slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eficienca si burim per konsumatoret dhe kompanite publike Presidenti David Coen, NARUC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eficienca si burim per konsumatoret dhe kompanite publike Presidenti David Coen, NARUC

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Eficienca si burim per konsumatoret dhe kompanite publike Presidenti David Coen, NARUC - PowerPoint PPT Presentation

baris
132 Views
Download Presentation

Eficienca si burim per konsumatoret dhe kompanite publike Presidenti David Coen, NARUC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eficienca si burim per konsumatoret dhe kompanite publike Presidenti David Coen, NARUC Komisioner, Rregullatori i Vermontit Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 2. Hyrje • Perfitime te eficiences tek konsumatoret dhe kompanite • Sfidat • Perballimi i tyre • Eficenca ne Vermont si rast studimi Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 3. Nje shikim mbi eficiencen ne Vermont • Eficienca ne Vermont implementuar ne 2000 • Sigurues i eficiences se energjise ne te gjithe shtetin • Financimi • Tarife linjash • Tregjet e ardhshme te kapacitetitForward Capacity Market • Inisiativa rajonale e gazeve te efektit sere • Zyra e Shtetit per Energjine kryen M&V • Zona gjeografike Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 4. Roli I Rregullatorit ne Vermont • Percakton siguruesin e Eficiences ne Vermont • Percakton politiken e pergjithshme • Percakton buxhetin • Percakton synimet e performances Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 5. Sherbimet qe ofrohen nga Eficienca ne Vermont • Cdo konsumator eshte i lejuar te marre pjese ne kete program • Konsumatoret residenciale – ulje te parashikuara • Konsumatoret komercial/industrial – masa doganore • Hua me interest te ulet per klimatizim Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 6. Perfitimet nga Eficienca – per konsumatoret • Rritja e ngarkeses negative • Perfitimet neto = $66.5 milion • Kosto e 3.7 cent per kWh; me pak se nje e treta e burimeve te furnizimit • Reduktimi i CO2 Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 7. Sfidat e implementimit te eficiences per konsumatoret • Shpjegim I konceptit te perfitimeve te gjera te konsumatoret • Edhe ata konsumatore qe nuk marrin pjese marrin perfitime – kosto te ulura te energjise • Sistemi i perfitimeve rrit cmimet e energjise • Megjithate, programet e eficiences ulin faturat Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 8. Kapercimi i sfidave – per konsumaret • Edukim • Informacioni i nevojshem do te jepet ne fatura • Durim • Duhet kohe per te pare perfitimet e sistemit • Llogari te ruajtjes se energjise Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 9. Perfitimet e eficiences – per kompanite • Ulje te kostove te energjise • Ne oret e pikut • Planifikim me i sakte i burimeve • Ulje ne investimet per infrastrukturen e transmetimit • Ulet nevoja per arritjen e kerkesave ne kapacitet Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 10. Sfidat e implementimit te eficiences - per kompanite • Te konsiderohet eficienca si burim legjitim • Nuk ka infrastrukture te dukshme • Berja e llogarive per eficiencen ne plafikimin e burimeve • Eficienca si zevendesues per transmetim apo gjenerim Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010

 11. Kapercimi i sfidave – per kompanite • Sigurim I masave te forta dhe verifikim te protokollit • Pale te treta te pavarura per te pare kursimin// savings claims • Kerkohet sistem I koordinuar planifikimi • Te sigurohet se eficienca e ka nje vend te sajin Konferenca e ERE-s “Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi” Tirane, 7 Tetor 2010