stresi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stresi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stresi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Stresi - PowerPoint PPT Presentation


 • 402 Views
 • Uploaded on

Stresi. Cfare eshte stresi ? Llojet dhe te mirat dhe te keqijat e tij . Foto dhe kuriozitete . Cfare eshte stresi ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stresi' - janine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stresi

Stresi

Cfareeshtestresi? Llojetdhetemiratdhetekeqijat e tij. Fotodhekuriozitete.

cfare eshte stresi
Cfareeshtestresi?
 • Stresiështëdickaqënuk e lejontrurintëmendojeapotëveprojënëlidhje me diçka.Ekzistojnenjerëzqëjanëmesuartëjetojnë me stres.Njerëzitqëjanemesuartëjetojnë me stresinzakonishtjadalin me sukses t’a mundinatëdhegjithashtujadalintëparandalojnëtensioninqëshumicën e njerëzve do tavendostenëgjendjepaniku.Stresiakutshkaktohetngaprania e njedetyrimi,kontrolliapo sfide.Pranojenistresin si njesfidëdhe do t’iadilnimbanemë mire me të.
tipet e stresit
Tipet e stresit
 • Ekzistojnëdy tipe stresi: EustresidheDistresi.Jo tëgjitha format e stresitjanënegative.Fjala – Eustres-përdoretpërtëpërshkruarstresinpozitiv.Eustresivjen si rezultat i përjetimittëeksperiencavetëgëzueshmetëtilla si p.shnjefitoreaponjearritje e suksesshme.Distresiështëstresinegativ.Nëgjendjestresillojetëcaktuarahormoneshangazhohendhe e çojnetrupinnëgjendje alarmi si tëjetëgatipërbetejeapogatipërtëdhënënjëpërgjigjetëshpejt. Ështëpikerishtkjoarsyejapërseshpeshndjehemitëtensionuardhethellësishttëangeshtuarkurjeminëgjendjestresitëtepert. Stresidobësonsisteminimunitardhe n’a bënmëtëprekshëmndajinfeksioneve.
planifikimi i koh s
PLANIFIKIMI I KOHËS
 • Përdorimi i papërshtatshem i kohësshpeshkrijonelementetërinjqëshkaktojnëstres. Tëmësuaritpërtëthënë- JO- kaqënenjesuksespërshumënjerëz. Njënumërshumë i madhgjendjeshstresikanëardhurthjeshtngaqëështëthënë- PO- dheqëmëpaskanëardhurshqëtësimet.SipasLubertstresinëmjedisin e punësnukshkaktohetngagjëraqënjerëzitmund t’i kontrollojnë por shkaktohetkryesishtngagjëraapofenomeneqëatanukmund t’i kontrollojnë.Pasiguriapërtëmbajturnjëpunembetetshkakukryesor i stresit. -Qëndro i lirshëm me punemarresitnëmenyrëqëatatëkuptojnëçdoinformacionqëvjendhekështutëshmangenthashëtheniet.Frikangapasiguriadhedyshimishkaktojnëstres.-Nukështëpunaqëbën por ambjenti personal qëkarëndësi.
fitorja mbi stresin
FITORJA MBI STRESIN.
 • Sipasmejejumundtëkontrollonistresinduke u përpjekurtëkuptonishkakunqë e sjellatë.Përpiqu t’a zgjidheshprobleminnëvendqëtëshqëtesoheshpërtë.Tëduhettëorganizosh 24 orët e çdo dite. Përdorimi i keq i kohësshpeshsjelledheelementetërinjqëshkaktojnëstres. Dihettashmëqëtëmësoshtëthuashjokarezultuar i suksesshempërshumënjerëzpasikanëshmangur situata tëtepërtastresi si dheshqëtesime.Nësejedukepunuarnënjëfirmëatëherëtëduhettëndjekëshnjë seminar kutëmësosh si tapërballoshstresinqëmundtësjellintëgjitharastetp.shtëshitjevetëkompanisë.Mësotëpërdoreshkohëntëndeduke u përqëndruar ne fushakunëmënyrëtëarsyeshmepretqëedherezultatettëjenëtëkenaqshme|.”Njëproverb i njohurthotë se stresimundtëjeteshija e jetes por mundtëjetëedheputhja e vdekjes ne kuptiminqëzgjedhjatëperketty. Tëduhettëmësoshsesi t’a bëshstresintëpunojepërtynëmenyrëqë ti tëjeshproduktivnëvendqë t’a leshstresintëjetëvetshkatërrues. Komunikimiështënjëmënyrëtjetërqëlehtësonstresin.
si t reduktohet stresi
SI TË REDUKTOHET STRESI?
