informacje bie ce z ministerstwa edukacji narodowej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informacje bieżące z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Informacje bieżące z Ministerstwa Edukacji Narodowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Informacje bieżące z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją - główne założenia. Uczeń jest najważniejszy . Szkoła składa się z uczniów, nie z klas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informacje bieżące z Ministerstwa Edukacji Narodowej' - elina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacje bie ce z ministerstwa edukacji narodowej
Informacje bieżące

z Ministerstwa Edukacji Narodowej

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj g wne za o enia
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją - główne założenia
 • Uczeń jest najważniejszy. Szkoła składa się z uczniów, nie z klas.

Każdy ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. W każdym uczniu drzemie jakiś talent. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój i sukces każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego.

2. Rodzic jest współtwórcą szkoły, troszczy się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci, oczekuje od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i we współpracy z rodzicami, wymaga tego od szkoły i od organu ją prowadzącego, interweniuje konstruktywnie, w trosce o potrzeby i możliwości wszystkich dzieci. Współpracuje ze szkołą, wzbogacając jej potencjał. Przy tym daje dziecku pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj g wne za o enia1
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją - główne założenia
 • Nauczyciel rozbudza pasje uczniów, motywuje do nauki, odkrywa i rozwija ich talenty. Bez zaangażowanych i twórczych nauczycieli-pasjonatów, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć nie ma atrakcyjnej i pobudzającej uczniów do rozwoju szkoły.
 • Dyrektor szkoły liderem postępu - od niego wiele zależy, bez niego niewiele się zdarzy. Nie ma szkół z pasją bez dyrektora z pasją. To z udziałem dyrektora, w kontakcie z rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, tworzą się dobre szkoły, czyli takie, które nie tylko dobrze uczą, ale też są dobrym miejscem pracy i wzorem społecznego zaangażowania uczniów i nauczycieli.
rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj g wne za o enia2
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją - główne założenia
 • Szkoła to nie tylko lekcje - to także atrakcyjna oferta pozalekcyjna współtworzona przez organizacje pozarządowe, które są jednym ze sposobów na wzbogacenie oferty szkoły, ucząc uczniów zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijając ich pasje i talenty.

www.szkolazpasja.men.gov.pl

Strona internetowa zawierająca zakładki z niezbędnymi informacjami dotyczącymi działań (akcji, konkursów) prowadzonych w Roku Szkoły z Pasją.

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj akcja dzia ania z pasj
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – akcja Działania z Pasją

Akcja Działania z Pasją – to promocja działań mających

rekomendację dużej liczby szkół, pozytywnie odbieranych przez: rady

rodziców, rady pedagogiczne, dyrektorów i organy prowadzące szkołę.

Głównym celem akcji jest pokazanie, że szkoła to nie tylko lekcje

– to także atrakcyjna oferta pozalekcyjna współtworzona przez

organizacje pozarządowe.

Działania proponowane w ramach Roku Szkoły z Pasją mają zachęcać

szkoły do współpracy z organizacjami pozarządowymi

w przygotowywaniu ciekawej oferty pozalekcyjnej dla wszystkich

uczniów i sprzyjać wymianie dobrych praktyk współpracy szkoły

ze środowiskiem zewnętrznym.

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj akcja dzia ania z pasj1
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – akcja Działania z Pasją

Działaniami z Pasją mogą zostać akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe (organizatorów lub współorganizatorów działań z pasją), w sposób ciągły lub cykliczny wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły.

Promowane będą działania tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście aktywnie i od lat współpracują ze szkołami:

a) są programami, projektami lub inicjatywami edukacyjnymi kierowanymi do szkół, mającymi na celu wzbogacenie oferty szkoły;

b) są oparte na minimum 2-letnim doświadczeniu we współpracy ze szkołami;

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj akcja dzia ania z pasj2
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – akcja Działania z Pasją

c) polegają na współpracy z minimum 100 szkołami na terenie całej Polski; w tym szkołami, które z powodzeniem realizują dane działanie z organizacjami pozarządowymi, i mogą podzielić się z innymi szkołami dobrymi praktykami w zakresie realizacji danego działania;

d) polegają na współpracy z wieloma grupami środowiska szkolnego, czyli z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, organami prowadzącymi szkoły;

e) oferują materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk, opracowania z danego obszaru edukacyjnego mające na celu wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli;

