studimi i zonave funksionale n 5 qarqe t vendit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studimi i zonave funksionale në 5 Qarqe të Vendit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studimi i zonave funksionale në 5 Qarqe të Vendit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Studimi i zonave funksionale në 5 Qarqe të Vendit - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Studimi i zonave funksionale në 5 Qarqe të Vendit. Tirane , 2 Maj Janar 2014 Prof.as. Dr Vabona Karakaçi , MA. Blendi Bushati , Prof. Stefan Pfaeffli. Programi për Zhvillim Lokal dhe Decentralizim ( dldp ). Fusha : Demokratizimi , decentralizimi dhe qeverisja vendore

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studimi i zonave funksionale në 5 Qarqe të Vendit' - elaine-hunt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studimi i zonave funksionale n 5 qarqe t vendit

Studimi i zonavefunksionalenë 5 QarqetëVendit

Tirane, 2 Maj Janar 2014

Prof.as. Dr VabonaKarakaçi, MA. BlendiBushati ,Prof. Stefan Pfaeffli

programi p r zhvillim lokal dhe decentralizim dldp
ProgramipërZhvillimLokaldheDecentralizim (dldp)

Fusha:

Demokratizimi, decentralizimidheqeverisjavendore

Kohështrirja:

2006-2017 (Faza e III-të 01.01.2014 -31.12.2017 )

KontributiqeverisëZvicerane (SCO-A):

17.4 Mil CHF

Zbatues:

Helvetas Swiss Intercooperation (HIS)

Qëllimi:

Përmirësimiicilësisësëshërbimevegjithëpërfshirëseofruarqytetarëve (burradhegra) përmesforcimittëkapacitetevetëqeverivevendorenëVeritëShqipërisë, ankorimittëproduktevetëdldpnënivelkombëtardhekontributevetëreflektuaranëkuadrinligjor.

slide3

Shtator-Dhjetor 2013

 • KontekstiistudimitdheidentifikimiikriteritZonëFunksionale
slide4

Shërbimetëqëndrueshme: rasti I mbetjeve

(nivelindër-rajonal)

 • ÇdoNJQV mbledhvetëmbetjetdheshkondrejtpërdrejtnëlandifll. Nëpraktikëmbetjetjogjithmonëtransportohennë landfill.
 • Zgjidhjejo e qëndrueshmeekonomikisht
 • Pas 25- 40 km : kostot e transportit me kamionët e grumbullimitjanëshumëtëlarta: kanevojëpërzgjidhjetëtjera.
 • Grumbullimiduhetorganizuarpërtëpaktën 10,000 banorëngaorgnizatandërvendoreoseorganizata private.
slide5

Shkalla e optimizimittëshërbimitnënivelnën-rajonal

40 % reduktimimesatar

Sistemi i transportit

Sistemi i grumbullimit

NJQV – Staciontransferimi

NJQV - Landfill

Staciontrasnferimi- Landfill

territore t rip rkufizuara nga njer zit dhe entet
Territoretëripërkufizuaranganjerëzitdheentet

Termi ‘zonafunksionale’ i referohetkonceptittënjëhapësire, qënukpërcaktohetrrethlinjavepolitike, pormëtepërrrethndërveprimevetëndryshmeqëndodhinnëatëhapësirë.

Hapësiraku

ndërveprimet e banorëve;

bashkëpunimetmesenteveqeverisëse;

bashkëpunimetmesenteveekonomikeetj.

janëtëdendura e tëshpeshta.

Paraqitje grafike

Administrative

Gjeografia

Sociale

Ekonomia

Fizike

partner p r zhvillim hap sir e q ndrueshme me kohezion t brendsh m
Partnerëpërzhvillim:hapësirë e qëndrueshme, me koheziontëbrendshëm
 • Ta shikoshëterritorin pa kufijdmthtëshmangëshkufirinadministrativdhetëndjekëshlogjikën e shfrytëzimittëburimevedheoportuniteteve;
 • Tëfotografoshëtrendet e zhvillimit socio-ekonomikpavarësishtprejrolevedhepërgjegjësivetërregulluarangapolitikat;
 • Tëverifikoshëpotencialinpërbashkëpunim, siformëpëroptimizimdhekonkurrueshmëripërtejhapësiravetëkuadritstrategjikdheligjor.
 • Tërikonfirmoshëbërthamatëqëndrueshmedhetradicionaleatraktivepërkomunitet, me legjitimitethistorik e kulturor.
slide8

Social

Ekonomik

Administrativ

Gjeografia

Fizik

metodologjia e zon s funksionale

Metodologjia e ZonësFunksionale

PROCESI DHE REZULTATET

zonat funksionale dimensione t tjera
Zonat Funksionale – dimensione të tjera
 • Mobiliteti – Linjat kryesore të transportit publik
 • Mjedisore- Burimet e përbashkëta natyrore
 • Zhvillimore- Projekte të mëdha publike a private që mund ta ndryshojnë skenarin e tanishëm
 • Kulturore/tradicionale- Lidhjet mes komuniteteve
modeli koncentrik
Modeli koncentrik
 • Zonafunksionaletë “udhëhequrangarrethet” nërrethet e qarqetmëtëvarfra e tëizoluara.
 • Një “qendërgraviteti”, qëështëzakonishtqyteti/bashkiaqendërrrethi.
 • Zonafunksionale intensive nëzonënpërrethqendrës – duke humburintensitetin e lidhjesnënjësitëlargqendrës.
 • Nukkaqendratëtjeratërëndësishme.
 • Implikimipërreformën: Njësi me territor e popullsitëmadhe. Përtuzgjidhurcështja e njësiveperiferike me dendësitëvogëlpopullsie
modeli policentrik
Modeli policentrik
 • Një qendër e madhe rajonale që ushtron ndikim në të gjithë rrethin e qarkun
 • Edhe qendra më të vogla “satelite”që shërbejnë si qendra për zonat përreth edhe jashtë NJQV-së së tyre
 • Ndërveprimi mes zonave është më i dendur
 • Zonat mbivendosen me njëra-tjetrën
 • Implikimi për reformën: Ka disa zgjidhje. Studimi mund të shërbejë edhe për influencim politikash, p.sh zgjedhje e modelit të zhvillimit dhe fokusimit të burimeve.
modeli nd rkufitar
Modeli ndërkufitar
 • Zona ndërkufitare – Ku kufinjtëjanëkombëtare, rajonalëapotërretheve.
 • Mbivendosje me modelin e 1 apotedytë.
 • Tëudhëhequrangatraditaaporealitetetekonomike.
 • Varenedhengaskenarët e zhvillimit
 • Implikimipërreformën: Kadisazgjidhje. Studimimundtëshërbejëedhepërinfluencimpolitikash, p.sh zgjedhje e modelittëzhvillimitdhefokusimittëburimeve.
slide29

Përshtatja e metodologjisëpëridentifikimin e e territoreve (grup NJQV) efiçente (parimiioptimizimit), me koheziontëbrendshëm (parimiindërveprimit) dhepotencialpërzhvillim (parimiiburimeve)