prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prosjekt-prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Prosjekt-prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Prosjekt-prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF. Prosjektprosessen i Helse Vest. Mål og strategi Prosess og metodikk Styring og prioritering av prosjekta. Strategi og porteføljestyring. Kva er ein prosjektportefølje?. Strategisk retning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjekt-prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF' - edaline


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf
Prosjekt-prosesseniHelse VestJohnny HeggestadProsjektdirektørHelse Vest RHF
prosjektprosessen i helse vest
Prosjektprosessen i Helse Vest
 • Mål og strategi
 • Prosess og metodikk
 • Styring og prioritering av prosjekta
strategisk retning
Strategisk retning
 • Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering
 • Prosess og beslutningsstøtte
 • Styring av prosjektporteføljen
  • evaluering av resultat
 • Tilgangskontroll og personvern
 • Samordning, integrasjon og applikasjonsarkitektur
 • Driftsstabilitet og teknologiutvikling
 • Nasjonale initiativ
f resetnad for levering av nytte det gylne triangel
Føresetnad for levering av nytte(”Det gylne triangel”)

God forankring

i toppleiinga

Prosjektleiing

”Building the ship”

Endringsleiing

”Preparing the crew”

Forbetring krev endring – endring krev leiing!

Kilde: PMI

prosjektprosessen i helse vest1
Prosjektprosessen i Helse Vest
 • Mål og strategi
 • Prosess og metodikk
 • Styring og prioritering av prosjekta
helse vest prosjektprosess
Helse Vest prosjektprosess

Porteføljestyring

Linje

Prioritere de

rette prosjektene

Vurdering

Porteføljestyringsprosesser

Prosjektstyring

Initiering

Etablering

Gjennomføring

Avslutning

Prosjektledelse, styring og rapportering

Kommunikasjonsaktiviteter, interessentar etc

Endringsledelse og gevinstrealisering

standard prosess og styrende dokumenter
Standard prosess og styrende dokumenter

GJENNOMFØRING

INITIERING

VURDERING

ETABLERING

AVSLUTNING

FASE:

PROSESS

Porteføljestyring

Linje

Vurdering

Øvrige porteføljestyringsprosesser

Prosjektstyring

Initiering

Etablering

Gjennomføring

Avslutning

Prosjektledelse, styring og rapportering

Endringsledelse/kommunikasjonsaktiviteter etc

Verktøykasse/ Sentrale dokumenter

 • Prosjektevaluering
 • Gevinstrapport
 • Prosjektadministrative dokumenter
 • Prosjektplaner
 • Prosjektrapporter
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektleveranser
 • (egen metodikk og spesifikke dokumenter for gjennomføring pr type prosjekt)
 • Retningslinjer for vurdering
 • Prosjektmandat
 • Prosjektplan
 • Kommunikasjons-plan
 • Prosjekt-beskrivelse
 • Beslutnings-underlag
 • Kost/nytte-vurdering
 • Riskoanalyse
 • Prosjektmandat
 • Sjekkliste for prosjektavslutning
 • Prioriterings-
 • kriterier
 • Kost-/nytte-vurdering
 • Risikoanalyse
 • Prosjektbudsjett
 • Ressursavtaler
 • Prosjektregnskap
 • Risikovurdering
 • Timelister
slide11

Systemansvarlege

Driftsmøter

System-/

prosesseigar

Ny IKT styringsstruktur

Direktør-

møte

Strategisk IKT-forum

AU

Portefølje-

kontor

Arkitekturfagforum

Klinisk IKT fagforum

Adm./økon. IKT fagforum

Sikkerhets-

utvalget

slide12

Årshjul for Porteføljestyringsprosessen

Invitasjon til innsendelse av prosjektkandidater fra porteføljekontoret (følgeskriv som beskriver det som er fastlagt og en forventning til hva som blir tilgjengelig av investeringsmidler)

Budsjettvedtak i styret for Helse Vest IKT.

 • Utarbeidelse, kvalitetssikring og intern prioritering av prosjektkandidater i foretakene
 • kost-/nyttevurderinger
 • beregning av drifts- og forvaltnings-kostnader

Vedtak i AD-møtet om prosjektportefølje.

Februar

Desember

Porteføljekontoret sammenstiller prioriterte lister fra de ulike samarbeidsfora

- fanger opp eventuelle endringer i kandidatene

1. oktober

15. mai

Helseforetakene sender inn sine prosjektkandidater til porteføljekontoret

(komplett med kost/nytte, god kvalitet på kandidaten, prioritert fra HF…

August/september

Porteføljekontoret fordeler kandidatene til de respektive samarbeidsfora

Koordinering mellom HF, IKT, programmer og porteføljekontoret i forhold til arbeidsdeling på regionale kandidater

For regionale kandidater beregner hvert berørt HF sine forventede nyttevirkninger

Behandling av delporteføljer i samarbeidsfora

prosjektprosessen i helse vest2
Prosjektprosessen i Helse Vest
 • Mål og strategi
 • Prosess og metodikk
 • Styring og prioritering av prosjekta
kriterier for prioritere
Kriterier for å prioritere
 • Gjeldande mål og strategi (3-5 års perspektiv)
  • Gir føringar for tiltak og iverksetting av nye prosjekt
 • Handlingsplan (årlege vurderingar)
  • Handlingsplanane blir iverksette gjennom budsjettarbeid og gir føringar for oppstart av nye tiltak/prosjekt og justering av eksisterande prosjekt i porteføljen
 • Det er avgjerande at prosessen med porteføljestyring er godt samkøyrd med budsjettprosessen
  • Skal sikre prioritet, økonomi og ressursar til prosjektgjennomføringa
 • Overordna prioritetskriterium:
  • Strategisk forankring
  • Tiltak i handlingsplanen
  • Prosjekt og livssykluskostnad
  • Resultat frå kost/nytte vurdering
  • Tilgang på ressursar og teknologi
  • Korleis prosjektet er avhengig av andre prosjekt/tiltak
anskaffelse av prosjekt
”Anskaffelse” av prosjekt

