1 / 70

Zreformowana Wspólna Polityka Rybacka 2014-2020:

Dostępność środków unijnych dla sektora rybackiego w przyszłym okresie programowania (2014 – 2020) na podstawie przygotowywanych aktów prawnych.

reba
Download Presentation

Zreformowana Wspólna Polityka Rybacka 2014-2020:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dostępność środków unijnych dla sektora rybackiego w przyszłym okresie programowania (2014 – 2020) na podstawie przygotowywanych aktów prawnych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 29 listopada 2013 roku Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 2. Zreformowana Wspólna Polityka Rybacka 2014-2020: • ściślejsze powiązanie WPRyb z polityką spójności i polityką regionalną • upowszechnianie tzw. Zintegrowanej Polityki Morskiej • reforma Wspólnej Polityki Rybackiej • likwidacja Europejskiego Funduszu Rybackiego • utworzenie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 3. GŁÓWNE ZMIANY W ZAŁOŻENIACH WPRyb • zakaz odrzutów: • wprowadzenie zakazu odrzutów w trzech etapach 2014 – 2015 – 2016 • cel: unikanie niepożądanych przyłowów – nadmiar wypuszczany z powrotem do morza • selektywne narzędzia połowowe, ograniczanie dostępu do obszarów młodych • ławic • -maksymalny podtrzymywalny połów (MSY): • MSY to największy połów, jaki można uzyskać ze stada w nieokreślonym czasie bez narażania go • ustalenie wskaźnika śmiertelności połowowej w ramach wieloletnich planów • oparcie rocznych całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot na opiniach naukowych • regionalizacja: • odejście od mikrozarządzania na poziomie unijnym • zagwarantowanie, że przepisy są dostosowane do specyfiki każdego łowiska oraz regionu • powierzenie zarządzania łowiskami sektorowi rybołówstwa • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 4. GŁÓWNE ZMIANY W ZAŁOŻENIACH WPRyb • wymiar społeczny: • powstrzymanie spadku zatrudnienia w sektorze gospodarki rybnej • tworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie odpowiedniej ich jakości • zagwarantowanie żywotności społeczności nadbrzeżnych • -przekazywalne koncesje połowowe: • od 2014 r. państwa członkowskie muszą wprowadzić przekazywalne koncesje połowowe • jest to przyznawanie na określony czas praw do eksploatacji zasobów morskich • rezerwy na potrzeby nowych rybaków, którzy pragną rozpocząć działalność połowową. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 5. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI RYBACKIEJ • Innowacyjność, rentowność oraz konkurencyjność rybactwa i akwakultury poprzez: • nowe ulepszone produkty • nowe technologie • innowacje o charakterze lokalnym • nowe formy akwakultury • badania naukowe • Osiąganie równowagi środowiskowej poprzez: • przejście na maksymalny podtrzymywalny połowów • stopniowy zakaz odrzutów • doradztwo naukowe i kontrola • większe wsparcie ekosystemów • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 6. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI RYBACKIEJ • 3. Nacisk na wymiar społeczny poprzez: • tworzenie miejsc pracy • różnicowanie działalności • organizacje producentów • strategie biznesowe • 4. Wkład w realizację strategii „Europa 2020” poprzez: • korzystanie z zasobów • innowacje • nowe umiejętności • politykę zatrudnienia • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 7. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • ZAŁOŻENIA: • 1. Koncentracja na ludziach oraz społecznościach zależnych od sektora rybactwa. • 2. Ściślejsze powiązanie Wspólnej Polityki Rybackiej z Zintegrowaną Polityką Morską. • 3. Wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju akwakultury na obszarze Unii Europejskiej. • 4. Inteligentne i ekologiczne rybołówstwo niepowodujące odrzutów oraz przyjazne dla ekosystemów. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 8. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 PODZIAŁ ŚRODKÓW NA LATA 2013-2020: 1. Rybołówstwo, akwakultura i obszary rybackie – 4,54 mld EUR. 2. Zarządzanie bezpośrednie – 1,05 mld EUR. 3. Kontrola i egzekwowanie – 480 mln EUR. 4. Gromadzenie danych biologicznych, technicznych i społeczno-gospodarczych – 360 mln EUR. 5. Dopłaty do przechowywania produktów rybackich ( do 2018 roku ) – 45 mln EUR. 6. Dopłaty – Azory, Madera,Gujana, Reuion, Wyspy Kanaryjskie – 105 mln EUR. RAZEM - OKOŁO 6,6 mld EUR na cały fundusz Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 9. