Waarden - PowerPoint PPT Presentation

waarden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Waarden PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 49
Waarden
295 Views
Download Presentation
eliza
Download Presentation

Waarden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Waarden [vak] [datum]

 2. Doeleinden • Begrijpen wat waarden, overtuigingen en normen zijn; • Erkennen dat waarden en overtuigingen cultuur op het individuele niveau vormen; • Het fundamentele karakter van waarden en overtuigingen ontdekken; • Een idee krijgen van het grote effect van de verschuiving van de moderne naar de postmoderne samenleving. [vak]

 3. Programma • De vorige keer • kernpunten • Trompenaars en Hofstede • presentatie • Waarden: definities en concepten • Nederland: politieke houding (G. van den Brink) • European Values Studies: godsdienst en moraal, politiek, gezin, werk en solidariteit • World Values Survey en de verschuiving naar de postmoderne samenlevingen [vak]

 4. Herhaling herhaald [vak]

 5. 2. Definities • Waarden: fundamentele oriëntaties over goed en fout; gevoelsmatige overtuigingen; relatief • Normen: dagelijkse toepassing van waarden • Beliefs: fundamentele oriëntaties over waar en niet waar; rationele overtuigingen; absoluut • Normen: dagelijkse toepassing van waarden en beliefs • Gerelateerde begrippen • Attitude: al dan niet goedkeuring van of instemming met een extern object of mogelijkheid • Ideologie: een systematische doctrine van het menselijk leven • Symbolen en helden • Instituties: gemeenschappelijke manieren van denken, voelen en doen [vak]

 6. Het meten van waarden Waarden zijn een construct en afgeleid uit gedrag en communicatie. Systematisch meten kan via vragenlijsten. Een speels voorbeeld is de diversiteitquiz. [vak]

 7. Basis Waarden • De aard van de mens • De relaties tussen mensen • Motivatie van menselijk gedrag • Opvattingen over de omgeving van de mens • Tijdsoriëntatie • De relatie tussen mens, natuur en het bovennatuurlijke Kluckhohn & Strodtbeck aangehaald in Claes and Gerritsen, p. 42 [vak]

 8. Macht Persoonlijk succes Hedonisme Stimulering Onafhankelijkheid Universalisme (begrip van, waardering voor en bescherming van het menselijk welzijn en aard) Welwillendheid: onderhouden en verbeteren van het welzijn van familieleden respect voor en betrokkenheid bij oude traditie Conformisme: tegenzin om anderen te schaden Veiligheid en stabiliteit voor jezelf en anderen aangehaald in Claes and Gerritsen, p. 46 Schwartz: Individueel Niveau [vak]

 9. Schwartz: Nationale Waarden harmonie gelijkheid conservatisme intellectuele autonomie hiërarchie affectieve autonomie dominantie quoted in Claes and Gerritsen, p. 47 [vak]

 10. Schwartz’ Waarde Dimensies [vak]

 11. 3. Nederland: politieke gewoonte Gabriël van den Brink • Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002 (voorstudies en achtergronden, WRR), ISBN 90-12-097630 • Onderzoeksvraag: waarom is het geloof in democratische beginselen de afgelopen decennia toegenomen, terwijl het vertrouwen in democratisch gekozen regeringen juist daalt? • Benadering • Historisch perspectief • Sociologisch perspectief • Theoretisch perspectief [vak]

 12. Ontwikkeling van staat en burgerschap [vak]

 13. Sedimentatie dwarsdoorsnede over tijd bovenaanzicht dwarsdoorsnede in 1998 [vak]

 14. Conclusie • Het politiek domein veranderde • meer thema’s, meer spelers • meer verantwoording afleggen door afnemen kennismonopolie, kritische professionals en assertieve burgers • nieuwe aanspraken in overeenstemming met oude brengen • Maar ook meer ontwikkeld burgerschap • nieuwe mogelijkheden door inzet van burgers voor de publieke zaak • mobilisatie maatschappelijk engagement • bescherming tegen de uitwassen van de moderne levensstijl [vak]

 15. 4. Europa European Value Studies (Halman, UvT) EVS research questions: • Do Europeans share common values? • Are values changing? • Do Christian values continue to permeate European life and culture? • Is a coherent alternative meaning system replacing that of Christianity? • What are the implications for European unity? [vak]

 16. Overzicht • Moraal en godsdienst • Politiek • Gezin • Werk • Solidariteit Not in 99 [vak]

 17. Afkortingen Landen [vak]

 18. Personal-sexual permissiveness Acceptance of homosexuality abortion divorce euthanasia 1 = never; 10 = always Civic morality Non-acceptance of claiming state benefits illegally cheating on tax joy riding accepting a bribe 1 = never; 10 = always 4a Morality [vak]

