lokal energiutredning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokal Energiutredning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokal Energiutredning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Lokal Energiutredning - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Lokal Energiutredning. Informasjonsmøte i Hamar: 28. januar 2004 Kongsvinger: 29. januar 2004. Agenda. Innledning, presentasjon av Eidsiva og deltakerne Gjennomgang, arbeidet med lokal energiutredning Bakgrunn Prosessgjennomføring Rollefordeling Nytteverdier

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokal Energiutredning' - vaughn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokal energiutredning
Lokal Energiutredning

Informasjonsmøte i

Hamar: 28. januar 2004

Kongsvinger: 29. januar 2004

agenda
Agenda
 • Innledning, presentasjon av Eidsiva og deltakerne
 • Gjennomgang, arbeidet med lokal energiutredning
  • Bakgrunn
  • Prosessgjennomføring
  • Rollefordeling
  • Nytteverdier
  • Hva skal utføres i utredningen
  • Underlag som trengs i prosjektet
  • Fremdriftsplan for utarbeidelse
 • Presentasjon av Hamar-regionen Fjernvarme
  • Eksempel på alternativ energi, v/Thor Herman Bøhle
 • Presentasjon av ”Grønn Varme fra Hedmarkskogen”
  • v/Eiliv Sandberg, Fylkesmannen i Hedmark
 • Avslutning ca. kl. 1300
slide3

Eidsiva energi AS

Eidsiva energi AS

konsesjonsområde

- 17.700 km2

- 167.000 innbyggere

slide4

Hamar kommune: 57 %

Ringsaker kommune: 38 %

Løten kommune: 5 %

11 kommuner i Hedmark: 7,9%

Statkraft: 49 %

Hedmark Fylkeskommune: 43,1 %

Gausdal kommune: 23%

Lillehammer kommune: 77%

HEAS

49,9%

HrE

31,8%

LGE

18,3%

regioner
Regioner

Regionalnett

Leder: Tor Karlberg

55 transformatorstasjoner

1 320 km regionalnett (4600 GWh)

Region Lillehammer

Regionleder: Geir Monsen

2 600 km2

32 200 kunder

3 300 km distribusjonsnett (937 GWh)

Region Hamar

Regionleder: Arne Arnesen

9 500 km2

38 800 kunder

6 300 km distribusjonsnett (940 GWh)

Region Kongsvinger

Regionleder: Tage Billingsø

5 600 km2

30 800 kunder

5 600 km distribusjonsnett (725 GWh)

2002 tall

n kkeltall

17 Transformatorstasjoner 132 kV

38 Transformatorstasjoner 66 kV

12 Koblings stasjoner 11/22kV

7600 Fordelingstransformatorer

527 km 132 kV linjer og kabler (517 km linje/10 km kabel)

795 km 66 kV linjer og kabler (762 km linje/33 km kabel)

5500 km 22/11 kV linjer og kabler (ca.4100 km linje/1400 km kabel) 9800 km lavspent linjer og kabler (ca.6400 km linje/3400 km kabel)

Nøkkeltall

600 ansatte

100.000 kunder

2,4 TWh kraftomsetning

3,3 milliarder kroner i totalkapital

1,9 milliarder kroner i egenkapital

154 millioner kroner i driftsresultat

1,4 milliarder kroner i omsetning

17700 km2 forsyningsområde

slide7

Eidsiva energi har 17.000 km linjer og kabler.

Det tilsvarer distansen Hamar – New Zealand.

bakgrunn for lokal energiutredning
Bakgrunn for lokal energiutredning
 • Formål: Legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt
 • Nye forskrifter nedfelt i energilova
  • Gjennomføring i løpet av 2004
 • Krav til lokal energiutredning
  • Eidsiva, som områdekonsesjonær, krav til gjennomføring
slide9
Innhold i energiutredningen
  • Beskrive dagens energisystem og energisammensetning i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi
  • Beskrive forventet energietterspørsel, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper
  • Utrede de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med vesentlig endring i energietterspørselen.
  • Herunder: fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, spillvarme, gass, tiltak for energiøkonomisering, virkning av energisystemer på forbrukssiden mm.
prosessgjennomf ring
Prosessgjennomføring
 • Arbeid med utredningen:
  • Forankring i Eidsivas styre
  • Styringsgruppe
  • Prosjektadministrasjon

Prosjektgruppe: Ansvar for prosessen

Arbeidsgrupper: Pr. kommune, en gruppe for flere kommuner?