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • PODZIAŁ ŚRODKÓW NA LATA 2013-2020: • Podział środków pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, przez Komisję Europejską ,wg kryteriów: • poziom zatrudnienia w sektorze rybołówstwa i akwakultury • poziom produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury • 3. udział floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego • w ogólnej flocie rybackiej • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 10. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • PODSTAWY PRAWNE: • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu • Morskiego i Rybackiego [uchylające rozporządzenie Rady (WE) • nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady • nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej] – projekt z 22 kwietnia 2013 r. • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy • dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego • objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne • dotyczące EFRR, EFS i FS, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 • – projekt z 22 kwietnia 2013 r. • Reforma WPRyb poprzez uchylenie obecnego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 • z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów • rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zastąpienie go 1 stycznia 2013 r. • nową WPRyb przyjętą przez Parlament Europejski i Radę • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 11. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 STRUKTURA - PRIORYTETY: I. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej II. Wspieranie innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy rybołówstwa III. Wspieranie innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy akwakultury IV. Promowanie zrównoważonego i zasobooszczędnego rybołówstwa V. Promowanie zrównoważonej i zasobooszczędnej akwakultury. VI. Wspieranie procesu wdrażania Wspólnej Polityki Rybackiej Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 12. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA: • Innowacje, np. wprowadzanie nowych produktów lub ulepszanie • istniejących (współpraca z ośrodkiem naukowym lub doradczym) • • Usługi doradcze – studia wykonalności, doradztwo ( max. 3 tys. EUR) • • Partnerstwa między rybakami i naukowcami • • Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego • • Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy • - nowo powstające firmy nieprowadzące działalności połowowej • - doposażenie statków floty rybołówstwa w celu zmiany ich przeznaczeniana potrzeby działalności innej niż połowowa • • Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich • - inwestycje na statkach rybackich lub w indywidualny sprzęt, pod warunkiem, że wychodzą poza standardowy zakres • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 13. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA: • Wsparcie dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych • • Wsparcie dla wdrażania środków ochrony • • Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie • • Innowacje związane z ochroną morskich zasobów biologicznych • • Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów • morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej • • Łagodzenie skutków zmiany klimatu (w tym inwestycje zmniejszające emisje) • • Łagodzenie skutków zmiany klimatu (w tym inwestycje zmniejszające emisje) • • Jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów (np. inwestycje) • • Porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie (bez budowy nowych) • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 14. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA: • Rybołówstwo śródlądowe (na zasadzie wyłączności): • - innowacje • - inwestycje na statkach rybackich lub w indywidualny sprzęt, • pod warunkiem że wychodzą poza standardowy zakres, • - inwestycje w sprzęt pod warunkiem, że: • poprawiają selektywność narzędzi połowowych • pod względem wielkości lub pod względem gatunków, • ograniczają niechciane połowy stad handlowych i inne • przyłowy, • ograniczają fizyczne i biologiczne oddziaływanie połowów • na ekosystem lub dno morskie, • • jednokrotne w okresie programowania dofinansowanie • na inwestycje na statkach rybackich i w audyty oraz programy • związane z efektywnością energetyczną, • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 15. