Download
dakwah nabi muhammad saw di mekah dan madinah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH

DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH

959 Views Download Presentation
Download Presentation

DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH

 2. DAFTAR ISI • SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD • KHADIJAH • WAHYU PERTAMA • DAKWAH • AKSI MENENTANG DAKWAH • TAHUN DUKA CITA • ISRA` MI`RAJ • DAKWAH KE TA'IF • IKRAR AQABAH • RENCANA MEMBUNUH NABI • HIJRAH KE MADINAH • MASJID QUBA

 3. PIAGAM MADINAH • IZIN PERANG • PERJANJIAN HUDAIBIYAH • ISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH • 'UMRAH AL-QADA' • PENYEBARAN ISLAM • FATH MAKKAH • HAJI WADA' • WAFAT NABI • UMMUL MUKMININ

 4. SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD • Nabidanrasulterakhir yang diutusoleh Allah Swt. adalahNabi Muhammad s.a.w. (Q.33:40). Iadipilihmenjadinabidanrasulpadausia 40 tahun. Iamenyampaikanrisalahkenabiankepadakaumnyaselama 22 tahun 2 bulandan 22 hari. Muhammad dilahirkandiMekah. Kakeknya, Abdul Muttalib, menamainya Muhammad (orangterpuji), sebuahnama yang belumpernahdigunakandandikenalsebelumnya. Ketikalahir, Muhammad telahmenjadianakyatim. Ayahnya, Abdullah, wafatsebelumialahir. Ketikaberusia 6 tahun, Muhammad sudahmenjadiyatimpiatu. Ibunya, AminahbintiWahab, meninggalduniadalamperjalananpulangdariYatsrib, setelahberziarahkekuburansuaminya. Kemudian, Muhammad diasuholeh Abdul Muttalib. Sebelum Muhammad berusia 8 tahun, kakeknyawafat. Pamannya, AbiTalib, lalumengambilalihtanggungjawabmengasuh Muhammad.

 5. KHADIJAH • Padausia 25 tahun Muhammad menikahdenganKhadijahbintiKhuwailid yang berusia 40 tahun. Khadijahadalahseorangpengusaha yang mempercayai Muhammad untukmenjajakandagangannyakeSuriah. Karenakejujuran Muhammad, Khadijahmenaruhhatipadanyadanmenikahinya. PasanganKhadijah- Muhammad dikaruniai 2 putra (Qasimserta Abdullah) dan 4 putri (Zainab, Rukayyah, UmmuKalsum, dan Fatimah). Khadijahadalahwanitapertama yang masuk Islam. Iameninggalpadausia 65 tahun, setelah 25 tahunmenikahdengan Muhammad.

 6. WAHYU PERTAMA • Menjelangusia 40 tahun, Muhammad seringmenyendiridanbertafakurdiGuaHira. Guainiterletakdi Bukit Hira, sekitar 6 km disebelahtimurlautkotaMekah. Tingginya 155 cm danbisamemuat 4 orang. Di guaini Muhammad beribadahsepanjang Ramadan. Di guaini pula Muhammad menerimawahyupertamanyapadatanggal 17 Ramadan 12 SH/6 Agustus 610 M. MalaikatJibrilmenemuidanmenyuruhnyamembacawahyu Allah (Q.96:1-5).

 7. DAKWAH • Adaduatahapdakwah yang dilakukan Muhammad. Pertama, dakwahsecaradiam-diamselama 3 tahun. KeluargadansahabatNabi yang masuk Islam padatahapiniantara lain Khadijah, Abu Bakar as-Siddiq, dan Ali bin AbiTalib. Kedua, dakwahsecaraterang-terangan, yang dilakukanNabisetelahturunperintah Allah (Q.15:94). DakwahiniberlangsunghinggaNabiwafat. Banyaksahabat yang memeluk Islam padamasaini, antara lain Umar bin KhattabdanUsman bin Affan.

