Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIKAN SA PAGLAPAS NGADTO SA PAGPAMATARUNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIKAN SA PAGLAPAS NGADTO SA PAGPAMATARUNG

GIKAN SA PAGLAPAS NGADTO SA PAGPAMATARUNG

116 Views Download Presentation
Download Presentation

GIKAN SA PAGLAPAS NGADTO SA PAGPAMATARUNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GIKAN SA PAGLAPAS NGADTO SA PAGPAMATARUNG “Bisan pa niini, sukadkangAdanhangtudkangMoisesangkamatayonnagharisakatawhan, bisan pa samgatawokinsangmgapagpakasaladilisamasapaglapasniAdan. Si Adanmaoyusakahulagwayniadtongmiabutsakaulahiay.” (Romans5:14) Dihasa Roma 5:12-21, si Pablo nagsaysayngaangsalaugkamatayonnagtakodsatawhanongkaliwatpinaagikangAdan. Sa susamangpaagi, angpagpamatarungugangkinabuhinahimongmaangkonpinaagikang Cristo ngadtonibisankinsangabuotmagdawatniini.

  2. GIKAN SA PAGPAMATARUNG NGADTO SA BALAOD “Nan, unsa man? Magpakasalabakitakaydili man kitailalumsakasugoankondiliilalumsagrasya? Palayo kana!” (Roma 6:15) Sa mgasinulatni Pablo, ang “pagkailalumsabalaod” maoypagpakasalaugpagkailalumsatunglosabalaod (Galatia 3:10, 13) Sa laingbahin, ang “pagkailalaumsagrasya” nagakahuloganngakitamgapinasaylonasaatongmgasalapinaagisadugoniJesucristo Magpakasalabakitakaydili man kitailalumsakasugoankondiliilalumsagrasya? Pahilayokana” Roma 6:20 NIV. Sa dihang kamo mga ulipon pa ngadto sa salakamo gawasnon gikan sa pagmando sa pagkamatarung.. Roma 6:18 NIV. Kamo gipanghigawas na gikan sa salaKamo gipanghigawas na gikan sa sala. Ang balaoduganggrasyadilimagkaatbang. Kita mgaulipon, angBalaodnagapadayagsaatongagalon. Ang grasyanagapahigawaskanatogikansasala.

  3. GIKAN SA PAGPAMATARUNG NGADTO SA BALAOD “Apankaron, sagipahigawasnakamogikansasalaugnahimonangmgauliponsa Dios, anginyongnakuhangbalusmaoangpagkabalaan, ugangsangpotanniinimaoangkinabuhingdayon.” (Roma 6:22) “Ang pagnaugugpag-antussapinanggangaAnaksa Dios walaginaantusaronsapagpalitogkagawasanalangsatawosapaglapassabalaodsaAmahanugunyamolingkodubanni Cristo dihasaIyangtrono. Kinimaonga kana pinaagisaIyangkatakosugsapagbansaysapaghinulsolugpagtooanglabingmakasasalangamakasasalamakadawatsakapasayloanugmakadawatsakusogsapagpuyosakinabuhisapagtuman. Ang makasasalawalamaluwasdihasaiyangmgasala, apangikansaiyangmgasala.” EGW (Faith and works, cp. 2, pg. 31)

  4. ANG BALAOD UG KASUMPAKIAN DIHA SA CRISTOHANONG KINABUHI “Tungodniininakitakokiniingonngausakabalaod, ngasadihangbuotkonangbuhatonangmaayo, angdautanduolkanako.” (Roma 7:25) Aduna bay duhakabalaodnganagsumpaki? Unsa ang balaod sa Dios? Unsaangbalaodsasala? Ang paglapassabalaodnagahatudogpagpakyas. Apan, kitanagkat-on gikansa Roma 7, ngakadtongnagabatingawalaymahimosapagtumansabalaoddilimagkaguol. Ang Balaodmaoyusakawalayhunongngapagpahinumdumsakagawasangikansapagkalaglagalangniadtongmanagpuyodihasa Espiritu. Si Jesus cristolamangangmagpahigawaskanila.

  5. “Pinaagisasalakitagipangputolgikansakinabuhisa Dios. Ang atongmgakalaggipangparalisis. Sa atongkaugalingondilikitalabi pa katakussapagpuyoogusakabalaangkinabuhikaysasabaldadongatawongatakussapaglakaw-lakaw. Daghannakaamgongaangilangpagkawalaymahimo; silananaghandumalangnianangespiritohanongkinabuhidilimagadalakanilangadtosakaduyoganubansa Dios, ugnagapaningkamotsapag-angkonniini. Sa kaguolsilananagbangotan, “O alautngatawoako! Kinsaangmoluwaskanakogikanniiningalawassakamatayon?” (Roma 7:24, margin). Papayahatakiningamganagkaguol, nakipagbisogngamgatawo. Ang ManluluwasmidukosapagpalitsaIyangdugo, nganagaingonubanangdilimatukibngakalolotugkaluoy, “Mamaayokaba?” Nagaawhagsiyakanimosapagbangondihasakapisgayugkalinaw.” EGW (Lift Him up, March 14)

