dakwah nabi muhammad saw di mekah dan madinah n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 704 Views
 • Uploaded on

DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH. DAFTAR ISI. SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD KHADIJAH WAHYU PERTAMA DAKWAH AKSI MENENTANG DAKWAH TAHUN DUKA CITA ISRA ` MI ` RAJ DAKWAH KE TA'IF IKRAR AQABAH RENCANA MEMBUNUH NABI HIJRAH KE MADINAH MASJID QUBA . PIAGAM MADINAH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH' - akina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
daftar isi
DAFTAR ISI
 • SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD
 • KHADIJAH
 • WAHYU PERTAMA
 • DAKWAH
 • AKSI MENENTANG DAKWAH
 • TAHUN DUKA CITA
 • ISRA` MI`RAJ
 • DAKWAH KE TA'IF
 • IKRAR AQABAH
 • RENCANA MEMBUNUH NABI
 • HIJRAH KE MADINAH
 • MASJID QUBA
slide3

PIAGAM MADINAH

 • IZIN PERANG
 • PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • ISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • 'UMRAH AL-QADA'
 • PENYEBARAN ISLAM
 • FATH MAKKAH
 • HAJI WADA'
 • WAFAT NABI
 • UMMUL MUKMININ
sejarah singkat nabi muhammad
SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD
 • Nabidanrasulterakhir yang diutusoleh Allah Swt. adalahNabi Muhammad s.a.w. (Q.33:40). Iadipilihmenjadinabidanrasulpadausia 40 tahun. Iamenyampaikanrisalahkenabiankepadakaumnyaselama 22 tahun 2 bulandan 22 hari. Muhammad dilahirkandiMekah. Kakeknya, Abdul Muttalib, menamainya Muhammad (orangterpuji), sebuahnama yang belumpernahdigunakandandikenalsebelumnya. Ketikalahir, Muhammad telahmenjadianakyatim. Ayahnya, Abdullah, wafatsebelumialahir. Ketikaberusia 6 tahun, Muhammad sudahmenjadiyatimpiatu. Ibunya, AminahbintiWahab, meninggalduniadalamperjalananpulangdariYatsrib, setelahberziarahkekuburansuaminya. Kemudian, Muhammad diasuholeh Abdul Muttalib. Sebelum Muhammad berusia 8 tahun, kakeknyawafat. Pamannya, AbiTalib, lalumengambilalihtanggungjawabmengasuh Muhammad.
khadijah
KHADIJAH
 • Padausia 25 tahun Muhammad menikahdenganKhadijahbintiKhuwailid yang berusia 40 tahun. Khadijahadalahseorangpengusaha yang mempercayai Muhammad untukmenjajakandagangannyakeSuriah. Karenakejujuran Muhammad, Khadijahmenaruhhatipadanyadanmenikahinya. PasanganKhadijah- Muhammad dikaruniai 2 putra (Qasimserta Abdullah) dan 4 putri (Zainab, Rukayyah, UmmuKalsum, dan Fatimah). Khadijahadalahwanitapertama yang masuk Islam. Iameninggalpadausia 65 tahun, setelah 25 tahunmenikahdengan Muhammad.
wahyu pertama
WAHYU PERTAMA
 • Menjelangusia 40 tahun, Muhammad seringmenyendiridanbertafakurdiGuaHira. Guainiterletakdi Bukit Hira, sekitar 6 km disebelahtimurlautkotaMekah. Tingginya 155 cm danbisamemuat 4 orang. Di guaini Muhammad beribadahsepanjang Ramadan. Di guaini pula Muhammad menerimawahyupertamanyapadatanggal 17 Ramadan 12 SH/6 Agustus 610 M. MalaikatJibrilmenemuidanmenyuruhnyamembacawahyu Allah (Q.96:1-5).
dakwah
DAKWAH
 • Adaduatahapdakwah yang dilakukan Muhammad. Pertama, dakwahsecaradiam-diamselama 3 tahun. KeluargadansahabatNabi yang masuk Islam padatahapiniantara lain Khadijah, Abu Bakar as-Siddiq, dan Ali bin AbiTalib. Kedua, dakwahsecaraterang-terangan, yang dilakukanNabisetelahturunperintah Allah (Q.15:94). DakwahiniberlangsunghinggaNabiwafat. Banyaksahabat yang memeluk Islam padamasaini, antara lain Umar bin KhattabdanUsman bin Affan.
