Rola i znaczenie szkolnictwa
Download
1 / 36

Polityka 2020+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Rola i znaczenie szkolnictwa zawodowego na tle Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+ Wydział Edukacji Departament Spraw Społecznych Urząd Miasta Łodzi. Polityka 2020+.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polityka 2020+' - eliot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rola i znaczenie szkolnictwa zawodowego na tle Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+Wydział EdukacjiDepartament Spraw SpołecznychUrząd Miasta Łodzi


Polityka 2020
Polityka 2020+

Polityka rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+(uchwała RM Nr LXII/1322/13) jest powiązana z dokumentami strategicznymi – krajowym, wojewódzkim i miejskim, gdyż została opracowana w odniesieniu do celów, priorytetów, wytycznych zapisanych w:

Projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego,stanowiącej wdrożenie Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030 – Trzecia Fala Nowoczesności”.

Projekcie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.


Polityka 20201
Polityka 2020+

POLITYKA rozwoju edukacji

prezentuje kompleksowe, interdyscyplinarne podejście do procesów zachodzących w  łódzkich szkołach i placówkach,

wyznacza kierunki optymalnego rozwoju edukacji,

jest zorientowana na doskonalenie organizacji i efektywności pracy placówek oświatowych przygotowujących dzieci, młodzież i dorosłych do funkcjonowania w  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, gospodarczej i  kulturowej.


Polityka 20202
Polityka 2020+

Koncepcja POLITYKI koncentruje się na sprzyjaniu rozwojowi oświaty, w sześciu obszarach:

dostępność edukacji, wychowania i opieki,

poziom kształcenia,

otwarcie na potrzeby rynku pracy i  kształcenie ustawiczne,

dobre warunki i nowoczesne wyposażenie,

kreowanie społeczeństwa informacyjnego,

efektywne zarządzanie.


Mo liwo ci kszta cenia zawodowego
Możliwości kształcenia zawodowego

Gimnazjum dla dorosłych

LO dla dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zaw.

do drugiej klasy

ZSZ (3-letnie)

Technikum

(4-letnie)

Szkoła podstawowa

Szkoła policealna

Gimnazjum

LO (3-letnie)

Kwalifikacyjne kursy zaw.

Kwalifikacyjne kursy zaw.

Sz. Spec.

(3-letnie)

Egzamin czeladniczy

Rzemiosło


Kwalifikacje dla rynku pracy

KWALIFIKACJE DLA RYNKU PRACY

Uczenie się FORMALNE

EFEKTY

Uczenie się POZAFORMALNE

KWALIFIKACJE

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE

Uczenie się NIEFORMALNE

PROCESY WALIDACJI


Proces walidacji uczenia się poza systemem formalnym powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.

Walidacja

Proces, w wyniku którego

uczący się otrzymuje od

upoważnionej instytucji

formalny dokument stwierdzający,

że osiągnął określony zestaw

efektów uczenia się.

(wg słownika KRK, IBE 2011)

Uczenie się

Źródło: www.sxc.hu

7


Misja i cele strategiczne
MISJA i cele strategiczne powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.

DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W ŁODZI

Szkoły i placówki oświatowe:

1. Dostępne dla dzieci i młodzieży.

2. O wysokim poziomie kształcenia i wychowania.

3. Otwarte na potrzeby rynku pracy i kształcenie ustawiczne.

4. Nowoczesne i zapewniające optymalne warunki kształcenia.

5. Kreujące społeczeństwo informacyjne.

6. Efektywnie zarządzane.


3 cel strategiczny szko y i plac wki otwarte na potrzeby rynku pracy i kszta cenie ustawiczne
3. Cel strategiczny: Szkoły i placówki powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.otwarte na potrzeby rynku pracy i kształcenie ustawiczne

Cele operacyjne:

1. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja.

2. Utworzenie łódzkiego systemu edukacji ustawicznej.


Analiza SWOT dla celu strategicznego powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.3. Szkoły i placówki otwarte na potrzeby rynku pracy i kształcenie ustawiczne

MOCNE STRONY

Łódzki, wyróżniający się na tle innych miast, model doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów.

