Biznesplan
Download
1 / 251

BIZNESPLAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

doc. dr Zbigniew Pawlak Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. BIZNESPLAN. SPRAWY ORGANIZACYJNE. RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ 1. Istota biznesplanu, rodzaje biznesplanów 2. Zasady metodyczne opracowania biznesplanu 3. Zastosowania biznesplanu 4. Biznesplan małego przedsiębiorstwa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BIZNESPLAN' - vance-morrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biznesplan

doc. dr Zbigniew Pawlak

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

BIZNESPLANRAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

1. Istota biznesplanu, rodzaje biznesplanów

2. Zasady metodyczne opracowania biznesplanu

3. Zastosowania biznesplanu

4. Biznesplan małego przedsiębiorstwa

5. Biznesplan dużego przedsiębiorstwa

6. Biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego

7. Ocena biznesplanu

8. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

9. Cykl przedsięwzięcia biznesowego

10. Podatki, opłaty i prowadzenie księgowości

11. Ubezpieczenie przedsiębiorcy i pracowników

12. Jak zarejestrować firmę?


 • LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 • Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext Warszawa 2009 (2001 – 2008)

 • LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 • Filar E., Skrzypek, J., Biznes plan, Poltext Warszawa 2004

 • Ciechan M., Biznes plan. Standardy i praktyka, Dom Organizatora Toruń 2007

 • Skrzypek J., Biznesplan, Poltext Warszawa 2009DEFINICJA PLANOWANIA

Planowanie to formułowanie celów i określanie sposobów ich realizacji.


POJĘCIE „BIZNESPLAN”

Biznesplan jest dokumentem planistycznym służącym podejmowaniu decyzji menedżerskich.

Biznesplan jest modelem przedsięwzięcia inwestycyjnego lub przedsiębiorstwa, w oparciu o który można weryfikować słuszność przyjmowanych założeń.


RODZAJE BIZNESPLANÓW

BIZNESPLANY

Biznesplan przedsiębiorstwa

Biznesplan projektu inwestycyjnego


 • ZASADY METODYCZNE PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

 • Kompleksowość

 • Długofalowość

 • Adekwatność

 • Czytelność

 • Optymalna objętość

 • Rzetelność założeń i wiarygodność danych

 • Problem „punktu wyjścia”

 • Wariantowość

 • Elastyczność

 • Sposób liczenia

 • Rezerwa na nakłady i koszty nieprzewidziane

 • Uczestnictwo kadry kierowniczej

 • Poufność

 • Wysoka jakość

 • Operacyjność


 • PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

 • Wyjaśnij istotę biznesplanu jako planu gospodarczego.

 • Czym różni się biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego od biznesplanu przedsiębiorstwa?

 • Co oznaczają zasady adekwatności, wariantowości, elastyczności i poufności w budowie biznesplanu? • FUNKCJE BIZNESPLANU

 • Funkcja wewnętrzna:

  • dla zarządu firmy

  • dla inwestora (właściciela)

 • Funkcja zewnętrzna:

  • dla banków

  • dla funduszy inwestycyjnych

  • dla partnerów gospodarczych


 • ZASTOSOWANIA BIZNESPLANU

 • uruchamianie działalności gospodarczej

 • zarządzanie strategiczne

 • zarządzanie inwestycjami rzeczowymi

 • zarządzanie funduszami PE/VC

 • tworzenie joint ventures

 • fuzje przedsiębiorstw

 • pozyskiwanie kapitału (kredyty, pożyczki, leasingi)

 • prywatyzacja

 • restrukturyzacja

 • likwidacja przedsiębiorstwa

 • wycena przedsiębiorstwa

 • konkursy na kontrakty menedżerskie

 • nadzór właścicielski


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W URUCHAMIANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czynniki środowiskowe

Motywacja

Potencjałbiznesowy

 • Pomysł na „zrobienie biznesu”

 • przedmiot działalności

 • rynek docelowy

 • forma własności

 • forma prawna

BIZNESPLAN

Decyzja o uruchomieniu przedsiębiorstwa

Utworzenie przedsiębiorstwa


OPEROWANIE BIZNESPLANEMW ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

Sesja strategiczna

Analiza strategiczna(diagnoza)

BIZNESPLAN(prognoza)

Realizacjaplanu

Monitoring


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W ZARZĄDZANIU INWESTYCYJAMI RZECZOWYMI

 • FAZA PRZEDINWESTYCYJNA

 • ocena możliwości inwestowania

  (studium możliwości)

 • studium przedrealizacyjne projektu

 • ostateczna wersja projektu (BIZNESPLAN)

 • decyzja o realizacji inwestycji

FAZA REALIZACYJNA

 • poszukiwanie wykonawców i instytucji finansowych

 • negocjacje i podpisanie kontraktów

 • szczegółowy projekt techniczny

 • budowa, zakupy, montaż

 • dobór i szkolenie

 • przekazanie do eksploatacji, odbiór

 • rozruch

FAZA OPERACYJNA

 • osiągnięcie wymaganej zdolności produkcyjnej

 • odtwarzanie

 • modernizacja

 • rozwój

 • likwidacja


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W ZARZĄDZANIU FUNDUSZAMI PE/VC

BIZNESPLAN

SPÓŁKI

Oferta dla Funduszu PE/VC

Ocena ofert i negocjacje

Zakup udziałów w spółce przez Fundusz PE/VC

Zarządzanie rozwojem spółki z udziałem Funduszu PE/VC

Wyjście Funduszu z inwestycji


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

PRZY POZYSKIWANIU KAPITAŁU (KREDYT INWESTYCYJNY)

BIZNESPLAN

Złożenie wniosku kredytowego

Analiza wniosku kredytowegoBadanie wiarygodności kredytobiorcyOcena zdolności kredytowej

Decyzja kredytowa

Podpisanie umowy kredytowej

Udostępnienie kredytu

Kontrola wykorzystaniai spłaty kredytu


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI NAPRAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Symptomy „chorobowe” przedsiębiorstwa

Diagnoza przedsiębiorstwa

BIZNESPLAN(plan naprawy)

Realizacja planu


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W PROCEDURZE LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Sytuacja uzasadniająca wszczęcie procedury likwidacji

Otwarcie likwidacji

Opracowanie planu likwidacji(BIZNESPLANU)

Realizacja planu likwidacji

Zamknięcie likwidacji


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W PROCEDURZE WYCENY DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OPRACOWANIE BIZNESPLANU

 • Ustalenie metodologii wyceny:

 • wybór metody wyceny dochodowej

 • ustalenie innych parametrów do przeprowadzenia wyceny (np. stopa dyskonta, wartość rezydualna itp.)

Wycena przedsiębiorstwa

Wykorzystanie wyceny przedsiębiorstwa


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W KONKURSIE NA KONTRAKT MENEDŻERSKI

Powołanie komisji konkursowej

Ogłoszenie konkursu

Przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów

Sesja konkursowaKonkurs ofert - BIZNESPLANÓW

Negocjacje warunków kontraktu menedżerskiego

Podpisanie kontraktu


OPEROWANIE BIZNESPLANEM

W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Opracowanie standardu BIZNESPLANU dla Grupy Kapitałowej

Instrukcja budowy BIZNESPLANÓW

Sporządzanie BIZNESPLANÓW przez Spółki Zależne

Ocena BIZNESPLANÓW Spółek i decyzje

Budowa SKONSOLIDOWANEGO BIZNESPLANU Grupy Kapitałowej


 • PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

 • Przedstaw zastosowanie biznesplanu w uruchamianiu działalności gospodarczej.

 • Scharakteryzuj wykorzystanie biznesplanu w procesie zarządzania strategicznego.

 • Omów zastosowanie biznesplanu w zarządzaniu inwestycjami rzeczowymi.

 • Omów wykorzystanie biznesplanu przez fundusze PE/VC.

 • Przedstaw miejsce i rolę biznesplanu w procesie udzielania kredytu bankowego.