aksi menentang dakwah
AKSI MENENTANG DAKWAH
 • KaummusyrikKuraisytakmampumenghentikandakwah Muhammad. Berbagaicaramerekalakukan, tapihasilnyatetapnihil. Merekalalumengutus 10 oranguntukmenemuiAbiTalibdanmeminta agar iamaumembujukkeponakannyaberhentiberdakwah. Namun Muhammad menolakpermintaantersebut. Melihatketeguhanhati Muhammad, AbiTalibakhirnyamendukungkeputusankeponakannyaitudanberjanjiuntukselalumelindunginyadariancamanorangKuraisy.
tahun duka cita

TAHUN DUKA CITA

Muhammad benar-benarsedihketikaAbiTalib yang menjadipelindungutamanyawafatpadabulan Ramadan 2 SH, dalamusia 87 tahun. Belumhilangkesedihannya, Khadijah, istrinya yang iacintaidanselalumendampinginyadalamperjuangan, jugameninggaldunia. Muhammad sangatsedihdenganwafatnyakeduaorang yang menjadipembelarisalahnyaitu. Karenaitu, tahunke- 10 kenabianinidisebut 'Am al-Huzn (tahundukacita).

isra mi raj
ISRA` MI`RAJ
 • Padatahunke-10 kenabian, terjadiperistiwaIsraMikraj. Allah Swt. memperjalankanNabi Saw. padamalamhari (Isra) dariMasjidilharamdiMekahkeMasjidilaksadiYerusalem, kemudianmembawanyanaik (mikraj) kelangit agar bisamenyaksikankekuasaan Allah Swt. (Q.17:1). Dalamkesempatanmi'rajitulahNabimenerimaperintahdari Allah Swt. berupakewajibanmenjalankansalat lima waktu.
dakwah ke ta if
DAKWAH KE TA'IF
 • GangguankaumKuraisyterhadap Muhammad semakinmenjadi-jadisetelahpamandanistrinyawafat. PadabulanSyawaltahunke-10 kenabian, Muhammad pergikeluarkotaMekahmenujuTa'if (65 km sebelahtenggaraMekah) bersamaanakangkatnya, Zaid bin Harisah, untukmenyebarkandakwah. Selamasepuluhhari, Nabi Saw. menemuiparapemukaBaniSaqif. NamunkehadiranNabidisanaditolakolehmereka.
ikrar aqabah
IKRAR AQABAH
 • SuatusaatNabibertemudenganenamorangsuku Aus danKhazrajdariYatsrib. Nabimenggunakankesempataniniuntukmemperkenalkan agama Islam. Mereka pun lalumenyatakanmasuk Islam dihadapanNabi. SetelahpulangkeYatsrib, merekamemberitahukanhaltersebutkepadapenduduklainnya. Padamusimhajiberikutnya, datanglahdelegasisuku Aus danKhazrajmenemuiNabidiAqabah. MerekamenyatakanikrarkesetiaankepadaNabi, yang kemudiandikenaldenganIkrarAqabah. Merekajugameminta agar NabibersediapindahkeYatsribuntukmenghindarigangguanorangKuraisy. MerekaberjanjiakanmembelaNabidarisegalaancaman.
rencana membunuh nabi
RENCANA MEMBUNUH NABI
 • SebelumhijrahkeYatsrib, kaumKuraisyberencanamembunuhNabi. Tapirencanajahatituketahuansebelumterlaksana. KetikamerekamengepungrumahNabi, merekahanyamenemukan Ali bin AbiTalibditempattidurNabi, sementaraNabidan Abu Bakarsudahpergi. KetikakaumKuraisymengejar, Nabidan Abu BakarbersembunyidiGua Sur. SetelahamanbarulahmerekamelanjutkanperjalanankeYatsrib.
