masa terakhir nabi muhammad saw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MASA TERAKHIR NABI MUHAMMAD SAW PowerPoint Presentation
Download Presentation
MASA TERAKHIR NABI MUHAMMAD SAW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

MASA TERAKHIR NABI MUHAMMAD SAW - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

MASA TERAKHIR NABI MUHAMMAD SAW.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MASA TERAKHIR NABI MUHAMMAD SAW' - adah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
masa terakhir nabi muhammad saw
MASA TERAKHIR NABI MUHAMMAD SAW
 • Pengiriman utusan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan pengakuan akan kekuasaan Islam pada tahun 9 dan 10 H disebut dengan tahun perutusan. Kemudian pada tahun 10 H (631 M ) Nabi Muhammad melaksanakan haji Wada , dan pada haji Wada itu Nabi Muhammad SAW berpesan bahwa umat Islam harus selalu berpegang pada 2 sumber yaitu Al – Quran dan Hadist.Ketika mulai sakit Rasulullah dirawat dirumahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah meninggal pada saat Dhuha hari senin 12 Rabiulawal tahun 11 H dengan usia 63 tahun.
slide2

Menurut R.C.V Bodley

“Kedudukan Muhammad yang unik didalam sejarah keagamaan disebabkan kenyataan bahwa ia telah mengilhami segala apa yang dilakukannya tanpa mengaku sebagai orang suci atau malaikat , dengan tiada memilliki suatu sifatpun selain sifat insani semata – mata . Kecuali pribadinya yang cemerlang , tidak ada suatu daripadanya yang membedakannya dari kaum muslimin yang lain . “

abu bakar ash shiddiq
ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
 • Abu Bakar Ash-shidiqnamalengkapnya Abdullah bin AbiQuhafa At-Tamimi. Wafatketikabeliauberusia 63 tahun, padaharisenin, 23 Agustus 624M.
 • Jasa-jasa Abu Bakar Ash-shidiqantara lain:

Melancarkanoperasipembersihanterhadapgerakanpengingkaranterhadap Islam.

slide4

Melakukanpenumpasanterhadapnabi- nabipalsudanorang-orang yang engganmembayarzakat.

 • MemperkuatperbatasandenganwilayahPersia, danmengirimekspedisikeperbatasanSuriah, Syiriadan Iraq.
 • Memproyekkanpengumpulandanpenulisanayat Al-Qur'an denganmenunjukZaid bin Tsabitsebagaipelaksananya, atasusulanUmar bin Khatab.
umar bin khatab
Umar bin Khatab

Iaikutmemeliharaternakayahnya, danberdaganghinggakeSyiria.

Iadipercayaolehsukubangsanya, untukberundingdanmewakilijikaadapersoalandengansuku yang lain. IamenjadisalahsatusahabatterdekatNabidansebagaitempatrujukanolehnabimengenaihal-halpenting.

Ia mendapat gelar Amir Al-Mukminin (komandan orang-orang beriman).

penaklukan pada masanya
PenaklukanPadaMasanya
 • 635 M : Damaskus (ibukotaSyiria) ditundukkansetelahdikepungselamatujuhhari
 • 636 M : SeluruhwilayahSyiriajatuhketangankaummusliminsetelahpertempuranhebatdilembahYarmukdisebelahtimuranaksungaiYordania, pasukanRomawi yang terkenalkuattundukpadapasukan Islam
 • 637 M : Ctesiphon (Madain) ibukota Persia yang letaknyaditepisungai Tigris berhasildikuasaisetelahdikepungselamaduabulan*2*
ustman bin affan
Ustman bin Affan
 • MerupakanKhalifah ketiga setelah rasulullah SAW wafat.Pernah meriwayatkan kurang lebih dari 150 hadis.Beliau diangkat menjadi Khalifah melalui pemilihan yang dilakukan oleh badan Syura yang dibentuk Umar menjelang wafat.
 • Masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah yang terpanjang dari semua Khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin,yaitu 12 tahun.
 • Jasabeliaumerupakan penyusunan kitab suci Alquran. Penyusunan Alquran dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Alquran.
 • Beliaudibunuhpadatahun 35H/17 Juni 656M
ali bin abi thalib
Ali bin AbiThalib
 • Khalifahkeempatadalah Ali bin AbiThalib. Ali adalahkeponakandanmenantunabi. Ali adalahputraAbiThalib bin Abdul Muthalib.
 • Ali adalahseorang yang memilikibanyakkelebihan, selainituiaadalahpemegangkekuasaan.
slide9

