Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stvaranje/Evolu cija – U čemu je kontroverz a i z ašto je to važno ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stvaranje/Evolu cija – U čemu je kontroverz a i z ašto je to važno ?

Stvaranje/Evolu cija – U čemu je kontroverz a i z ašto je to važno ?

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Stvaranje/Evolu cija – U čemu je kontroverz a i z ašto je to važno ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stvaranje/Evolucija –U čemu je kontroverza izašto je to važno? Dr. Heinz Lycklama heinz@osta.com www.osta.com/creation

 2. Pregled • Kontroverzija Stvaranje/Evolucija • U čemu je, istorija, važnost • Biblijske osnove za stvaranje • Pouzdanost, arheologija, posebno otkrivenje • Dokazi globalnog potopa • Naučne osnove za stvaranje • Kompromitovanje teorija i porekla • Pokret inteligentnog dizajna • Uticaj evolucije na društvo • Kako onda kao hrišćani treba da reagujemo?

 3. Uvod u kontroverziju • Nauka iBiblija • Pretpostavke i potraga za istinom • Osnovne pretpostavke kreacionizma/evolucije • Istorijski pregled evolucionističkih ideja • Darvinovi mehanizmi evolucije • Evolucionističko shvatanje istorije • Istorijski pregled modernog kreacionizma • Naučni kreacionizam • Nauka, poreklo, i dokazi • Poreklo i značenje

 4. Nauka i Biblija

 5. Za početak diskusije… • 1903. britanski filozof, Herbert Spenser, dao je dubokoumnu naučnu izjavu:“Sve u svemiru može se objasniti pomoću pet osnovnih stvari - prostor, materija, vreme, sila, i akcija.” • Spenser, evolucionista, bio je savremenik Čarlsa Darvina, britanskog naučnika kome se pripisuje poznati koncept o evoluciji. Njemu (Spenseru) dodeljena je prestižna nagrada Britanskog naučnog društva.Ovo se smatralo ogromnim doprinosom nauci. I jeste, dok ne shvatite da…

 6. Šta kaže 1. biblijski stih? • Mojsije, nadahnut Duhom Svetim, napisao je u Post. 1:1:“U početku (vreme) Bog (sila) stvori (akcija) nebo (prostor) i zemlju (materija).” Ono što ovu izjavu čini još izvanrednijom je činjenica da je Mojsije obrazovan u egipatskoj tradiciji. Oni su verovali da je prvobitno postojao samo okean. Pojavilo se jaje/cvet i bog sunce je rođen. Bog sunce je imao četiri deteta, od kojih je jedno bila Geb (zemlja). Oni su verovali da je zemlja ravna ploča koja pluta po reci okeana. Nijedna od ovih mitologija nije uključena u knjigu Postanka.

 7. Naščešća pogrešna shvatanja • Skeptici i nevernici misle: “Biblija je antikvitetna religiozna knjiga, ispunjena naučnim zabludama i greškama naivne kosmologije primitivnih plemena Bliskog Istoka.” • Čak i neki od hrišćana misle: “Biblija je knjiga istinite religije koja se bavi samo duhovnim temama a tamo gde se dotiče nauke i istorije, mora da se tumači duhovno ili alegorijski, a ne doslovno. Evolucija je nauka Stvaranje je religija

 8. Pretpostavke i potraga za Istinom

 9. Kako radi naš sistem mišljenja Pretpostavka (koja se prihvata verom) PODACI Zaključci Logičnemisli su sredstva pomoću kojih izvodimo zaključke iz činjenica/podataka nakon što smo započeli sa određenim pretpostavkama

 10. Kontroverzija Stvaranje/Evolucija Pretpostavke A Pretpostavke B PODACI Zakljlučci A Zaključci B

 11. Uticaj pretpostavki Stvoritelj nije dozvoljen Stvoritelj može da deluje BOGNEPOSTOJI BOG POSTOJI BOG NE POSTOJI

 12. Dva sistema mišljenja • Stvoritelj delovao • Natprirodno poreklo • Dizajn • Čudo • Događaj • Stvorenje • Stvoritelj nije delovao • Prirodno poreklo • Slučajnost • Svojstva materije • Prirodan proces • Evolucija