hijrah ke madinah
HIJRAH KE MADINAH
 • DuabelastahunsudahNabiberdakwah, tapikaumKuraisytetapbelummaumenerimarisalahkenabiannya. MakaNabihijrahkeYatsrib. SetelahNabihijrah, kotaYatsribkemudiandikenaldengansebutanMadinah an-Nabi (kotaNabi) atauMadinah al- Munawwarah (kota yang bercahaya).
masjid quba
MASJID QUBA
 • SebelumsampaidiMadinah, Nabidan Abu BakarsinggahdiQuba, sebuahdesa yang jaraknya 10 km dariMadinah. Nabitinggaldisanaselamabeberapahari, sambilmenunggukedatangan Ali bin AbiTalibdariMekah. Di desaini, NabimembangunMasjidQuba. Inilahmasjidpertama yang dibangunolehNabi Saw. sebagaipusatperibadatan. Peristiwainiterjadipadatahunke-12 kenabian Muhammad.
piagam madinah
PIAGAM MADINAH
 • Di Madinah, Nabimemimpinpenataandanpeletakandasar- dasarkehidupanbagikaummuslimdanpendudukMadinahdalambeberapalangkah. Pertama, mempererattaliukhuwahIslamiah (persaudaraan Islam) antarakaumMuhajirindanAnsar yang sudahmasuk Islam. Kedua, membangunMasjidNabawi, sebagaitempatuntukmewujudkan rasa persaudaraanitu. Ketiga, mengikattalipersaudaraandengankomunitas lain yang tidakberagama Islam, yaitukaumYahudi, Nasrani, danMajusi. Ikatanhubunganituterwujuddalamperjanjian yang disebutdenganMisaqMadinah (PiagamMadinah). Dengandasar-dasaritu, masyarakatMadinahbisadisebutsebagaisebuahnegara, denganNabi Muhammad sebagaikepalanegara.
izin perang
IZIN PERANG
 • KendatiNabidanpengikutnyasudahhijrahkeMadinah, orangKuraisyterusmengganggumereka. SementaraitukaumYahudidiMadinahirimelihatkondisimiliter, politik, danekonomikaummuslimsemakinbaik. MerekalantasbersekongkoldengankaumKuraisyuntukmelumpuhkankaummuslim. Karenakaummuslimsemakinterancam, Allah mengizinkanmerekauntukberperang (Q.22:39-41). Setelahmendapatizin Allah Swt., NabidankaummuslimlalumemerangiorangKuraisydanYahudi. Adabeberapapeperangan yang dipimpinNabi, misalnyaPerangBadr, PerangUhud, PerangKhandaq (parit), danFathMakkah.
perjanjian hudaibiyah
PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • Padatahunke-6 hijrah, NabibermimpimemasukikotaMekahdanbertawaf (mengelilingiKa'bah). Mimpiitudisampaikankepadaparasahabat. Saatitu pula, NabimengumumkankepadakaummuslimuntukmenunaikanibadahhajidiMekah. NamunkaummusyrikKuraisymenghalang- halangimereka. KaumKuraisykemudianmengutusSuhayl bin AmruntukbertemudenganNabidanmembuatperjanjianperdamaian. NabidanSuhaylmenyepakatisyarat- syaratperdamaianitu. Kalimatperjanjianditulisoleh Ali bin AbiTalib, atasperintahNabi. PerjanjianitudikenaldengannamaPerjanjianHudaibiyah.
isi perjanjian hudaibiyah
ISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • KaummuslimdankaumKuraisymengadakangencatansenjataselama 10 tahun. JikaadakaumKuraisy yang menyeberangkepihakNabitanpaseizinwalinya, iaharusdikembalikankepadamereka, tapijikapengikut Muhammad menyeberangkepihakmusyrikKuraisy, iatidakakandikembalikankepada Muhammad. Kabilah-kabilah Arab bebasbersekutudengan Muhammad ataupundenganorangKuraisy. Padatahuntersebut (6H), NabidanrombonganharuskembalikeMadinahdantidakbolehmasukkeMekah. Merekajugaharusmenundaibadahhajihinggatahunberikutnya, dengansyarattidakakantinggaldiMekahlebihdaritigaharidantidakmembawasenjataselainpedangdidalamsarungnya.