 • Jaką rolę odgrywa biznesplan w procesie sanacji przedsiębiorstwa?

 • Przedstaw wykorzystanie biznesplanu w procesie „zwijania” biznesu.

 • Jak wykorzystuje się biznesplan w wycenie przedsiębiorstwa?

 • Jak wykorzystuje się biznesplany w konkursach menedżerskich?

 • Jaka jest rola biznesplanu w nadzorze właścicielskim w grupie kapitałowej? • RODZAJE STANDARDÓW WYKONAWCZYCH BIZNESPLANÓW

  Standard wykonawczy – wzór biznesplanu (szablon)

 • Standardy biznesplanów ze względu na przedmiot:

  • Biznesplan przedsiębiorstwa:

   • biznesplan małego przedsiębiorstwa

   • biznesplan dużego przedsiębiorstwa

  • Biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • Standardy biznesplanów przedsiębiorstw ze względu na rodzaj zastosowania:

  • Biznesplan strategiczny

  • Biznesplan naprawczy

  • Biznesplan likwidacyjny


PODMIOTY WPROWADZAJĄCE STANDARDY WYKONAWCZE BIZNESPLANÓW

Wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe (np. UNIDO, Bank Światowy)

Instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, fundusze pomocowe)

Spółki zarządzające grupami przedsiębiorstw (nadzór właścicielski)

Firmy doradcze


STRUKTURA BIZNESPLANU MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

cele

plan

oper.

plan

oiz

plan

mark.

plan

zatr.

plan finansowy


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (1)

1. Streszczenie

2.Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 2.1.Nazwa i forma prawna 2.2.Przedmiot działalności 2.3.Siedziba i terytorium działania 2.4.Charakterystyka właścicieli

3.Analiza SWOT 3.1.Mocne strony 3.2.Słabe strony 3.3.Szanse 3.4.Zagrożenia

4.Cele przedsiębiorstwa 4.1.Cele krótkoterminowe 4.2.Cele długoterminowe


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (2)

5.Plan marketingowy 5.1.Produkt 5.2.Odbiorcy 5.3.Konkurenci 5.4.Ceny 5.5.Dystrybucja 5.6.Promocja

6.Plan działalności operacyjnej 6.1.Technologia 6.2.Nakłady inwestycyjne 6.3.Źródła finansowania inwestycji 6.4.Plan ilościowy produkcji 6.5.Zaopatrzenie 6.6.Ochrona środowiska

7.Plan organizacji i zarządzania 7.1.Schemat organizacyjny 7.2.Zakresy zadań pracowników


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (3)

8.Plan zatrudnienia 8.1.Struktura zatrudnienia 8.2.Płace

9.Harmonogram uruchomienia przedsiębiorstwa

10.Plan finansowy 10.1.Plan przychodów 10.2.Plan kosztów 10.3.Plan rachunku zysków i strat 10.4.Plan nakładów inwestycyjnych 10.5.Plan rachunku przepływów pieniężnych

11.Ocena finansowa


STRUKTURA PLANU STRATEGICZNEGO

misja

wizja

cele strategiczne

plan

oper.

plan

oiz

plan

mark.

plan

zatr.

plan finansowy


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (1)

1. Streszczenie

1.1. Autorzy

1.2. Zakładane kierunki rozwojowe

1.3. Planowane nakłady

1.4. Planowane wyniki

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Nazwa i forma prawna

2.2. Przedmiot działalności

2.3. Siedziba

2.4. Terytorium

2.5. Właściciele i kapitał podstawowy

2.6. Organy przedsiębiorstwa

2.7. Historia przedsiębiorstwa

3. Analiza strategiczna

3.1. Mocne strony

3.2. Słabe strony

3.3. Szanse

3.4. Zagrożenia


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (2)

4. Założenia ogólne strategii przedsiębiorstwa

4.1. Misja

4.2. Wizja

4.3. Cele strategiczne

5. Plan marketingowy

5.1. Produkty

5.2. Odbiorcy

5.3. Konkurenci

5.4. Ceny

5.5. Dystrybucja

5.6. Promocja

6. Plan działalności operacyjnej

6.1. Technologia

6.2. Nakłady inwestycyjne

6.3. Źródła finansowania inwestycji

6.4. Zdolności produkcyjne

6.5. Plan ilościowy produkcji

6.6. Zaopatrzenie

6.7. Gospodarka remontowa i konserwacyjna

6.8. Ochrona środowiska


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (3)

7. Plan organizacji i zarządzania

7.1. Struktura organizacyjna

7.2. Etatyzacja

7.3. System informacyjny zarządzania

7.4. Metody zarządzania

8. Plan zatrudnienia i płac

8.1. Zatrudnienie

8.2. Płace

8.3. Założenia polityki personalnej i kadrowej

9.Harmonogram głównych zamierzeń

10. Plan finansowy

10.1. Plan przychodów

10.2. Plan kosztów

10.3. Plan rachunku zysków i strat

10.4. Plan nakładów inwestycyjnych

10.5. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy

10.6. Plan źródeł finansowania działalności

10.7. Plan rachunku przepływów pieniężnych

10.8. Plan bilansu

11. Ocena finansowa


 • MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Misja - odzwierciedla cel, posłannictwo, ważne i odpowiedzialne zadanie, do którego realizacji powołane jest przedsiębiorstwo.

 • Charakter misji - deklaratywny (obietnica, deklaracja, zobowiązanie).

 • Sformułowanie misji - krótkie (parę słów, zdanie).

 • Adresat misji - nie musi być wyraźnie określony (klient, właściciele, pracownicy, lokalna społeczność, grupa społeczna, ludzkość).

  Przykłady misji:

  • zmieniamy świat na lepszy

  • łączymy ludzi

  • z nami wejdziesz w XXI wiek

  • jesteśmy firmą troskliwą


 • WIZJA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Wizja - syntetycznie ujęty obraz firmy, wizerunek, ukazujący, jaką powinna się ona stać w perspektywie najbliższych kilku lat.

 • Charakter wizji - postulatywny, życzeniowy (określenie pożądanych stanów rzeczy w takich obszarach jak: produkt, organizacja, finanse, terytorium działania, klienci, technika, ceny, zatrudnienie, stosunek do środowiska naturalnego, zysk, pozycja rynkowa, stosunek do konkurencji itp.).

 • Sformułowanie wizji - krótkie (zdanie, do kilku zdań).

 • Adresat wizji - nie musi być wyraźnie określony (jak w misji).

  Przykłady wizji:

  • być numer 1 na świecie (w Europie, Polsce) ...

  • być czołowym polskim producentem ..., pionierem technologii ...

  • pragniemy zdobyć czołową pozycję na rynku ..., być firmą przynoszącą wysokie dochody właścicielom, zapewniającą stabilne warunki zatrudnienia i płacy pracownikom ...


 • CELE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Cel strategiczny - ważny cel (stan rzeczy) zakładany do osiągnięcia w okresie najbliższego roku (cel krótkoterminowy) lub kilku lat (cel długoterminowy).

 • Obszary celów strategicznych - wewnętrzne i zewnętrzne, rozwoju i funkcjonowania (np. przychody, koszty, wyniki, majątek, kapitały, produkty, ceny, dystrybucja, technika, inwestycje, organizacja, zarządzanie, zatrudnienie, warunki pracy, płace, terytorium działania, klienci, jakość, pozycja na rynku, itd.).

 • Zasady formułowania celów strategicznych:

  • liczba - nie za dużo (kilka krótko- i kilka długoterminowych),

  • waga - kluczowe cele z punktu widzenia całej firmy,

  • terminowość - określić termin realizacji,

  • zrozumiałość - jednoznaczność i jasność sformułowania,

  • realność - stan rzeczy możliwy (duże prawdopodobieństwo realizacji),

  • wymierność - podać konkretny wymiar ilościowy, procentowy, wartościowy).


