tro kovi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Troškovi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Troškovi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 65
ebony-haley

Troškovi - PowerPoint PPT Presentation

250 Views
Download Presentation
Troškovi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Troškovi Vrste troškova Troškovi u kratkom roku Troškovi u dugom roku

 2. Vrste troškova • Utrošci i troškovi • Podela troškova prema faktorima proizvodnje • Podela troškova prema mestima nastanka • Podela troškova prema vezanosti za nosioce • Podela troškova prema načinu prenošenja na nosioce • Podela troškova prema zavisnosti od obima proizvodnje • Dodatni, neotklonjivi i oportunitetni troškovi

 3. Utrošci i troškovi • Troškovi su proizvod utošaka faktora proizvodnje i njihovih cena po jedinici utroška • Utrošci faktora proizvodnje su oblik trošenja u naturalnom vidu • Utrošci su fizički iskazane količine faktora proizvodnje koje se troše u procesu proizvodnje

 4. Utrošci • Bitno svojstvo utrošaka je količina utrošenih faktora proizvodnje • Količina utrošaka zavisi od: • Intenziteta trošenja • Vremena trošenja • Utrošci faktora proizvodnje se razlikuju po: • Mestima nastanka (tehnološka, netehnološka) • Mogućnostima merenja (merljivi, nemerljivi) i jedinicama mere (fizičke jedinice mere ili neke druge) • Vezi sa nosiocima

 5. Uslovljenost utrošaka • Utrošci su uslovljeni: • Tehničkim faktorima • Organizacionih faktorima • Tehnički faktori su: • Karakteristike proizvoda • Karakteristike tehnološkog procesa • Karakteristike sredstava za rad • Karakteristike materijala • Tehnički uslovi rada • Tipovi proizvodnje • Nivo tehničke opremljenosti rada • Organizacioni faktori – subjektivni faktori (izraz subjektivnih kvaliteta proizvođača)

 6. Podela utrošaka • Utrošci materijala • Utrošci sredstava za rad • Utrošci radne snage

 7. Utrošci materijala • Fizički iskazane količine materijala utrošene u proizvodnji • Osnovna karakteristika trošenja materijala: • Postepeno unošenje u proces proizvodnje • Jednokratna upotreba • Utošci materijala se, prema faktorima koji uslovljavaju njihovo trošenje, dele na: • Standardne utroške materijala • Stvarne utroške materijala

 8. Standardni utrošci materijala • Standardni utrošci materijala nastaju pod isključivim delovanjem tehničkih faktora • Standardni utrošci materijala-minimalna količina materijala potrebna za proizvodnju proizvoda određenih karakteristika

 9. Stvarni utrošci materijala • Stvarni utrošci materijala – količina materijala koja je stvarno utrošena u procesu proizvodnje • Stvarni utrošci materijala nastaju pod uticajem tehničkih i organizacionih faktora • Osnovni pojavni oblici organizaciono uslovljenih utrošaka materijala: • Škart • Kalo • Rastur

 10. Vrste materijala prema ulozi u procesu proizvodnje • Osnovni materijal (materijal za izradu) • Pomoćni materijal • Energija • Režijski materijal

 11. Utrošci sredstava za rad • Pretpostavljeni iznosi fizičke istrošenosti sredstava za rad • Unose se u ukupnom uznosu, ne ulaze u supstancu proizvoda, koriste se u više ciklusa proizvodnje, zadržavaju svoj oblik • Jednokratno se unose u proces proizvodnje i višekratno se koriste

 12. Oblici stvarnog trošenja sredstava za rad • Habanje • Starenje • Lom i kvar

 13. Utrošci radne snage • Količina bioenergije koja se troši u procesu rada • Utrošci radne snage se izražavaju vremenskim jedinicama mere • Trošenje radne snage je neodvojivo od ličnosti radnika, tj. od njegove • Kvalifikovanosti • Intenziteta rada • Načina (metod) rada

 14. Utrošci radne snage • Da bi vreme trajanja procesa rada bilo adekvatan izraz utrošaka radne snage potrebno je obezbediti nepromenljivost elementa vezanih za ličnost radnika, tzv. subjektivnih elementa: • Kvalifikovanosti – izabrati kalifikovanost za koju su utrošci radne snage minimalni po jedinici proizvoda • Intenziteta rada – izabrati intenzitet za koji su utrošci radne snage minimalni po jedinici proizvoda • Metoda rada, tj. organizacije – najkraće trajanje procesa rada po jedinici proizvoda

