1 / 17

Matsalu mõjupiirkonna turismi- ja puhkemajanduse arengukava aastateks 2004-2007

Matsalu mõjupiirkonna turismi- ja puhkemajanduse arengukava aastateks 2004-2007. Töörühm. Tiiu Aavik , Martna vald, maakorraldaja Riho Erismaa , Koonga vald, ettevõtja, Oidremaa Mõis Heli Huul , MTÜ Haapsalu Turism Margus Källe , Lihula vald, arendusnõunik

elaine
Download Presentation

Matsalu mõjupiirkonna turismi- ja puhkemajanduse arengukava aastateks 2004-2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Matsalu mõjupiirkonna turismi- ja puhkemajanduse arengukava aastateks 2004-2007

 2. Töörühm • Tiiu Aavik, Martna vald, maakorraldaja • Riho Erismaa, Koonga vald, ettevõtja, Oidremaa Mõis • Heli Huul, MTÜ Haapsalu Turism • Margus Källe, Lihula vald, arendusnõunik • Liis Kärme, Varbla vald, arengu- ja keskkonnanõunik • Kaja Lotman, Matsalu Looduskaitseala, asedirektor • Marika Mann, ettevõtja, OÜ Kumari Reisid • Marju Paas, Riigimetsa Majandamise Keskus • Marju Pajumets, Matsalu Looduskaitseala, • loodushariduse spetsialist • Kersti Täht, Hanila vald, ettevõtja, Virtsu Külalistemaja • Maire Vilbas, Ridala vald, haridus- ja kultuurinõunik

 3. Töörühma eesmärk • Töötada välja reaalsed strateegiad puhke- ja turismimajanduse arenguks Lihula mõjupiirkonnas • Keskenduda nii keskkondlikele, sotsiaalsetele kui ka majanduslikele mõjudele • Kindlustada kõikide asjaliste poolt tunnustatud strateegilise arengu dokument

 4. Arengukava koostamise metoodika • Arengukava üldkoosolek • Inventuuri läbiviimine • Arengukava lähtepositsiooni lahti kirjutamine, probleemide ja arenguvajaduste väljatoomine • Lihula mõjupiirkonna visioon (aastaks 2015) ja arengusihid perioodiks2004-2007, SWOT • Eesmärgid, ülesanded, tegevuskava koostamine ja mõõdikute esitamine. Tegevus- ning rahastuskava koostamine. Tegevuskava sidumine eelarvete ja RAK meetmetega. • Arengukava tööversiooni tutvustamine

 5. Turismiressursside inventuur • Loodusressursid • Ajaloolised ja kultuurilised ressursid • Aktiivsed tegevused • Üritused • Turismispetsiifilised ja turismi toetavad teenused

 6. Suundumused Euroopa turismis • Demograafilised muutused • Inimeste terviseteadlikkuse kasv • Klientide keskmise haridustaseme kasv • Külastajate reisikogemus kasvab • Kliendid eelistavad autentseid tooteid • Staatus on inimeste jaoks üha vähemtähtis • Infotehnoloogilised arengud • Kasvab külastajate mure keskkonna pärast

 7. Hetke kliendiportfoolio • Mitmepäevased külastajad vs ühepäevakülastajad 90:10 • Eesti päritolu vs rahvusvaheline päritolu  90:10 • Reisieesmärgi järgi: üldisema huviga loodusvaatlejad, seminaridest ja üritustest osavõtjad, spetsiifilise huviga “linnuturistid” • Pakettreisijad vs sõltumatud individuaalturistid  80:20 või 70:30

 8. Olulisimad arengusuundumused • Infrastruktuuri hea seisukord • Matsalu Rahvuspargi tuntus inimeste seas • Üldplaneeringute ja arengukavade koostamine • Valdade omavaheline koostöö • Valmisolek uute toodete arendamiseks • Inimese teadlikkuse kasv loodushoiust • Vajadus saada välja oma tavapärasest urbaniseerunud elukeskkonnast • Piirkonna kohta informatsioon praktiliselt puudub • Tootearenduse suund ja kiirus ei rahulda • Tugistruktuuri puudumine või selle mitte toimimine puhke- ja turismimajanduse arendamisel nii omavalitsuse kui ka riigi tasandilt

 9. Soovitud külastajate portfoolio • Mitmepäevased külastajad vs ühepäevakülastajad  50:50 • Rahvusvahelised külastajad vs siseriiklikud külastajad  40:60 • Rohkem mitme-eesmärgiga külastajaid (50%), loodusvaatlejad-linnuturistid (20%) ning puhkajad (30%) • Organiseeritud pakettreisid vs sõltumatud individuaalreisijad  70:30

 10. Visioon aastaks 2015 Aastal 2015 moodustavad Hanila, Koonga, Lihula, Martna,Ridala ja Varbla vald Matsalu turismi- ja puhkepiirkonna, mis on tunnustatud looduspärandit hindavate Eesti elanike ja väliskülaliste poolt ühtse turismiruumina Eestis, kus on: • püsima jäänud aastasadadega väljakujunenud asutus, • säilinud puhas loodus ning pärandmaastikud, • loodud mugav juurdepääs vaatamisväärsustele, • arenenud turismiettevõtlus ning • kohalikel hea elada.

 11. Missioon Matsalu turismi- ja puhkepiirkond seisab hea jätkusuutliku loodus- ja pärandikasutuse edendamise ning loodushuvilise, puhkaja ja kohaliku kogukonna loodusteadlikkuse tõstmise eest

 12. Üldised sihid aastaks 2007 • Piirkonna ühtse toote arendamine ja tooteportfelli mitmekesistamine; • Piirkonna ühine turundus nii sise- kui ka välisturul; • Toote kättesaadavuse parandamine; • Turismiga kaasnevate mõjude optimeerimine

 13. Tegevuskava

 14. Arengukava rakendus • Tugevdada koostööd omavalitsuste ja ettevõtjate vahel • Piirkonna ühine turundus sise- ja välisturul – Maa mere ääres, Terra Maritima • Valdadevaheline koostööleping – kasvab edasi sihtasutuseks

 15. Asjade edasine käik • Jooksvad ettepanekud – täna • http://www.lihula.ee ja http://portaal.laanemaa.ee • Kuni 27.juuli 2004.a. (k.a.) parandus- ja muudatusettepanekud Heli Müristajale aadressil helim@pc.ut.ee

More Related