 • OCENA FINANSOWA

 • Ocena na podstawie zestawień planu finansowego:

  • analiza pionowa i pozioma planu bilansu

  • analiza pionowa i pozioma planu rachunku zysków i strat

  • analiza pionowa i pozioma planu rachunku przepływów pieniężnych

 • Ocena wskaźnikowa:

  • wskaźniki płynności

  • wskaźniki zadłużenia

  • wskaźniki rentowności

  • wskaźniki zdolności obsługi długu


Wskaźnik płynności bieżącej

gdzie:

PB – wskaźnik płynności bieżącej

Ao – aktywa obrotowe (należności, zapasy, gotówka)

Pb – pasywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe (w tym kredyty)


Wskaźnik płynności szybkiej

gdzie:

PS – wskaźnik płynności szybkiej

Zp - zapasy


Wskaźnik ogólnego zadłużenia

gdzie:

DO – wskaźnik zadłużenia ogólnego

D – zobowiązania razem (krótkoterminowe i długoterminowe)

A – aktywa razem


Wskaźnik ogólnego zadłużenia kapitału własnego

gdzie:

DKw – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Kw – kapitał własny


Wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego

gdzie:

DD – wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego

Dd – zobowiązania długoterminowe


Rentowność sprzedaży netto

gdzie:

RSn – wskaźnik rentowności sprzedaży netto

Zn – zysk netto

Sn – sprzedaż netto


Wskaźnik rentowności kapitału własnego

gdzie:

Rkw – wskaźnik rentowności kapitału własnego


Wskaźnik rentowności majątku

gdzie:

RA – wskaźnik rentowności majątku


Wskaźnik zdolności obsługi zobowiązań odsetkowych

gdzie:

OZO – wskaźnik obsługi zobowiązań odsetkowych

Zb – zysk brutto

o – suma odsetek od długu w danym okresie


Wskaźnik zdolności do obsługi całego długu

gdzie:

ZOD – wskaźnik zdolności do obsługi całego długu

Zo – zysk operacyjny

a - amortyzacja

rk – suma rat z tytułu spłaty długu w danym okresie

o – odsetki

Zn – zysk netto

pd – podatek dochodowyTYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (1)

1. Podsumowanie i wnioski końcowe

1.1. Autor opracowania i zamawiający

1.2. Przedmiot opracowania

1.3. Planowane nakłady i wyniki

1.4. Opłacalność

1.5. Rekomendacje

2. Geneza projektu i założenia podstawowe

2.1. Nazwa projektu

2.2. Przedmiot działalności

2.3. Charakterystyka inwestora

2.4. Forma organizacyjno-prawna działalności

2.5. Siedziba

2.6. Terytorium

2.7. Historia projektu

2.8. Analizy i studia poprzedzające biznesplan


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (2)

3. Analiza rynku i strategia marketingowa

3.1. Produkt

3.2. Opakowania

3.3. Rynek docelowy

3.4. Program sprzedaży (ilość, wartość)

3.5. Niezbędne koncesje

3.6. Podaż na rynku

3.7. Ocena konkurencji

3.8. Popyt na rynku

3.9. Ocena chłonności rynku

3.10. Ceny

3.11. Dystrybucja

3.12. Promocja


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (3)

4. Koszty produkcji

4.1. Koszty zakupu i zużycia mat. i surowców

4.2. Koszty zakupu i zużycia energii i paliw

4.3. Koszty robocizny bezpośredniej

4.4. Koszty pośrednie (wydziałowe)

4.5. Koszty remontów i konserwacji

4.6. Koszty ogólne

4.7. Koszty administracyjne

4.8. Koszty marketingu

4.9. Amortyzacja

4.10. Koszty finansowe

5. Lokalizacja inwestycji

5.1. Opis usytuowania

5.2. Uzasadnienie wyboru lokalizacji

5.3. Warunki miejscowe


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (4)

6. Strona techniczna

6.1. Technologia

6.2. Niezbędne atesty i licencje

6.3. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

6.4. Sezonowość produkcji i sprzedaży

6.5. Nakłady inwestycyjne

6.6. Źródła finansowania inwestycji

6.7. Zdolności produkcyjne

6.8. Plan produkcji

6.9. Zaopatrzenie

6.10. Gospodarka remontowa i konserwacyjna

7. Strona organizacyjna

7.1. Struktura organizacyjna

7.2. Organizacja zaopatrzenia

7.3. Organizacja produkcji

7.4. Organizacja sprzedaży

7.5. Organizacja innych funkcji


TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (5)

8. Siła robocza

8.1. Struktura zatrudnienia

8.2. Płace

8.3. Szkolenia

9. Harmonogram realizacji inwestycji

10. Plan finansowy

10.1. Plan przychodów

10.2. Plan kosztów

10.3. Plan rachunku zysków i strat

10.4. Plan nakładów inwestycyjnych

10.5. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy

10.6. Plan źródeł finansowania inwestycji

10.7. Plan rachunku przepływów pieniężnych

10.8. Plan bilansu

11. Ocena ekonomiczno finansowa

11.1. Ocena finansowa

11.2. Ocena efektywności

11.3. Ocena ryzyka

12. Ocena przydatności projektu dla gospodarki kraju (regionu)


 • PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA INWESTYCYJNEGO (5)

 • Na czym polega istota i zastosowanie standardów wykonawczych biznesplanów?

 • Jaka jest różnica pomiędzy biznesplanem małego i dużego przedsiębiorstwa?

 • Jak formułować misję i wizję przedsiębiorstwa?

 • Jakie są zasady formułowania celów strategicznych?

 • Jakie wskaźniki finansowe znajdują zastosowanie w biznesplanach strategicznych? • DEFINICJA INWESTYCJI INWESTYCYJNEGO (5)

  Słowo „inwestycja” oznacza nakład środków finansowych, służący wielokrotnemu ponawianiu aktu produkcji czy konsumpcji.

  Wymiary inwestycji:

 • Wymiar wartościowy inwestycji– wielkość nakładu inwestycyjnego

 • Wymiar rzeczowy inwestycji– sposób przeznaczenia nakładu inwestycyjnego

 • Wymiar czasu inwestycji – czas trwania procesu inwestycyjnego


 • RODZAJE INWESTYCJI (1) INWESTYCYJNEGO (5)

 • Ze względu na źródła finansowania:

  • inwestycje ze środków własnych

  • inwestycje ze środków obcych (np. kredytu lub pożyczki)

  • inwestycje ze źródeł mieszanych (częściowo własnych, częściowo obcych)

 • Ze względu na inwestora:

  • ze względu na status własnościowy - inwestycje prywatne i inwestycje publiczne

  • ze względu na rodzaj inwestora – inwestycje indywidualne ludności, inwestycje gospodarstw domowych, inwestycje organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych i in.)

  • ze względu na formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa - inwestycje przedsiębiorstw indywidualnych, spółek, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych

  • ze względu na kraj pochodzenia - inwestycje krajowe, inwestycje zagraniczne i inwestycje mieszane (krajowe z udziałem zagranicznym)

  • ze względu na sektor gospodarki - inwestycje rolne, przemysłowe, usługowe itd.


 • RODZAJE INWESTYCJI (2) INWESTYCYJNEGO (5)

 • Ze względu na rodzaj nakładu:

  • inwestycje rzeczowe (materialne) – grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu itp.

  • inwestycje kapitałowe (finansowe) – lokaty, akcje, obligacje, bony skarbowe itp.

  • inwestycje niematerialne patenty, licencje, know-how, szkolenia, badania i rozwój, ochrona środowiska, projekty inwestycyjne itp.

