polityka regionalna l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polityka regionalna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polityka regionalna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Polityka regionalna - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Polityka regionalna. Regiony europejskie. Pojęcie regionu. W pojęciu słownikowym: obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polityka regionalna' - matia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polityka regionalna

Polityka regionalna

Regiony europejskie

poj cie regionu
Pojęcie regionu
 • W pojęciu słownikowym: obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych
 • Region administracyjny: regiony związane z terytorialną organizacją państwa. W tym znaczeniu region występuje jako narzędzie sprawowania władzy. Dzielimy je na regiony administracji rządowej i samorządowej. Mogą występować również regiony związane z administracją specjalną. Są one efektem tzw. podziałów specjalnych.
poj cie regionu c d
Pojęcie regionu, c.d.
 • Region w ujęciu geograficznym (naturalny):to fragment powierzchni Ziemi charakteryzujący się występowaniem określonych cech, odróżniających go od otoczenia. Regiony fizyczno-geograficzne- zwarta terytorialnie jednostka przestrzenna, cechująca się na pewnym stopniu ogólności wewnętrzną spójnością, wynikającą z położenia geograficznego, wspólnej historii rozwoju i wzajemnych powiązań elementów środowiska w ich obrębie. Przykłady: Region Bałtycki, Tatry
poj cie regionu c d4
Pojęcie regionu, c.d.
 • Region w ujęciu historycznym (kulturowym): jest to region wyodrębniony ze względu na kryteria historyczne i odrębności kulturowe np.. Mazowsze, Podlasie.
 • Region w ujęciu ekonomicznym(gospodarczym):regiony społeczno-gospodarcze,wyróżniane na podst.cech związanych z działalnością człowieka:z rodzajem zagospodarowania(przemysłowy, rolniczy itp.)wzajemnych powiązań gospodarczych i usługowych.Z punktu widzenia poziomu rozwoju gospodarczego regiony ekonomiczne dzielimy na:rozwinięte, rozwijające się,zacofane.
poj cie regionu c d5
Pojęcie regionu, c.d.
 • Region w ujęciu prawnym:jednostka podziału administracyjnego kraju, czyli taka, która posiada dużą powierzchnię,znaczną liczbę ludności, obejmuje terytorium jednolite pod względem komunikacji, geograficznym i gospodarczym.
region w uj ciu unijnym
Region w ujęciu unijnym
 • Wg. Wspólnotowej Karty Regionalizacji, region określony w art.1 to: „terytorium stanowiące z geograficznego punktu widzenia wyraźną całość, bądź też jednolity kompleks terenów tworzących zamkniętą całość, a którego ludność charakteryzują określone wspólne cechy, przy czym chciałby on utrwalić i rozwinąć pewne wynikające z nich właściwości, aby pobudzać postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy”.
region w uj ciu unijnym c d
Region w ujęciu unijnym, c.d.
 • W polityce regionalnej region jest podmiotem polityki regionalnej, czyli jest jednostką, do której kieruje się środki z funduszy strukturalnych (EFRR,EFS,EFOiGR,EFWR)
 • Region w polityce regionalnej wyodrębnia się na zasadzie rozwoju gospodarczego, jak również skutecznego wdrażania własnych polityk.
region w aspekcie unijnych statystyk regionalnych
Region w aspekcie unijnych statystyk regionalnych
 • W 1998 r. EUROSTAT we współpracy z krajowymi instytucjami statystyki i Państw Członkowskich, opracował jednolita klasyfikacje jednostek terytorialnych (w tym regionów) do celów statystycznych. Nazwano ja Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych- NUTS.
region w aspekcie unijnych statystyk regionalnych c d
Region w aspekcie unijnych statystyk regionalnych, c.d.
 • W Rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) stwierdzono, że:
 • statystyki regionalne są kamieniem węgielnym Europejskiego Systemu Statystycznego,
 • Określenie regionów wymaga stosowania obiektywnych kryteriów zapewniających bezstronność przy korzystaniu z danych statystyk regionalnych,
region w aspekcie unijnych statystyk regionalnych c d10
Region w aspekcie unijnych statystyk regionalnych, c.d
 • istnieje potrzeba prawnego umocowania tej klasyfikacji podziału regionalnego
 • Zmieniono nazwę Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych- NUTS na Klasyfikację NUTS,
 • Sformułowano jednolite kryteria definiowania jednostek NUTS na poziomie regionalnym,
 • Wprowadzono zasady, że Państwa UE będą mogły dokonywać modyfikacji w strukturze NUTS nie częściej niż raz na 3 lata.
poj cie nuts
Pojęcie NUTS

