xlvi liceum og lnokszta c ce z oddzia ami dwuj zycznymi w warszawie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie PowerPoint Presentation
Download Presentation
XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie - PowerPoint PPT Presentation

dysis
144 Views
Download Presentation

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie Rekrutacja Rok szkolny 2012/2013

 2. ZASADY KWALIFIKACJI Podstawą kwalifikacji kandydata jest: • świadectwo ukończenia gimnazjum, • wynik egzaminu gimnazjalnego, • osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 3. TERMINARZ • Złożenie kwestionariusza w szkole pierwszego wyboru 14 maja od godz. 10:00 - 25 maja do godz. 13:00 • Możliwość zmiany wyboru szkoły 22 czerwca godz. 10:00-26 czerwca do godz. 16:00 • Sprawdzian predyspozycji językowych 29 maja o godz. 12:00

 4. TERMINARZ • Ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 12 czerwca godz. 15:00 • Złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 29 czerwca od godz. 11:00 do 2 lipca do godz. 14:00

 5. PUNKTACJA • 200 pkt. – maksymalna liczba punktów 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z jęz. polskiego i trzech wybranych zajęć obowiązkowych, odpowiednich do poszczególnych klas:

 6. PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 0AN i 0AH - jęz. polski, jęz. obcy, historia, geografia 1B i 1B’ - jęz. polski, jęz. obcy, historia, biologia 1C i 1C’ -jęz. polski, jęz. obcy, historia, wos 1 D - jęz. polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka 1 F -jęz. polski, jęz. obcy, historia, wos

 7. KLASY DWUJĘZYCZNE 0AN I 0AH • 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian uzdolnień językowych Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas dwujęzycznych jest przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień językowych w terminie określonym w harmonogramie (29 maja o godz. 12:00)

 8. Zasada przeliczania ocen na punkty Oceny Punkty • celujący 18 pkt. • bardzo dobry 14 pkt. • dobry 10 pkt. • dostateczny 6 pkt. • dopuszczający 2 pkt.

 9. PUNKTY DODATKOWE • 13 pkt. – za tytuł finalisty w konkursie, którego program obejmuje w całości treści podstawy programowej, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty; • 3 pkt. – za wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty, lecz co najmniej na szczeblu wojewódzkim

 10. PUNKTACJA • 2 pkt. – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu; • 2 pkt. – za świadectwo z wyróżnieniem; …… O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 11. ROZSTRZYGNIĘCIA SZCZEGÓŁOWE W przypadku uzyskania równorzędnych wyników pierwszeństwo przysługuje: • sierotom, osobom przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osobom umieszczone w rodzinach zastępczych; • kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenie ze względu na stan zdrowia; • kandydatom o ukierunkowanych zdolnościach, potwierdzonych dokumentacją.

 12. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 5 lipca 2012 r. godz. 14:00 • Przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 5 lipca godz. 14:00 do 9 lipca godz. 14:30

 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 znajdują się na stronie szkoły www.czarniecki.edu.pl zakładce REKRUTACJA

 14. ZAKOŃCZENIE Dziękuję za uwagę