Download
banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao PowerPoint Presentation
Download Presentation
Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao

Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao

1714 Views Download Presentation
Download Presentation

Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BanghayAralinsaEdukasyonsaPagpapakatao Inihandani: EmercianaT. Angeles Ed.D. MT1/ Legarda Elem. School DCS, Manila

 2. Layunin Natutukoyangmgapagkaingmainamsakalusugan

 3. PaksangAralin Tema: PananagutangPansarili Paksa: PangangalagasaSarili

 4. PaksangAralin PamantayangPangnilalaman: Pag-unawasakahalagahanngpangangalagasaKalusugan PamantayansaPagganap: PagpilisamgaPagkaingMainamsaKalusugan

 5. Sanggunian: GabaysaKurikulumng K to 12 d.13 Kagamitan: Mgatunaynabagay, larawan, showcards

 6. Mga Gawain saPagkatuto Alamin • Pagsusurisatakdangaralin (mgalarawangipinadalananagpapakitanggawaingnakapagdudulotngkalinisan at kalusugan.

 7. Mga Gawain saPagkatuto • PansaloobingPagsasanay Ipakitaangtsek (/) kung anglarawan ay nagpapakitangwastongparaanngpangangalagasakalusuganngsarili at ekis (x) kung hindi. ____1. ( larawanngbatangnagsesepilyongngipin) ____2. (larawanngbatangmarumiangkatawan) ____3. (larawanngbatangnagpuputolngkuko)

 8. Mga Gawain saPagkatuto Isaisip 1. Pagganyak • Mgabata, anoangkinain at ininomninyokanina? Sino-sinosainyoangumiinomnggatas? Sino-sinonamanangkumakainngitlog, gulay at prutas? • Bakitgusto ninyonguminomnggatas? Kumainngitlog, gulay at prutas?

 9. Mga Gawain saPagkatuto • Paglalahad Tugma: Anggatas at itlog Pagkaingpampalusog Angprutas at gulay Pampasiglangtunay.

 10. Mga Gawain saPagkatuto Pagtalakay • Ano-anongpagkainangbinanggit o narinigninyosatulananakapagpapalusogngkatawan? • Ano-anonamanangmgapagkainnanagpapasiglangatingkatawan? • Bukodsamgapagkaingbinanggitsatugma, may alam pa bakayongmgapagkaingmainamsaatingkatawan? • Sino-sinoangmgakumakainnggulay? Ano-anonggulayanginyongkinakain? Prutas? Bakit?

 11. Mga Gawain saPagkatuto Isagawa • Ano-anongpagkainangmainamsaatingkatawan? • Pagpapangkat Pangkat 1 – Pagbuong puzzle Pangkat2 – Pag-awitngmgaawiting may kinalamansapagkain Pangkat 3 – Pag-uuri-uringprutas at gulay

 12. Mga Gawain saPagkatuto Isapuso • Pagbuongpangako “Simulangayon, ako ay ________________________.”

 13. Mga Gawain saPagkatuto Isabuhay • Ipakitaangiba’tibanglarawansatsart. Ipakuhasabataangmgapagkaingnagpapalusogngkatawan. Halimbawa: itlogsagingbubblegumatis Coca –cola gatas Chippyisda kendi

 14. Mga Gawain saPagkatuto • Magpakitangdalawanglarawan( larawanngbatangumiinomnggatas at larawanngbatangumiinomngsoftdrinks). Itanong kung sinoangumiinomngtamanginumin. Bakit?

 15. Mga Gawain saPagkatuto Subukin Ipakitaangtitikngtamangsagot. 1. Orasngrises.Pumuntakasakantinangpaaralan. Anongpagkainangiyongbibilhin? a. Nilagangsaging b. Chippy c. Kendi 2. Maghahandangbaonsinanay.Alinditoangdapatniyangihanda? a. Itlog at tinapay b. Chippy c. Stick-o 3. Alinsamgainumingitoangmabutiparasamgabata? a. Coke b. Kape c. Gatas

 16. TakdangAralin Magdalangbaonparasa rises ninyonamainamsaatingkalusugan.