 • Duhettëdishçfarëtënevojitet.Krijonjëambjentpunetërehatshempërveten.Përcaktokufijnëkohëntënde.Negocio me familjennëlidhje me kohënqëtëduhet per t’u shlodhur.Praktikonjeteknikeshlodhëse, relaksuese.Vendosekohënnëveprimdheperfitoprejsaj.Thjeshtojetëntënde.Jepivetesinformacionepozitive.Humorimundtëtësherojshpejtdhepadhimbje.Inteligjencaemocionalemundtëtëndihmojëtëreduktoshstresindhenëtënjëjtënkohë do tëtëndihmojëtëecëshpërparanëjetë.Duhettëkeshlargpamesinëpërtëkuptuarprobleminqëpotëvjen ,duhettëkeshgjithashtuedhekompleksinmendorqëtëlejontëpunoshnëgrupdhejonëmenyrë individuale, duhettëkeshaftësinëpërtëkomunikuarmirëduke i motivuarnjerëzittëtëndihmojnëqëpunatëbëhetdhekështuzhvillohetedhemiqësia.Inteligjencaemocionale e sidomosaftesiapërtënjohurvetveten e kombinuar me vetkontrollin e bënçdodrejtuesmëtëfuqishëm.Kystudimështërealizuarpërtëndihmuartëgjithëatanjerezqëbëhen me stresngapunaapongaproblemet e jetessëpërditshme. Duhet t’u themkëtyrenjerëzveqëstresiështënjësherbetor i mirë por njëmjështër i keq, mos e lejoni t’jukontrollojë, duhet t’a përdornistresinpërpërfitimettuajaprandajmos e lejonias t’julendojë.Rrallëndodhqënjerezittëkenësuksesnëraport me dickanësenukkanëdëshirën per tëdalëtësuksesshem. Mosharroni se mjekimi i vetëm i melankolisëështëveprimi.
si te largojme stresin 5 menyra fundamentale si te ktheheni ne gjendje normale
Si Te LargojmeStresin – 5 MenyraFundamentale Si Te Ktheheni Ne Gjendje Normale
 • HedhVeset E Këqia – Nësevesi i juaj i keqëështëdehja, pirja e duhanitapotëushqyerit me ushqimtëkeqë (apokombimin i tëgjithavengapak), sa mëherëttëkuptoshsituatëndhe i largonatoshprehiaqmëshpejtëtrupijuaj do tëtregojshenjaçlirimidhekështubienedhenivelet e stresit.
 • Qëndro i Fokusuar – Njerëzitqëmësojnë si tëpërballen me stresinshpejt e kanëzbuluar se mënyra e thjeshtë se si tëjeshnëbinarëpërtëditurçfarëduhetbërëështëtëpërgatiteshlistën e gjëraveqëduhetbërëpërçdoditë. Kjotëndihmonkundërmungesëssëkoncentrimitqëkepërjetuarsëfundidhe i lejonmendjestëpushoj, kështudukeliruarstresin.
 • BëjDiçka – Atëqëjanëtëprekurngastresilargohenngaaktivitetet sociale ngaturpi… me fjalëtëtjerajanë tipa tëturpshëm. Kjonukështë e mirë. Lidhu me shokët e vjetër, lejendonjëtakimkafejeaposhkonëvendinkukebërëqejfpërparadhekënaqupërdisaorë. Kjoështëshumë e kënaqshmedhenëse e bënërregullisht – s’është e thënëtabëshpërditë – mundtëzvogëloninivelet e përgjithshmetëstresitpërnjëtonë!
 • Pastro – E njehatëndjenjënqëkemipasitëkemipastruatshtëpinëposhtë e lartëshumëmirë? Njëmënyrëshumë e shpejtë se si tëlirojmëstresinështëthjeshtëtëfillojmëtëheqimtëpisllëkun – tëpastrojmë. Pastrojenjëdhomë, shtëpi, tavolinënapoçka do qoftë, e kurtëpërfundosh do tëndjenilirimtëmenjëhershëmtëstresit.
 • FokusohuninëPozitiven – Ulu, relaksohu, dhefokusotërëenergjinë e mendjesnë at se çkaështëdukendodhurnëjetëntuaj. Ndoshtamendon se e tërëbotaështëkundërteje, por përshumëngajuqë e lexonikëtë, ndoshtakaedheshëmëgjëratë mira qëpojundodhinnëjetënëtëcilatmundtëkoncentroheni e kështutëlargonimendimet negative stresuese. Energjiapozitivemundtëshërojnëshumëaspekte. Mëso si tapërdorësh
far shte rregullimi post traumatike stresi
Çfarëështeçrregullimi post traumatikestresi? 
 • Sëmundjestresi post traumatike (PTSD) ndodhpasekspozimit te njengjarjetraumatike. Mund te jetenjerastpersoni me pervojëosedëshmitar. Oseajomund te jetenjengjarje ne te cilënpersoniështeballafaquar me njekërcënim per vdekjeapoplagosjeseriozeosenjerrezik per integritetinfizik e veteose te tjerëve. pergjigjanjepersoni te tillënjengjarjeperfshinfrikë intensive, pafuqisë, apo horror. Pasepisodfillestare, personimund t'i ketememoarehidhur te ngjarjes, dukeperfshirëperceptimet, ëndrrat, imazhet, mendimet, aponjendjenje te relivingpervojë. Simptomet e zgjimit ne rritje te vazhdueshmeqëndodhinpastraumavemund te rezultojë ne: • zemerimitVështirësia • perqëndruarFjetur • Vështirësiapergjigja • ekzagjeruarbefasoj• nervozizëm• Shmangia e shkaktuarngjarje
kuriozitete rreth stresit
Kurioziteterrethstresit
 • Stresieshtequajtur “vrasesisilencioz” dhemundtecoje ne semundjetezemres, presiontelartetegjakut, dhimbjetekraharoritdhe ne rrahjetec’rregulltatezemres.
 • Stresimundteshkaktojerenien e flokeve.
 • Qytetet me stresuese ne AmerikejaneChikago, Ilinois, Kaliforniadhe New York
 • E qeshuraheqstresin.
 • Fjala “stres” vjenngaLatinishtja “stringere” (teterheqeshmuskujt)
 • Ngrenja e cokollates se zezezvogelonnumrin e hormonevetestresit.