Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mapuslan sumala sa katuyoan sa Dios sa pagbuhat kanato . PowerPoint Presentation
Download Presentation
mapuslan sumala sa katuyoan sa Dios sa pagbuhat kanato .

mapuslan sumala sa katuyoan sa Dios sa pagbuhat kanato .

319 Views Download Presentation
Download Presentation

mapuslan sumala sa katuyoan sa Dios sa pagbuhat kanato .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. nga dili ma-usik ang kina-buhi, kun dili mapuslan sumala sa katuyoan sa Dios sa pagbuhat kanato.

 2. Ang Retreat usa ka panahon sa pag-ampo, sa paghinuktok, sa pagpamalandong, apan labaw sa tanan, usa kini ka higayon sa lawom nga pagpaminaw sa Ginoo nga ania nagpuyo sulod kanato.

 3. Maka-higayon kita sa pagpangutana: “Unsa ang Iyang buot nga isulti kanako karong panahona? Aduna ba’y bahin sa akong kinabuhi nga nagkinahanglan og kausaban? Kabag-ohan? Pag-alim? Gusto ba usab ako nga mag-usab aron makapuyo sa kinabuhi nga lahi sa akong naandan karon?

 4. Ang Dios mao ang nagpasiugda sa maong imbitasyon. Siya ang nangita kanato.

 5. Sa laing bahin, ang Recollection usa ka mubo nga panahon, kasagaran usa ka adlaw, nga gigahin aron sa pagbalik-lantaw sa nangagi sa maampoong paagi.

 6. Panahon kini sa paghusay sa mga relasyon tali sa isigka-tawo ug sa Dios. Usa kini ka pagpa-hinumdom ug giya sa adlaw-adlaw’ng pag-kinabuhi.

 7. Unsa ang gikinahanglan alang sa usa ka maayo ug malampuson nga Retreat? 1.) KAGUTOM UG KAUHAW SA GINOO

 8. 2.) PAGPA-UBOS UG PAGDAWAT SA GIYA/ TABANG SA ESPIRITU SANTO

 9. 3.) PAG-AMPO 4.) KAHILOM 5.) PAHULAY UBAN SA GINOO

 10. Unsa ang lain-laing klase sa Retreat? • Private Lectio Retreat • Ang private Lectio Retreat mao ang panahon nga gigahin sa pagpaminaw sa Dios diha sa mga pagbasa sa Bibliya, sa kahilom ug pag-inusara, ug sa adlaw-adlaw nga kalihukan. Kasagaran gihimo kini nga nag-inusara. Kung adunay director nga available, pwede nga mopili ang retreatant nga makigtagbo kaniya bisan kausa sa usa ka adlaw.

 11. Directed Retreat • Ang Directed Retreat usa ka giniyahan o inubanan nga retreat nga nagsentro sa relasyon sa retreatant ug sa Ginoo. Gihatagan og pagtagad ang talagsaon nga kasinatian sa retreatant sa Ginoo diha sa iyang pag-ampo ug mga panghitabo sa iyang kinabuhi.

 12. Ang Ginoo mao ang principal nga director sa retreat. Dinhi, adunay spiritual director nga mag-uban sa retreatant panahon sa retreat. Mag-uban sila sa pagpaminaw sa Ginoo. Ang retreatant makigkita sa director kausamatag adlaw aron pag-estorya unsa ang nahitabo sa iyang pagpangita sa Ginoo diha sa iyangpag-ampo ug adlaw-adlaw nga kasinatian. Ang conference makahatag sa retreatant sa oportunidad sa pagpadayag giunsa pagpanginlabot sa Espiritu sa Ginoo diha sa kahiladman sa iyang kasingkasing.

 13. Conference Retreator Preached Retreat • Ang Conference Retreat usa ka panahon sa paghilom ug pag-inusara uban sa grupo nga nag-retreat. Ang director sa retreat mohatag og usa o duha ka conferences matag adlaw ug makigtagbo usab tagsa-tagsa sa mga retreatants kung gusto nila.

 14. Centering Prayer Retreat • Ang Centering Prayer Retreat usa ka lawom nga retreat alang niadtong nagsinati sa Centering Prayer (Meditation). Ang retreat naghatag og oportunidad sa pagtidlom sa mas lawom nga ang-ang sa pag-ampo diha sa kahilom,pag-inusara, ug uban sa katilingban.

 15. Giya sa Paghimo og Design para sa Retreat ug Recollection

 16. 1. Target nga partisipante – ihulagway kinsa ug pila

 17. 2. Gipaabot sa mga partisipante – malantaw daan ang ilang expectations.