 • Ze względu na przeznaczenie:

  • inwestycje produkcyjne – służące bezpośrednio wytwarzaniu wyrobów i usług (np. maszyna czy linia produkcyjna)

  • inwestycje nieprodukcyjne – nie służące bezpośrednio wytwarzaniu wyrobów i usług (np. budynek administracji przedsiębiorstwa, ośrodek wczasowo-szkoleniowy firmy)

 • Ze względu na czas:

  • krótkoterminowe – realizowane w czasie do jednego roku

  • średnioterminowe – realizowane w okresie od roku do kilku (pięciu) lat

  • długoterminowe – realizowane w okresie dłuższym niż pięć lat


 • RODZAJE INWESTYCJI (3) INWESTYCYJNEGO (5)

 • Ze względu na zakres reprodukcji:

  • nowe

  • odtworzeniowe

  • modernizacyjne

  • rozwojowe

 • Ze względu na opłacalność:

  • opłacalne

  • nie opłacalne

  • obojętne


Efektywność inwestycji INWESTYCYJNEGO (5)

Efektywność inwestycji oznacza stosunek wyników finansowych uzyskanych z inwestycji w okresie jej życia do nakładów finansowych poniesionych na inwestycję.

gdzie:

Ez– wskaźnik efektywności inwestycji w okresie życia inwestycji z

n – okres życia inwestycji

Wt– zsumowane wyniki finansowe z inwestycji planowane do uzyskania w okresie życia inwestycji

Io– nakłady inwestycyjne początkowe


Efektywność inwestycji INWESTYCYJNEGO (5)

(gdy okres życia inwestycji długi)

gdzie:

Ez – wskaźnik efektywności inwestycji w okresie życia inwestycji z

n – okres planowania

Wt – zsumowane wyniki finansowe z inwestycji w okresie planu

WPn – wartość pozostała w ostatnim roku planu

Io – nakłady inwestycyjne początkowe


RODZAJE RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTYCYJNEGO (5)

rachunek ex ante

rachunek ex post


Sposoby podnoszenia efektywności inwestycji INWESTYCYJNEGO (5)

(strategie inwestycyjne)

Strategia oszczędnościowa

Strategia wydajnościowa


 • METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTYCYJNEGO (5)

 • metody statyczne:

  • stopa zwrotu z inwestycji (rentowność inwestycji)

  • okres zwrotu

 • metody dynamiczne:

  • wartość zaktualizowana netto

  • wewnętrzna stopa procentowa


Stopa zwrotu z inwestycji INWESTYCYJNEGO (5)

gdzie:

RI – stopa zwrotu z inwestycji

z – okres życia inwestycji

PPNt – saldo gotówkowe (przepływy pieniężne netto) z inwestycji planowane w roku t

Io – suma nakładów inwestycyjnych początkowych


Okres zwrotu z inwestycji INWESTYCYJNEGO (5)

w latach

w dniach

gdzie:

OI – okres zwrotu z inwestycji

Io – nakłady inwestycyjne początkowe

Nf – średnioroczna nadwyżka finansowaWŁAŚCIWOŚCI KAPITAŁU A WŁAŚCIWOŚCI PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO

PIENIĄDZ

Pieniądz gotówkowy(„w szufladzie”)

Pieniądz zainwestowany(kapitał)

właściciel traci

właściciel zyskuje

miarą straty jest stopa dyskontowa

miarą zysku jest stopa procentowa


Współczynnik procentowy GOTÓWKOWEGO

kapitał k0 po t latach

gdzie:

r – stopa procentowa

k0 – kapitał początkowy

k1 – kapitał końcowy

współczynnik procentowy zt


Współczynnik dyskontowy GOTÓWKOWEGO

pieniądz p0 po t latach

gdzie:

d – stopa dyskontowa

p0 – pieniądz początkowy

p1 – pieniądz końcowy

współczynnik dyskontowy at


Współczynnik dyskonta GOTÓWKOWEGO

Współczynnik dyskontujący at służy do aktualizacji przyszłej gotówki.

Współczynnik dyskontujący at pokazuje, jaka jest dzisiejsza wartość złotówki, która zostanie uzyskana w roku t.

gdzie:

at– współczynnik dyskonta

t – rok

d – stopa dyskonta
Stopa procentowa inwestycji (tys. zł)

(stopa dyskontowa)

gdzie:

r– stopa procentowa

d – stopa dyskontowa

rk – realna stopa oprocentowania inwestycji nieryzykownych

i– stopa inflacji

g– premia za ryzyko działalności gospodarczej


Wartość zaktualizowana netto inwestycji (tys. zł)

WZN  0

gdzie:

WZN– wartość zaktualizowana netto

t – dany rok

z – okres życia inwestycji w latach

at– współczynnik dyskonta dla roku t

PPNt– przepływy pieniężne netto dla roku t

I0 – inwestycje początkowe


Wewnętrzna stopa procentowa inwestycji (tys. zł)

Wewnętrzna stopa procentowa jest to taka stopa dyskonta, przy której zsumowane zdyskontowane przyszłe strumienie pieniężne z projektu równoważą nakłady inwestycyjne.


Metoda graficzna ustalania WSP inwestycji (tys. zł)

OY

A

+ WZN

dx = WSP

d1

d2

OX

B

 WZN


 • PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA inwestycji (tys. zł)

 • Omów rodzaje inwestycji ze względu na zakres reprodukcji.

 • Wyjaśnij pojęcie efektywności inwestycji.

 • Przedstaw istotę i rodzaje rachunku efektywności inwestycji.

 • Omów inwestycyjne strategie efektywnościowe.

 • Scharakteryzuj statyczne miary oceny efektywności inwestycji i oceń ich przydatność praktyczną.

 • Porównaj własności pieniądza gotówkowego i kapitału.

 • Wyjaśnij różnicę pomiędzy współczynnikiem kapitalizacji a współczynnikiem dyskonta.

 • Wyjaśnij rolę dyskonta w biznesplanach projektów inwestycyjnych.

 • Porównaj znane dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji.


5.Ocena ryzyka inwestycyjnego inwestycji (tys. zł)


Efektywność a ryzyko finansowe inwestycji inwestycji (tys. zł)

ryzyko

r2

r1

efektywność

e1

e2 • SYTUACJA PEWNOŚCI inwestycji (tys. zł)

 • gdy dane działanie nie jest w ogóle zagrożone możliwością niepowodzenia:

  • prawdopodobieństwo sukcesu (Ps = 1)

  • prawdopodobieństwo niepowodzenia (Pn = 0)

 • gdy dane działanie jest całkowicie skazane na niepowodzenie:

  • prawdopodobieństwo sukcesu (Ps = 0)

  • prawdopodobieństwo niepowodzenia (Pn = 1)


 • SYTUACJA RYZYKA inwestycji (tys. zł)

 • gdy istnieje jakaś możliwość niepowodzenia (powodzenia):

  • prawdopodobieństwo sukcesu (Ps = x)

  • prawdopodobieństwo niepowodzenia (Pn = y)

   P(s), P(n) ≠ 0

   P(s), P(n) ≠ 1

   x + y = 1


 • SYTUACJA NIEPEWNOŚCI inwestycji (tys. zł)

 • nie jesteśmy w stanie podać wymiaru prawdopodobieństwa sukcesu ani porażki:

  • prawdopodobieństwo sukcesu Ps może przyjąć dowolne wartości: Ps = 1,Ps = 0 lub 0 < Ps <1

 • prawdopodobieństwo niepowodzenia Pn również może przyjąć dowolne wartości: Pn = 1, Pn = 0 lub 0 < Pn <1


 • ELEMENTY RYZYKA GOSPODARCZEGO inwestycji (tys. zł)

 • ryzyko inwestycyjne – związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych;

 • ryzyko operacyjne – dotyczące działalności podstawowej, tj. produkcji dóbr, świadczenia usług i obrotu towarowego;

 • ryzyko finansowe – związane z gospodarowaniem środkami finansowymi;

 • ryzyko kredytowe – związane z udzielaniem i zaciąganiem kredytów;

 • ryzyko kontraktowe – dotyczące zawiązywania i rozwiązywania kontraktów i umów;

 • ryzyko zaopatrzeniowe – związane z warunkami zakupów zaopatrzeniowych;

 • ryzyko transportowe – związane z operacjami transportu;

 • ryzyko ubezpieczeniowe – dotyczące procedur i kosztów ubezpieczenia;

 • ryzyko cenowe – dotyczące zmian cen;

 • ryzyko walutowe (kursowe) – dotyczące zmienności kursów walut;

 • ryzyko inflacyjne – związane z możliwymi zmianami stopy inflacji itd.