 8. AKSI MENENTANG DAKWAH • KaummusyrikKuraisytakmampumenghentikandakwah Muhammad. Berbagaicaramerekalakukan, tapihasilnyatetapnihil. Merekalalumengutus 10 oranguntukmenemuiAbiTalibdanmeminta agar iamaumembujukkeponakannyaberhentiberdakwah. Namun Muhammad menolakpermintaantersebut. Melihatketeguhanhati Muhammad, AbiTalibakhirnyamendukungkeputusankeponakannyaitudanberjanjiuntukselalumelindunginyadariancamanorangKuraisy.

 9. TAHUN DUKA CITA Muhammad benar-benarsedihketikaAbiTalib yang menjadipelindungutamanyawafatpadabulan Ramadan 2 SH, dalamusia 87 tahun. Belumhilangkesedihannya, Khadijah, istrinya yang iacintaidanselalumendampinginyadalamperjuangan, jugameninggaldunia. Muhammad sangatsedihdenganwafatnyakeduaorang yang menjadipembelarisalahnyaitu. Karenaitu, tahunke- 10 kenabianinidisebut 'Am al-Huzn (tahundukacita).

 10. ISRA` MI`RAJ • Padatahunke-10 kenabian, terjadiperistiwaIsraMikraj. Allah Swt. memperjalankanNabi Saw. padamalamhari (Isra) dariMasjidilharamdiMekahkeMasjidilaksadiYerusalem, kemudianmembawanyanaik (mikraj) kelangit agar bisamenyaksikankekuasaan Allah Swt. (Q.17:1). Dalamkesempatanmi'rajitulahNabimenerimaperintahdari Allah Swt. berupakewajibanmenjalankansalat lima waktu.

 11. DAKWAH KE TA'IF • GangguankaumKuraisyterhadap Muhammad semakinmenjadi-jadisetelahpamandanistrinyawafat. PadabulanSyawaltahunke-10 kenabian, Muhammad pergikeluarkotaMekahmenujuTa'if (65 km sebelahtenggaraMekah) bersamaanakangkatnya, Zaid bin Harisah, untukmenyebarkandakwah. Selamasepuluhhari, Nabi Saw. menemuiparapemukaBaniSaqif. NamunkehadiranNabidisanaditolakolehmereka.

 12. IKRAR AQABAH • SuatusaatNabibertemudenganenamorangsuku Aus danKhazrajdariYatsrib. Nabimenggunakankesempataniniuntukmemperkenalkan agama Islam. Mereka pun lalumenyatakanmasuk Islam dihadapanNabi. SetelahpulangkeYatsrib, merekamemberitahukanhaltersebutkepadapenduduklainnya. Padamusimhajiberikutnya, datanglahdelegasisuku Aus danKhazrajmenemuiNabidiAqabah. MerekamenyatakanikrarkesetiaankepadaNabi, yang kemudiandikenaldenganIkrarAqabah. Merekajugameminta agar NabibersediapindahkeYatsribuntukmenghindarigangguanorangKuraisy. MerekaberjanjiakanmembelaNabidarisegalaancaman.

 13. RENCANA MEMBUNUH NABI • SebelumhijrahkeYatsrib, kaumKuraisyberencanamembunuhNabi. Tapirencanajahatituketahuansebelumterlaksana. KetikamerekamengepungrumahNabi, merekahanyamenemukan Ali bin AbiTalibditempattidurNabi, sementaraNabidan Abu Bakarsudahpergi. KetikakaumKuraisymengejar, Nabidan Abu BakarbersembunyidiGua Sur. SetelahamanbarulahmerekamelanjutkanperjalanankeYatsrib.

 14. HIJRAH KE MADINAH • DuabelastahunsudahNabiberdakwah, tapikaumKuraisytetapbelummaumenerimarisalahkenabiannya. MakaNabihijrahkeYatsrib. SetelahNabihijrah, kotaYatsribkemudiandikenaldengansebutanMadinah an-Nabi (kotaNabi) atauMadinah al- Munawwarah (kota yang bercahaya).

