Internetowo wspomagana dydaktyka Historii USA na studiach licencjackich – obserwacje i refleksje nad jakością i efektywn - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internetowo wspomagana dydaktyka Historii USA na studiach licencjackich – obserwacje i refleksje nad jakością i efektywn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internetowo wspomagana dydaktyka Historii USA na studiach licencjackich – obserwacje i refleksje nad jakością i efektywn

play fullscreen
1 / 17
Internetowo wspomagana dydaktyka Historii USA na studiach licencjackich – obserwacje i refleksje nad jakością i efektywn
99 Views
Download Presentation
elliot
Download Presentation

Internetowo wspomagana dydaktyka Historii USA na studiach licencjackich – obserwacje i refleksje nad jakością i efektywn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Internetowo wspomagana dydaktyka Historii USA na studiach licencjackich – obserwacje i refleksje nad jakością i efektywnością źródeł internetowych Bartosz Wolski PWSZ KONIN PTN Kraków 2006

 2. Informacje o badaniu/eksperymencie: CELE: • ocena efektywności internetowo wspomaganej dydaktyki Historii USA opartej na bardziej autonomicznym, konstruktywistycznym podejściu do nauczania w dwóch aspektach: • ocena istniejących źródeł z zakresu Historii USA • sprawdzenie nastawienia studentów do komputerowo wspomaganej dydaktyki

 3. Internetowo/komputerowo-wspomagana dydaktyka – zajęcia prowadzone w oparciu o źródła WWW w laboratorium komputerowym • Połączenie tradycyjnego wykładu/konwersatorium (50% zajęć) z zajęciami w laboratorium komputerowym (50% zajęć) • Czas trwaania: 3 lata (trzy kolejne zimowe semestry). • Liczba uczestników: 170 osób

 4. Dlaczego komputerowo-wspomagana dydaktyka Historii USA? • Literatura przedmiotu pokazuje coraz większą popularność pewnych trendów edukacyjnych • Przesunięcie się z bahavioralno-kognitywistycznego paradygmatu w kierunku konstruktywizmu  dającego autonomię i kontrolę nad procesem uczenia się studentowi (Easley, 1998; Lorsbach & Basolo, 1999; Dils, 2001; Cantu & Warren, 2003; Beaty 2003; Ally, 2004). • Internet and Communication Technologies (ICT) są uznanym sposobem dostosowania dydaktyki do wyżej wymienionego paradygmatu (Bednar, 1992; Lorsbach & Basolo 1999)

 5. Dlaczego komputerowo-wspomagana dydaktyka Historii USA? …cd • Krytyczna ocena wykładu jako formy prowadzenia zajęć: badania dowodzą, że koncentracja studenta jak i prowadzącego spada w sposób znaczący po 15-20 minutach wykładu (Frederick, 1986; Gross-Davis, 1993; Easley, 1998) • Przyjęcie twierdzenia, że zastosowanie nowoczesnych technologii w dydaktyce podnosi jej atrakcyjność poprzez dostosowanie „języka dydaktyki” do wychowanej w społeczeństwie informatycznym młodzieży • Ciekawość i chęć wyzbycia się „rutyny” zawodowej

 6. Jakość, dostępność, oraz użyteczność źródeł internetowych  z perspektywy nauczyciela Analiza kilkuset witryn dotyczących Historii USA pokazuje, że: • generalnie, oferta internetowa dla nauczycieli/uczących się Historii USA jest stosunkowo uboga i nie napawa optymizmem • analizowane przeze mnie strony w większości przypadków nie oferowały więcej niż oferują tradycyjne publikacje (za wyjątkiem użycia hipertekstu, który wspomaga nawigację)

 7. witryny oferujące gotowe materiały dydaktyczne są rzadkością • wyszukanie efektywnych witryn internetowych nie jest sprawą łatwą. • Oto co można otrzymać z najpopularniejszych wyszukiwarek szukając stron o wczesnej historii USA:

 8. Wśród pierwszych 20 stron przywołanych przez wyszukiwarki znalazło się m.in. wiele przykładów: • opisów kursów i i uniwersyteckich sylabusów • księgarni internetowych • informacji prasowych wydawnictw (tzw. press releases) • electronic journals – płatnych naukowych periodyków internetowych • witryn muzeów • ogłoszeń o konferencjach naukowych • oraz innych, bardziej „egzotycznych”: • artykuł dotyczący polityki społecznej • strona o sklejanych modelach militarnych • wpis w grupie dyskusyjnej dotyczącej nauczania dzieci w domu przez rodziców • artykuł o wycieczkach rowerowych w Chile, Argentynie i Urugwaju

 9. około 30% witryn to zestawienia linków do innych stron • poszukując informacji na temat danego zagadnienia obracamy się w zamkniętym kole kilku- kilkunastu witryn. • edukacyjna przydatność stron przywołanych przez wyszukiwarki internetowe jest często niewielka • Wątpliwe autorstwo • brak gotowych rozwiązań, zadań, scenariuszy lekcyjnych • Błędy techniczne i merytoryczne