 13. Zloupotrebe naučne teorije • Dogmatizam • Teorija izjednačena/pomešana sa činjenicama • Ekstrapolacija • Teorija proširena na oblasti u kojima je njena primena nepoznata • Preterivanje • Teoriji se pripisuje viši stepen verifikacije • Subjektivizam • Nove činjenice objašnjene kao “greška pri posmatranju” • Eksploatacija • Teorija se koristi da opravda aktivnost u drugim oblastima

 14. Osnovne pretpostavkeKreacionizma/Evolucije

 15. Osnovne pretpostavke kreacionizma • Biblija je nepogrešiva Reč Božija • Bog je Stvoritelj - Šest dana stvaranja – Postanak 1:1 – 2:3; Izlazak 20:11 - Stvorenja su stvorena/reproduce after their kind – Postanak 1 (10 x) • Čovek je stvoren - po Božijem obličju – Postanak 1:26-27 • Stvorenje zavisi od Boga • Čovek je pao i zavisi od Boga • Božija tvorevina i nauka moraju biti jedna celina koja je međusobno dosledna - Bog se objavio u Svetom Pismu (Posebno otkrivenje) • - Bog se otkrio u prirodi (Opšte otkrivenje) • Isus i pisci Novog zaveta o Postanku 1-11 govore kao o istoriji

 16. Osnovne pretpostavke evolucije • Nežive stvari su prerasle u živu materiju, npr. pojavilo se spontanostvaranje, u jednom trenutku • Virusi, bakterije, biljke i životinje su u srodstvu • Protozoa (jednoćelijski organizmi) je prerasla u metazou (višećelijski organizmi) • Različita kolena beskičmenjaka su u međusobnom srodstvu • Beskičmenjaci su prerasli u kičmenjake • Među kičmenjacima, iz riba su se razvili vodozemci, iz vodzemaca gmizavci, a iz gmizavaca ptice i životinje • Čovek je evoluirao iz pretka sličnog majmunu

 17. Istorija evolucionih ideja

 18. Istorija evolucionih ideja • Grčkifilozofi (Aristotel, Platon, Sokrat) su verovali u spontano stvaranje života iz neživota • Evolucioni sistemi se pojavljuju među svim drevnim filozofijama i religijama • npr. Nimrod i Vavilon • Ideja postanja svemira putem prirodnih sredstava, bez potrebe za Bogom, je oduvek sa nama! • Darvin je evoluciji dao “naučni” izgled

 19. Evolucija praćena do Nimroda • Panteistički politeizam, univerzalna religija starog sveta • Poistovećena sa astrologijom • Pobuna čoveka protiv istinitog Boga stvaranja se karakteriše: • Panteizmom, politeizom, astrologijom, idolopoklonstvom, spiritizmom, materijalizmom • New Agenije ništa drugo do oživljavanje drevnog panteizma • Izvor se pominje u Pismu u Otk. 17:5 “Tajna, veliki Vavilon, majka bludnica i gnusoba zemaljskih.”

 20. Svet pre Darvina • 427-347 p.n.e. Platon – Verovao u dva sveta: • Idealni savršeni svet koji je večan, ali nevidljiv • Iluzorni svet u kojem se javljaju nesavršenosti zbog našeg nesavršenog opažanja • Pošto je idealni svet savršen i večan, ne može biti evolucije – varijacija od savršenog ideala se zapaža samo kod organizama, nije stvarna • Ovo verovanje je uključeno u crkvenu teologiju – Bog je stvorio savršeni svet u kojem je sve bilo savršeno i zbog toga je svaka varijacija nesavršenija od ideala koji je Bog stvorio

 21. Svet pre Darvina - 2 • 384-322 p.n.e. Aristotel – bio je podvojen u vezi Platonove filozofije o dva sveta • Prepoznao je skalu kompleksnosti u organizmima • Predložio je “scala naturae” (skalu prirode) koja se proteže od jednostavnih do kompleksnih organizama • Aristotel je predložio lestvicu života gde su jednostavniji organizmi na nižim nivoima a složeniji organizmi na vrhu. Svakom organizmu je dodeljen nivo sa kojeg se nije mogao pomeriti • Ovo njegovo verovanje je takođe uključeno u crkvenu teologiju