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA: • Rybołówstwo śródlądowe (na zasadzie wyłączności): • - inwestycje w istniejące porty i miejsca wyładunku, • - zmiana przeznaczenia statków wykorzystywanych do rybołówstwa • śródlądowego na potrzeby ich wykorzystywania do działalności • innej niż połowy • - inwestycje poprawiające wartość lub jakość złowionych ryb • - promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego • - dywersyfikację działań w zakresie rybołówstwa śródlądowego w kierunku działań wykraczających poza rybołówstwo • - wsparcie udziału rybaków zajmujących się rybołówstwem • śródlądowym w zarządzaniu obszarami sieci NATURA 2000, ich • odbudowie i monitorowaniu, w obszarach, których bezpośrednio • dotyczą kwestie związane z działalnością połowową oraz • rekultywacją wód śródlądowych, w tym na tarliskach i szlakach • migracyjnych gatunków migrujących • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 16. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AKWAKULTURY: • Innowacje, np. wprowadzanie nowych technologii lub produktów • Innowacje w akwakulturę na morzu i niezwiązaną z żywnością • Nowe formy dochodów i wartość dodana • Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla akwakultury • Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów • Zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury • Zachęcanie rolników do podjęcia działalności w sektorze akwakultury Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 17. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AKWAKULTURY: • Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska • - zakup sprzętu chroniącego gospodarstwa przed dzikim drapieżnikami • - umożliwiające odbudowę istniejących stawów i zalewów przez usuwanie mułu lub dzięki środkom mającym na celu zapobieganie odkładaniu się mułu • • Przejście na systemy eko-zarządzania i audytu oraz na akwakulturę • ekologiczną • • Akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska • • Środki dotyczące zdrowia publicznego • • Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt • • Ubezpieczenie zasobów akwakultury • w tym od nagłych zmian jakości wody oraz chorób w akwakulturze • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 18. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW RYBACKICH poprzez: • obszary rybackie • lokalne partnerstwa • lokalne strategie rozwoju Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 19. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW RYBACKICH • obszary wsparcia: • 1. Dotychczasowe: • zrównoważony rozwój rybołówstwa • zrównoważony rozwój akwakultury • zrównoważony rozwój obszarów rybackich (oś 4) • 2. Nowe • zintegrowana polityka morska • rynek rybny • wprowadzanie do obrotu i przetwarzanie produktów rybołówstwa • kontrola i egzekwowanie • gromadzenie danych • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 20. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • WYDATKI KWALIFIKOWALNE • kwalifikowalność wydatków ustalana podstawie przepisów krajowych • od kiedy (i do kiedy) można wydatkować ? • między dniem przedłożenia programu KE lub dniem 1 stycznia 2014 r., • (w zależności od tego, która data jest wcześniejsza), a dniem 31 grudnia 2022 r. • EFRM: jeżeli pomoc jest rzeczywiście wypłacona • między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2022 r. • zakaz pokrywania wydatków z kilku funduszy • wydatek nie będzie sfinansowany, jeśli dotyczy działań fizycznie ukończonych lub w pełni zrealizowanych przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie • wspólne zasady kwalifikowalności wydatków dla wszystkich funduszy • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 21. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE • odsetki od zadłużenia • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych na kwotę przekraczającą 10 % łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji. • podatek od wartości dodanej (VAT), chyba że nie ma możliwości jego odzyskania • operacje zwiększające zdolność połowową statku • budowa nowych statków rybackich, wycofywanie z eksploatacji • lub przywóz statków rybackich • tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej • połowy eksperymentalne • przeniesienia własności przedsiębiorstwa; • bezpośrednie zarybianie, o ile nie zostało wyraźnie określone w unijnym akcie prawnym jako środek ochrony lub w przypadku zarybiania eksperymentalnego • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 22. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 FORMY POMOCY UNIJNEJ 1. DOTACJE - zwrot kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, (również z wkładami rzeczowymi i amortyzacją); standardowa skala kosztów jednostkowych; płatności ryczałtowe - do 100 tys. EUR; finansowanie ryczałtowe. 