Lokal klimaplanlegging
Download
1 / 19

Lokal klimaplanlegging - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Lokal klimaplanlegging. Klimaplanprosjektet www.hivolda.no/klimaplan Sveinung Dimmen HVO 25.09.08. Bakgrunn for klimaplanprosjektet - eit lokalt forankra samarbeidsprosjekt med ni pilotkommunar. Klimaspørsmål på den politiske dagsorden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lokal klimaplanlegging' - elata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lokal klimaplanlegging
Lokal klimaplanlegging

Klimaplanprosjektet

www.hivolda.no/klimaplan

Sveinung Dimmen

HVO 25.09.08


Bakgrunn for klimaplanprosjektet eit lokalt forankra samarbeidsprosjekt med ni pilotkommunar
Bakgrunn for klimaplanprosjektet- eit lokalt forankra samarbeidsprosjekt med ni pilotkommunar

 • Klimaspørsmål på den politiske dagsorden

  • Global oppvarming som flg av menneskeskapte klimagassutslepp er viktigaste og største miljøutfordringa verdssamfunnet i dag står overfor (jf. FNs klimapanel IPCC)

 • Omfang og kompleksitet

  • Klima- og miljøproblema kjenner ingen grenser

  • Tenke globalt – handle lokalt

 • Oppfylling av nasjonale klimamål

  • Krav om tverrfagleg samhandling på tvers av forvaltningsnivå og mellom offentleg, privat og frivillig sektor

  • Felles innsats/dugnad

 • Kommunane spelar ei nøkkelrolle

  • Viktig verktøy: Utarbeiding av kommunale energi- og miljøplanar


Avgrensing og omgrepsavklaring
Avgrensing og omgrepsavklaring

 • Klimaplan nytta som eit overordna omgrep

  • Andre tilgrensa omgrep

   • Energi- og miljøplan

   • Energi- og klimaplan

   • Miljø- og energiplan

 • Med omgrepet lokal klimaplan forstår vi:

  • Ein plan som skal medverke til lågast mulig miljøbelastning frå lokalsamfunnet, gjennom effektiv energibruk, god utnytting av lokale fornybare energiressursar, god arealplanlegging og fokus på klimatiltak generelt.   


Klimaplanprosjektet har eit todelt siktem l
Klimaplanprosjektet har eit todelt siktemål

Del 1: Utvikling av eit konsept for kommunale klimaplanar

 • Med ni utvalde pilot-kommunar

  Del 2: Utvikling av eit eige vidareutdanningsstudium i lokal klimaplanlegging

 • Kan inngå som valfri modul i mastergradsutdanninga i Samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda


Bak klimaplanprosjektet st r ei tverrfagleg prosjektgruppe
Bak Klimaplanprosjektet står ei tverrfagleg prosjektgruppe

 • Enøk-senteret i Ørsta (ENØK)

  • Harald Lillebø, Torger Mjønes

 • Tussa Kraft (TK)

  • Per Atle Røe

 • Volda og Ørsta reinhaldsverk (VØR)

  • Petter Bjørdal

 • Møreforsking Volda (MFV)

  • Susanne Moen Ouff , Anders Tønnesen

 • Høgskulen i Volda (HVO)

  • Nathalie Homlong, Nils Magne Magerøy, Sveinung Dimmen

   Prosjektgruppa representerer ulike fagmiljø og ulik fagkompetanse


Deltakande kommunar
Deltakande kommunar

Klimaplanprosjektet blir utvikla i tett samarbeid/dialog med 9 utvalde pilotkommunar på Sunnmøre og i Nordfjord:

 • Volda

 • Ørsta

 • Ulstein

 • Hareid

 • Herøy

 • Vanylven

 • Sande

 • Hornindal

 • Sula


Finansieringskjelder samarbeidsakt rar
Finansieringskjelder/samarbeidsaktørar:

 • Prosjektet har ei økonomisk ramme på vel 2 mill NOK

 • Økonomiske støttespelarar både sentralt, regionalt og lokalt:

  • Husbanken

  • Møre og Romsdal fylke

  • KS Møre og Romsdal

  • Høgskulen i Volda

  • Tussa

  • Nordea

  • deltakande pilotkommunar 


Litt meir om innhald status og vidare framdrift
Litt meir om innhald, status og vidare framdrift…

 • utvikling av eit konsept for lokal klimaplanlegging med pilotkommunane som aktive medspelarar