NUTS to jednolita, pięciostopniowa kategoryzacja jednostek terytorialnych państw członkowskich UE. W klasyfikacji wyróżnia się:

 • 3 poziomy regionalne: NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3
 • 2 poziomy lokalne: NUTS-4, NUTS-5.
zastosowanie klasyfikacji nuts
Zastosowanie klasyfikacji NUTS
 • Jest podstawą do sporządzania regionalnych analiz społeczno- ekonomicznych,
 • Do prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych,
 • Do prowadzenia statystyki regionalnej, jest wykorzystywana na potrzeby polityki strukturalnej UE w oparciu o klasyfikację
podzia przestrzeni europejskiej przez nuts
Podział przestrzeni europejskiej przez NUTS
 • 78 regionów szczebla NUTS-1 (regiony o wielkości i potencjale landów niemieckich)
 • 211 regionów szczebla NUTS-2 (typ niemieckich Regierungsbezirk)
 • 1031 regionów szczebla NUTS-3 (odpowiedniki francuskich departamentów)
 • 1093 jednostek NUTS-4 (typ brytyjskich country)
 • 98433 jednostek NUTS-5 (typ niemieckich Gemeinden)
wojew dztwo podlaskie
Województwo podlaskie
 • Województwo podlaskie zajmuje obszar 20180 km kw,
 • Województwo podzielone jest na 14 powiatów,
 • Stolicą województwa i największym miastem jest Białystok (283 tys. mieszkańców),
 • Spośród pozostałych miast przeważają ośrodki małe (do 20 tys. mieszkańców), a tylko 2 miasta - Suwałki i Łomża – są miastami średniej wielkości liczącymi powyżej 60 tys. mieszkańców.
wojew dztwo podlaskie c d
Województwo podlaskie, c.d.
 • Północna i wschodnia granica województwa pokrywa się z granicą państwową,
 • Województwo sąsiaduje z Litwą i Białorusią,
 • . Przygraniczne położenie i sąsiedztwo z rynkiem wschodnim stwarza naturalne, dogodne warunki do rozwoju współpracy gospodarczej oraz szeroko rozumianej współpracy transgranicznej.
atrybuty regionu podlaskiego
Atrybuty regionu podlaskiego
 • baza rodzimych surowców niezbędnych do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego,
 • wzrost liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego,
 • wysokospecjalistyczna produkcja mleczarska (lider krajowy i lider innowacji w mleczarstwie polskim),
 • produkcja owoców miękkich (lider krajowy w produkcji czarnej porzeczki, truskawki, porzeczki, borówki amerykańskiej, aronii),
atrybuty regionu podlaskiego17
Atrybuty regionu podlaskiego
 • produkcja wyrobów o ugruntowanej marce rynkowej (np. Łaciate, Serek Wiejski, Mleko Białe),
 • produkcja niszowa (zielarstwo, produkcja grzybów, ogórków kiszonych, strusiego mięsa, zorganizowane zbieractwo),
 • grupa innowacyjnych firm ze stabilną pozycją na rynku ponadregionalnym,
 • rosnący potencjał instytucji wspierających biznes oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy,
atrybuty regionu podlaskiego18
Atrybuty regionu podlaskiego
 • przyrost zatrudnienia w firmach o wyższym poziomie innowacyjności,
 • duża liczba firm wykorzystujących internet w zakresie zdobywania informacji,
 • lokalizacja wyższych uczelni na terenie regionu,
 • duży potencjał rozwojowy przejawiający się w przedterminowym wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych,
atrybuty regionu podlaskiego19
Atrybuty regionu podlaskiego
 • elastyczność w przystosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych,
 • elastyczność w przystosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych,