 • RODZAJE RYZYKA INWESTYCYJNEGO (1) inwestycji (tys. zł)

  Ryzyko inwestycyjne jest rodzajem ryzyka gospodarczego, związanym z prowadzeniem działalności inwestycyjnej

 • ze względu na poziom:

  • ryzyko zerowe (sytuacja pewności)

  • ryzyko niezerowe akceptowalne

  • ryzyko niezerowe nie akceptowalne

 • ze względu na podmiot dokonujący oceny:

  • ryzyko subiektywne inwestora

  • ryzyko subiektywne dawcy kapitału zewnętrznego

  • ryzyko obiektywne (eksperckie)

 • ze względu na charakter straty czy sukcesu:

  • ryzyko finansowe

  • ryzyko nie finansowe


 • RODZAJE RYZYKA INWESTYCYJNEGO (2) inwestycji (tys. zł)

 • ze względu na fazy cyklu inwestycyjnego:

  • ryzyko przedprojektowe (faza przedinwestycyjna):

   • ryzyko błędu analiz rynkowych i marketingowych,

   • ryzyko pomyłek w biznesplanie,

  • ryzyko realizacyjne (faza inwestycyjna):

   • ryzyko błędów w projekcie technicznym,

   • ryzyko kontraktowe,

   • ryzyko kredytowe,

   • ryzyko zakupów,

   • ryzyko transportu i dostaw,

   • ryzyko montażu,

  • ryzyko operacyjne:

   • ryzyko zaopatrzenia,

   • ryzyko sprzedaży,

   • ryzyko cen,

   • ryzyko inflacji itd.

 • ze względu na rodzaj jego czynników:

  • ryzyko systematyczne

  • ryzyko specyficzne


 • CZYNNIKI RYZYKA INWESTYCYJNEGO (1) inwestycji (tys. zł)

  Czynniki ryzyka inwestycyjnego to wszelkie okoliczności, procesy i zjawiska mające wpływ na poziom i charakter ryzyka inwestycyjnego

 • czynniki wewnętrzne ryzyka projektu:

  • błąd w projekcie technicznym,

  • niesolidność, nieterminowość dostawców i wykonawców inwestycji,

  • nieprawidłowe finansowanie przedsięwzięcia,

  • błąd w budowie,

  • kradzież,

  • błąd montażu i rozruchu itd.

 • Czynniki zewnętrzne ryzyka projektu:

  • uwarunkowania gospodarcze – ogólna koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie, stopa procentowa, inflacja, taryfy podatkowe;

  • uwarunkowania polityczne – sytuacja polityczna w kraju i zagranicą;

  • uwarunkowania techniczne – postęp naukowo-techniczny, technologiczny i organizacyjny;

  • uwarunkowania społeczne – poziom życia ludności, wzorce kulturowe, moda;

  • uwarunkowania prawne – przepisy prawa.


 • CZYNNIKI RYZYKA INWESTYCYJNEGO (2) inwestycji (tys. zł)

 • ze względu na przewidywalność:

  • czynniki przewidywalne

  • czynniki losowe

 • ze względu na stosunek do inwestora:

  • czynniki ryzyka zależne od inwestora

  • czynniki niezależne od inwestora. • METODA SCENARIUSZY inwestycji (tys. zł)

 • istota: budowanie różnych koncepcji rozwoju sytuacji i dokonywanie oceny ich prawdopodobieństwa

 • mierniki oceny: w oparciu o ocenę prawdopodobieństw poszczególnych scenariuszy określa się średni ważony poziom efektywności analizowanej inwestycjiCELE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI inwestycji (tys. zł)

ustalenie – jak zmienią się wyniki finansowe projektu (wartość zaktualizowana netto lub wewnętrzna stopa procentowa) pod wpływem zmian danych wejściowych (parametrów),

ustalenie – na zmiany których parametrów projekt wykazuje największą wrażliwość (niewielkie zmiany tych parametrów powodują duże zmiany wyników finansowych projektu).


 • RODZAJE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI inwestycji (tys. zł)

 • badanie wpływu zmian jednego parametru na wyniki finansowe projektu,

 • badanie wpływu zmian kilku parametrów traktowanych jednak oddzielnie w każdej symulacji,

 • badanie wpływu zmian kilku parametrów traktowanych łącznie w każdej symulacji (badanie różnych kombinacji składowych parametrów).


PROCEDURA ANALIZY WRAŻLIWOŚCI inwestycji (tys. zł)

wybieramy parametr projektu, który ma być przedmiotem analizy;

ustalamy składowe parametru, czyli kolejne wartości parametru, które będą wprowadzane do modelu;

wprowadzamy kolejno do modelu każdą składową parametru i uzyskujemy odpowiadający jej wynik finansowy projektu (wartość zaktualizowaną netto lub wewnętrzną stopę procentową);

porównujemy zmienność otrzymanych wyników finansowych projektu ze zmiennością składowych parametru;

wyciągamy wnioski, co do wpływu zmian parametru na zmiany wyników finansowych projektu;

formułujemy konkluzję, biorąc pod uwagę wymagania stawiane projektowi (poziom granicznej wartości zaktualizowanej netto lub wewnętrznej stopy procentowej).


Przykład analizy wrażliwości projektu inwestycyjnego ze względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)


 • ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

  Próg rentowności (PR) to taka ilość produkcji (sprzedaży), przy której przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji.

  Próg rentowności wyrazić można w:

  • wielkościach naturalnych – jako ilość produkcji (sprzedaży), przy której przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji

  • wielkościach pieniężnych – jako wartość produkcji (sprzedaży), przy której przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji

  • wielkościach procentowych – jako stopień (%) wykorzystania zdolności produkcyjnych, przy którym przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji


Równanie progu rentowności względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

gdzie:

S – przychody ze sprzedaży

KC – koszty całkowite produkcji


Przychody ze sprzedaży względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

gdzie:

S – przychody ze sprzedaży

l – ilość produkcji (sprzedaży)

c – jednostkowa cena produktu


Koszty całkowite produkcji względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

gdzie:

Kc – koszty całkowite

Ks – koszty stałe

Kz – koszty zmienne


 • KOSZTY STAŁE względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

 • te pozycje kosztów, których poziom nie zależy od wielkości produkcji:

  1. amortyzacja,

  2. koszty administracyjne,

  3. koszty zarządu,

  4. koszty podatków od nieruchomości,

  5. koszty ubezpieczeń itd.


 • KOSZTY ZMIENNE względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

 • te pozycje kosztów, których poziom zależy od wielkości produkcji:

  • koszty materiałów i surowców,

  • koszty paliwa i energii na cele produkcji,

  • koszty robocizny bezpośredniej itp.

gdzie:

l – liczba wyprodukowanych wyrobów

jkz – jednostkowe koszty zmienne


Ustalenie względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)PR

w punkcie PR

PRi– próg rentowności w ujęciu ilościowym


Przygotowanie danych do analizy progu rentowności względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)(PR)

sprzedaż (S)

koszty (K)

sprzedaż

Kc = Ks + Kz

koszty zmienne

koszty stałe

PR

ilość produkcji


Analiza progu rentowności względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)(PR)

sprzedaż (S)

koszty (K)

sprzedaż

Zysk

Kc = Ks + Kz

koszty zmienne

Strata

koszty stałe

PR

ilość produkcji


 • OCENA RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)PR

 • Dwa sposoby:

  1) na podstawie procentowego wyrażenia progu rentowności,

  2) na podstawie symulacji wpływu zmian danych do obliczeń (głównie cen wyrobów oraz kosztów – stałych i zmiennych) na wielkość (wartość) progu rentowności.