 • nettverksorganisering

 • prosessorientert

 • viktige siktemål:

  • teste ut konseptet i praksis

  • erfaring og læring gjennom dialog og samhandling

  • overføringsverdi for andre kommunar

  • utarbeiding av eigne lokalt forankra klimaplanar  


Fr prat til praksis
Frå prat til praksis

 • Målet er at konseptet på ein pedagogisk måte skal vise kva ein lokal klimaplanbør innehalde og korleis prosessen fram mot ein plan kan gjennomførast

 • Planen vil innehalde konkrete mål, prioriterte tiltak og tidsrammer for gjennomføring

 • Omfattar søkelys på konkrete tiltak knytt til

  • Energi

  • Transport

  • Forbruk

  • Avfall


Kartlegging av problemomr de og akt rar
Kartlegging av problemområde og aktørar

Samanhengen mellom energibruk og miljø er tydeleg for dei fleste

 • Søkelys på ulike typar tiltak som gir direkte og indirekte miljøgevinst

 • Ei planmessig styrt utvikling vil i mange tilfelle sikre både rimelegare, tryggare og ikkje minst meir miljøvennleg energiforsyning  

  Viktig å avdekke kjeldene til utslepp av klimagassar i norske kommunar

 • Kven står bak utsleppa, kven blir påverka og kven kan påverke?  


Mobilisering lokal forankring og legitimitet
Mobilisering, lokal forankring og legitimitet

Utarbeiding av lokale klimaplanar krev

 • mobilisering av ulike aktørar

 • gode utviklingsprosessar med vekt på samhandling, brei deltaking og lokal forankring

 • tilstrekkelig legitimitet

  • tverrfagleg prosjektorganisering

  • samhandling mellom privat, offentlig og frivillig sektor

  • kopling til system og rutinar for kommunal planlegging og forvaltning 


Samarbeid og samordning
Samarbeid og samordning

Klimaplanprosjektet vil bli utvikla og gjennomført i nært samarbeid og/eller som eit supplement m.a. til:

 • KS MR; klimanettverk

 • MR fylke; fylkesdelplan

 • Enova; oppstartkurs

  Viktig å utveksle erfaringar og lære av kvarandre; mange spørsmål og mange svar…


Prosjektplan status og framdrift
Prosjektplan; status og framdrift…

A. Planarbeid i pilotkommunane; tidsramme: jan 2008 – mars 2009

 • Oppstartsmøte (feb. 2008)

 • Fem workshops/fellessamlingar i løpet av 2008

  • Energibruk

  • Transport

  • Forbruk

  • Avfall

  • Oppsummering

 • Workshops gir …

  • Verktøy til pilotkommuner

  • Utveksling av erfaringer

  • Vidare oppfølging gjennom kommunevise arbeidsmøte

   B. Undervisningstilbod HVO; blir utvikla parallelt med del A

 • Utarbeiding av studieplan

 • Undervisningsstart h-09?


Oppsummering og utfordringar vidare
Oppsummering og utfordringar vidare…

 • Klimautfordringane er store og komplekse; krev (straks-)innsats og tiltak på ei rekke ulike område og forvaltningsnivå

 • Tverrfagleg og tverrsektoriell tilnærming; krev samhandling og samarbeid, felles dugnadsinnsats

 • Vekt på prosess og dialog; engasjement, entusiasme, deltaking og lokal forankring

 • Politisk tyngde; kommunestyrevedtak og formell planstatus

 • Fokus på tiltak og gjennomføring; prioritering og konkretisering (med både pisk og gulrot som verkemiddel)

 • Ingen fasitsvar; men prosjektorganiseringa sikrar læring og erfaringsutveksling under vegs….


Vidaref ring
Vidareføring

 • Dei fleste norske kommunar har enno ikkje starta arbeidet med kommunale klimaplanar

 • Gjennom Klimaplanprosjektet i Volda er det utvikla eit konsept som også vil kunne nyttast som grunnlag for vidareføring i samarbeid med andre kommunar

 • Skissere ulike modellar og tilnærmingsmåtar tilpassa situasjonen i kommunane

  NB! Klimaplanarbeidet blir aldri avslutta; stadig nye utfordringar, ny kunnskap, nye løysingar, og nye tiltak. Innsatsen, trykket og engasjementet må haldast oppe…

  Sjå meir om Klimaplanprosjektet på www.hivolda.no/klimaplan


ad