informacja geologiczna jako przedmiot prawa i uprawnienia z tego prawa
Download
Skip this Video
Download Presentation
INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRZEDMIOT PRAWA I UPRAWNIENIA Z TEGO PRAWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRZEDMIOT PRAWA I UPRAWNIENIA Z TEGO PRAWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRZEDMIOT PRAWA I UPRAWNIENIA Z TEGO PRAWA. Jan A. Stefanowicz W-wa 2012. INFORMACJA GEOLOGICZNA UJĘCIA. Jako przedmiot nauki geologii-treść dokumentacji geologicznej Jako ustalenie i utrwalenie stanu wiedzy o danych i danych przetworzonych Jako przedmiot prawa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRZEDMIOT PRAWA I UPRAWNIENIA Z TEGO PRAWA' - anila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacja geologiczna jako przedmiot prawa i uprawnienia z tego prawa

INFORMACJA GEOLOGICZNAJAKO PRZEDMIOT PRAWA I UPRAWNIENIA Z TEGO PRAWA

Jan A. Stefanowicz W-wa 2012

informacja geologiczna uj cia
INFORMACJA GEOLOGICZNAUJĘCIA
 • Jako przedmiot nauki geologii-treść dokumentacji geologicznej
 • Jako ustalenie i utrwalenie stanu wiedzy o danych i danych przetworzonych
 • Jako przedmiot prawa
 • Jako mienie, aktywa
 • Jako przedmiot własności intelektualnej
 • Jako zbiór praw lub prawo zbiorowe
 • Jako przedmiot zobowiązań- dzierżawy
informacja geologiczna jako przedmiot dokumentacji geologicznej
INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRZEDMIOT DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
  • Wyniki prac geologicznych przedstawia się w dokumentacji geologicznej, która ma zawierać wyniki wykonywanych badań oraz ich interpretację oraz stopień osiągnięcia zamierzonego celu prac.

Art.24 Ustawy Prawo geologiczne w brzmieniu zmiany od 1991r.

 • Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacja oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej.

Art.40 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).

 • Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

Art.88 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne I górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz.981).

informacja geologiczna dokumentacja a informacja
INFORMACJA GEOLOGICZNADOKUMENTACJA, A INFORMACJA

Cytaty z literatury:

„Dokumentacją geologiczną jest tylko taki dokument, który odpowiada wymaganiom ustawy(oraz szczegółowym przesłankom przewidzianym przepisami wykonawczymi), niezależnie od tego czy został przedstawiony organowi administracji geologicznej w sposób określony w art.45 pr.g.g.”

„Wypada przyjąć, że chodzi tu o wiedzę uzyskaną w trakcie wykonywania prac geologicznych, w tym taką, która nie znalazła swojego wyrazu w dokumentacji geologicznej. Semantyczne znaczenie określenia -informacja geologiczna jest znacznie szersze od pojęcia-dokumentacja geologiczna”.

(Ustawa prawo geologiczne i górnicze , Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz, Warszawa 2003.)

informacja geologiczna jako zbi r danych geologicznych i ich interpretacji
INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO ZBIÓR DANYCH GEOLOGICZNYCH I ICH INTERPRETACJI

Zgodnie z art.6 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz.981):

 • danymi geologicznymi – są wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia prac geologicznych.
 • informacją geologiczną – są dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych.
informacja geologiczna jako przedmiot prawa
INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRZEDMIOT PRAWA

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne I górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz.981) prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi Państwa i jest niezbywalne. Według art. 5 i art. 100 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne I górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz.981)

Skarb Państwa może rozporządzać swoim prawem przez udostępnianie odpłatne dla potrzeb m.in.eksploatacji, natomiast przedsiębiorca może rozporządzać swoimi uprawnieniami w takim zakresie jak mu przysługują w drodze dzierżawy(art. 99 ust.7).

informacja geologiczna jako mienie aktywo
INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO MIENIE-AKTYWO
 • Zgodnie z art. 44KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) Własność i inne prawa majątkowe stanowią mienie.
 • Aktywa to zgodnie z art.3 ust.1 pkt 13-14 Ustawy o rachunkowości oraz art.15 i 25 MSSF-6 także niematerialne i prawne składniki majątku trwałego
 • Mieniem przedsiębiorcy będzie wobec tego nie dokumentacja geologiczna lecz informacja geologiczna, a właściwie prawa zależne (uprawnienia)do korzystania i rozporządzania informacją geologiczną w granicach wyznaczonych ustawą.

Ułomność polega na tym, że może być sporne na ile te uprawnienia jako jedno prawo majątkowe mogą być przedmiotem obciążenia i obrotu (zastaw, przedmiot egzekucji) lub czerpania pożytku (dzierżawa).

informacja geologiczna przedmiot w asno ci intelektualnej
INFORMACJA GEOLOGICZNA-PRZEDMIOT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W większości regulacji na świecie informacja geologiczna jest traktowana jako przedmiot własności intelektualnej, a w szczególności

tzw. przemysłowej tak jak technologie, wzory użytkowe. W niektórych krajach traktowana jest w całości jak prawa pokrewne prawom autorskim lub wprost poddana prawu autorskiemu. Oznacza to rozporządzenie przez licencjonowanie i stosowanie typowych instytucji pól eksploatacji, wyłączności w czasie lub na danym terytorium oraz wynagrodzenia w formie tantiem czy prowizji.

W naszym prawie co do zasady nie poddano informacji geologicznej prawu własności intelektualnej i charakter tego prawa jest niejasny.

informacja geologiczna przedmiot utworu
INFORMACJA GEOLOGICZNA PRZEDMIOT UTWORU

Jeżeli informacja geologiczna to dane i ich interpretacje bez ograniczenia czasem ustalenia, przetworzenia ani formy to z natury rzeczy przedmiotem prawa są różnego typu ustalenia i utrwalania wyników badań z rożnych okresów, wykonywanych przez różne podmioty, na różnej podstawie (umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, zlecenia usług, zamówienia sporządzenia recenzji, ocen itp.)

Mogą to być utwory w zrozumieniu prawa autorskiego jak i własności przemysłowej. Prawa do nich albo z mocy ustawy przysługują Skarbowi Państwa albo ich przeniesienie powinien zapewniać zamawiający/ finansujący wykonanie badań lub interpretacji.

informacja geologiczna zbi r praw prawo zbiorowe
INFORMACJA GEOLOGICZNAZBIÓR PRAW-PRAWO ZBIOROWE
 • Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.
 • Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.
 • Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.
 • Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.
 • Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.
 • Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne utwory w celu wspólnego rozpowszechniania, każdy z nich może żądać od pozostałych twórców udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstałej całości, chyba że istnieje słuszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej.

Zgodnie z art.9 i art. 10 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz U. 1994 Nr 24 poz 83)

informacja geologiczna jako przedmiot prawa zobowi za um w
INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRZEDMIOT PRAWA ZOBOWIĄZAŃ/UMÓW

Skarb Państwa może dysponować prawem i jego przedmiotem w drodze umów wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz.981):

 • W drodze umowy za wynagrodzeniem,
 • Umowy dzierżawy przez przedsiębiorcę.

Jeżeli żaden z uprawnionych podmiotów nie może zbyć w całości praw majątkowych do informacji geologicznej, to może jedynie w drodze umowy udostępnić do korzystania i czerpania pożytków. W takiej sytuacji decydująca staje się treść umów i czas ich obowiązywania.

ad