Zróżnicowana oferta kształcenia zawodowego, w tym nowe kierunki i  specjalizacje umożliwiające osiąganie kwalifikacji zawodowych związanych z  sektorami rozwojowymi.

Funkcjonowanie ŁCDNiKP realizującego bogatą ofertę kształcenia praktycznego i  ustawicznego oraz nowocześnie wyposażonego.

Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych - kierunkowych kadry pedagogicznej i ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół.


Analiza SWOT dla celu strategicznego powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.3. Szkoły i placówki otwarte na potrzeby rynku pracy i kształcenie ustawiczne

SŁABE STRONY

Doradztwo zawodowe nie przekładające się na wysokie zainteresowanie kształceniem zawodowym.

Niskie wskaźniki zatrudnienia absolwentów.

Niewystarczający, zdaniem pracodawców, poziom kwalifikacji zawodowych „twardych” oraz umiejętności funkcjonalnych „miękkich” absolwentów różnych typów szkół.

Zbyt małe zainteresowanie uczniów kształceniem w zapotrzebowanychprzez rynek pracy zawodach.

Nieadekwatna do potrzeb współpraca szkół i pracodawców w kreowaniukształcenia zawodowego.

Niewystarczające wyposażenie szkół zawodowych w stacje dydaktyczne odwzorowujące nowoczesne stanowiska pracy, w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zbyt niskie nakłady finansowe na infrastrukturę i doposażenie szkółzawodowych.


Analiza SWOT dla celu strategicznego powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.3. Szkoły i placówki otwarte na potrzeby rynku pracy i kształcenie ustawiczne

SZANSE

Możliwości wykorzystania pozabudżetowych środków finansowych na rozbudowę infrastruktury technicznej i bazy edukacyjnej szkół zawodowych.

Udział pracodawców, uczelni i innych podmiotów w kreowaniu szkolnych systemów edukacji zawodowej odpowiadających na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Rozwój w Łodzi działalności znanych i znaczących w skali kraju firm sektora usług finansowo - rozliczeniowych (BPO), handlowych, hotelarskich i infrastruktury kulturalnej oraz technologii informatycznych, nowoczesnych technologii, biotechnologii.

Niższe koszty utrzymania budynków szkół po zakończeniu aktualnie przeprowadzanej termomodernizacji.


Analiza SWOT dla celu strategicznego powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.3. Szkoły i placówki otwarte na potrzeby rynku pracy i kształcenie ustawiczne

ZAGROŻENIA

Spadek liczby nauczycieli kształcenia zawodowego dysponujących wysokimi kwalifikacjami specjalistycznymi.

Emigracja absolwentów szkół do lepiej gospodarczo rozwiniętych ośrodków w kraju, także emigracja za granicę.

Stereotypowe postrzeganie (m.in.  przez  uczniów i ich rodziców) szkół zawodowych jako „gorszych”.

Niedoinwestowanie edukacji oraz niedoszacowanie wydatków na ten sektor.

Wadliwy, nieefektywny system awansu zawodowego nauczycieli.

Wzrost biurokracji obciążającej szkoły dodatkową pracą.

Brak akceptacji społecznej dla restrukturyzacji sieci szkół wynikającej z niżu demograficznego.


Program działania: powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.

Edukacja dla regionalnego rynku pracy poprzez:

promowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych programów zapoznających z różnymi rodzajami i typami zawodów wraz z określaniem predyspozycji niezbędnych do ich wykonywania,

tworzenie warunków dla aktywnej formy edukacji gimnazjalistów, pozwalającej na poznanie zawodów w środowisku ich wykonywania,

prowadzenie kampanii promujących dobre praktyki, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu współpracy firm ze szkołami i uczelniami, publikacje książkowe, broszurowe, ulotki, Targi Edukacyjne,

promocję szkół zawodowych wśród uczniów gimnazjów.

wspieranie wspólnych akcji promujących szkolnictwo zawodowe z udziałem szkół oraz przedstawicieli firm,

