Úrad verejného zdravotníctva SR - PowerPoint PPT Presentation

edith
rad verejn ho zdravotn ctva sr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úrad verejného zdravotníctva SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úrad verejného zdravotníctva SR

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Úrad verejného zdravotníctva SR
168 Views
Download Presentation

Úrad verejného zdravotníctva SR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Úrad verejného zdravotníctva SR Odbor preventívneho pracovného lekárstva - aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia pri práci MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

  2. ÚVZ SR - činnosť odboru PPL • plní úlohy štátnej správyna úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane výkonu štátneho zdravotného dozoru • vykonáva špecializované činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci

  3. ÚVZ SR - úlohy štátnej správy v oblasti ochrany zdravia pri práci • pripravuje legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci harmonizované s legislatívou ES • pripravuje  národnú legislatívu • odborne usmerňuje a koordinuje RÚVZv SR pri výkone ŠZDzameraného na plnenie povinností zamestnávateľov • koordinuje spoločné dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce

  4. ÚVZ SR - úlohy štátnej správy • rozhodovacia činnosť vydáva oprávnenia - na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby -  na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb • zabezpečuje odborný dozor nad činnosťou pracovnej zdravotnej služby • pripravuje stanoviská a podkladypre MZ SR a pre medzinárodné inštitúcie (EK, WHO, ILO, IFCS) • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré pôsobia v oblasti ochrany pracovného prostredia, so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov

  5. ÚVZ SR – špecializované činnosti Realizuje a koordinuje úlohy, projekty, epidemiologické štúdie zamerané na hodnotenie vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a na zníženie miery zdravotných rizík napr. na • rizikové práce • veľmi jedovaté a jedovaté látky a prípravky • karcinogénne a mutagénne faktory vrátane azbestu • psychickú pracovnú záťaž • dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie • prácu so zobrazovacími jednotkami

  6. ÚVZ SR – špecializované činnosti • Projekt „Zdravé pracoviská“ • Projekt Európskeho sociálneho fondu EQUAL „Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce“ • Projekt v spolupráci s IARC „Epidemiologická štúdia nádorov a iných ochorení slinivky brušnej“

  7. ÚVZ SR - špecializované činnosti • vytvára celoslovenskú databázu rizikových prác • plní úlohy  Národného kontaktného miesta WHO pre ochranu zdravia pri práci • plní úlohy  Národného kontaktného miesta chemickej bezpečnosti v SR • zabezpečuje odborné poradenstvo a usmerňovanie zamestnávateľov a zamestnancov, pripravuje zdravotno – výchovné materiály • pripravuje kontrolné listy informovanosti zamestnancov o zdravotných rizikách pri práci

  8. Národné referenčné centrá s problematikou ochrany zdravia pri práci • NRC pre neionizujúce žiarenie • NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu • NRC pre expozičné testy xenobiotík • NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie

  9. Ďakujem za pozornosť.