 15. Podela troškova prema faktorima proizvodnje • Troškovi materijala – cenovni izraz utrošaka materijala (osnovnog, pomoćnog, energije, režijskog) • Troškovi sredstava za rad (amortizacija) - deo vrednosti sredstava za rad koji se uračunava u cenu koštanja i utvrđuje se na osnovu pretpostavljenog veka upotrebe ili broja proizvoda u čijoj proizvodnji učestvuje (troškovi tekućeg i investicionog održavanja i troškovi sitnog inventara i alata) • Troškovi radne snage – nadoknade za izvršeni rad, naknade za odsustvovanje sa posla, porezi i doprinosi za socijalno i zdravstveno osiguranje radnika

 16. Podela troškova prema mestima nastanka • Troškovi izrade – nastaju na mestima izrade i nazivaju se i proizvodni troškovi (troškovi osnovnog materijala, pomoćnog materijala, pogonske energije, radne snage na poslovima izrade, na pomoćnim poslovima u proizvodnji, troškovi sredstava za rad kod funkcionalne amortizacije) • Režijski troškovi- ostali troškovi (rukovodeća mesta u proizvodnji, sva izvršna i rukovodeća mesta izvan proizvodnje)

 17. Podela troškova prema vezanosti za nosioce • Pojedinačni troškovi - nastaju u vezi sa izradom određenog proizvoda ili pružanja usluge (troškovi osnovnog materijala i radne snage na poslovima izrade) • Zajednički troškovi – nastaju zajedničkim trošenjem faktora proizvodnje i oni su zajednički za sve proizvode koji su proizvedeni u određenom periodu i na određenom mestu

 18. Podela troškova prema načinu prenošenja na nosioce • Direktni troškovi – mogu se direktno ili neposredno preneti na nosioce (troškovi osnovnog, pomoćnog materijala, radne snage na poslovima izrade) • Indirektni troškovi - ne mogu se direktno vezati za nosioce, već posredno prema određenom kriterijumu raspoređivanja

 19. Podela troškova - zavisnost od obima proizvodnje • Fiksni troškovi • Varijabilni troškovi • Kratak rok • Dugi rok

 20. Dodatni, neotklonjivi i oportunitetni troškovi • Dodatni troškovi – promena ukupnih troškova, zbog promene plana aktivnosti • Neotklonjivi troškovi – troškovi koji su nastali kao rezultat prethodnih poslovnih odluka (ne utiču na odluke) • Oportunitetni troškovi – žrtvovana korist zbog neprihvatanja sledeće najbolje alternative istog rizika • Računovodstveni i ekonomski troškovi

 21. Troškovi u kratkom roku • Fiksni troškovi • Varijabilni troškovi

 22. Fiksni troškovi • Ukupni fiksni troškovi (UFT) – ne menjaju se sa promenom obima proizvodnje • Prosečni fiksni troškovi (PFT = UFT/Q) – opadaju sa povećanjem obima proizvodnje • Pad prosečnih fiksnih troškova, zbog povećanja obima proizvodnje, naziva se degresija fiksnih troškova po jedinici

 23. Ukupni i prosečni fiksni troškovi

 24. Vrste fiksnih troškova • Troškovi sredstava za rad – vremenska amortizacija • Troškovi rada i materijala u pripremnoj fazi • Troškovi rada najviših rukovodilaca

 25. Varijabilni troškovi • Menjaju se sa promenom obima proizvodnje • Komponente varijabilnih troškova: • Proporcionalni troškovi • Progresivni troškovi • Degresivni troškovi • Relativno-fiksni troškovi

 26. Proporcionalni troškovi • Ukupni proporcionalni troškovi • Prosečni proporcionalni troškovi

 27. Ukupni i prosečni proporcionalni troškovi

 28. Vrste proprocionalnih troškova • Troškovi osnovnog materijala • Troškovi pomoćnog materijala i energije • Troškovi radne snage na poslovima izrade • Troškovi sredstava za rad kod funkcionalne amortizacije

 29. Relativno-fiksni troškovi • Ukupni relativno-fiksni troškovi • Prosečni relativno-fiksni troškovi

 30. Ukupni i prosečni relativno fiksni troškovi

 31. Vrste relativno-fiksnih troškova • Troškovi materijala i rada na pripremno-završnim poslovima (organizaciona radna mesta)