umrah al qada
'UMRAH AL-QADA'
 • SetahunsetelahPerjanjianHudaibiyahditandatangani, NabidankaummuslimdapatmemasukikotaMekahuntukberibadahhajidiKa'bah. KaummusyrikKuraisymembiarkanmerekatinggaldiMekahselamatigahari. KesempataninidigunakanolehNabidankaummuslimuntukmenunaikanumrah, yang disebut 'Umrah al-Qada', penggantiumrah yang tidakterlaksanapadatahunsebelumnyakarenadilarangkaummusyrikKuraisy.
penyebaran islam
PENYEBARAN ISLAM
 • PerjanjianHudaibiyahmenciptakansuasanatenangdanaman. EnambulansetelahperjanjianituNabiberdakwahkepadaparapenguasadisekitar Arab, dengancaramengirimkansurat, antara lain kepadapenguasa Iran, Mesir, Abessinia, Persia danRomawi (Bizantium). SuratNabiseluruhnyaberjumlahsekitar 105 buah. Namun, tidaksemuatekssuratitudisalinlengkap. Suratituberisiseruanuntukmasuk Islam. Setiapsuratdicapdenganstempeldariperak yang diukirdengantigabariskata: Muhammad, Rasul, Allah.
fath makkah
FATH MAKKAH
 • SuatusaatkaumKuraisymelanggarPerjanjianHudaibiyahdenganmembantusekutumerekamenyerangsekutukaummuslim. Mengetahuihalitu, NabisegeramenyiapkansepuluhribupasukanmuslimuntukberangkatkeMekah. PasukanmuslimmemasukikotaMekahtanpaperlawanandarikaumKuraisy. PeristiwaitudisebutFathMakkah (pembebasanMekah). Di Mekah, Nabimenghancurkanberhala-berhaladisekelilingKa'bah. SetelahituNabimenyuruhBilalmenyerukan azan dariatasKa'bah. KemudianmerekamendirikansalatberjemaahdengandipimpinolehRasulullah Saw.
haji wada
HAJI WADA'
 • Padatahunke-10 Hijrah, Nabimenunaikanibadahhaji. BeliauberangkatkeMekahpada 28 Zulkaidah, setelahmenunjuk Abu DujanahsebagaiwakilnyadiMadinah. Pada 4 Zulhijah, NabitibadiMekah, danlangsungmasukkeMasjidilharammelaluipintuBaniSyaibah, sertamelakukantawafdansai. Pada 8 Zulhijah, Nabiberangkatke Mina dantinggaldisanahinggaterbitfajar. Padapagihari 9 Zulhijah, NabiberangkatkeArafahdengandiikutiolehsekitar 100.000 jemaah. Padaibadahhajiwada' (wadak) initurunfirman Allah Swt. (Q.5:3) yang menandakanbahwa Allah Swt. telahmenyempurnakan agama Islam kepadaumat-Nyadantelahmencukupkannikmat- Nya. PerjalananhajiinikemudiandisebutHajiwadak (hajiperpisahan), karenabeberapabulansetelahibadahhajiituNabiwafat.
wafat nabi
WAFAT NABI
 • DuabulansetelahmenunaikanibadahHajiWadak, Nabimenderitademam. Badannyamulailemah. Meskipundemikianiatetapmemimpinsalatberjemaah. Namunsetelahmerasasangatlemah, iamenunjuk Abu Bakarmenjadipenggantinyasebagai imam salat. Setelahbeberapaharisakit, Nabidipanggilkeharibaan Allah Swt. padatanggal 12 Rabiulawal 11 H atau 8 Juni 632 M. Nabiwafatdalamusia 63 tahun. Abu Bakar as-SiddiqkemudianditunjukolehkaumMuhajirindanAnsarsebagaiKhalifahar-Rasul (penggantiRasul).
ummul mukminin
UMMUL MUKMININ
 • SetelahKhadijahwafat, Muhammad menikahlagisepuluh kali. KesebelasistriNabidisebutUmmulMukminin (ibuorang- orangberiman). Nabimenikahiparawanitatersebutkarenabeberapaalasan, antara lain untukmelindunginyadaritekanankaummusyrik, membebaskannyadari status tawananperang, mengangkatderajatnya, danmenciptakanperdamaiandengansukudariwanita yang dinikahiolehNabi.