 • Typowe normatywy oceny ryzyka finansowego:

  1) do 60% - bardzo niskie,

  2) 61% - 70% - niskie,

  3) 71% - 80% - średnie,

  4) 81% - 90% - duże,

  5) 91% - 100% - bardzo duże.


Obliczanie progu rentowności (tys. zł) względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)


ZAŁOŻENIA UPRASZCZAJĄCE W ANALIZIE względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)PR

założenie o liniowości funkcji kosztów stałych

założenie o liniowości funkcji kosztów zmiennych

założenie o liniowości funkcji sprzedaży

założenie o równości wartości produkcji i wartości sprzedaży

założenie o stałości cen


 • PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

 • Jaka jest zależność pomiędzy ryzykiem a efektywnością inwestycji?

 • Wyjaśnij pojęcie pewności, ryzyka i niepewności.

 • Omów wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka projektu inwestycyjnego.

 • Wyjaśnij istotę scenariuszowej metody oceny ryzyka inwestycyjnego.

 • Na czym polega analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego?

 • Podaj interpretację słowną, matematyczną i graficzną progu rentowności.

 • Jak wyznaczyć próg rentowności projektu inwestycyjnego?

 • Jak określić ryzyko projektu inwestycyjnego na podstawie analizy progu rentowności?


6.Ocena biznesplanu względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)


 • KRYTERIA OCENY BIZNESPLANU względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

 • poprawność formalna

 • poprawność metodologiczna

 • słuszność przyjętych danych i założeń

 • poprawność rachunkowa


 • BŁĘDY I MANIPULACJE W BIZNESPLANACH względu na jeden parametr (koszt głównego surowca)

 • formalne

 • metodologiczne

 • rachunkowe

 • merytoryczne:

  • zawyżanie cen

  • zaniżanie nakładów i kosztów

  • pomijanie niektórych pozycji nakładów i kosztów

  • zaniżanie stopy dyskonta

  • zawyżanie zdolności produkcyjnych

  • nie uwzględnianie czasu niezbędnego do osiągnięcia maksymalnych zdolności produkcyjnych

  • zaniżanie potrzeb na majątek obrotowy

  • przyjmowanie nierealnych wskaźników wzrostu produkcji i sprzedaży • PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA BIZNESPLANIE

 • Jakie kryteria stosuje się w ocenie biznesplanu jako dokumentu?

 • Omów typowe błędy spotykane w biznesplanach i ich skutki.

 • Kto i w jakim zakresie odpowiada za decyzję opartą na biznesplanie? • PODSTAWY PRAWNE BIZNESPLANIE

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.

 • Przedmiot ustawy: podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie


 • DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLANIE

 • Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 • Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.


 • DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY BIZNESPLANIE

 • Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


 • DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY BIZNESPLANIE

 • (Kodeks Cywilny)

  Art. 431 [Pojęcie przedsiębiorcy]Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331§ 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Art. 331 [Odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania jednostki] § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.


DEFINICJA FIRMY BIZNESPLANIE

(Kodeks Cywilny)

Art. 432 [Działanie pod firmą] § 1.Przedsiębiorca działa pod firmą.

§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 434 [Firma osoby fizycznej] Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie dobranych.

Art. 435 [Firma osoby prawnej] § 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie dobrane.

§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

§ 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.


POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA BIZNESPLANIE

(Kodeks Cywilny)

Art. 551 [Pojęcie przedsiębiorstwa] Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


 • RODZAJE PRZEDSIĘBIORCÓW BIZNESPLANIE

 • (kryterium wielkości)

 • Mikroprzedsiębiorca (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

  • zatrudnienie średnioroczne poniżej 10 osób

  • roczny obrót netto do 2 mln euro lub suma aktywów do 2 mln euro

 • Mały przedsiębiorca (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

  • zatrudnienie średnioroczne poniżej 50 osób

  • roczny obrót netto do 10 mln euro lub suma aktywów do 10 mln euro

 • Średni przedsiębiorca (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

  • zatrudnienie średnioroczne poniżej 250 osób

  • roczny obrót netto do 50 mln euro lub suma aktywów do 43 mln euro

 • Duży przedsiębiorca (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):

  • zatrudnienie średnioroczne 250 osób i wyższe

  • roczny obrót netto ponad 50 mln euro lub suma aktywów ponad 43 mln euro • WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLANIE

 • Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

 • Organ administracji publicznej nie może żądać, ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków.

 • Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach z poszanowaniem zasad równości i konkurencji.

 • Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 • Wykonując swe zadania organy administracji publicznej współdziałają z organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, organizacjami przedsiębiorców oraz samorządami zawodowymi i gospodarczymi.


 • REJESTRACJA (EWIDENCJA) DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLANIE

 • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do:

  • Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne),

  • rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółki)

 • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Inni przedsiębiorcy – po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS.

 • Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 • Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy.


 • NIP (NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ) BIZNESPLANIE

 • Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

 • Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).


 • OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY BIZNESPLANIE

 • Wykonywać działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

 • Spełniać warunki dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.

 • Jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień zawodowych, zapewniać, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem uprawnień zawodowych.

 • W obrocie towarowym na terytorium RP zamieszczać na towarze, opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji zawierających:

  • firmę przedsiębiorcy,

  • nazwę towaru,

  • inne wymagane oznaczenia.

 • W ofercie w sprzedaży bezpośredniej lub na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków teleadresowych – podawać co najmniej:

  • firmę przedsiębiorcy,

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

  • siedzibę i adres przedsiębiorcy.

 • Dokonywać i przyjmować płatności związanych z wykonywaną działalnością za pośrednictwem rachunku bankowego (jeżeli stroną jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 euro).


 • OGRANICZENIA W PODEJMOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Działalność koncesjonowana

 • Działalność regulowana

 • Działalność wymagająca zezwolenia

 • Działalność wymagająca licencji

 • Działalność wymagająca zgody


DZIAŁALNOŚĆ KONCESJONOWANA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż,

wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,

ochrona osób i mienia,

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,

przewozy lotnicze.


 • DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Działalność gospodarcza jest regulowana, jeżeli jej wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

 • Przedsiębiorca może wykonywać działalność regulowaną, jeżeli spełnia szczegółowe warunki danej ustawy oraz uzyskał wpis w rejestrze działalności regulowanej.


PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

kształcenie podyplomowe

indywidualna i grupowa praktyka pielęgniarek i położnych

indywidualna i grupowa praktyka lekarska

prowadzenie stacji kontroli pojazdów

organizowanie imprez turystycznych

prowadzenie szkolenia kierowców

organizowanie wyścigów konnych

wytwarzanie wyrobów tytoniowych

wyrób i rozlew napojów spirytusowych

usługi detektywistyczne

działalność kantorowa

prowadzenie kursów dokształcających

konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin

wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich

pośrednictwo pracy

doradztwo personalne

poradnictwo zawodowe

praca tymczasowa

prowadzenie działalności telekomunikacyjnej


PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCEJ ZEZWOLENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

sprzedaż alkoholu

gry i zakłady wzajemne

produkcja tablic rejestracyjnych pojazdów

obrót papierami wartościowymi

usługi bankowe

usługi ubezpieczeniowe

fundusze emerytalne

fundusze inwestycyjne

giełdy towarowe

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

obrót lekami

rybołówstwo

usługi pocztowe


PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCEJ LICENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność w zakresie określonym w ustawach:

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o transporcie kolejowym


 • KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Organa administracji publicznej kontrolują przedsiębiorców.

 • Organa kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

 • Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

 • Czynności kontrolne mogą być prowadzone po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do kontroli oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy.

 • Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

 • Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli

 • Nie można prowadzić równocześnie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy

 • Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

  • 12 dni: mikroprzedsiębiorca,

  • 18 dni: mały przedsiębiorca,

  • 24 dni: średni przedsiębiorca,

  • 48 dni: duży przedsiębiorca.