 22. Pre Darvina - 3 • Lineus 1707-1778 – Švedski lekari botaničar • Težio je klasifikaciji, organizaciji prirode • Otactaksonomijeili sistematike • “Deus creavit, Linnaeus disposuit” (Bog stvara, Lineus uređuje) • Lamark 1744-1829 – Izdao svoju teoriju organske evolucije 1809. godine • Smatra da će se organ koji se stalno koristi razviti – a koji se ne koristi atrofirati • “Stečene” karakteristikese onda mogu nasleđivati, dok organizam konačno ne evoluira u novu vrstu • Teorija nasleđivanja stečenih karaktaristika

 23. Pre Darvina - 4 • Matus 1766-1834 – Izneo krajnje negativnu teoremu: • Sve populacije organizama rastu dok se potpuno ne iskoriste resursi tako da svaka individua živi na granici egzistencije • Kuvije1769-1832 – Otac paleontologije, proučavanja fosila • Verovao da su fosili zapis o životu tokom vremena • Tumačio fosilne ostatke u kontekstu katastrofizmagde geološki slojevi predstavljaju katastrofalne događaje

 24. Pre Darvina - 5 • Džejms Haton- Škotski geolog, koji je 1795, izneo teorijugradualizma • Geološki slojevi su nastali tokom dugog vremenskog perioda. • Logična posledicauniformitarijanizma, verovanje da su stvari danas onakve kakve su oduvek bile u prošlosti • Pošto planine danas erodiraju polako a okeanski baseni se postepeno pune, sledi da ako je spor procespostojao i u prošlosti, onda je nastajanje količine sedimemtnih stena koje sada vidimo trajalo dugo vremena • Lajel “Principi geologije” • Spenser “Principibiologije”

 25. Erasmus Darvin (1731-1802) • Čarlsov deda - lekar, radikalan i slobodouman čovek • Uticajan u izdavanju Lineusovihradova na engleskom • Verovao da su posojeće životne forme postepeno evoluirale iz ranijih vrsta • IzdaoZoönomia (1794-1796) pripisuje evolucioni razvoj svesnom prilagođavanju organizama (blizak Lamarku) • Phytologia (“Proučavanje biljaka") sadrži najraniji detaljan opis fotosinteze i geološke principe arteškog bunara • Verovao da jeunakrsna oplodnja superiorniji oblik reprodukcijesamo-oplodnjom

 26. Čarls Darvin (1809-1882) • Studirajući teologiju na univerzitetu u Kejmbridžu, Darvin je učio o varijaciji Grčkog pogleda na stvarnost • Pozvan da putuje po svetu na brodu HMS Beaglei proučava biljni i životinjski svet na južnoj hemisferi • Uporedio teoriju koju je učio sa stvarnošću i nije ih mogao pomiriti • Predložio svoju teoriju prirodnog odabira u deluPoreklo vrstaizdanom 1859.

 27. Engleska Ostrva Cape Verde Južna Amerika Cocos Islands Tahiti Sidnej Galapagos Islands Australija Mauricijus Rio de Žaneiro Novi Zeland Folklandskaostrva PutovanjeBeagle-a “Cilj ekspedicije je bio da se upotpuni istraživanje Patagonije iTierra del Fuego . . . da se istraže obale Čilea, Perua, i neka ostrva Pacifika – i da se nosi lanac hronometričkihmera oko sveta.”Čarls Darvinu PutovanjuBeagle-a

 28. Darvinova logika • Fosili iz Južne Amerike bili su drugačiji od životinja koje sada žive tamo, ali se činilo da su neki od njih bili povezani na neki način • Ako su fosili zapis o prošlosti (Kuvije) onda mora da je došlo do promene (evolucija) između prošlosti i sadašnjosti • Promena se odigrava polako – dakle da bi došlo do promene potrebno je dugo vremena (uniformitarijanizam) • Bilo je potrebno puno vremena za formiranje geoloških slojeva (Haton - gradualizam) dakle mnogo vremena je dostupno i za evoluciju • Organizmi su se razvili tokom dugog vremenskog perioda

 29. Darvinov mehanizamevolucije

 30. Mehanizam Evolucije • Darvin nije prvi predstavio evoluciju, Lamark i drugi su to učinili pre njega • Darvinov stvarni doprinosbio je verodostojan mehanizam za evoluciju – prirodni odabir • Prirodni odabir se zasniva na dve tačke: • Reproduktivnikapacitetorganizama prevazilazi nosećikapacitet životne sredine • Variacije kod organizama čine preživljavanje događajem koji nije slučajnost – neke varijacije imaju veću verovatnoću preživljavanja u datoj sredini • Od prevelikog broja proizvoda reproduktivnog kapaciteta organizma, najjači preživljavaju – Opstanak najjačih