2. NAGRODY 3. POMOC ZWROTNA 4. INSTRUMENTY FINANSOWE Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 23. EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI 2014-2020 • WYSOKOŚĆ POMOCY UNIJNEJ • • maksymalna stawka wkładu z EFMR wynosi 75% • kwalifikowalnych wydatków publicznych, ale: • - dopłaty do przechowywania: 100% • - system wyrównywania kosztów (ter. morskie): 100% • - kontrola: 80% • - modernizacja pojazdów do kontroli: 50% • gromadzenie danych: 65% • • minimalna stawka wkładu z EFMR wynosi 20 % • • maksymalna intensywność pomocy publicznej – 50 % całkowitych • kwalifikowalnych wydatków • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 24. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • ROZWÓJ KIEROWANY PRZEZ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ (Community-LedLocal Development (CLLD) ): • to instrument, którego założenia są zbliżone do obecnie wdrażanej osi priorytetowej 4 EFR oraz inicjatywy LEADER w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. • Wspólne podejście do CLLD ma wg KE następującą wartość dodaną: • Poszerza możliwość wsparcia oddolnego rozwoju lokalnego poprzez umożliwienie wkładów finansowych ze wszystkich funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych; • Ułatwia zintegrowany rozwój terytorialny poprzez zharmonizowanie zasad opracowywania i wdrażania CLLD; • Umożliwia rożnym obszarom polityki UE wnosić wkład w rozwój lokalny zgodnie z celami ich polityki oraz instrumentami szczegółowymi; • Poprawia spójność i koordynację wsparcia dla CLLD w ramach funduszy UE. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 25. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 ROZWÓJ KIEROWANY PRZEZ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ: • skoncentrowany na konkretnych obszarach lokalnych • kierowany przez lokalną społeczność w postaci lokalnych grup działania, składających się z przedstawicieli organizacji publicznych i prywatnych (max. 49% głosów przy podejmowaniu decyzji) • zintegrowane i wielosektorowe strategie rozwoju lokalnego • wielofunduszowość (tzw. fundusz podstawowy oraz tzn. takiej, która korzysta ze środków więcej niż jednego funduszu objętego wspólnym rozporządzeniem) • uwzględnienie lokalnych potrzeb i potencjału oraz elementy innowacyjne w kontekście lokalnym, tworzenie sieci kontaktów oraz promowanie współpracy Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 26. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • ZINTEGROWANA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU: • podmioty zainteresowane wdrażaniem CLLD muszą przygotować lokalne strategie rozwoju mono lub wielofunduszowe i stanąć do nowego konkursu • definicja obszaru i ludności • • analiza potrzeb i potencjału • • opis strategii i jej celów, opis jej zintegrowanego i innowacyjnego • charakteru oraz hierarchia celów • • plan działania • • finansowanie • • kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego określa Państwo Członkowskie • • najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 27. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • ZINTEGROWANA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU: • obszar rybacki • - mniejszy niż NUTS 3 (150-800 tys. mieszk.) • - spójny pod wzgl. geograficznym, gospodarczym i społecznym, przy szczególnym uwzględnieniu sektora rybołówstwa i akwakultury, oraz oferujący wystarczające zasoby ludzkie, finansowe i gospodarcze • • kryteria wyboru określa Państwo Członkowskie • • maksymalizowanie udziału sektorów rybołówstwa i akwakultury w rozwoju obszarów rybackich • • zagwarantowanie, że lokalne społeczności w pełni wykorzystują możliwości oferowane przez rozwój gospodarki morskiej i rybołówstwa oraz czerpią z nich korzyści • • strategie wąskie – rybołówstwo oraz szerokie – różnicowanie działalności na obszarach rybackich • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 28. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA: • • opracowywanie Lokalnych Strategii Rozwoju • podstawowa zasada – 1 obszar, 1 LGD, 1 LSR – wyjątek – monofunduszowa strategia z EFMR – wysoki współczynnik rybackości i branżowość • w ramach grupy jako głównego partnera do spraw administracyjnych i finansowych albo zrzeszają się we wspólnej strukturze • • co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów spoza sektora publicznego • • wybór nie tylko operacji, ale i ustalanie kwoty wsparcia • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 29. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA: • formalnie nie ma już lokalnych grup rybackich – są tzw. lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa • • zrównoważona reprezentacja głównych zainteresowanych, w tym stron z sektora prywatnego, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego • • zapewniają znaczną reprezentację sektorów rybołówstwa i akwakultury • • jeśli oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju otrzymuje wsparcie z innego funduszu ustanawia się w LGD specjalny organ ds. wyboru projektów wspieranych w ramach EFMR • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 30. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • ZMIANY W LOKALNYCH GRUPACH DZIAŁANIA ( propozycje MRiMR ): • limit ludności dla obszaru funkcjonowania LGD: 30 tys. – 150 tys. mieszkańców • rezygnacja z jednogminnych LGD przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu • gmin wchodzących w skład LGD • włączenie do LGD miast o liczbie do 40-50 tys. mieszkańców • ograniczenia w wykorzystaniu budżetu przez „miasto” • ograniczenie znaczenia „miasta” przy ustalaniu budżetu LSR • rezygnacja z obowiązkowego członkowstwa gmin • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 31. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • WSPARCIE Z EFMR NA RZECZ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU LOKALNEGO 2014-2020: • koszty bieżące i związane z aktywizacją w ramach LSR do wysokości 25 % całkowitych • wydatków publicznych poniesionych w ramach strategii (zaliczka do 50%, o ile przewiduje ją PO EFRM), w tym: • - koszty bieżące – zarządzanie realizacją LSR przez LGD w sektorze rybackim • koszty aktywizacji – opracowanie projektu LSR oraz informowanie o niej • wsparcie przygotowawcze – budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju • działania prowadzone w ramach współpracy: • - projekty współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej • - techniczne wsparcie przygotowawcze dla projektów współpracy międzyterytorialnej • i transnarodowej, pod warunkiem że LGD wykażą plany realizacji konkretnego projektu • realizacja lokalnych strategii rozwoju • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 32. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • WSPARCIE Z EFMR W REALIZACJI LSR: • PRIORYTET I ( beneficjenci – „produkt rybactwa”, podmioty rybactwa ): • podnoszenie wartości produktów • tworzenie miejsc pracy • promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury • W TYM: • działania inwestycyjne i pozainwestycyjne związane z tworzeniem lub innowacyjnym rozwojem systemów sprzedaży produktów rybactwa • promocja (np. targi, wystawy, Internet, wydawnictwa) : • - produktów rybołówstwa • - spożywania ryb i innych produktów sektora rybackiego • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 33. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • WSPARCIE Z EFMR W REALIZACJI LSR: • PRIORYTET II ( beneficjenci - osoby mające pracę związaną z sektorem rybactwa ) : • wspieranie różnicowania działalności • tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich, zwłaszcza w innych sektorach gospodarki morskiej • W TYM: • - wsparcie na rzecz nowo powstających na obszarach rybackich firm i działalności gospodarczej niezajmujących się działalnością połowową • - dofinansowanie doposażenia statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnegoukierunkowanych na zmianę profilu firmy – z rybackiej na nierybacką • Wsparcie obejmie rybaków zajmujących się rybołówstwem przybrzeżnym i posiadających aktywny i zarejestrowany unijny statek rybacki pod warunkiem, że prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 34. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • WSPARCIE Z EFMR W REALIZACJI LSR: • PRIORYTET III: • wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich, • realizacja operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu • W TYM: • zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych • remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym • do prowadzenia działalności rybackiej • zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 35. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • WSPARCIE Z EFMR W REALIZACJI LSR: • PRIORYTET IV ( beneficjenci – działalność związana z tradycjami rybackimi ) : • promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich • promowanie morskiego dziedzictwa kulturowego • W TYM: • budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, w tym infrastruktury towarzyszącej (np. pomosty, mariny) • tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, związanych z tradycjami rybackimi • promocja obszaru objętego Lokalną Strategię Rozwoju, związana z tradycjami rybackimi • popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 36. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • WSPARCIE Z EFMR W REALIZACJI LSR: • PRIORYTET V ( beneficjenci - podmioty gospodarcze lub organizacje rybaków, które zlecają wykonanie studium wykonalności, podmioty prawa publicznego, rybacy, organizacje rybaków i organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa ) : • powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską • W TYM: • usługi doradcze: • - dofinansowanie studiów wykonalności oceniających rentowność projektów potencjalnie kwalifikujących do wsparcia w ramach rozdziału „Zrównoważony rozwój rybołówstwa” oraz w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa dotyczącego strategii biznesowych i wprowadzania do obrotu produktów rybactwa • partnerstwa między naukowcami a rybakami: • - szkolenia zawodowe w zakresie zarządzania gospodarką rybacką i morską • - tworzenie sieci kontaktów • - promowanie i upowszechnianie platform dialogu społecznego z udziałem rybaków • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 37. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 WSPARCIE Z EFMR W REALIZACJI LSR: UWAGA !!! Lokalne Grupy Działania sekt. ryb. (LGR) mogą również przyznawać wsparcie na rzecz rozwoju: • zrównoważonego rybołówstwa • zrównoważonej akwakultury pod warunkiem że istnieje wyraźne uzasadnienie dla zarządzania nimi na szczeblu lokalnym Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 38. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 • WSPARCIE Z EFMR W REALIZACJI LSR: • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA • ZASADA (art. 94 ust. 2 EFMR_rozp.) • • Max. stawka wkładu z EFMR wynosi 75 % wydatków kwalifikowalnych • • Minimalna stawka wkładu z EFMR wynosi 20 % • ODSTĘPSTWO OD ZASADY (art. 94 ust. 4 EFMR_rozp.) • Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 2 maksymalny wkład z EFMR obowiązujący dla każdego z celów określonych zgodnie z priorytetami Unii zwiększa się dziesięć punktów procentowych, jeśli realizacja całego priorytetu Unii, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dokonuje się poprzez rozwój kierowany przez lokalną społeczność • •Max. stawka wkładu z EFMR wynosi więc 85% wydatków kwalifikowalnych • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 39. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET I - Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury • ŚRODEK „RYBOŁÓWSTWO” • twałezaprzestanie działalności połowowej • wspieracie trwałego zaprzestania działalności połowowej w drodze złomowania statków rybackich • zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków • inwestycje: • a) w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków, • b) w sprzęt ograniczający fizyczne i biologiczne oddziaływanie połowów na ekosystem lub dno morskie, • c) w sprzęt ograniczający niechciane połowy stad handlowych i inne przyłowy, • d) inwestycje na statkach rybackich lub inwestycje w sprzęt dotyczące niechcianych połowów, 72 • e) zabezpieczające narzędzia i połowy przed ssakami i ptakami chronionymi na podstawie dyrektywy Rady 92/43/WWE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory lub na podstawie dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, pod warunkiem że nie narusza to selektywności narzędzi połowowych i że wprowadzono wszystkie odpowiednie środki pozwalające zapobiec fizycznym szkodom wśród drapieżników. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 40. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET I ŚRODEK „RYBOŁÓWSTWO” - Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury • ŚRODEK „RYBOŁÓWSTWO” • ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej • zbieranie przez rybaków odpadów z morza (na przykład usuwanie porzuconych narzędzi połowowych i innych odpadów znajdujących się w wodzie morskiej), • budowa, instalacja lub modernizowanie stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi ichtiofauny i flory morskiej, • przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony, • przygotowanie obejmujące badanie, opracowywanie, monitorowanie i aktualizowanie planów w zakresie ochrony i zarządzania do celów działań związanych z rybołówstwem i odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000 i obszarów specjalnej ochrony, o których mowa w dyrektywie 2008/56/WE, oraz innych specjalnych siedlisk, • zarządzanie chronionymi obszarami morskimi, ich odbudowę i monitorowanie, • udział w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych (na przykład odbudowa szczególnych siedlisk morskich i przybrzeżnych w celu wspierania zrównoważonych stad ryb), • działania związane ze świadomością ekologiczną, włączające rybaków w ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 41. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET I - Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury • ŚRODEK „RYBOŁÓWSTWO” • łagodzenie zmiany klimatu • inwestycje w sprzęt lub inwestycje na statkach rybackich mające na celu zmniejszanie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich, • inwestycje w narzędzia połowowe są kwalifikowalne, pod warunkiem że nie naruszają selektywności tych narzędzi, • audyty efektywności energetycznej i programy związane z efektywnością energetyczną. • wsparcie na wymianę lub modernizację głównych lub dodatkowych silników może zostać przyznane: • a) statkom łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, o długości do 12 m, niestosujących narzędzi ciągnionych, o ile nowy silnik ma moc co najwyżej równą mocy silnika zastąpionego, lub • b) statkom o długości do 24 m innym niż te wymienione w lit. a) pod warunkiem, że moc nowego silnika jest co najmniej o 20% mniejsza niż moc silnika zastąpionego. • wsparcie przyznawane jest wyłącznie na wymianę lub modernizację głównych lub dodatkowych silników, które zostały oficjalnie certyfikowane zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 42. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET I - Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury • ŚRODEK „RYBOŁÓWSTWO” • inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach służące zmniejszeniu oddziaływania rybołówstwa na środowisko • wsparcie skierowane będzie na budowę, modernizację elementów infrastruktury portów rybackich oraz miejsc wyładunku, zakup lub modernizację urządzeń stanowiących wyposażenie tych obiektów mających na celu zminimalizowanie wpływu działalności rybackiej na środowisko. Dofinansowanie będą mogły otrzymać jedynie istniejące porty, miejsca wyładunku, miejsca sprzedaży ryb. Nie będzie możliwe dofinansowanie budowy nowych portów oraz miejsc wyładunku i przystani. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 43. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET I - Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury • ŚRODEK „RYBOŁÓWSTWO” • inwestycje w zakresie rybołówstwa śródlądowego służące ochronie środowiska • inwestycje w sprzęt i wyposażenie na statkach prowadzących połowy na wodach śródlądowych mające na celu zwiększenie selektywności narzędzi połowowych, jak również zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej statków, • inwestycje w obiekty związane z rybołówstwem na obszarach śródlądowych służące zmniejszeniu oddziaływania rybołówstwa śródlądowego na środowisko, • budowa, instalacja lub modernizacja urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, • działania służące ochronie i poprawie środowiska naturalnego na obszarach objętych siecią NATURA 2000 w przypadkach gdy wiąże się to z działalnością połowową, • projekty innowacyjne w zakresie rybołówstwa śródlądowego. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 44. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET I - Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury • ŚRODEK „AKWAKULTURA” • - akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska • metody akwakultury zgodne ze szczególnymi potrzebami środowiskowymi i podlegające szczególnym wymogom w zakresie zarządzania, wynikającym z wyznaczenia obszarów sieci Natura 2000, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG oraz dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE, • koszty wiążące się z udziałem w ochronie i rozmnażaniu zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzone pod ich nadzorem, • formy ekstensywnej akwakultury, w tym ochronę i poprawę środowiska, różnorodność biologiczną, a także zarządzanie krajobrazem i tradycyjne cechy terenów akwakultury. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 45. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET I - Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury • ŚRODEK „AKWAKULTURA” • - środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt • koszty kontroli i zwalczania chorób w sektorze akwakultury zgodnie z warunkami decyzji Rady 2009/470/WE w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, w tym koszty operacyjne niezbędne do wypełnienia zobowiązań zawartych w planie zwalczania choroby, • rozwój ogólnych i zorientowanych na poszczególne gatunki najlepszych praktyk lub kodeksów postępowania dotyczących bezpieczeństwa biologicznego lub potrzeb w zakresie dobrostanu zwierząt w akwakulturze, • większa dostępność leków weterynaryjnych wykorzystywanych w akwakulturze i promowanie odpowiedniego wykorzystywania takich leków przez zlecanie badań farmaceutycznych oraz upowszechnianie i wymianę informacji. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 46. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET II - Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura • ŚRODEK „INNOWACYJNE RYBOŁÓWSTWO” • - Projekty innowacyjne w zakresie rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego • wsparcie obejmować będzie rozwijanie lub wprowadzanie nowych lub znacznie ulepszonych: • produktów rybołówstwa, • procesów i technik, • systemów zarządzania i organizacji • - Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich • wsparcie inwestycji na statkach rybackich lub inwestycje w indywidualne wyposażenie ochronne • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 47. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET II - Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura • ŚRODEK „INNOWACYJNE RYBOŁÓWSTWO” • - Rozpoczęcie działalności przez młodych rybaków • wsparcie inwestycji polegających na zakupie pierwszego zakupu statku rybackiego: • a) którego całkowita długość wynosi mniej niż 24 m, • b) który jest wyposażony w sprzęt do połowów morskich, • c) którego wiek wynosi od 5 do 30 lat, oraz • d) który należy do segmentu floty, w stosunku do którego sprawozdanie dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 35 [rozporządzenia o wspólnej polityce rybołówstwa], wykazało równowagę z uprawnieniami połowowymi dostępnymi dla tego segmentu. • wsparcie w ramach tego działania nie może przekraczać 15% kosztów zakupu statku rybackiego, nie więcej jednak niż 50 000 EURO na młodego rybaka. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 48. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET II - Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura • ŚRODEK „INNOWACYJNE RYBOŁÓWSTWO” • - Projekty innowacyjne służące ochronie morskich zasobów biologicznych • rozwijanie lub wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej zmniejszającej oddziaływanie działalności połowowej na środowisko lub prowadzącej do bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów morskich i śródlądowych. W tym zakresie, może obejmować również ulepszone techniki połowowe i ulepszoną selektywność narzędzi połowowych • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach mające na celu rozwój technologiczny i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy • operacje polegające na wyposażeniu portów, miejsc wyładunku, przystani w urządzenia niezbędne do zachowania właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, modernizacji tych obiektów. • dofinansowanie będą mogły otrzymać jedynie istniejące porty, miejsca wyładunku oraz miejsca sprzedaży ryb. W przypadku tego działania możliwe będzie jednak wsparcie inwestycji związanych z budową nowych oraz modernizacją istniejących przystani. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 49. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET II - Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura • ŚRODEK „INNOWACYJNE RYBOŁÓWSTWO” • - Rybołówstwo śródlądowe w zakresie modernizacji łodzi i gospodarstw śródlądowych • inwestycje w sprzęt i wyposażenie na statkach prowadzących połowy na wodach śródlądowych mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, • inwestycje w obiekty związane z rybołówstwem na obszarach śródlądowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie poprawy warunków • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania rybołówstwa śródlądowego na środowisko, • inwestycje służące poprawie jakości produktów pochodzących z połowów prowadzonych na wodach śródlądowych, • projekty innowacyjne w zakresie rybołówstwa śródlądowego, • usługi doradcze w zakresie rybołówstwa śródlądowego. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

 50. ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” ( projekt ) – wsparcie z EFMR • PRIORYTET II - Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura • ŚRODEK „INNOWACYJNE RYBOŁÓWSTWO” • - Jakość produktów i wartość dodana • inwestycje podnoszące wartość dodaną produktów rybołówstwa, w szczególności przez umożliwianie rybakom przetwarzania, wprowadzania do obrotu oraz bezpośredniej sprzedaży własnych połowów, • innowacyjne inwestycje na statkach poprawiające jakość produktów rybołówstwa. • Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych • Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. wymiana doświadczeń

More Related