 15. MASJID QUBA • SebelumsampaidiMadinah, Nabidan Abu BakarsinggahdiQuba, sebuahdesa yang jaraknya 10 km dariMadinah. Nabitinggaldisanaselamabeberapahari, sambilmenunggukedatangan Ali bin AbiTalibdariMekah. Di desaini, NabimembangunMasjidQuba. Inilahmasjidpertama yang dibangunolehNabi Saw. sebagaipusatperibadatan. Peristiwainiterjadipadatahunke-12 kenabian Muhammad.

 16. PIAGAM MADINAH • Di Madinah, Nabimemimpinpenataandanpeletakandasar- dasarkehidupanbagikaummuslimdanpendudukMadinahdalambeberapalangkah. Pertama, mempererattaliukhuwahIslamiah (persaudaraan Islam) antarakaumMuhajirindanAnsar yang sudahmasuk Islam. Kedua, membangunMasjidNabawi, sebagaitempatuntukmewujudkan rasa persaudaraanitu. Ketiga, mengikattalipersaudaraandengankomunitas lain yang tidakberagama Islam, yaitukaumYahudi, Nasrani, danMajusi. Ikatanhubunganituterwujuddalamperjanjian yang disebutdenganMisaqMadinah (PiagamMadinah). Dengandasar-dasaritu, masyarakatMadinahbisadisebutsebagaisebuahnegara, denganNabi Muhammad sebagaikepalanegara.

 17. IZIN PERANG • KendatiNabidanpengikutnyasudahhijrahkeMadinah, orangKuraisyterusmengganggumereka. SementaraitukaumYahudidiMadinahirimelihatkondisimiliter, politik, danekonomikaummuslimsemakinbaik. MerekalantasbersekongkoldengankaumKuraisyuntukmelumpuhkankaummuslim. Karenakaummuslimsemakinterancam, Allah mengizinkanmerekauntukberperang (Q.22:39-41). Setelahmendapatizin Allah Swt., NabidankaummuslimlalumemerangiorangKuraisydanYahudi. Adabeberapapeperangan yang dipimpinNabi, misalnyaPerangBadr, PerangUhud, PerangKhandaq (parit), danFathMakkah.

 18. PERJANJIAN HUDAIBIYAH • Padatahunke-6 hijrah, NabibermimpimemasukikotaMekahdanbertawaf (mengelilingiKa'bah). Mimpiitudisampaikankepadaparasahabat. Saatitu pula, NabimengumumkankepadakaummuslimuntukmenunaikanibadahhajidiMekah. NamunkaummusyrikKuraisymenghalang- halangimereka. KaumKuraisykemudianmengutusSuhayl bin AmruntukbertemudenganNabidanmembuatperjanjianperdamaian. NabidanSuhaylmenyepakatisyarat- syaratperdamaianitu. Kalimatperjanjianditulisoleh Ali bin AbiTalib, atasperintahNabi. PerjanjianitudikenaldengannamaPerjanjianHudaibiyah.

 19. ISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH • KaummuslimdankaumKuraisymengadakangencatansenjataselama 10 tahun. JikaadakaumKuraisy yang menyeberangkepihakNabitanpaseizinwalinya, iaharusdikembalikankepadamereka, tapijikapengikut Muhammad menyeberangkepihakmusyrikKuraisy, iatidakakandikembalikankepada Muhammad. Kabilah-kabilah Arab bebasbersekutudengan Muhammad ataupundenganorangKuraisy. Padatahuntersebut (6H), NabidanrombonganharuskembalikeMadinahdantidakbolehmasukkeMekah. Merekajugaharusmenundaibadahhajihinggatahunberikutnya, dengansyarattidakakantinggaldiMekahlebihdaritigaharidantidakmembawasenjataselainpedangdidalamsarungnya.