 10. użycie materiałów w postaci elektronicznej daje duże możliwości w porównaniu z drukowanymi zasobami (Lee, 2000) • użycie Internetu wspomaga promowanie autonomii wśród uczących się • WWW w bezprecedensowy sposób pozwala na dotarcie i używanie źródeł historycznych (primary sources) w procesie dydaktycznym) (DenBeste, 2003; Eamon, 2006)

 11. II. Atrakcyjność/efektywność internetowo wspomaganej dydaktyki  z perspektywy ucznia Po każdym semestrze studenci wypełniali kwestionariusz oceniając przydatność i efektywność internetowo wspomaganej dydaktyki Historii USA. Najważniejsze wyniki: • 1. 95% respondentów uznało, że internetowe wspomaganie dydaktyki Historii USA jest dobrym rozwiązaniem; 5% stwierdziło, że nie ma zdania; nikt nie uznał tego za błąd. • 2. 87% potwierdziło, że Internet pomógł im w uczeniu się historii; 13% uznało przeciwnie

 12. 3. Studenci mieli ocenić (przyznając ocenę od 1-5) jakiego rodzaju zadania oparte na WWW były dla nich najkorzystniejsze. Oto jak przedstawiają się oceny studentów: • autonomiczne wyszukiwanie informacji: 54% • użycie zasobów internetowych w celu wyszukania informacji na podany temat: 44% • collaborative tasks: 38% • Czytanie artykułów online/analiza primary sources i odpowiadanie na pytania: 23% • Webquests – korzystanie z podanych zasobów WWW w celu wykonania pewnego zadania: 19% • Gry interaktywne: 11%

 13. KONKLUZJE: Przy tworzeniu internetowo/elektronicznie wspomaganego kursu powinniśmy: • szczegółowo sprawdzić wykorzystywane zasoby (merytorycznie jak i techniczne) • nauczyć studentów ewaluowania źródeł internetowych • ostrożnie korzystać z technologii  Internet jest kapryśnym medium Jeżeli uporamy się z powyższymi problemami, internetowo-wspomagana dydaktyka (Historii USA) daje nam możliwości nie istniejące w przypadku tradycyjnego wykładu

 14. studenci najbardziej cenią sobie taką dydaktykę, która daje im swobodę wyboru i nie ogranicza ich w docieraniu do informacji • Technologia, Internet i WWW są neutralne same w sobie; od nas tylko zależy czy użyjemy ich mądrze i z korzyścią dla naszych uczniów.

 15. Bibliography Ally, M. (2004). Foundations of Educational Theory for Online Learning. In T. Anderson & F. Elloumi (Eds.), Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University Online. Retrieved June 20, 2005, from http://cde.athabascau.ca/online_book Beatty K. (2003) Teaching and Researching Computer-assisted Language Learning London: Longman Bednar, A. K., Cunningham D., Duffy, T. M., & Perry, D. J. (1992). Theory into Practice: How Do We Link? In T.M. Duffy & D.H. Jonassen, (Eds.), Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation (pp. 17-34). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Cantu, A. D., & Warren, W. J. (2003). Technology Integration in Preservice History Teacher Education. In A. D. Cantu & W. J (Eds.), Teaching History in the Digital Age (pp. 35-48). New York: M.E. Sharpe Dils A. Keith. (2001). Facilitating ‘Incursions into the Novel’ Now and in the Future. The Use of Computers in Middle School Social Studies. In D. A. Trinkle, Dennis A. & S. A. Meriman (Eds.), History.edu. Essays on Teaching History with Technology. New York: M.E. Sharpe DenBeste, M. (2003). Power Point, Technology and the Web: More Than Just an Overhead Projector for the New Century? The History Teacher, Volume 36 (No 4) August 2003. Retrieved June 15, 2006, from http://www.historycooperative.org/journals/ht/36.4/denbeste.html Eamon, M. (2006). A "Genuine Relationship with the Actual": New Perspectives on Primary Sources, History and the Internet in the Classroom. The History Teacher, Volume 39 (No 2) May 2006. Retrieved June 15, 2006, from http://www.historycooperative.org/journals/ht/39.3/eamon.html Easley, L. J. (1998). The Enhanced Lecture. A bridge to Interactive Teaching. In D. A. Trinkle (Ed.), Writing, Teaching, and Researching History in the Electronic Age (pp. 65-72). New York: M.E. Sharpe Ehrman, Stephen C. (March-April 1995) Asking the right questions: what does research tell us about technology and higher learning?.  In Change, 27, p20(8). Retrieved September 07, 2006, from General Reference Center Gold via Thomson Gale: http://find.galegroup.com.eresources.lib.umb.edu/itx/infomark.do?&contentSet=IAC-Documents&type=retrieve&tabID=T002&prodId=GRGM&docId=A16898741&source=gale&userGroupName=mlin_b_umass&version=1.0 Frederick, P. J. (1986). The Lively Lecture – 8 Variations. College Teaching 34, no. 2 (Spring 1986), 44 Gross-Davis, B. (1993). Tips for Teaching. San Francisco: Josse-Bass Lee, John, K. (2002). Digital History in the History/Social Studies Classroom. The History Teacher, Volume 35 (No 4) August 2002. Retrieved June 15, 2006, from http://www.historycooperative.org/journals/ht/35.4/lee.html

 16. Thank you Bartosz Wolski bartwol@wp.pl PWSZ Konin