 31. Trijumf Naturalizma • Naturalizam –Verovanje da se svaki fenomen može racionalno objasniti, prirodnim uzrocima, bez uključivanja natprirodnog Pošto je Darvin izneo prirodan uzrok (prirodni odabir) organizama, izvor njegove teorije se smatra naučnim – a religiozniizveštaji koji uključuju natprirodno ne

 32. Uniformitarijanizam • Uniformitarijanizam – Verovanje da je priroda ista (uniform – istovrsna) danas kao što je oduvek bila • Uniformitarijanizam – je apsolutno istinit sve vreme • Apsolutno bez izuzetaka . . . • Osim ukoliko obezvređuje naše teorije

 33. “Dokazi” evolucije • Biogeografija –Geografska distribucija organizama odražava njihovo poreklo i izolaciju od drugih organizama • Fosilni zapis –U fosilnom zapisu ima karika koje nedostaju među sadašnjim vrstama i njihovim precima . . . kao . . . možda • Komparativnaanatomija –Homologne(slične) strukturesu se morale razviti iz rodovske strukture . . . Osim kada mi ne smatramo da dva organizma imaju zajedničkog pretka • Molekularna biologija –Manje više ima istu ideju kao i komparativna anatomija – slične genetske informacije ukazuju na zajedničko poreklo • Komparativnaembriologija – Slični organizmi prolaze kroz sličan razvoj

 34. Njegovim sopstvenim rečima “Ja mogu, naravno, biti nečuveno u krivu; ali ne mogu sebe ubediti da teorija koja objašnjava nekoliko velikih klasa činjenica može biti potpuno pogrešna..." Čarls Darvin, 13. Novembar 1859, u pismu L. Jeninsu

 35. Darvinističkaevolucija • Sile geološke izolacije, prirodnog odabira, genetske mutacije i razvoja dale su nekima od ovih jednoćelijskih životnih formi nadmoćniju sposobnost prilagođavanja njihovoj sredini • Njihov opstanak osigurava stvaranje potomstva koje imaju zajedničke genetske detalje. • Male promene u genimau kombinaciji sa prirodnim odabirom, i geografskom izolacijom dovele su do stvaranja vrsta od prvobitne populacije jednostavih organizama

 36. Darvinističkaevolucija - 2 • Vremenom su prirodni odabir, izolacija, genetska mutacija i drugi faktori proizveli specijaciju (podelu na vrste) • Potomci jednostavnih organizama su se razvili u višećelijske organizme • Specijacija je na kraju dovela do svih živih vrsta koje danas postoje • Većina genetskih mutacija su štetne i dovode do istrebljenja, što znači da je većina vrsta koje su nastale bila istrebljena • Pomeranje kontinentalnih ploča je prouzrokovalo izolaciju i prirodne promene na koje je reagovao prirodni odabir

 37. V R E M E Evolucija Početna dezorganizacija sa kasnijimpovećanjem složenosti i neograničenom raznolikošću Ne samo promena, nego promena u određenom pravcu povećanja složenosti Evoluciono “Stablo”Sav život se razvio iz jednejednostavne ćelije

 38. Evoluciono viđenje istorije

 39. Evolucioni pogled na istoriju • Najskoriji “veliki prasak" ~ pre 20 milijardi godina • Sunčev sistem,pre 5 milijardigodina • Jednoćelijski organizmi, pre 3 - 4 milijarde godina • Višećelijski organizmi, pre1milijardu godina • Ljudska vrsta, pre 1 - 3 milionagodina • Moderna civilizacija, pre 5 - 10 hiljada godina

 40. Istorija savremenog kreacionizma

 41. Istorija savremenog kreacionizma • 1855-1900 – Univerzalno prihvatanje geologije među naučnicima i prestavnicima crkve (npr. ne postoji publikacija koja odbacuje starost zemlje, ili progresivnu prirodu fosilnog zapisa, niti jedan geološki značajNojevog potopa). Prihvatanje evolucije od strane mnogih denominacija • 1917-1968 – Anti-evolucionizam.Porast fundamentalističkog pokreta uključuje i kritiku evolucije. Skopsko suđenje (1925), protivzakonito naučavati evoluciju u mnogim državama do 1968. Većina fundamentalista je bila poznata po nesuglasicama “dan-period”, “praznina”ili progresivni evolucionisti “stare Zemlje”. Mnogi, kaoVilijem Dženings Brajan, su bili teistički evolucionisti osim po pitanju ljudskih bića

