1 / 27

Hari-hari terakhir nabi saw

Hari-hari terakhir nabi saw. Dari Ibnu Mas’ud ra bahwa ia berkata :. Ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat , baginda mengumpul kami di rumah Siti Aisyah ra . Kemudian baginda memandang kami sambil berlinangan air matanya , lalu bersabda :.

dory
Download Presentation

Hari-hari terakhir nabi saw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hari-hariterakhirnabi saw

 2. Dari IbnuMas’udrabahwaiaberkata: • KetikaajalRasulullah SAW sudahdekat, bagindamengumpulkamidirumahSitiAisyahra. Kemudianbagindamemandangkamisambilberlinangan air matanya, lalubersabda: “Marhabanbikum, semoga Allah memanjangkanumurkamusemua, semoga Allah menyayangi, menolongdanmemberikanpetunjukkepadakamu. Akuberwasiatkepadakamu, agar bertakwakepada Allah. Sesungguhnyaakuadalahsebagaipemberiperingatanuntukkamu. Janganlahkamuberlakusombongterhadap Allah.”

 3. Nabi SAW Melanjutkan • Allah berfirman: “Kebahagiaandankenikmatandiakhirat. Kamijadikanuntukorang-orang yang tidakinginmenyombongkandirinyadan membuatkerusakandimukabumi. Dan kesudahansyurgaitubagiorang-orang yang bertakwa.”

 4. PercakapanNabi & Sahabat Kemudiankamibertanya: Bagindamenjawab: “BilakahajalbagindayaRasulullah?” “Ajalkutelahhampir, danakanpindahkehadhrat Allah, keSidratulmuntahadankeJannatulMakwasertakeArsyi la’ la.”

 5. Kamibertanyalagi: Rasulullahmenjawab: “Siapakah yang akanmemandikanbagindayaRasulullah?” “Salahseorangahli bait.”

 6. Kamibertanya: Bagindamenjawab: “BagaimananantikamimengafanibagindayaRasulullah?” “DenganbajukuiniataupakaianYamaniyah.”

 7. Kamibertanya: KamimenangisdanRasulullah SAW pun turutmenangis. Kemudianbagindabersabda: “Tenanglah, semoga Allah mengampunikamusemua. Apabilakamusemuatelahmemandikandanmengafaniku, makaletaklahakudiatastempattidurku, didalamrumahkuini, ditepiliangkuburku, kemudiankeluarlahkamusemuadarisisiku. Maka yang pertama-tama menshalatkanakuadalahsahabatkuJibril as. KemudianMikail, kemudianIsrafilkemudianMalaikatIzrail (MalaikatMaut) besertabalatenteranya. Kemudianmasuklahandadengansebaik-baiknya. Dan hendaklah yang mulashalatadalahkaumlelakidaripihakkeluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dankemudiankamusemua.” “Siapakah yang menshalatkanbagindadiantarakami?”

 8. SemenjakhariitulahRasulullah SAW bertambahsakitnya, yang ditanggungnyaselama 18 hari, setiaphariramai yang mengunjungibaginda, sampailahdatangnyahariSenin, disaatbagindamenghembusnafas yang terakhir. SeharimenjelangbagindawafatyaitupadahariAhad, penyakitbagindasemakinbertambahserius. Padahariitu, setelahBilal bin Rabahra. selesaimengumandangkanazannya, iaberdirididepanpinturumahRasulullah SAW, kemudianmemberisalam: • “AssalamualaikumyaRasulullah?” • Kemudianiaberkatalagi: • “Assolahyarhamukallah.” • Fatimah menjawab: • “Rasulullahdalamkeadaansakit”

 9. MakakembalilahBilalkedalammasjid, ketikabumiterangdisinarimataharisiang, BilaldatanglagiketempatRasulullah, laluiaberkatasepertiperkataan yang tadi. KemudianRasulullahmemanggilnyadanmenyuruhiamasuk. SetelahBilal bin Rabahmasuk, Rasulullah SAW bersabda: “Sayasekarangdalamkeadaansakit, WahaiBilal, kamuperintahkansaja agar Abu Bakarmenjadi imam dalamsolat.” MakakeluarlahBilalsambilmeletakkantangandiataskepalanyasambilberkata: “Aduhai, alangkahbaiknyabilaakutidakdilahirkanibuku?”

