sejarah arab masa nabi muhammad saw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEJARAH ARAB MASA NABI MUHAMMAD SAW. PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEJARAH ARAB MASA NABI MUHAMMAD SAW.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SEJARAH ARAB MASA NABI MUHAMMAD SAW. - PowerPoint PPT Presentation


 • 435 Views
 • Uploaded on

SEJARAH ARAB MASA NABI MUHAMMAD SAW. OLEH : DRS. TAJUDIN, MA. & IMAN SUDIARSO, S.SOS.I. MASA NABI. Nabi Shallallahu ‘ Alaihi wa Sallam mendapat perintah dalam firman Allah, ﻳﺂ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩ ﺛﺭ ﴿۱﴾ ﻗﻡ ﻓﺄ ﻧﺫﺭ ﴿۲﴾ ﻭﺭﺑﻙ ﻓﻛﺑﺭ ﴿٣﴾ ﻭﺛﻳﺎ ﺑﻙ ﻓﻁﻬﺭ ﴿ ٤﴾ ﻭﺍﻟﺭ ﺟﺯ ﻓﺎﻫﺟﺭ﴿۵﴾

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SEJARAH ARAB MASA NABI MUHAMMAD SAW.' - elani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sejarah arab masa nabi muhammad saw

SEJARAH ARAB MASA NABI MUHAMMAD SAW.

OLEH : DRS. TAJUDIN, MA.

& IMAN SUDIARSO, S.SOS.I

masa nabi
MASA NABI

NabiShallallahu ‘AlaihiwaSallammendapatperintahdalamfirman Allah,

 • ﻳﺂ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩ ﺛﺭ ﴿۱﴾ ﻗﻡ ﻓﺄ ﻧﺫﺭ ﴿۲﴾ ﻭﺭﺑﻙ ﻓﻛﺑﺭ ﴿٣﴾ ﻭﺛﻳﺎ ﺑﻙ ﻓﻁﻬﺭ ﴿٤﴾ ﻭﺍﻟﺭ ﺟﺯ ﻓﺎﻫﺟﺭ﴿۵﴾
 • ﻭﻻ ﺗﻣﻧﻥ ﺗﺳﺗﻛﺛﺭ ﴿٦﴾ ﻭﻟﺭﺑﻙ ﻓﺎ ﺻﺑﺭ ﴿۷﴾
slide3

Artinya :

“ haiorang yang berselimut, bangunlahlaluberilahperingatan, danRabbmuagungkanlah, danpakaianmubersihkanlah, danperbuatandosatinggalkanlah, danjanganlahkamumemberi (denganmaksud) memperoleh (balasan) yang lebihbanyak, danuntuk (memenuhiperintah) Rabbmu, bersabarlah “( Al-Muddatstsiar : 1 - 7 ).

fase mekkah
FASE MEKKAH

1. TahapanDakwahsecarasembunyi-sembunyi,

yang berjalanselamatigatahun.

2. TahapanDakwahsecaraterang-teranganditengahpendudukMekkah, yang dimulaisejaktahunkeempatdarinubuwahhinggaakhirtahunkesepuluh.

3. TahapanDakwahdiluarMekkahdanpenyebarannya, yang dimulaidaritahunkesepuluhdarinubuwahhinggahijrahkeMadinah.

dakwah secara sembunyi sembunyi
DAKWAH SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI
 • Berdakwahdariorang yang paling dekat (Istri, keluarga, sahabat, dst)
 • MencetakgenerasiAssabiqunalawwalun (khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abu Thalib, Abu BakarShiddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin abiWaqqash, Thalhah bin Ubaidillah, Bilal bin Rabbah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Al-Jarrah, Al-Arqambin AbilArqam, Fathimahbin Al-khattab, Khabbabbin Al-Arratdanbanyaklagilainnya.
dakwah secara terang terangan
DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN
 • Mengundangkerabatdekat, yaituBaniHasyimdanbeberapaorangBani Al-Muthalib bin Al-Manafuntukmensosialisasikanajaran Islam.
 • Mulaimenghadapigangguandakwah (fitnah, pengingkaran, penyiksaaan, penawaran, pemboikotan).
 • HijrahkeMekkah
dakwah di luar mekkah
DAKWAH DI LUAR MEKKAH
 • HijrahdanberdakwahdiHabasyah (12 oranglaki-lakidan 4 orangwanita) yang dipimpinolehUtsman bin Affan
 • Peristiwamenggembirakan (masukIslamnyaUmar bin KhattabdanHamzah bin Abdul Muthalib)
 • ‘AmulHuzn (meninggalnyaKhadijahbintiKhuwailiddan Abu Thalib)
 • RasulullahHijrahkeThaifdidampingiZaid bin haritsah
slide8

BerdakwahpadasetiapmusimHaji (hajiversiJahiliyah)

 • Islam mulaitersebarsecara massif darijama’ahhaji

- Suwaidbin Shamit, Diaadalahseorangpenyair yang cerdasdaripendudukYatsrib yang jugadijuluki Al-Kamilolehkaumnya.

- Iyasbin Mu’adz, DiaseorangpemudabeliadariYatsrib.

- Abu Dzarr Al-Ghifary, DiatermasukpendudukpinggiranYatsrib.

- Thufailbin Amr Ad-Dausy, DiaseorangPenyaircerdasdanpemimpinKabilahDaus

- DhimadAl-Azdy, DiaberasaldariAzdSyanu’ahdariYaman.

fase madinah
FASE MADINAH

SetelahIslam berhasildanditerimapendudukMadinahmelaluiperistiwaBaiataqabahpertamadankedua. Islam mulaimemancangkantonggaknegaraditengahpadangpasir yang bergelombangkekufurandankebodohan. Inimerupakanhasil paling besar yang diperolehislamsemenjakdakwahdimulai.

membangun masyarakat baru
MEMBANGUN MASYARAKAT BARU

1. MembangunmasjiddanbeberaparumahdisekelilingnyasebagaipusatIbadah, pendidikandankonsolidasiumat

2. MempersaudarakanMuhajirindanAnshar

(pernikahan, salingbershodaqoh, warisan, dll)

perjanjian dengan yahudi
PERJANJIAN DENGAN YAHUDI
 • Adaduabelasbutirisiperjanjianitu, Diantaranyaadalah :
 • Orang-orangYahudiadalahsatuumatdenganorang-orangMukmin. BagiorangYahudi agama merekadanbagiorangMukmin agama mereka.
 • Orang-orangYahudidanMukminmasing –masingharusmenafkahkankehidupanmereka.
 • Merekaharussalingbahu-membahudalammenghadapimusuh yang hendakmembatalkanperjanjianini.
 • Merekaharussalingmenasehati, berbuatbaikdantidakbolehberbuatjahat.
 • Perjanjianinitidakbolehdilanggarkecualimemangdiaorang yang zhalimdanjahat.
harta rampasan perang
HARTA RAMPASAN PERANG

PadasaatkafilahdagangkaumMusyrikMekkahmengadakanperjalanandagangdariSyamkeMekkah. Hal inidiketahuiorang-orangmuslim. InimerupakankesempatanemasbagipasukanMadinahuntukmelancarkanpukulan yang telakterhadaporang-orangMusyrik. Pukulandalambidangpolitik, ekonomidanmiliter.

KafilahdagangitusendirimembawahartakekayaanpendudukMekkah, yang jumlahnyasangatmelimpah, yaitusebanyak 1000 ekaoronta, yang membawahartabendamilikmereka, yang nilainyatidakkurangdari 5000 dinar emas. Sementara yang mengawalnyatidaklebihdariempatpuluhorang.