Cel operacyjny: Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja


Cel operacyjny powinien umożliwić każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.: Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Program działania:

Edukacja dla regionalnego rynku pracy poprzez (cd.):

wspieranie i promowanie klas patronackich oraz zawieranie formalnych porozumień z pracodawcami,

upowszechnienie praktyk i staży zawodowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i realizacja wybranych zajęć szkolnych u pracodawców,

popularyzację i dofinansowanie kursów pedagogicznych dla pracowników firm współpracujących ze szkołami i oddelegowanych do prowadzenia zajęć z uczniami,

reaktywację i tworzenie kierunków kształcenia dla potrzeb rynku pracy,

udostępnienie przy naborze do szkól ponadgimnazjalnych informacji o aktualnym zapotrzebowaniu rynku pracy.


Cel operacyjny: Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Partnerzy i sojusznicy:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Izba Rzemieślnicza w Łodzi, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.


Cel operacyjny utworzenie dzkiego systemu edukacji ustawicznej
Cel operacyjny: potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocjaUtworzenie łódzkiego systemu edukacji ustawicznej.

Program działania:

Rozwój kształcenia ustawicznego

optymalizacja systemu doskonalenia nauczycieli zgodnie

z trendami zmian w edukacji,

kształtowanie mobilności zawodowej absolwentów szkółimieszkańców Łodzi poprzez tworzenie warunków umożliwiających osiąganie kwalifikacji zawodowych w  trybie formalnym ipozaformalnym,

organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów e-learningowych i hybrydowych (według programów uwzględniających Krajowe Ramy Kwalifikacji) w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

promowanie idei uczenia się przez całe życie, tworzenie forum dobrych praktyk, aktywizacja społeczno – zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Cel operacyjny utworzenie dzkiego systemu edukacji ustawicznej1
Cel operacyjny: potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocjaUtworzenie łódzkiego systemu edukacji ustawicznej

Partnerzy i sojusznicy:

Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, uczelnie, pracodawcy, placówki doskonalenia nauczycieli, komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, organizacje pozarządowe.


Dla kogo egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje
Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje? potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Uczniowie

Egzamin w zakresie kwalifikacji

 • deklaracja przystąpienia składana do dyrektora szkoły

 • 4 miesiące przed egzaminem

Osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym

Absolwenci szkół

 • wniosek składany do dyrektora OKE

 • do 30 września/31 stycznia

 • świadectwo ukończenia gimnazjum

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie

 • deklaracja przystąpienia składana do dyrektora OKE

 • 4 miesiące przed egzaminem

 • świadectwo ukończenia szkoły

Absolwenci KKZ

 • deklaracja przystąpienia składana do dyrektora OKE właściwej dla miejsca kursu

 • 4 miesiące przed egzaminem

 • zaświadczenie ukończenia kursu

19


Rzemios o
Rzemiosło potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.)

2. Egzaminy czeladnicze (jak również egzaminy mistrzowskie) przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez izby rzemieślnicze.

3. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego.

4. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

20


Wyposa enie o rodk w egzaminacyjnych
Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Wspólne kwalifikacje w zawodach kształconych w technikach i w zsz

Identyczny egzamin

Potrzebne takie samo wyposażenie stanowisk

21


Wyposa enie o rodk w egzaminacyjnych1
Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

22


Upowa nienie do przeprowadzenia cz ci praktycznej egzaminu
Upoważnienie do przeprowadzenia potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocjaczęści praktycznej egzaminu

udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy

udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności:

zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach

zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych […]

zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb […]

zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.

23


Wniosek o upowa nienie do cz ci praktycznej
Wniosek o upoważnienie do części praktycznej potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

wyposażenie

istotne dla kwalifikacji

24

24


Warunki przeprowadzenia cz ci praktycznej egzaminu
Warunki przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Złożenie wniosku o upoważnienie

 • Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia

  • sprawdzenie wyposażenia

  • porównanie ze szczegółowym wykazem

Uzyskanie upoważnienia dyrektora OKE

do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

25


O rodki egzaminacyjne
Ośrodki egzaminacyjne potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

W tworzeniu ośrodków egzaminacyjnych powinny aktywnie uczestniczyć:

organizacje pracodawców,

stowarzyszenia zawodowe,

indywidualni pracodawcy, którzy chcieliby uczestniczyć w przygotowaniu pracowników, także zgodnie z własnymi potrzebami.

