1 / 8

Menaxhimi I Burimeve Njerezore

Menaxhimi I Burimeve Njerezore. Menaxhimi i Burimeve njerëzore në programin e studimeve bazike - universitare është lendë e obligative . Programi i ofruar për student do të shqyrtojë Menaxhimin e Burimeve njerëzore në mënyrë efektive,efiqente dhe etike .

datherine
Download Presentation

Menaxhimi I Burimeve Njerezore

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Menaxhimi I BurimeveNjerezore • MenaxhimiiBurimevenjerëzorenëprogramin e studimevebazike- universitareështëlendë e obligative. • Programiiofruarpër student do tëshqyrtojëMenaxhimin e Burimevenjerëzorenëmënyrëefektive,efiqentedheetike. • Ky program mundësonnxënjen e njohurivedhepërfitimelidhur me Menaxhimin e Burimevenjerëzore ne ndërmarrje (organizata)

  2. Menaxhimi I BurimeveNjerezore • Lëndanëfjalëofronnjohuripërkonceptin, rëndësinë e Burimevenjerëzore • Faktorisuksesittëndërmarrjeve (organizatave) ështëburiminjerëzorë • (resursipazëvendsueshëm). • Planifikimine nevojavepërBurimenjerëzore,MenaxhiminStrategjikiBurimevenjerëzore • Rekrutimin, seleksionimin, motivimin, mënyrëat e punësimit, inovimittënjohurivetëtij. • Ngritjendhezhvillimine performanëceteBurimevenjerëzore, • Motivimin,komunikiminteBurimetnjerëzore

  3. Menaxhimi I BurimeveNjerezore • Duke paraqit ; • Teori,koncepte, studimerastimëtëmiranga literature vendoredhenderkombëtare, • Përvoja e shembujpraktikngaorganizatadheinstitucionetëndryshme (njohuripërmenaxhimin e BurimeveNjerëzore) • Prandajqëllimi I kësajlëndeështëqëstudentitti; • Ofrojmundësipërtëpajisëvetën me njohuringafusha e Burimevenjerëzore • Njohuridheshkathësitëfituaratiaplikojnëtëardhmënnëvendin e punëskupunondhenëshoqërinëpërgjithesi .

  4. Menaxhimi I BurimeveNjerezore • Disangaqellimetspecifiketëkësajlënde: • Jumundësonëstudentëveqëtanjohinndikimin e rrethinësnëmenaxhimin e resursevenjerëzore,dheanasjelltas • Do të ofrojë mundsi që nëpërmjet këtiji programi të studiohet metodologjia e zhvillimit të resurseve njerëzore • Do të trajtohen aspekte praktike të menaxhimit të resurseve njerëzore, • Menaxhimi strategjik i resurseve njerëzore. • Ngritje dhe vlerësim të përformances etj.

  5. Menaxhimi I BurimeveNjerezore • Do të ngritë aftësitë për të lidhur strategjinë e resurseve njerëzore me strategjinë e ndërmarrjes, • Do të ngrisë aftësitë për të kuptuar , zhvilluar dhe zbatuar sistematikisht zhvillimin dhe trajnimin e resurseve njerëzore • Do të ngritë aftësitë intelektuale individuale dhe te organizates (kolektive), Demostroje dhe kuptoje funksionet e Burimeve njerëzore • Të parashohë ndrrimet në rrethinë dhe në bazë të kësaj të jenë në gjendje të analizojë nevojat për Burime njerëzore të organizatave.

  6. Menaxhimi I BurimeveNjerezore • Lëndado tëzhvillohetnëdyorëligjëratadhedyorëushtrimenëjavë. • Gjatëligjëratave do tështjellohetmateriali, do tëorganizohetdiskutimgrupordhetestetëvetëvlerësimit. • Gjatëushtrimeve do tërishikohetmaterialiishtjelluargjatëligjëratavengapikëpamjapraktike, do tëdiskutohençështjetëndryshmeaktualeekonomike. • Studentëvedo tuipetrastiqëtëbëjnëhulumtimengapërvoja e tyrenëorganizatatprejngavijnë.

  7. Menaxhimi I BurimeveNjerezore • Literaturanëgjuhënshqipe: • Libri1: • Paul Banfield-Rebecca Kay :HyrjenëMenaxhimin e Burimevenjerezore • Përkthyernga: JonidaBregu;BotimiUET Press 2011 Tiranë • Libri2: • Prof. Dr. GalantinaCanco (Doraci):Menaxhimi I BurimeveNjerëzoreTiranë2009 • Gjuhenangleze: • H T Graham & Roger Bennett: Human Resources management,Great Britain 1998

More Related