Strategisk

forankring

Nytte

Arkitektur

Risiko

Tilgang på

teknologi

Usikkerhet i

estimater

Tiltak

i

handlingsplanen

Prosjekt

og

livsykluskostnad

Tilgang på

ressurser

Avhengighet

til andre

prosjekt/tiltak

40 %

30 %

15%

15%

slide18

Prosjektportefølje ”Maturity model”

Gevinstar for alle prosjekt er evaluert i etterkant

og erfaring vert brukt i val av prosjekt

Prosjektvalg og prioritering er transparent og gjort gjennom systematiske prosedyrar

Ressursbehov er planlagt for alle prosjekt(Prosedyrar for å løyse ressurskonfliktar)

ProsjekteffektivitetRaskere implementasjon av strategi

Kunnskap om status og framdrift i alle prosjekt (Rapporteringssystem)

Kunnskap om pågåande prosjekt

(Prosjekt database)

slide19

Prosjektprosessen i Helse Vest

Kommentarar?

Spørsmål?

samordning av ikt i amk
SAMORDNING AV IKT I AMK
 • Forprosjekt 2010 -2011
 • Mål og hensikt
 • Etablert prosjektdirektiv
 • Etablering av styringsgruppe
hovedm l
Hovedmål
 • AMK skal fungere som akuttmedisinsk kommunikasjonssentral internt og eksternt i daglig virksomhet så vel som i katastrofesituasjoner.
 • De prehospitale tjenestene skal ha nødvendige og sikre IKT-verktøy for å fylle sin rolle, også i katastrofesituasjoner.
 • Beskrivelse av scenario der samhandlingsreformens intensjoner blir førende for de prehospitale tjenestene.
leveranser
Leveranser
 • Detaljert beskrivelse av nå-situasjonen og lokale planer.
 • Ansvaret for de ulike systemene er klart beskrevet.
 • Beskrivelse av gap i verktøyporteføljen
 • Forslag til:
  • Samarbeid mellom de fire helseforetak for å sikre at tjenesten har de mest kostnadseffektive teknologiske løsningene.
  • Riktig grad av oppetid og responstid med rask tilgang til IKT-støtte.
  • Hvordan en skal gi fagmiljøene bedre styring med sine IKT-verktøy for å støtte arbeidsprosessene.
  • Innspill til MTU- ,tele-miljøene og Helse Vest IKT med ønsker til forbedringer i støtten.
  • Prioritering og utprøving av nye applikasjoner og tjenester
  • Beskrivelse av de IKT-løsningene der nasjonal samordning er nødvendig og forslag til fremgangsmåte for å oppnå dette.
  • Hvordan AMK-sentralene skal kunne overta for hverandre som reserve AMK.
  • Opplæring og brukerstøtte
  • Hvordan RAKOS kan forsterke arbeidet for å oppnå- og lede samordning mellom HF-ene og mellom helseregionene nasjonalt innen IKT og de prehospitale tjenester.
leveranser1
Leveranser
 • Beskrivelse av ressursbehovet for å oppnå de forbedringer som foreslås på kort og lang sikt.
 • Prioritert liste i innspill til andre fagområder om ønske til forbedringer i deres IKT-verktøy.
 • Oversikt over behovet for fremtidge tiltak, prosjekter og videre utvikling.
 • Prioriterte forslag til aktuelle prosjektkandidater på kort og lang sikt basert på en kost-nyttevurdering.
 • Prosjektet skal underbygge at kostnadene til innkjøp, drift og vedlikehold bli redusert som et resultat av arbeidet og anslå hvor mye.
 • Prosjektet skal sannsynliggjøre at oppetid og drift av de ulike verktøy vil bli bedre med de nye forslagene.
 • Prosjektet skal lage en samlet analyse av antatte kostnader for de ulike tiltak og nytteverdien av å iverksette disse. Basert på dette skal prosjektet foreslå en prioritering av tiltakene.
styringsgruppe
Styringsgruppe
 • Leder: Prosjektdirektør RHF/ den i RHF-et som følger opp RAKOS
 • Leder RAKOS
 • En fra hvert HF der følgende funksjon ønskes dekket:
  • Ambulanse
  • Medisinsk ledelse AMK
  • Telemiljøet
  • IKT
 • Akutmottak
 • Helse Vest IKT – seksjon prosjekt/utvikling
prosjektgruppe
Prosjektgruppe
 • Prosjektleder (fra RAKOS)
 • En fra hvert HF der følgende funksjon ønskes dekket:
  • AMK-leder
  • Ambulanseleder
  • Akuttmottak
  • Teknisk rådgiver
 • 1-2 fra H-V IKT
 • En fra testmiljøet i HF
aktuelle referansegrupper
Aktuelle referansegrupper
 • Leder for MTA i hvert HF
 • Leder for telemiljø i hvert HF
 • Fagdirektører
 • Arkitekturforum
 • Norsk Luftambulanse
 • KoKom
 • Akutmottak
 • Legevakten (lege, avd.leder)