Udział pracodawców jest niezbędny do funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnychzapewniających rzeczywiste warunki środowiska pracy.

26


Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku ycia w okresie czerwiec 2011 r luty 2013 r
Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja(w okresie: czerwiec 2011 r. – luty 2013 r.)

Perspektywy rynku pracy

27


Zarejestrowani bezrobotni w okresie do potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (w okresie: czerwiec 2011 r. – luty 2013 r.)

28


Bezrobocie w odzi i wojew dztwie dzkim wybrane dane na koniec lutego 2013 roku
Bezrobocie w Łodzi i województwie łódzkim potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja( wybrane dane na koniec lutego 2013 roku)

Zarejestrowani bezrobotni w woj. łódzkim ogółem – 165 453 [100%]

Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia – 29 015 (17,5% ogółu bezrobotnych w woj. łódzkim)

Zarejestrowani bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 8 510 (5,1% ogółu bezrobotnych w woj. łódzkim)

Zarejestrowani bezrobotni w Łodzi ogółem – 48 208 [100%]

Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia – 5499 (11,4% bezrobotnych ogółem w Łodzi)

Zarejestrowani bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 1 381 (2,8% ogółu bezrobotnych w Łodzi)

29


Bezrobotni wed ug grup wieku w woj dzkim w liczbach bezwzgl dnych stan w dniu 31 grudnia
Bezrobotni według grup wieku w woj. łódzkim potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja(w liczbach bezwzględnych, stan w dniu 31 grudnia)

30


Kierunki rozwoju odzi i wojew dztwa dzkiego
Kierunki rozwoju Łodzi i województwa łódzkiego potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Przemysły kreatywne (m.in.: reklama, muzyka, media, oprogramowanie, wzornictwo)

BPO (Business Process Outsourcing)

Nowoczesne technologie (IT i AGD)

Logistyka

Budownictwo

Turystyka i hotelarstwo

Energetyka

Przemysł mody

31


Liczba ofert pracy w grudniu 2012 r w woj dzkim na podstawie portalu pracuj pl
Liczba ofert pracy w grudniu 2012 r. w woj. łódzkim potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocjana podstawie portalu pracuj.pl

32


Zawody przysz o ci
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Specjaliści w zakresie szkoleń(e-learning) – kształcenie dorosłych

Trenerzy umiejętności interpersonalnych

Osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego(animatorzy kultury, przewodnicy turystyczni)

Menedżerowie projektów i kadra zarządzająca

Pracownicy obsługi klienta(doradcy finansowi, podatkowi, ubezpieczeniowi)

Pracownicy hoteli i restauracji

Źródło: ORPdE

33


Zawody przysz o ci1
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocja

Pracownicy usług społecznych i osobistych(opiekunki domowe, rehabilitanci, pielęgniarki, masażyści, psychologowie, psychoterapeuci)

Inżynierowie (informatyka, nowoczesne technologie, biotechnologia, elektronika, budownictwo)

Informatycy(wąskie specjalizacje)

Mechatronicy

Logistycy

Źródło: ORPdE

34


Otwieranie nowych kierunk w kszta cenia w szko ach
Otwieranie nowych kierunków kształcenia potrzeb rynku pracy w aglomeracji oraz jego promocjaw szkołach

W roku szkolnym 2013/2014;

technik analityk

fototechnik

fotograf

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

kaletnik

35


Rola i znaczenie szkolnictwa zawodowego na tle Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+Dziękuję za uwagę

Halina Cyrulska

Główny specjalista

Wydział Edukacji UMŁ

[email protected]

Łódź, 5 czerwca 2013 r.

36


ad