 • znaczny rozwój usług na terenie województwa, pokrywający potrzeby ludności,
 • nowoczesnych i o coraz wyższym standardzie, często wyspecjalizowanych,
 • dobrze rozwinięta obsługa finansowo-bankowa firm i ludności,
atrybuty regionu podlaskiego20
Atrybuty regionu podlaskiego
 • dynamiczny rozwój handlu, w tym handlu przygranicznego, o coraz wyższej innowacyjności,
 • unowocześnienie usług transportowych i przewozowych,
 • udział firm wprowadzających nowe rozwiązania w zakresie usług,
 • dobrze rozbudowany sektor usług turystycznych,
 • duży potencjał innowacyjności w przemyśle maszynowym na rzecz rolnictwa (produkcja traktorów, maszyn rolniczych),
atrybuty regionu podlaskiego21
Atrybuty regionu podlaskiego
 • metalowym (szafy biurowe, meble z metalu),
 • drzewnym (sklejka, płyty wiórowe, meble),
 • produkcji na rzecz budownictwa (betoniarek itp. oraz zwłaszcza okien i drzwi),
 • włókienniczym i tekstylnym (niszowe dziedziny, w których woj. Podlaskie jest liderem - gorseciarstwo i bieliźniarstwo, produkcja pluszu, kurtek, tkanin dla potrzeb wojska, małe elastyczne firmy rodzinne produkujące na rynek),
atrybuty regionu podlaskiego22
Atrybuty regionu podlaskiego
 • poligrafii (bardzo nowoczesne firmy w dziedzinie produkcji poligraficznej),
 • budownictwie,
 • przemysł rolno-spożywczy (zwłaszcza przemysł mleczarski, w którym woj. Podlaskie jest absolutnym liderem krajowym),
 • potencjał produkcji na potrzeby obszaru transgranicznego (małe maszyny rolnicze itp., wyroby tekstylne),
szanse wojew dztwa podlaskiego
Szanse województwa podlaskiego
 • zapotrzebowanie na zdrową, ekologiczną żywność,
 • rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, drobnej wytwórczości i usług dla rolnictwa,
 • tworzenie instrumentów finansowych w ramach Funduszy Strukturalnych, umożliwiające wsparcie przedsięwzięć związanych z popieraniem pozycji innowacyjności i konkurencyjności firm,
szanse wojew dztwa podlaskiego c d
Szanse województwa podlaskiego c.d
 • wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca alokacji kapitału oraz inwestycji spoza regionu - osiąganie standardów UE poprzez modernizację przedsiębiorstw, wdrażanie nowych technologii, poprawę jakości wyrobów, rozwój badań i współpracy naukowo-technicznej,
 • tworzenie warunków umożliwiających specjalizacje, segmentacje oraz wykorzystanie nisz rynkowych,
szanse wojew dztwa podlaskiego c d25
Szanse województwa podlaskiego c.d
 • wiązanie się uczelni prywatnych z firmami, często tworzonymi przez wypromowanych przez nie studentów,
 • możliwość rozwoju rynku usług,
 • możliwość rozszerzenia działalności na większy obszar poza region i na obszar przygraniczny Litwy, obszaru kaliningradzkiego, Białorusi, Łotwy
szanse wojew dztwa podlaskiego c d26
Szanse województwa podlaskiego c.d
 • rozwój usług poprzez firmy podlaskie na terenach migracji ludności z Podlasia (usługi przewozowe, transportowe, budowlane, handlowe, zwłaszcza w Niemczech, Londynie i Brukseli),
 • możliwość wykorzystywania funduszy strukturalnych do kreowania i finansowania nowych usług,
szanse wojew dztwa podlaskiego c d27
Szanse województwa podlaskiego c.d
 • opracowanie komplementarnych usług oferowanych w różnych dziedzinach przez różne firmy,
 • silniejsza integracja województw wschodnich Polski i lobbing na rzecz polityki innowacji na obszarze całej wschodniej Polski.