 42. Istorija savremenog kreacionizma - 2 • Od 60-ih do 90-ihKreacionizam “mlade Zemlje”–koreni u adventizmu 7. dana, 6 doslovnih dana, geologija potopa. Tvrdili da postoji naučni dokaz za biblijski izveštaj o stvaranjui da je evolucija u neskladu sa poznatim zakonima fizike, npr. 2. zakonom termodinamike • 80-ih “Nauka stvaranja” – Promovisali zakone koji zahtevaju jednaku pažnju posvećenu kreacionizmu “mlade Zemlje”u državnim školama. Ovim zakonima se suprotstavila većina hrišćanskih denominacija, uključujući Južne baptiste, kao i jevrejske i muslimanske grupe. Godine 1987.Vrhovni sud SAD-a proglasio je ovo neustavnim

 43. Istorija savremenog kreacionizma - 3 • 1990-e – Neo-kreacionizam – koristi testiranjei kritikovanje međusobnih ideja među naučnicima da ukaže na to da evolucionisti promovišu neosnovane, filozofske i političke pozicije kao napad na verska uverenja. • Kreacionizam “mlade Zemlje” – Tumači značenje reči “dan” u Postanku doslovno, kao dan od 24 časa (čak i pre stvaranja sunca i planeta). Ne vidi život pre Edena, i smrt pre pada. Vidi fosile i geološke slojeve kao posledicu Nojevog potopa. Ovaj pokret je započeo Henri Moris svojom knjigom iz 1963. Potop iz Postanka

 44. Istorija savremenog kreacionizma - 4 • Morisov odlučujući korak bila je namera da prihvati Postanak doslovno, uključujući ne samo određeno, posebno stvaranje ljudi i svih drugih vrsta, nego i istorijsku verodostojnost Nojevog potopa. Iako su se napori da se doslovno tumačenje Biblije uskladi sa naukom, posebno geologijom, pojavili tokom 18. i 19. veka, Potop iz Postanka bio je prvi značajan napor 20. veka. Ova knjiga je učinila da religiozni anti-evolucionisti tvrde ne samo da je evolucija suprotna religijinego da je i naučno pogrešna. Ovo je dovelo do pokreta “Nauka stvaranja” • Moris je osnovaoInstitut zaistraživanje stvaranjauKaliforniji. To je bila najuticajnija kreacionistička organizacija kasnog 20. veka, ali je u skorije vreme dovode u pitanje grupe različitih kreacionističkih filozofija, npr. Razlozi za veru, Institut Discovery, i Odgovori u Postanku

 45. Naučni kreacionizam

 46. Naučni kreacionizam • Bog je stvorio sve za 6 dana • Prostor, materiju, vreme • Različite „vrste“ živih organizama • Čoveka po liku Božijem • Čovekov pad i kletva koja je usledila • 1. i 2. zakon termodinamike • Potop je bio globalan • Naučni dokazi za stvaranje • Dizajn, red, prirodni zakoni • Antropijsko načelo • Katastrofizam

 47. VR E ME Stvaranje Prvobitna složenostsa kasnijim pogoršanjem i raznovrsnošću u granicama Kreacionistička “Šuma” Sav život je nastao izmnogobrojnihsloženih predaka.

 48. Starost kosmosa • Prema Bibliji: • Stvaranje prvobitne zemlje– Post. 1:1,31 [održanje mase/energije] • Prokletstvo stavljeno na zemlju– Post. 3:17 [povećanje nereda ili entropije] • Katastrofalno uništelje zemlje– Post. 6:5 [svetski potop] • Katastrofalna rekonstrukcija “dobre” zemlje – Otk. 20:2 [milenijum] • Prokletstvo uklonjeno sa zemlje– Otk. 21:1 [nova (obnovljena) zemlja]

 49. Kontrasti između Starog i Novog sveta

 50. Nauka, počeci i dokazi