1 / 13

Bærekraftig kreditt

Bærekraftig kreditt. Finn Haugan, K onsernsjef i Sparebank 1 SMN S tyreleder i Finans Norge. Finansnæringen og bankene har en bevissthet forankret i et sterkt samfunnsansvar. Klimautfordringen adresseres i mange ulike sammenhenger.

efrat
Download Presentation

Bærekraftig kreditt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bærekraftig kreditt Finn Haugan, Konsernsjef i Sparebank 1 SMN Styreleder i Finans Norge

 2. Finansnæringen og bankene har en bevissthet forankret i et sterkt samfunnsansvar. Klimautfordringen adresseres i mange ulike sammenhenger. Det er ingen motsetningsforhold mellom god økologi og god økonomi – tvert imot

 3. Vi har hatt klimabaserte katastrofer tett på oss. Flom katastrofe i Gudbrandsdalen, lyngbrann i Flatanger og på Frøya og ikke minst brannkatastrofen i Lærdal har utfordret oss. Tett og nært samarbeide mellom den lokale banken og SpareBank 1 forsikring

 4. Og her fra katastrofen i Lærdal

 5. Vi har i tiltagende grad valgt å satse på oppbygging av kompetanse i bankenes kredittmiljøer når det gjelder selskaps- og bransjespesifikke miljøutfordringer. Kunnskapen anvendes i våre beslutningsprosesser og i vår rådgivning. Vi ønsker å fremstå fremtidsrettet og innovativ også innenfor området Klimatilpasning. Og gjør konkrete tiltak. Følgeskader Påvirkning på miljøet Påvirkning fra miljøet

 6. Vi ser et risikobilde i stor endring. Vi ser at miljøutfordringene har store konsekvenser for risikoprofil og verdier

 7. Bransjerisiko – hvem påvirkes av miljøet og hvem påvirker miljøet. Endrede rammevilkår påvirker kredittverdigheten Klimakvalitet på pantesikkerhet Risiko knyttet til virksomheten (Oppdrett og turisme er to gode eksempler)

 8. Vi har som bank særskilt fokus på ut- fordringene innen havbrukssektoren

 9. Ansvarlige investeringer

 10. Bærekraftig kreditt - noen eksempler fra hverdagen Marginrabatt for SME’sfundet av

 11. Finansnæringen minimaliserer eget fotavtrykk • Nært samarbeide med SINTEF/NTNU for å finne bærekraftige løsninger • Lavenergi bygg med superisolerte vegger og glassflater • Lavenergi (under 80 kwh/kvm/år) og termisk masse i himlinger som magasinerer varme og sikrer kjøling • Avfallssortering i fem fraksjoner • Elektroniske arbeidsprosesser. Redusert print og papirforbruk • Sykkelparkering for 400 sykler og elbiler i bilpool • «Freeseating» og «clean desk» samt åpne løsninger reduserer kvm-forbruk og begrenser papir og avfall SpareBank 1 SMN nytt HK fra 2010

 12. Hvordan kan finansnæringen bidra til utvikling? Miljøsertifisering Produktutvikling Klimaperspektiv i kredittvurdering Kunnskap Klimakvalitet på pantet Finansnæringens omdømme Holdninger Krav til kunder Ansvarlige investeringer Krav til leverandører og samarbeidspartnere

More Related