BeberapaharipembunuhanUtsman, stabilitaskeamanankotamadinahmenjadirawan. Gafiqy bin Harbmemegangkeamananibukotaislamituselamakira-kira lima harisampaiterpilihnyakhalifah yang baru. Kemudian Ali bin AbiThalibtampilmenggantikanUtsman, menerimabaiatdarisejumlahkaummuslimin.Tugaspertama yang dilakukanolehKhalifah Ali ialahmenghidupkancita-cita Abu BakardanUmar, menarikkembalisemuatanahdanhibah yang telahdibagikanolehUstmankepadakaumkerabatnyakedalamkepemilikan Negara. Ali jugasegeramenurunkansemuagubernur yang tidakdisenangirakyat.

kemajuan peradaban pada masa khulafaur rasyidin
KemajuanPeradabanPadaMasaKhulafaurRasyidin
 • 1.EkspansipadamasapemerintahanKhulafaurRasyidinmeliputiwilayahAfrika, Syiria, Persia, bahkanhinggakeBizantiumdanHindia. Perluasanwilayahinidilakukandalamwaktutidaklebihdarisetengahabad.
slide11

2.Pembentukanlembaga-lembagapemerintahansebagai yang mendukungpenyebaran Islam, Lembagatersebutmeliputi : LembagaPolitik, Lembaga Tata Usaha Negara, LembagaKeuangan Negara, LembagaKehakiman.

 • 3.Munculnyaberbagaipemikirancemerlangdalam Islam.
peradaban islam pada masa dinasti bani umayyah
PERADABAN ISLAM PADA MASA DINASTI BANI UMAYYAH
 • Pendiri: Muawiyah bin Abu sufyan bin Harf, sekaligus menjadi khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan islam dari Kufah ke Damaskus.
 • Muawiyahpribadi yang sempurna dan pemimpin besar yang berbakat mulai dari penguasa,pilitikus,dan administrator.menjadi salah seorang pemimpin pasukan dibawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah
 • menjabat kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina yang berada di Damaskus kira-kira 20 tahun sejak diangkat oleh khalifah Umar.Khalifah Utsman menobatkannya sebagai”Amir Al-Bahr”(prince of the sea).
faktor pendukung muawiyah berhasil mendirikan dinasti ini
Faktor pendukung Muawiyah berhasil mendirikan dinasti ini:
 • Dukungan kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri
 • Sebagai Administrator Muawiyah Sangat bijaksana dalam menempatkan tiga pembantunya pada jabatan-jabatan penting.Hingga Mereka menjadi politikus yang sangat dikagumi di kalangan muslim arab.
para khalifah dinasti umayah
PARA KHALIFAH DINASTI UMAYAH
 • 1.Muawiyah bin Sufyan (41-60H/661-679M)
 • BeliaumendapatkursikekholifahandariHasan bin Ali denganmenyetujuisyaratdarihasan. . Jasa-jasanya “menggunakandinas pos kilatdengankudaditiap pos, mendirikankantor cap (percetakanmatauang) dll. Wafattahun 60 H diDamaskus.
slide15

2. YAZIDI BIN MUAWWIYAH60-64 H

 • Banyakmasalah yang timbul: membereskankaumsyi’ah yang membai’at Husain sepeninggalMuawwiyah, perangkarbalapenyebabterbunuhnya Husain.
 • 3. MUAWWIYAH II BIN YAZID: SELAMA 40 HARI
 • 4. MARWAH I BIN HAKAM 64-65 H / 683-684M
 • TerjadipemberontakankaumKhawarijdanSyi’ah. BeliaumenundukkanPalestina, Hijaz, dan Iraq5. 5.ABDUL MALIK BIN MARWAH 65-86 H

Merupakanpendiri ke-2 dariparakholifahBaniUmayyah. . Jasa-jasanya “memerintahuntukmemakaibahasa Arab, mencetakuangsecarateratur, membangungedung, masjiddansaluran air.

slide16

شكرًا على إهتمامكم

Wassalamu’alaikumWarrohmatullahiWabarokatuh