 32. Varijabilni troškovi • Ukupni varijabilni troškovi (UVT) • Prosečni varijabilni troškovi (PVT = UVT/Q)

 33. Ukupni i prosečni varijabilni troškovi

 34. Marginalni troškovi • Marginalni troškovi – promena ukupnih troškova po jedinici promene obima proizvodnje (MT = ΔUT/ΔQ) • Marginalni troškovi - promena ukupnih varijabilnih troškova po jedinici promene obima proizvodnje (zato što se fiksni troškovi ne menjaju) - MT = ΔUVT/ΔQ)

 35. Ukupni troškovi i prosečni ukupni troškovi • Ukupni troškovi (UT) – zbir ukupnih varijabilnih troškova (UVT) i ukupnih fiksnih troškova (UFT) • Prosečni ukupni troškovi (PUT) – ukupni troškovi po jednici obima proizvodnje (UT/Q)

 36. Ukupni troškovi i prosečni ukupni troškovi

 37. Ukupni troškovi • Kriva ukupnih troškova izvodi se vertikalnim sumiranjem kriva ukupnih fiksnih troškova (UFT) i ukupnih varijabilnih troškova (UVT), zato što su ukupni troškovi jednaki zbiru ukupnih fiksnih troškova i ukupnih varijabilnih troškova (UT = UFT + UVT) • Kriva ukupnih troškova nikada ne počinje od nule • Kriva ukupnih troškova počinje od iznosa fiksnih troškova, jer kada je obim proizvodnje jednak nuli, ukupni troškovi su jednaki ukupnim fiksnim troškovima

 38. Prosečni ukupni troškovi • Prosečni ukupni troškovi (PUT) jednaki su ukupnim troškovima po jedinici proizvoda i izračunavaju se kada se ukupni troškovi podele sa ukupnim brojem proizvedenih proizvoda • Prosečni ukupni troškovi pokazuju iznos ukupnih troškova po jednom proizvodu • Na primer, ako su ukupni troškovi UT = 9200 dinara, a ako je obim proizvodnje Q = 10 proizvoda, prosečni ukupni troškovi iznose 920 dinara (9200/10 = 920 dinara), i pokazuju koliki je iznos ukupnih troškova po jednom proizvodu • Pošto su ukupni troškovi jednaki zbiru ukupnih fiksnih i ukupnih varijabilnih troškova, tj. UT = UFT + UVT, i prosečni ukupni troškovi jednaki su zbiru prosečnih fiksnih troškova (PFT) i prosečnih varijabilnih troškova (PVT), odnosno PUT = PFT + PVT

 39. Prosečni ukupni troškovi • Kriva prosečnih ukupnih troškova – ima oblik slova U • Kriva prosečnih ukupnih troškova je uvek iznad krive prosečnih varijabilnih troškova

 40. Ukupni troškovi: Tabela

 41. Prosečni troškovi: Tabela

 42. Alternativni oblici funkcija ukupnih i prosečnih troškova • Kubna funkcija ukupnih i prosečnih troškova - grafik • Kvadratna funkcija ukupnih i prosečnih troškova - grafik • Linearna funkcija ukupnih i prosečnih troškova - grafik

 43. Alternativni oblici funkcija ukupnih troškova, prosečnih ukupnih troškova, prosečnih varijabilnih troškova i marginalnih troškova

 44. Troškovi u dugom roku • U dugom roku su svi troškovi varijabilni • Kriva dugoročnih ukupnih troškova (DUT) – počinje od nule i njen oblik zavisi od prinosa obima (rastući, konstantni i opadajući)

 45. Funkcije kratkoročnih ukupnih troškova i dugoročnih ukupnih troškova

 46. Dugoročni prosečni troškovi • Dugoročni prosečni troškovi – količnik dugoročnih ukupnih troškova (DUT) i obima proizvodnje (Q) • Kriva dugoročnih prosečnih troškova (DPT) – oblik razvučenog slova U

 47. Dugoročni prosečni troškovi

 48. Dugoročni prosečni troškovi i dugoročni marginalni troškovi • Odnos dugoročnih prosečnih troškova (DPT)i dugoročnih marginalnih troškova (DMT) • Efekti ekonomija obima postoje sve dok su DMT manji od DPT • DPT su najniži kada su DMT i DPT izjednačni • Kada su DMT veći od DPT –disekonomija obima

 49. Promena dugoročnih prosečnih troškova i dugoročnih marginalnih troškova

 50. DPT i veličina kapaciteta • Kriva DPT – instrument planiranja veličine preduzeća (planska kriva troškova) • DPT - izbor optimalne veličine kapaciteta