  • Informasjonsmøte
  • Plan for videre fremdrift? Variere fra kommune til kommune
  • Utføre selve utredningen
  • Offentlig møte
  • Evaluering, rullering
rollefordeling
Rollefordeling
 • Eidsiva energinett AS – områdekonsesjonær
  • Pålagt å gjennomføre og styre prosjektet
  • Har også energifaglig kompetanse, og historiske nett- og energidata som kan nyttes
 • Kommunene i konsesjonsområdet
  • Forutsetning å få med kommunen i arbeidet?
  • Viktig aktør i samarbeidet. Kan legge forholdene til rette for at utredningens konklusjoner kan bli gjennomført
  • Kommunens rolle er på mange måter definert gjennom plan- og bygningsloven
   • § 2: Legge til rette for den enkelte og samfunnet
   • § 9-3: Samarbeidsplikt for andre offentlige organer
   • §16: Pålegg om samarbeid og koordinering av planarb.
rollefordeling1
Rollefordeling
 • Muligheter for kommunen
  • Gjennom arealplanleggingen er det mulig for kommunen å sikre at boligbebyggelse, industri og annen virksomhet plasseres slik at en får en totalt sett best mulig areal- og ressursutnyttelse, inkludert bruk av energi.
 • Pålegg for kommunen
  • Som reguleringsmyndighet:

Påby bestemte varmeløsninger for enkeltbygg eller avgrenset område

Pålegge tilknytningspunkt til fjernvarmeanlegg (avhengig av at det foreligger konsesjon)

  • Som tomteeier/planmyndighet:

Gi føringer om energiløsninger (gjennom utbyg.avtaler/planer)

rollefordeling2
Rollefordeling
 • Aktuelle fjernvarmeselskaper? (bioenergi)
  • Naturlig aktør i prosessen

Produksjon

Distribusjon

Salg

  • Bioenergi- omformet fra biomasse (org. mater.)
  • Olje, el, avfallsforbrenning, varmepumper, varmegjennvinning, spillvarme
  • Fremtidige planer? Samordning? Deltagelse i arbeidsgruppe?
rollefordeling3
Rollefordeling
 • Enøksenter/Enova?
  • Hvilken rolle kan disse ha?
 • Andre aktuelle aktører?
  • Selskaper med områdekonsesjon for avgrensede områder
  • Anleggskonsesjonærer
  • Gass
  • Petroleumsbransjen
  • Større industribedrifter/brukere
  • Andre utbyggere i området? (almenninger etc.)
  • Statistisk sentralbyrå
  • Fylkesmann/fylkeskommune
  • Eksterne konsulenter
nytteverdier
Nytteverdier
 • Større muligheter for å oppnå samfunnsøkonomiske energiløsninger i fremtiden
 • Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål
  • Reduksjon av energiforbruket
  • Bruk i større grad av alternativ energi
  • Overgang til nye energikilder
  • Redusere flaskehalser i nettselskapets nett
  • Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene
   • Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger
  • Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter
nytteverdier1
Nytteverdier
 • I utredningen kan kommunene ta med målsetting om energibruk/tiltak i egne bygningsmasser
 • Den lokale energiutredning kan være et plandokument som inngår i kommunens eget plansystem vedr. energi/miljø.
hva skal utf res
Hva skal utføres?
 • Energiutredningen skal peke på fremtidige energiutfordringer, aktuelle aktører og tidsangivelse av utredninger etc. Den skal ikke inneholde detaljerte planer, men heller peke på hvilke energitiltak som må gjennomføres og når.
hvordan skal det utf res
Hvordan skal det utføres?
 • Eidsiva energi vil være sekretær i prosessen, og vil derfor gjøre grovarbeidet.
 • Innholdsfortegnelsen i utredningen vil i hovedsak være som følger:
innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
 • Formål med utredning
 • Aktører og roller
 • Ulike energiløsninger, overføring og bruk
 • Status og prognoser for energiproduksjon, overføring og bruk
 • Fremtidig energibehov og tiltak
 • vedlegg
hvem skal gj re hva
Hvem skal gjøre hva?
 • Eidsiva energi vil forberede til et neste møte med den enkelte kommune
  • Er det mulig å samordne arbeidsgruppene for noen av kommunene? Forslag?
  • Ser vi på innholdsfortegnelsen:
   • Pkt. 2 Aktører og roller.

Her trenger vi informasjon fra aktørene som presenteres i utredningen:

Kortfattet presentasjon av kommunen

Kortfattet presentasjon av selskapet

Hvilke tjenester leverer selskapet?

Leverer tjenester til hvilke områder?

Størrelse (omsetning og ansatte)

Hvilken rolle har selskapet i samarbeidet?

slide21
Videre i innholdsfortegnelsen:
  • Pkt. 5 Fremtidige energibehov og tiltak

Dette er det viktigste punktet, og må være hovedfokus i den videre prosessen. Her trenger en underlag/informasjon fra aktørene.

Aktuelle offentlige planer eller andre aktuelle planer/informasjon må gjøres kjent for Eidsiva så

snart som mulig.

Dette ønsker vi å gjennomgå med kommunene på det første arbeidsmøtet.

fremdriftsplan
Fremdriftsplan
 • Vi satser på å holde neste møte med kommunene i siste del av februar/begynnelsen av mars.
 • Eidsivas fremdriftsplan vedlegges.
 • Vi ønsker å utarbeide fremdriftsplan (innhold og tidsplan) for hver enkelt kommune.
 • Eidsiva tar kontakt i forkant for å avtale neste møte.
 • Den lokale energiutredning skal være ferdig i løpet av august 2004.