pozwolenia zintegrowanego.
 • Planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.
 • Spełnianie wymogów najlepszych dostępnych technik w kontrolowanym okresie czasu.
 • Analiza monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji w kontrolowanym okresie czasu.
slide31

Termin ważności pozwolenia.

 • Kontrola sposobu naliczania i ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz obowiązków wynikających z mocy prawa.
 • Kary za naruszanie warunków pozwolenia zintegrowanego w kontrolowanym okresie czasu.
 • Grzywny na drodze mandatów karnych oraz wnioski do prokuratury i sądu.
 • Realizacja obowiązków wynikających z mocy prawa w kontrolowanym okresie czasu.
slide32

Sprawdzająca

Obejmuje wybrane elementy (może obejmować wszystkie elementy w miarę potrzeby)

Interwencyjna

Obejmuje wybrane elementy (może obejmować wszystkie elementy w miarę potrzeby) będące przedmiotem interwencji (w skrajnych przypadkach może dotyczyć wszystkich elementów – wniosek o wstrzymania użytkowania instalacji)

slide33

Czas trwania kontroli – 10 dni

Ilość inspektorów – 5 osób x 10 dni

 • Ilość próbobiorców:
 • pobór ścieków
 • – 1 osoba x 1dzień,
 • pomiar emisji gazów i pyłów do powietrza
 • – 4 osoby X 4 dni,
 • pomiar hałasu
 • – 2 osoby x 3 dni,
 • pomiar pól elektromagnetycznych
 • – 2 osoby x 2 dni,
 • pomiar pól elektromagnetycznych
 • – 2 osoby x 2 dni,
 • pobór wód z piezometrów i pobór ziemi i gleby
 • – 1 osoba x 1 dzień.
slide34

Transport

Zapewnienie transportu według potrzeb

(na okres 10 dni)

Aparatura kontrolno pomiarowa:

 • dwa zestawy do pomiarów gazów i pyłów
 • dwa sonometry + posterunek meteorologiczny
 • miernik pół elektromagnetycznych
 • zestaw do poboru ścieków
 • zestaw do poboru wody z piezometrów i pobór ziemi i gleby
 • laptop z drukarką - 2 sztuki
 • aparat fotograficzny cyfrowy ( kamera) – 1 sztuka
metody wyznaczenia warto ci granicznych powietrze
Metody wyznaczenia wartości granicznych - powietrze

W zakresie emisji do powietrza dla kotłów CFB wyznaczono następujące wartości graniczne:

SO2 – 615 mg/Nm3

NO2 – 460 mg/Nm3

CO – 200 mg/Nm3

pył – 50 mg/Nm3

w oparciu o rozporządzenie MŚ z 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 87, poz. 957).

Obecnie obowiązujące jest rozporządzenie MŚ z 04 sierpnia 2003r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DZ.U. Nr 163 poz. 1584)

metody wyznaczenia warto ci granicznych ha as
Metody wyznaczenia wartości granicznych - hałas

W zakresie hałasu wartości graniczne:

 • dla pory dnia 55 dB
 • dla pory nocy 45 dB

wyznaczono w oparciu o rozporządzenie MOŚZNiL

z 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

metody wyznaczenia warto ci granicznych cieki
Metody wyznaczenia wartości granicznych - ścieki

ścieki przemysłowe i sanitarne

ilość średnioroczna – 802 m3/d;

ilość maksymalna – 1240 m3/d;

wody opadowe

ilość średnioroczna – 118 m3/d;

ilość maksymalna – 2860 m3/d;

wyznaczono w oparciu o bilans wodno ściekowy, ustalone z odbiorcą ścieków limity, a dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 129 poz. 1108).

metody wyznaczenia warto ci granicznych odpady
Metody wyznaczenia wartości granicznych - odpady

Dokonano bilansu przewidzianych

do wytworzenia odpadów

napotkane trudno ci
Napotkane trudności

Niedostateczna ilość czasu niezbędnego do realizacji zadania wynikająca przede wszystkim z obowiązków służbowych, stąd trudności w organizacji spotkań roboczych zespołu realizującego zadanie w pełnym składzie czy też odbycia większej ilości wizyt studyjnych w zakładzie.

spostrze enia w asne i wnioski

Spostrzeżenia własne i wnioski

W obecnym stanie prawnym rola Inspekcji Ochrony Środowiska w stosunku do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ograniczona jest jedynie do art. 437, ust. 2 (skład komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego) Prawa ochrony Środowiska. Organy IOŚ nie biorą udziału w współtworzeniu pozwoleń, pełnią jedynie rolę kontrolną po ich wydaniu. Nie oznacza to, że udział Inspekcji winien ograniczać sięjedynie do działań kontrolno-restrykcyjnych. Jako organ kontrolny, IOŚ jest doskonale zorientowana w prowadzeniu danej instalacji przez jej operatora. W związku z tym celowy wydaje się udział organów Inspekcji Ochrony Środowiska np. przy określaniu zakresu monitoringu jak również całościowej oceny zakresu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.