 20. 'UMRAH AL-QADA' • SetahunsetelahPerjanjianHudaibiyahditandatangani, NabidankaummuslimdapatmemasukikotaMekahuntukberibadahhajidiKa'bah. KaummusyrikKuraisymembiarkanmerekatinggaldiMekahselamatigahari. KesempataninidigunakanolehNabidankaummuslimuntukmenunaikanumrah, yang disebut 'Umrah al-Qada', penggantiumrah yang tidakterlaksanapadatahunsebelumnyakarenadilarangkaummusyrikKuraisy.

 21. PENYEBARAN ISLAM • PerjanjianHudaibiyahmenciptakansuasanatenangdanaman. EnambulansetelahperjanjianituNabiberdakwahkepadaparapenguasadisekitar Arab, dengancaramengirimkansurat, antara lain kepadapenguasa Iran, Mesir, Abessinia, Persia danRomawi (Bizantium). SuratNabiseluruhnyaberjumlahsekitar 105 buah. Namun, tidaksemuatekssuratitudisalinlengkap. Suratituberisiseruanuntukmasuk Islam. Setiapsuratdicapdenganstempeldariperak yang diukirdengantigabariskata: Muhammad, Rasul, Allah.

 22. FATH MAKKAH • SuatusaatkaumKuraisymelanggarPerjanjianHudaibiyahdenganmembantusekutumerekamenyerangsekutukaummuslim. Mengetahuihalitu, NabisegeramenyiapkansepuluhribupasukanmuslimuntukberangkatkeMekah. PasukanmuslimmemasukikotaMekahtanpaperlawanandarikaumKuraisy. PeristiwaitudisebutFathMakkah (pembebasanMekah). Di Mekah, Nabimenghancurkanberhala-berhaladisekelilingKa'bah. SetelahituNabimenyuruhBilalmenyerukan azan dariatasKa'bah. KemudianmerekamendirikansalatberjemaahdengandipimpinolehRasulullah Saw.

 23. HAJI WADA' • Padatahunke-10 Hijrah, Nabimenunaikanibadahhaji. BeliauberangkatkeMekahpada 28 Zulkaidah, setelahmenunjuk Abu DujanahsebagaiwakilnyadiMadinah. Pada 4 Zulhijah, NabitibadiMekah, danlangsungmasukkeMasjidilharammelaluipintuBaniSyaibah, sertamelakukantawafdansai. Pada 8 Zulhijah, Nabiberangkatke Mina dantinggaldisanahinggaterbitfajar. Padapagihari 9 Zulhijah, NabiberangkatkeArafahdengandiikutiolehsekitar 100.000 jemaah. Padaibadahhajiwada' (wadak) initurunfirman Allah Swt. (Q.5:3) yang menandakanbahwa Allah Swt. telahmenyempurnakan agama Islam kepadaumat-Nyadantelahmencukupkannikmat- Nya. PerjalananhajiinikemudiandisebutHajiwadak (hajiperpisahan), karenabeberapabulansetelahibadahhajiituNabiwafat.

 24. WAFAT NABI • DuabulansetelahmenunaikanibadahHajiWadak, Nabimenderitademam. Badannyamulailemah. Meskipundemikianiatetapmemimpinsalatberjemaah. Namunsetelahmerasasangatlemah, iamenunjuk Abu Bakarmenjadipenggantinyasebagai imam salat. Setelahbeberapaharisakit, Nabidipanggilkeharibaan Allah Swt. padatanggal 12 Rabiulawal 11 H atau 8 Juni 632 M. Nabiwafatdalamusia 63 tahun. Abu Bakar as-SiddiqkemudianditunjukolehkaumMuhajirindanAnsarsebagaiKhalifahar-Rasul (penggantiRasul).

 25. UMMUL MUKMININ • SetelahKhadijahwafat, Muhammad menikahlagisepuluh kali. KesebelasistriNabidisebutUmmulMukminin (ibuorang- orangberiman). Nabimenikahiparawanitatersebutkarenabeberapaalasan, antara lain untukmelindunginyadaritekanankaummusyrik, membebaskannyadari status tawananperang, mengangkatderajatnya, danmenciptakanperdamaiandengansukudariwanita yang dinikahiolehNabi.