 19. Permissiveness & civic morality Malta 8.8 dk 8.6 8.4 ro ir bg it cr nl pl is hu at 8.2 wg ni eg fi cz uk pt sp ru sw 8 be sl civic morality gr lv lt ee 7.8 ua fr lu 7.6 7.4 sk 7.2 by 7 3 4 5 6 7 8 permissiveness [vak]

 20. Importance of God [vak]

 21. 4b Politics • Institutional trust • Interpersonal trust • Intolerance • Democracy • Not accepted as neighbour [vak]

 22. Shifts in institutional trust (WE) 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 is fi sw no dk nl wg at uk ni ir be fr sp pt it 1981-1990 1990-1999 [vak]

 23. Shifts in interpersonal trust (WE) 10 5 0 -5 -10 -15 is fi sw no dk nl wg at uk ni ir be fr sp pt it 1981-1990 1990-1999 [vak]

 24. Trust and Institutions 70 dk sw 60 nl gr fi 50 eg by is 40 ni sp Interpersonal trust ir wg at it 30 uk be ua bg lu lt cz ru ee fr hu sl mt cr 20 pl lv sk ro 10 pt 0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Confidence in institutions [vak]

 25. Democracy [vak]

 26. Intolerance • Which groups of people would you not like to have as neighbour? • people of a different race • immigrants/foreign workers [vak]

 27. Not accepted as neighbour bg 25 lt pl sk ro ee cz gr 20 hr ni by it be sl mt uk ua 15 ed fi ie at immigrants fr ru dk lv 10 sp lu wg nl 5 is se pt 0 0 5 10 15 20 25 30 different race [vak]

 28. 4c Family • Successful marriage • Values teach children • Tolerance and respect • Important qualities to teach children / educational orientation [vak]

 29. Important for successful marriage • emotional qualities: • spend as much time as possible together, talk about mutual interests, share household chores • cultural homogeneity: • religious beliefs, politics, social background • mutual bond: • mutual respect and appreciation, understanding and tolerance, faithfulness • material conditions: • adequate income, good housing [vak]

 30. Marital orientations in Europe [vak]

 31. Values for Children [vak]

 32. Tolerance and Respect [vak]

 33. Important qualities to teach children • ‘Classic’ : good manners, hard work, imagination, thrift, religious faith, obedience • ‘Liberal’: independence, imagination, tolerance, determination [vak]

 34. Educational orientations 3 mt ro pl ni 2.5 ua sk pt by ru ee lv hu lu ie uk bg gr be cz sp it 'classic' qualities lt 2 fr sl at fi is nl eg 1.5 wg se dk 1 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 liberal qualities [vak]

 35. 4d Work • Work qualities • Instrumental work values • Expressive work values [vak]

 36. Work qualities • Instrumental • good pay, not too much pressure, good job security, good hours, generous holidays • Expressive • good chances for promotion, respected job, opportunity to use initiative, useful for society, meeting people, achieve something, responsible job, interesting job, meet one’s abilities [vak]

 37. Expressive Work Qualities [vak]

 38. Work qualities 4 hu 3.5 mt hr sl ni it pl ro bg ie 3 sp gr lt ua instrumental job qualities uk is pt 2.5 lu ru sk ee wg fi by at eg be cz se nl 2 fr dk lv 1.5 2 3 4 5 6 7 8 [vak] expressive job qualities

 39. 4e Solidarity To what extent do you feel concerned about the living conditions of: • Social-economic: • elderly • unemployed • immigrants • sick and disabled [vak]

 40. Prepared to do something? [vak]

 41. Solidarity with People in Need [vak]

 42. 5. Wereld • Menselijke ontwikkeling • Wisselwerking politiek, economie en cultuur • World Values Survey • Ronald Inglehart • Modernization and Postmodernization, Cultural, economic and political change in 43 societies, Princeton, 1997, Princeton University Press • data van 43 samenlevingen, 70% van wereldbevolking • van $ 300 GDP/c per jaar tot 100 maal zoveel • van democratieën tot autoritaire staten • intergenerational value change [vak]

 43. Ontwikkeling postmoderne samenleving jagers en verzamelaars landbouw samenleving industriële samenleving samenleving in de tijd sociale cohesie en stabiliteit; steady-state economie; delen economische groei d.m.v. industriali-sering maximaliseren individueel welzijn; van economische noodzaak naar kwaliteit van bestaan [vak]

 44. Wisselwerking politiek economie cultuur Marx Weber Inglehart [vak]

 45. Inglehart: value clusters [vak]

 46. Inglehart: national clusters [vak]

 47. Inglehart Revisited [vak]

 48. World Values Map [vak]

 49. Conclusie • Waarden centraal, maar onbewust • Waarden fundamenteel voor (over)leven • Overeenkomsten en verschillen op diverse niveaus • Waarden veranderen langzaam • Waarden wel bewust te maken en te wijzigen [vak]