 10. Kemudianiamemasukimasjiddanberkatakepada Abu Bakarra. agar beliaumenjadi imam dalamsolattersebut. Ketika Abu Bakarra. melihatketempatRasulullah SAW yang kosong, sebagaiseoranglelaki yang lemahlembut, iatidakdapatmenahanperasaannyalagi, laluiamenjeritdanakhirnyaiapingsan. Orang-orang yang beradadidalammasjidmenjadiributsehinggaterdengarolehRasulullah SAW. Bagindabertanya: “Wahai Fatimah, suaraapakah yang ributitu?” Fatimah r.a. menjawab: “Orang-orangmenjadiributdanbingungkarenaRasulullah SAW tidakadabersamamereka.” KemudianRasulullah SAW memanggil Ali bin AbiThalibdanibnuAbbasra, sambildibimbingolehmerekaberdua, makabagindaberjalanmenujukemasjid. Bagindasolatduarakaat, setelahitubagindamelihatkepadaorangramaidanbersabda:

 11. “Yama’aasyiralMuslimin, kamusemuaberadadalampemeliharaandanperlindungan Allah, sesungguhnyaDiaadalahpenggantikuataskamusemuasetelahakutiada. Akuberwasiatkepadakamusemua agar bertakwakepada Allah SWT, karenaakuakanmeninggalkandunia yang fanaini. Hariiniadalahharipertamakumemasukialamakhirat, dansebagaihariterakhirkuberadadialamduniaini.”

 12. MalaikatMautDatangBertamu Padahariesoknya, yaitupadahariSenin, Allah mewahyukankepadaMalaikatMaut supayaiaturunmenemuiRasulullah SAW denganberpakaiansebaik-baiknya. Dan Allah menyuruhkepadaMalaikatMautmencabutnyawaRasulullah SAW denganlemahlembut. SeandainyaRasulullahmenyuruhnyamasuk, makaiadibolehkanmasuk, namunjikaRasulullah SAW tidakmengizinkannya, iatidakbolehmasuk, danhendaklahiakembalisaja. MakaturunlahMalaikatMautuntukmenunaikanperintah Allah SWT. Iamenyamarsebagaiseorangbiasa.

 13. SetelahsampaididepanpintutempatkediamanRasulullah SAW, MalaikatMautitupunberkata: “AssalamualaikumWahaiahlirumahkenabian, sumberwahyudanrisalah!” Fatimah r.aberkatakepadatamunyaitu: “Wahai Abdullah (Hamba Allah), Rasulullahsekarangdalamkeadaansakit.” KemudianMalaikatMautitumemberisalamlagi: “Assalamualaikum. Bolehkahsayamasuk?” Kemudianiamemanggilsekalilagidengansuara yang menggetarkansukma.”

 14. AkhirnyaRasulullah SAW mendengarsuaraMalaikatMautitu, lalubagindabertanyakepadaputerinya Fatimah: “Siapakah yang adadimukapintuitu?” Fatimah menjawab: “Seoranglelakimemanggil ayah, sayakatakankepadanyabahwaayahandadalamkeadaansakit. Kemudianiamemanggilsekalilagidengansuara yang menggetarkansukma.”

 15. Rasulullah SAW bersabda: “Tahukahkamusiapakahdia?” Fatimah menjawab: “Tidakwahaibaginda.” LaluRasulullah SAW menjelaskan: “Wahai Fatimah, iaadalahpengusirkelazatan, pemutuskeinginan, pemisahjemaahdan yang meramaikankubur.”

 16. KemudianRasulullah SAW bersabda: “Masuklah, WahaiMalaikatMaut. MakamasuklahMalaikatMautitusambilmengucapkan `AssalamualaikayaRasulullah.” Rasulullah SAW pun menjawab: “WaalaikassalamYaMalaikatMaut. Engkaudatanguntukberziarahatauuntukmencabutnyawaku?” MalaikatMautmenjawab: “Sayadatanguntukziarahsekaligusmencabutnyawa. Jikatuanizinkanakansayalakukan, kalautidak, sayaakanpulang.”