POMOC PAŃSTWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(mikro, małych, średnich)

inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających ich rozwojowi, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych

wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach programów rządowych

wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne

ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa

wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców

promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi


PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wyjaśnić różnicę pomiędzy pojęciami: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma.

Na czym polega wolność działalności gospodarczej?

Jakie są podstawowe obowiązki przedsiębiorcy?

Co to jest działalność koncesjonowana, regulowana, wymagająca zezwolenia, licencjonowana?


8.Cykl przedsięwzięcia biznesowego DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


CYKL PRZEDSIĘWZIĘCIA BIZNESOWEGO (CYKL ŻYCIA BIZNESU) DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

czas

Motywy podjęcia „pracy na swoim”

Ocena indywidualnych predyspozycji i możliwości

Poszukiwanie pomysłu

Badania, analizy, projekty

Biznesplan

Decyzja o uruchomieniu działalności biznesowej

Utworzenie przedsiębiorstwa

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (przekształcenie)

Sprzedaż

Fuzja

Likwidacja

Upadłość


Rentier DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Człowiek pracujący

Pasożyt

Pracujący

„na posadzie”

Pracujący

„na swoim”

MODELOWE SYTUACJE ŻYCIOWE

Sytuacje życiowe


 • MOTYWY PODEJMOWANIA PRACY „NA POSADZIE” DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • rodzinne tradycje zawodowe

 • brak wiedzy i doświadczeń biznesowych

 • predyspozycje osobowe do zawodu

 • brak pieniędzy na bieżące utrzymanie i uruchomienie biznesu

 • mała aktywność biznesowa w regionie (mieście, gminie)

 • wygoda (brak kłopotów)

 • strach przed nieznanym, ryzykiem


PRACA „NA POSADZIE” DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

zalety

wady

 • więcej czasu dla siebie

 • mniejsze narażenie na niebezpieczeństwa

 • niższy poziom stresu

 • zależność

 • niższe dochody


 • MOTYWY PODEJMOWANIA PRACY „NA SWOIM” DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • rodzinne tradycje biznesowe

 • liczne pozytywne przykłady sukcesów w biznesie w bliskim otoczeniu

 • przymus (brak możliwości znalezienia pracy, brak możliwości realizacji celów życiowych na posadzie)

 • predyspozycje osobowe do biznesu

 • chęć osiągnięcia władzy, bogactwa, ponadstandardowego poziomu konsumpcji

 • negatywne doświadczenia z pracy na posadzie


PRACA „NA SWOIM” DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

zalety

wady

 • niezależność

 • szansa na wyższe dochody

 • brak czasu dla siebie

 • większe narażenie na niebezpieczeństwa(starty, bankructwo, kradzieże, rozboje itp.)

 • życie w stresie • CECHY OSOBOWE PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • wysokie aspiracje

 • potrzeba osiągnięć (sukcesu)

 • aktywność

 • operatywność

 • inicjatywa

 • systematyczność

 • pracowitość

 • upór, determinacja (nie zrażanie się porażkami)

 • optymizm

 • oszczędność

 • łatwość uczenia się (elastyczność)

 • zdolności organizacyjne

 • umiejętność podejmowania decyzji

 • otwartość na ludzi

 • wiara w osiągnięcie sukcesu

 • wewnętrzna lokalizacja bezpieczeństwa („jestem kowalem swego szczęścia”, „powodzenie zależy ode mnie”)

 • otwartość na ryzyko i niebezpieczeństwo (odwaga)

 • wiara we własne siły (pozytywna samoocena)


 • ŹRÓDŁA FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Źródła wewnętrzne:

 • Kapitał własny, w tym podwyższenia kapitału, nowe emisje, dopłaty

 • Zysk netto

 • Amortyzacja

 • Źródła zewnętrzne:

 • Kredyt kupiecki

 • Pożyczka pozabankowa

 • Kredyt bankowy, pożyczka bankowa

 • Papiery dłużne: weksle, obligacje

 • Leasing

 • Venture capital

 • „Anioły biznesu”

 • Dotacje, subwencje, fundusze pomocowe

 • Faktoring

 • Franchising


 • POSZUKIWANIE POMYSŁU NA BIZNES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • pytanie zasadnicze:

  • co produkować i dla kogo?  przedmiot działalności

 • pytania dodatkowe:

  • na jakim terytorium?  obszar działalności

  • w jakim miejscu?  siedziba

  • z kim?  forma własności

  • na jakich zasadach?  forma prawna


 • ZASADY WYBORU PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • powielanie wzorów

 • znajomość dziedziny działalności gospodarczej i zainteresowania osobiste (wiedza, wykształcenie, doświadczenie, kontakty personalne, wyczucie rynku)

 • predyspozycje osobowe i posiadane zasoby do działalności w danej dziedzinie

 • istnienie luki rynkowej:

  • charakter ilościowy - za mała podaż

  • charakter czasowy - okresowy brak

  • charakter jakościowy - moja oferta atrakcyjniejsza jakościowo

  • charakter cenowy - moja oferta atrakcyjniejsza cenowo

  • charakter terytorialny - brak na danym terytorium

 • korzystanie z okazji:

  • korzystne przepisy (np. podatkowe)

  • ulgi inwestycyjne

  • subwencje, dotacje itp.

 • heurystyka - pomysł na oryginalny (nowy) produkt czy usługę


 • PRZYKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1)

 • agencja artystyczna

 • agencja celna

 • agencja detektywistyczna

 • agencja ochrony

 • agencja PR

 • agencja reklamowa

 • agencja prasowa

 • agroturystyka

 • antyki

 • antykwariat

 • apteka

 • archiwizacyjne usługi

 • asenizacja

 • astrologia

 • aukcje

 • autogaz

 • autoholowanie

 • badania rynku

 • badania opinii publicznej

 • bank

 • bar

 • basen

 • bilard


 • PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (2) DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • bioenergoterapia

 • bilbordy

 • biuro maklerskie

 • biuro matrymonialne

 • biuro ogłoszeń

 • biuro podróży

 • biuro rachunkowe

 • broker ubezpieczeniowy

 • broń

 • budowlane usługi

 • budowlany nadzór

 • budowlany sprzęt

 • bukmacherzy

 • catering

 • chłodnia

 • cmentarz

 • cukiernia

 • cyrk

 • czasopismo

 • deratyzacja

 • deweloper

 • dokumenty - niszczenie


 • PRZYKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (3)

 • dom opieki społecznej

 • doradztwo

 • drukarnia

 • dyskoteka

 • elektrownia

 • farmaceutyczny hurt

 • ferma

 • filatelistyka

 • finansowe doradztwo

 • fitness club

 • fotograf

 • fryzjer

 • galeria sztuki

 • gastronomiczny lokal

 • grafika komputerowa

 • golfowy klub

 • hafciarstwo

 • handel

 • hotel

 • hurtownia

 • hydraulik

 • informatyk


 • PRZYKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (4)

 • internetowy portal

 • jeździectwo

 • językowa szkoła

 • jubiler

 • kancelaria adwokacka

 • kantor

 • kasyno gry

 • kawiarnia

 • kemping

 • kino

 • klub

 • kominiarz

 • komis

 • komputerowe usługi

 • konferencje – organizacja

 • konsulting

 • kopalnia

 • korepetycje

 • kort tenisowy

 • kosmetyczne usługi

 • kowalstwo

 • krawiec

 • kręgielnia


 • PRZYKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (5)

 • kserograficzne usługi

 • księgarnia

 • kurierskie usługi

 • kursy tańca

 • kwiaciarnia

 • laboratorium medyczne

 • lakiernictwo

 • lekarz

 • leasing

 • lodziarnia

 • logistyka

 • lombard

 • lotnicze przewozy

 • magazyn

 • magiel

 • malarz

 • maklerski dom

 • marketingowe badania

 • meblarstwo

 • mięso –produkcja

 • modelki – agencja

 • muzycy – zespoły muzyczne


 • PRZYKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (6)