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj akcja dzia ania z pasj3
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – akcja Działania z Pasją

f) oferują materiały edukacyjne dla uczniów, zwiększające ich wiedzę w danym obszarze, jednocześnie zapewniając im atrakcyjną formę zajęć;

g) zachęcają uczniów do współpracy, aktywności obywatelskiej, poprzez realizację projektów i wolontariat uczą uczniów zaangażowania oraz wrażliwości na potrzeby innych, także rozwijają ich pasje i talenty;

h) przyczyniają się do tego, że szkoła staje się ośrodkiem aktywności lokalnej: miejscem, w którym społeczność szkolna wraz ze środowiskiem lokalnym realizuje wspólnie różne inicjatywy;

i) podejmują także aktualne problemy lokalnej społeczności dzięki czemu aktywizują mieszkańców i integrują ich we wspólnych działaniach.

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj konkursy
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – konkursy
 • „Szkoła z Pasją”
 • „Otwarta Szkoła”
 • „Samorząd wspierający szkoły z pasją”
rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj konkursy1
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – konkursy

Celem konkursu „Szkoła z pasją" jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą działania promujące współpracę między szkołami a ich partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi).

W drodze otwartego konkursu ofert, organizacje pozarządowe zaproponują działania wychowawcze i edukacyjne, które dążą do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy, oraz wspierają ich aktywność obywatelską. Będą promować współpracę szkoły z jej otoczeniem, pokazywać nowatorskie i skuteczne rozwiązania stosowane w obszarze tej współpracy.

Działania będą realizowane przy użyciu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej, w tym środków multimedialnych, a także w formie warsztatów, symulacji, spotkań z ekspertami albo konkursów. Nabór będzie otwarty do dnia 18 sierpnia 2011 roku. Na realizację konkursu MEN przeznaczyło 400 tys. zł.

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj konkursy2
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – konkursy

Konkurs dla organizacji pozarządowych i szkół „Otwarta Szkoła" będzie realizowany w roku szkolnym 2011/2012 po raz czwarty, zgodnie z dotychczasową formułą.

Operatorem konkursu będzie jedna z organizacji pozarządowych wyłonionych przez MEN.

Nowa edycja będzie obejmować następujące kategorie konkursowe: edukacja obywatelska, włączanie rodziców w życie szkoły, otwarte zarządzanie szkołą, edukacja globalna i międzykulturowa.

rok szkolny 2011 2012 rokiem szko y z pasj konkursy3
Rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją – konkursy

Konkurs MEN pt. „Samorząd wspierający szkoły z pasją" promujący dobre praktyki samorządów terytorialnych w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i młodzieży.

Konkurs ma służyć promocji samorządów, które w ramach lokalnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi realizują lub wspierają projekty edukacyjne i młodzieżowe.

Operatorem konkursu będzie jedna z organizacji pozarządowych wyłonionych przez MEN.

slide13

Uwagi MEN przekazane na naradzie z Kuratorami Oświaty 17 sierpnia 2011 r. - dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

- najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne:

 • brak wskazania wymaganego stażu pracy
 • bardzo ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące m. in. przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania
slide14

Uwagi MEN przekazane na naradzie z Kuratorami Oświaty 17 sierpnia 2011 r. - dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

- najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne:

 • często uzasadnienie wniosku jest tylko „wyliczanką” sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela
 • niedotrzymywanie terminu składania wniosków bądź

ich dosyłanie po obowiązującym terminie

(składanie wniosku po dniu 31 marca danego roku kalendarzowego dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach)

slide15

Uwagi MEN przekazane na naradzie z Kuratorami Oświaty 17 sierpnia 2011 r. - dotyczące wniosków o przyznanienagród Ministra Edukacji Narodowej

- najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne:

 • niewłaściwa ocena pracy nauczyciela

(zgodnie z rozporządzeniem powinna to być zawsze najwyższa ocena pracy – wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty jej dokonania)

 • brak daty dokonania oceny pracy
 • brak wskazania miejsca urodzenia
slide16

Uwagi MEN przekazane na naradzie z Kuratorami Oświaty 17 sierpnia 2011 r. - dotyczące wniosków o przyznanienagród Ministra Edukacji Narodowej

- najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne:

 • brak określenia stażu pracy
 • brak opinii rady pedagogicznej
 • brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej Nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej
uwagi kapitu y do spraw profesor w o wiaty
Uwagi Kapitułydo Spraw Profesorów Oświaty
 • przywoływany jest dorobek sprzed uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, co rozmywa oceniany dorobek. Dorobek ten może być wspomniany, ale tylko pomocniczo.
 • We wnioskach dotyczących dyrektorów szkół brak jest rozróżnienia, co stanowi dorobek samego kandydata, jako nauczyciela, a co stanowi dorobek szkoły (np. wielu laureatów olimpiad przedmiotowych przygotowanych przez innych nauczycieli).
 • za dużo jest „komentarzy”, a za mało „faktów” – często opisywane są projekty, zaś brak jest przedstawienia uzyskanych efektów.
slide18

Konkursy realizowanie w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświatyProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Podsumowanie dotychczasowych prac

Do końca lipca 2011 r. w ramach 12 konkursów podpisano 263 umowy na wartość 1 208 225 045, 91 PLN.

Zakończyła się realizacja 29 projektów.

Obszary wsparcia dotyczą m. in. opracowania nowych form kształcenia nauczycieli, rozwijania kompetencji kluczowych i innowacyjnych programów nauczania, opracowania i wdrażania innowacyjnych metod kształcenia oraz wprowadzania nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach.

slide19

Konkursy realizowanie w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświatyProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Obecnie prowadzony nabór

W ROKU 2011 PROWADZONY JEST NABÓR W DWÓCH KONKURSACH:

Konkurs nr 6/POKL/3.3.2/2009

Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk

przez studentów przygotowywanych do zawodu nauczyciela

Konkurs nr 1/POKL/3.4.3/2011

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów

doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach

dla nauczycieli kształcenia zawodowego

slide20

Konkursy realizowanie w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświatyProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Na początek września 2011 r. zaplanowano ogłoszenie kolejnego konkursu

Konkurs nr 2/POKL/3.3.4/2011

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości

slide21

Konkursy realizowanie w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświatyProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Konkurs nr 2/POKL/3.3.4/2011

W ramach konkursu opracowywane będą innowacyjne programy wychowania przedszkolnego i/lub programy nauczania ogólnego (w tym materiały dydaktyczne i metody kształcenia) dotyczące obszarów przedsiębiorczości i/lub przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub przedmiotów technicznych.

Projekty powinny obejmować swym zasięgiem również etap ich wdrożenia, czyli rozpoczęcie prowadzenia zajęć w oparciu o opracowany program.

slide22

Wykorzystanie możliwości udzielenia pomocy uczniom w formie posiłku zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawyo ustanowieniu programu wieloletniegoPomoc państwa w zakresie dożywiania w I połowie 2011 r.

slide23

Terminarz szkoleń dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, organizowanych w ramach projektu„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”

polska prezydencja w ue materia y dla dzieci i m odzie y
Polska prezydencja w UE- materiały dla dzieci i młodzieży

Na stronie internetowej poświęconej polskiej prezydencji

http://pl2011.eu/for youth

dostępne są informacje o działaniach podejmowanych w celu popularyzacji wśród dzieci i młodzieży wiedzy o prezydencji w Unii Europejskiej, jak również materiały, które mogą być wykorzystywane na zajęciach poświęconych polskiej prezydencji w UE.

polska prezydencja w ue materia y dla dzieci i m odzie y1
Polska prezydencja w UE- materiały dla dzieci i młodzieży

Zespół Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu opracował przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych pakiet edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiały składają się m.in. ze zgadywanek, rebusów i kolorowanek.

Z kolei dla młodzieży Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało dwie publikacje: Prezydencja bez Prezydenta oraz Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Dostarczają one informacji na temat genezy prezydencji i jej funkcji, jak też zmian jej ram instytucjonalnych po ratyfikowaniu kolejnych traktatów.

Ponadto Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie oraz Regionalne Centra Informacji Europejskiej prowadzą specjalne lekcje europejskie zarówno o polskiej prezydencji w Radzie UE, jak i o innych europejskich tematach dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.