 17. Rasulullah SAW bertanya: “WahaiMalaikatMaut, dimanaengkautinggalkankecintaankuJibril? ” “Sayatinggaliadilangitdunia?” JawabMalaikatMaut. BarusajaMalaikatMautselesaibicara, tiba-tibaJibril as datangkemudianduduk disampingRasulullah SAW. MakabersabdalahRasulullah SAW: “WahaiJibril, tidakkahengkaumengetahuibahwaajalkutelahdekat?” Jibrilmenjawab: “Ya, Wahaikekasih Allah.”

 18. SelanjutnyaRasulullah SAW bersabda: “BeritahukepadakuWahaiJibril, apakah yang telahdisediakan Allah untukkudisisinya?” Jibril pun menjawab: “Bahwapintu-pintulangittelahdibuka, sedangkanmalaikat-malaikattelahberbaris untukmenyambutrohmu.” Baginda SAW bersabda: “SegalapujidansyukurbagiTuhanku. WahaiJibril, apalagi yang telahdisediakan Allah untukku?”

 19. Jibrilmenjawablagi: “Bahwapintu-pintuSyurgatelahdibuka, danbidadari-bidadaritelahberhias, sungai-sungaitelahmengalir, danbuah-buahnyatelahranum, semuanyamenantikedatanganrohmu.” Baginda SAW bersabdalagi: “SegalapujidansyukuruntukTuhanku. BeritahulagiwahaiJibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? ”

 20. Jibrilmenjawab: “Akumemberikanberitagembirauntuktuan. Tuanlah yang pertama-tama diizinkansebagaipemberisyafaatpadaharikiamatnanti.” KemudianRasulullah SAW bersabda: “Segalapujidansyukur, akupanjatkanuntukTuhanku. WahaiJibrilberitahukepadakulagitentangkhabar yang menggembirakanaku?”

 21. Jibril as bertanya: “Wahaikekasih Allah, apasebenarnya yang ingintuantanyakan?” Rasulullah SAW menjawab: “Tentangkegelisahanku, apakah yang akandiperolehiolehorang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akandiperolehiorang-orang yang berpuasapadabulan Ramadhansesudahku? Apakah yang akandiperolehiorang-orang yang berziarahkeBaitulHaram sesudahku?”

 22. Jibrilmenjawab: “Sayamembawakhabargembirauntukbaginda. Sesungguhnya Allah telahberfirman: AkutelahmengharamkanSyurgabagisemuaNabidanumat, sampaiengkaudanumatmu memasukinyaterlebihdahulu.” MakaberkatalahRasulullah SAW: “Sekarang, tenanglahhatidanperasaanku. WahaiMalaikatMautdekatlahkepadaku?” LaluMalaikatMaut pun beradadekatRasulullah SAW.

 23. Ali rabertanya: “WahaiRasulullah SAW, siapakah yang akanmemandikanbaginda dansiapakah yang akanmengafaninya? Rasulullahmenjawab:” Adapun yang memandikanakuadalahengkauwahai Ali, sedangkanIbnuAbbasmenyiramkanairnyadanJibrilakanmembawahanuth (minyakwangi) daridalamSyurga.”

 24. KemudianMalaikatMaut pun mulaimencabutnyawaRasulullah. Ketikarohbagindasampaidipusatperut, bagindaberkata: “WahaiJibril, alangkahpedihnyamaut.” MendengarucapanRasulullahitu, Jibril as memalingkanmukanya. LaluRasulullah SAW bertanya: “WahaiJibril, apakahengkautidaksukamemandangmukaku?”

 25. Jibrilmenjawab: “Wahaikekasih Allah, siapakah yang sanggupmelihatmukabaginda, sedangkanbagindasedangmerasakansakitnyamaut?” Akhirnyaroh yang muliaitupunmeninggalkanjasadRasulullah SAW.

 26. KesedihanSahabat BerkataAnasra: “KetikaakumelaluidepanpinturumahAisyahraakudengariasedangmenangis, sambilmengatakan: “Wahaiorang yang tidakpernahmemakaisutera. Wahaiorang yang keluardariduniadenganperut yang tidakpernahkenyangdarigandum. Wahaiorang yang telahmemilihtikardarisinggahsana. Wahaiorang yang jarangtidurdiwaktumalamkeranatakutNerakaSa’ir.”

 27. TerimaKasih 12 Rabi’ulAwal 1434 Hijriyah 24 Januari 2013

More Related