1 / 13

Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze

Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze bei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerģētiskajā renovācijā in Deutschland Vācijā Knut Höller, IWO e.V. Zemgale, April 2012. Aktuelle Ziele in Deutschland / aktuālie mērķi Vācijā.

elia
Download Presentation

Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze • bei der energetischen Gebäudesanierungēku enerģētiskajā renovācijā • in DeutschlandVācijā • Knut Höller, • IWO e.V. Zemgale, April 2012

 2. Aktuelle Ziele in Deutschland / aktuālie mērķi Vācijā • Bis/līdz 2020: 20 % Primärenergieeinsparung 30 % Reduzierung CO2-Ausstoß ggü. 1990 20% primārās enerģijas ietaupījums 30 % CO-2 izmešu samazināšana • Bis/līdz 2020: alle Neubauten klimaneutral. visas jaunbūves klimatam neitrālas • Bis/līdz 2050: 80 % Primärenergieeinsparung 80% primārās enerģijas ietaupījums

 3. Probleme in Deutschland / problēmas Vācijā Bundesregierung verfehlt die Energiesparziele 2020, da die Sanierungsrate (der Anteil der jährlich sanierten Gebäude am Gesamtbestand) zu gering ist. • Steigerung der Sanierungsrate / Renovēto ēku kāpums, procentuāli uz kopējā dzīvojamā ēku fonda fona IST: 0,8 % NOTWENDIG: 2 % IR: 0,8% NEPIECIEŠAMI:2% • Erhöhung des Sanierungsumfanges Renovācijas apjoma paaugstināšana

 4. Politikinstrumente der Bundesregierung in DeutschlandVācijas politiskie instrumenti • “Politik des Forderns:” – “Pieprasīšanas politika”Rechtlich: Energieeinsparverordnung EnEVjuridiski:Energotaupības nolikums • “Politik des Förderns” – “Atbalstīšanas politika”Förderdarlehen und Investitionszuschüsse zur umfassenden Sanierung KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“Atbalsta aizdevumi un investīciju dāvinājumi pilnai renovācijaiVācijas Attīstības bankas programma “Energoefektīva renovācija” • Information und Transparenz Informācija un caurskatāmība • Forschung und verbessertes Know-howPētniecība un uzlabotas zināšanas

 5. Struktur der Wohnungseigentümer in Deutschland / Dzīvokļu īpašnieku struktūra Vācijā Quelle: Stat. Bundesamt, GdW, BFW, BVLeg, eigene Berechnungen

 6. Struktur der Wohnungseigentümer in Deutschland (Stand 2005) / Dzīvokļu īpašnieku struktūra Vācijā Основа данных: Расчет Общегерманского объединения жилищныхкомпаний – GdW (2005) BBR-PGO / BMVBS

 7. Anforderungen der EnEV für Neubau HT‘ = 0,40 - 0,65 W/(m²K) je nach Gebäudetyp QP = 40 - 120 kWh/(m²a) je nach Gebäudetyp Referenz Neubau (100%) KfW-115 Effizienzhaus KfW-100 Effizienzhaus KfW-85 Effizienzhaus KfW-70 Effizienzhaus KfW-55 Effizienzhaus Förderprinzip / atbalsta principi Quelle: BMVBS

 8. Kredit Antrag Prüfung Weiter-leiten Fördermittel Durchleitung Haus-bank Kunde KfW-100 Effizienzhaus 5,0 % KfW-85 Effizienzhaus 7,5 % KfW-70 Effizienzhaus 10,0 % KfW-55 Effizienzhaus 12,5 % KfW-115 Effizienzhaus 2,5 % Förderung auf Basis der Energieeinsparverordnung (EnEV) mit Tilgungszuschuss (Prozentualer Anteil am Darlehensbetrag) Förderprinzip Tilgungszuschuss / pamatsummas atmaksas atbalsts Quelle: BMVBS

 9. Antrag Kunde Zuschuss KfW-100 Effizienzhaus 10,0 % förderfähige Kosten, bis zu 7.500 € KfW-85 Effizienzhaus 12,5 % förderfähige Kosten, bis zu 9.375 € KfW-70 Effizienzhaus 15,0 % förderfähige Kosten, bis zu 11.250 € KfW-55 Effizienzhaus 17,5 % förderfähige Kosten, bis zu 13.125 € KfW-115 Effizienzhaus 7,5 % förderfähige Kosten, bis zu 5.625 € Förderung auf Basis der Energieeinsparverordnung (EnEV). Zuschuss pro Wohneinheit im Programm 430 Förderprinzip Zuschuss – atbalsts dāvinājuma veidā Quelle: BMVBS

 10. Faktor 10 – GebäudesanierungĒku renovācija pec principa „Faktors 10“ Technische Anforderungen / Tehniskās prasības: • Gute Wärmedämmung der Gebäudehülle / laba ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumizolācijaUmittel≤ 0,15 W/(m²K) • Hochwärmedämmende Fenster / logi ar īpaši augstām siltumizolācijas īpašībām U ≤ 0,80 W/(m²K); g ≈ 0,55 • Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung / komforta ventilācija ar rekuperāciju • Wärmebrückenoptimierung / „aukstuma tiltu“ optimizēšana • Luft- und Winddichtheit / hermētiskums • Effiziente Gebäudetechnik / efektīvas ēkas iekšējās tehniskās iekārtas Kosten / izmaksas: • 80 – 150 €/m² über EnEV-Neubau-Standard • 80 – 150 €/m² augstākas par EnEV standartu jaunbūvēm • Energieeinsparung / enerģijas ietaupījums • Bautenschutz / ēkas aizsargāšana pret nolietošanos • Raumluftqualität – Gesundheit / gaisa kvalitāte telpās - veselība • Gebäudewert / ēkas vērtības pieaugums Nutzen / ieguvumi: Literatūra: Schulze Darup, B. (Hrsg.), Gebäudesanierung mit Faktor 10

 11. Faktor 10 - Gebäudesanierung Literatūra: Schulze Darup, B. (Hrsg.), Gebäudesanierung mit Faktor 10

 12. Aktuelle Herausforderungen – aktuāli izaicinājumi Politikinstrumente an den Bedürfnissen der Gebäudeeigentümer orientieren Orientēt poltikas instrumentus uz ēku īpašnieku vajadzībām Phase 1: Bisher uninteressierte Haushalte anregen, eine energetische Sanierung in Betracht zu ziehen.1. fāze: Līdz šim neieinteresētu mājsaimniecību ieinteresēšana enerģētiskas renovācijas veikšanā. Phase 2: Haushalten, die sich für energetische Sanierungen interessieren, bei der Entscheidung für und Planung von energetischen Sanierungen helfen.2. fāze:Palīdzēt enerģētiskā renovācijā ieinteresētām mājsaimniecībām izdarot lēmumu par renovāciju un projektējot / plānojot to. Phase 3: Sicherstellen, dass das Baugewerbe die Entscheidungender Haushalte unterstützt und korrekt umsetzt.3. fāze:Nodrošināt, ka būvniecības uzņēmumi atbalsta un pareizi izpilda mājsaimniecību lēmumus. Quelle: DIW-Wochenbericht 34/2011

 13. Paldies! Knut Höller IWO e.V. Теl.: +49 30 20679802 Fax: +49 30 20679804 hoeller@iwoev.org www.iwoev.org

More Related