1 / 11

Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym

Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym. Anna Maria Piotrzkowska. Zachowania ryzykowne. Palenie tytoniu, Używanie alkoholu, Używanie innych środków psychoaktywnych, Zachowania agresywne i przestępcze,. Motywy skłaniające do picia alkoholu:. Zmniejszenie zahamowań,

edric
Download Presentation

Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym Anna Maria Piotrzkowska

 2. Zachowania ryzykowne Palenie tytoniu, Używanie alkoholu, Używanie innych środków psychoaktywnych, Zachowania agresywne i przestępcze,

 3. Motywy skłaniające do picia alkoholu: • Zmniejszenie zahamowań, • Nabranie śmiałości w kontaktach z innymi, • Nawiązywanie znajomości, • Wprawienie się w stan podniecenia, • Dla odprężenia się, dla zabawy, • Z ciekawości, z nudów, • Zmniejszenie lęku, • „Ponieważ wszyscy piją” • Bunt młodzieńczy.

 4. Motywy sięgania po środki psychoaktywne: • ucieczka od problemów rodzinnych i szkolnych, • ucieczka od pustki, nudy i monotonności, • ucieczka od samotności i leku, • upodabnianie się do innych członków grupy rówieśniczej, aby uzyskać ich uznanie i przyjaźń, • poczucie bezsensu życia, pustki wewnętrznej, • ciekawość jak działa narkotyk, • chęć przeżycia czegoś niezywkłego, • pokazania się jako osoba ważna, ciekawa, wyróżniająca się ponad przeciętność.

 5. Do czynników ryzyka należą: • Zaburzenia więzi miedzy rodzicami i dziećmi, • Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, • Zaburzenia w pełnieniu ról ojca, matki, • Niejasny system wymagań stawianych dziecku, • Brak dyscypliny i kontroli lub nadmiernie surowa, • Niekonsekwencja w wychowaniu, • Tolerancja wobec zachowań ryzykownych dzieci, • Rodzice jako wzorce nieprawidłowych zachowań.

 6. Cele wychowania fizycznego Kształtowanie sprawności: • funkcjonalnej organizmu • kondycyjno-koordynacyjnej • Kształtowanie umiejętności: • działanie na rzecz zdrowia • ruchowych utylitarnych • sportowych • wykorzystywania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu

 7. Cele wychowania fizycznego • przekazywanie wiadomości związanych z: • funkcjonowaniem organizmu, • kształtowaniem sprawności, • organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym, • Działania wychowawcze związane z kształtowaniem: • samodyscypliny, • nawyku samokontroli i samooceny, • poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka, • podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności,

 8. Istota wychowania fizycznego • Aktywność, która dostarcza radość, zadowolenie, przyjemne wrażenia, umożliwia odprężenie, relaks, obniżenie samokontroli emocjonalnej, • Dobrowolność – poczucie swobody wyboru i możliwości działania w zgodzie z własnymi preferencjami i zamiłowaniami (nowa podstawa programowa) • Odmienność w stosunków do innych przedmiotów, • Zabawa i rozrywka: możliwość przeniesienia się w inną rzeczywistość (świat zabawy) • Kształtowanie stosunków międzyludzkich – integracji społecznej,

 9. Nowa podstawa programowaEdukacja Zdrowotna • zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, • omówić sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie ze stresem w sposób konstruktywny, • omówić znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, z rodzicami, rówieśnikami odmiennej i tej samej płci, • wyjaśnić, w jaki sposób może dawać i otrzymać wsparcie społeczne, • wyjaśnić, co oznacza zachowanie asertywne i podać jego przykłady, • omówić szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych, • wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykowanych,

 10. Nowa podstawa programowa cd. • wyjaśnić czym jest zdrowie, wymienić czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, wskazać na które ma wpływ, • wymienić zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu, • wyjaśnić na czym polegają i od czego zależą wybory korzystne dla zdrowia, • identyfikować swoje mocne i słabe strony, wspierać mocne i pracować nad słabymi, • omówić konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

 11. Literatura • Demel M. Skład A.: Teoria wychowania fizycznego. PWN W-wa 1974 • Nowa Podstawa Programowa

More Related