  6. GIKAN SA BALAOD NGADTO KANG CRISTO “Kay si Cristo maoangpagkatapussakasugoanaronmamatarungangtanannga may pagtoo.” Roma 10:4) Ang Gregongpulongalangsa “pagkatapus”—telos, mahimonghubaronsadaghanngapaagi: Si Cristo mao ang pagkatapus sa balaod. Si Cristo maoangkalab-utonsa o katuyoansabalaod (Galatia 3:24) Si Cristo maoy katumanan sa balaod (Mateo 5:17) Si Cristo maoytumong o pagkatapussabalaodingonngausakapaagisakaluwasan (Roma 6:14) Si Cristo walamagpasaylosaatongmgasalapinaagisapagwagtangsabalaod—samtangkitanagtuonnianasanangagingapagtulon-an. Busa, dilinatogamitonangunangkahulogansa “pagkatapus.” Ang laingposiblengakahulogansa “pagkatapus” makatabangkanatosapagsabotkongiunsapagkadugtongsaBalaodngadtokang Cristo.

  7. GIKAN SA BALAOD NGADTO KANG CRISTO paidagogós “Busaangkasugoannahimongatongmagtatagadsapag-agakngadtokang Cristo, aronkitapagamatarungonpinasikadsapagtoo.” (Galatia3: 24) Ang pulongmagtatagad (paidagogos) gigamitalangsauliponngananag-atimansamgakabataansaagalon. Siladilimgamagtutudlo (didaskalos); silalamangnanag-atimansamgakabataansukadsilamga 6 anyos pa hangtudsilamamahimongmgahamtung. Silananagpanalipodkanila, nanagbantaykanila, nanagtudlokanilasamga moral ngabatasanugnanag-amumasatanannilangmgakinahanglanon. Sa laingbahin, silananagbadlongkanilaugnanagsilotkanilakonkinahanglanon.

  8. GIKAN SA BALAOD NGADTO KANG CRISTO “Gipangutanaakomahitungodsabalaoddihasa Galatia. Unsangabalaodngamaoymagtutudlongamaghatudkanatongadtokang Cristo? Akomingtubag: Ang seremonyalug moral ngabalaodsa 10 kasugo.” EGW (Selected Messages, vol. 1, cp. 31, pg. 233) Ang balaodresponsablealangsaduhakamgabuhat, samasakaraangmgamagtutudlo. Kinikinahanglanmagtumboksaatongsalaugmagtudlokanato. Unya, kinikinahanglanmagbadlongkanatougmagkondenakanatoingonngamgamakasasala. Nan ang moral ngabalaodnagatumboksaatongsala, nagabadlongkanatougnagakondenakanato. Ang seremonyalngabalaodnagatudlokanatougnagahadtudkanatosapaghinulsolatubangansa Dios. Unya, angpagtoodihasaatongGinoongJesucristonagahatudkanatosakapasayloanugkalinaw.

  9. “Walaykahilwasan ni pagpahuway ni pagpamatarungdihasapaglapassabalaod. Dili makalaumangtawosapagtindogngawalay sala atubangansa Dios, ugmagmalinawonubanKaniyapinaagisakatakos ni Cristo, samtangsiyanagapadayondihasa sala. Kinahanglansiyamohunongsapaglapaslapas, ugmamahimongmaunongonugmatuod. Ingonngaangmakasasalanagatan-awdihasadakung moral ngasalamin, siyanagatan-awsaiyangmgadepektosabatasan. Siyanagatan-awsaiyangkaugalingoningonngakinsasiya, buntik-buntikon, nadagtaan, ugnakondena. Apansiyanahibalongaangbalaoddilisa bisan unsangpaagimakakuhasa sala o makapasaylosamakasasala. EGW (Selected Messages, vol. 1, cp. 26, pg. 213)

  10. Kinahanglansiyamotadlas lapas paniini. Ang balaodmaoymagtutudlosapaghatudkaniyangadtokang Cristo. KinahanglansiyamagtutokngadtosaiyangManluluwasnganagapas-ansaiyang sala. Ugingonnga si Cristo ginapadayagngadtokaniyaibabawsakrussaCalbaryo, nganamatayilalaumsakabug-atonsamga sala sa bug-os ngakalibutan, angBalaangEspiritunagapadayagkaniyasakinaiyasa Dios ngadtosatanannganagabasolsailangmgakalapasan. “Kaygihigugmasa Dios angtibuokkalibutan, ngagihatagNiyaangIyangbugtongAnak, nga bisan kinsangamotuokaniyadilimalaglag, kondilimakabatonogkianbuhingwalaykataposan” (Juan 3:16)”” EGW (Selected Messages, vol. 1, cp. 26, pg. 213)