 • nauka jazdy

 • nieruchomości – agencja

 • nieruchomości – zarządzanie

 • notariusz

 • ogrodnik

 • optyk

 • opieka nad dziećmi

 • paintball

 • parking

 • pensjonat

 • pieczarkarnia

 • piekarnia

 • pielęgniarstwo

 • pizzeria

 • pogrzebowe usługi

 • pogotowie ratunkowe

 • poligrafia

 • pralnia

 • produkcja

 • projektowe biuro

 • przedszkole

 • przychodnia lekarska

 • pub

 • recycling


 • PRZYKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (7)

 • restauracja

 • rolnik

 • rybak

 • salon samochodowy

 • sauna

 • schronisko dla zwierząt

 • sklep

 • solarium

 • spedycja

 • sprzątanie

 • stacja benzynowa

 • stolarz

 • stomatolog

 • studio nagrań

 • szambo – wywóz

 • szewc

 • szklarz

 • szkoła

 • szpital

 • ślusarz

 • tartak

 • taxi

 • teatr


 • PRZYKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (8)

 • telekomunikacja

 • telemarketing

 • telewizja

 • tłumaczenia

 • transport

 • turystyczne biuro

 • ubezpieczenia

 • utylizacja odpadów

 • weterynarz

 • wierzytelności – obrót

 • wizażysta

 • wróżbiarstwo

 • wulkanizacja

 • wydawnictwo

 • wypożyczalnia

 • zegarmistrz

 • żłobek


 • NAZWA PRZEDSIĘBIORCY (FIRMA) DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Wymogi stawiane idealnej nazwie:

  • zgodna z przepisami

  • zrozumiała, jednoznaczna

  • krótka, prosta - łatwa do wymówienia i zapamiętania

  • informuje o branży, rodzaju prowadzonej działalności

  • wzbudza zaufanie, pozytywne skojarzenia

  • oryginalna, odróżnia od konkurencji

 • Wymóg prawny – obok nazwy oznaczenie formy prawnej

 • Rodzaje nazw:

  • opisowe

  • sugestywne, skojarzeniowe

  • abstrakcyjne


 • ŹRÓDŁA DOBRYCH NAZW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • imiona i nazwiska założycieli

 • inicjały założycieli

 • łacina, greka i inne języki obce

 • historia

 • legendy, baśnie, mity

 • sztuczne nazwy z użyciem prefiksów i sufiksów: pro, eko, euro, art, max, inter, ex, im, pol,

 • skrótowce

 • nazwy abstrakcyjne


 • ZNAK FIRMOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Możliwe formy znaków firmowych:

  • logotyp – słowne (literowe) wyrażenie nazwy

  • symbol – graficzne wyrażenie nazwy

 • Rodzaje znaków firmowych:

  • znaki symboliczne

  • znaki inspirowane heraldyką

  • znaki inspirowane liternictwem

  • znaki abstrakcyjne

  • znaki inspirowane nazwą organizacji

  • znaki będące formą anatomiczną

  • znaki inspirowane naturą i światem zwierząt


 • KOLOR FIRMOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Ciemne – powaga, wysoki prestiż, tradycja

 • Jasne, żywe – otwartość, nowoczesność

 • Jaskrawe – dynamizm, aktywność

 • Pastelowe – finezja, delikatność

 • Metaliczne – przepych, bogactwo, elegancja


 • OBSZAR DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • osiedle, ulica, wieś, osada

 • miasteczko

 • dzielnica miasta

 • miasto, gmina

 • województwo

 • region, makroregion (kilka-kilkanaście województw)

 • część geograficzna kraju (wschód, zachód itp.)

 • cały obszar Polski

 • Polska i kraje ościenne

 • Europa

 • cały świat


KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI SIEDZIBY I AGEND DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

łatwość dostępu, dojazdu, parkowania - przy ciągach komunikacyjnych

centra przemysłowe, handlowe, usługowe, finansowe, turystyczne

bliskość rynku zaopatrzenia (surowce, towar, energia)

bliskość rynku zbytu

niska cena siły roboczej

brak ograniczeń prawnych (np. ochrona środowiska)

ulgi lokalne (np. w podatku dochodowym, specjalne strefy ekonomiczne, strefy wolnocłowe)


 • FORMY WŁASNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • własność indywidualna (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednoosobowa spółka kapitałowa, fundacja)

 • zalety:

 • brak konieczności dzielenia się zyskiem

 • brak konieczności uzgadniania decyzji

 • wady:

 • duże ryzyko finansowe

 • brak czasu dla siebie

 • własność grupowa (spółka osobowa lub wieloosobowa spółka kapitałowa, spółdzielnia)

 • zalety:

 • więcej czasu dla siebie

 • mniejsze ryzyko finansowe

 • wady:

 • konieczność dzielenia się zyskiem

 • konieczność uzgadniania decyzji • FORMY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • indywidualny przedsiębiorca (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

 • spółka cywilna

 • spółki handlowe

 • spółki osobowe:

 • spółka jawna

 • spółka partnerska

 • spółka komandytowa

 • spółka komandytowo-akcyjna

 • spółki kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • spółka akcyjna

 • spółdzielnia

 • fundacja

 • stowarzyszenie


FORMY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(DANE GUS 2008)


DETERMINANTY WYBORU FORMY PRAWNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

rodzaj działalności

liczba wspólników

skala działalności


KONSEKWENCJE WYBORU FORMY PRAWNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

własnościowe (dochodowe i decyzyjne)

podatkowe

kosztowe

prawno-administracyjne

odpowiedzialność za zobowiązania


 • FORMA JEDNOOSOBOWA – WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • Rejestracja poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Gminy (Dzielnicy)

 • Firma musi zawierać imię i nazwisko właściciela:

  • Usługi szewskie – Jan Szewczyk

  • Fryzjerstwo damskie – Janina Drut


 • ZALETY I WADY FORMY JEDNOOSOBOWEJ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • niski koszt założenia

  • łatwość założenia, prowadzenia, likwidacji

  • możliwość wyboru różnych form opodatkowania

 • Wady:

  • odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem

  • brak możliwości przyjęcia wspólnika z kapitałem


 • SPÓŁKA CYWILNA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

 • Nie jest przedsiębiorcą

 • Wspólnicy rejestrują działalność oddzielnie jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • Tworzona na podstawie umowy – kodeks nie określa treści umowy

 • Wspólnicy mogą wnieść wkłady pieniężne lub rzeczowe, domniemywa się, że wkłady wspólników są równe

 • Nazwa powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz określenie formy prawnej:

  • Krawiectwo damskie – Jan Nowak i Józef Kowalik spółka cywilna (Spółka Cywilna)

  • Budmet – Karol Wasiak i Cyryl Mikuła S.C.


 • ZALETY I WADY SPÓŁKI CYWILNEJ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • niski koszt założenia

  • łatwość założenia, prowadzenia i likwidacji

  • możliwość wyboru różnych form opodatkowania

  • brak wymogów prawnych co do rodzaju i wielkości wnoszonych wkładów

  • duża dowolność kształtowania postanowień umowy spółki

 • Wady:

  • kolektywne zarządzanie

  • solidarna odpowiedzialność wspólników całym majątkiem za zobowiązania spółki

  • brak możliwości zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień przez spółkę

  • brak zdolności prawnej


 • SPÓŁKA JAWNA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

 • Wymóg zawarcia umowy na piśmie oraz wpisu do KRS

  • umowa winna zawierać:

  • firmę i siedzibę

  • wkłady wnoszone przez wspólników i ich wartość

  • przedmiot działalności spółki

  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

  •  powstaje z chwilą wpisania do KRS

 • Firma spółki powinna zawierać nazwiska albo firmy wszystkich wspólników (kilku lub jednego z nich) oraz oznaczenie formy prawnej „spółka jawna” (sp. j.), np.:

  • „Jerzy Bobak, Jan Tur spółka jawna”

  • „Usługi transportowe - Marian Dąbek i spółka” (sp. j.)


 • ZALETY I WADY SPÓŁKI JAWNEJ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • stosunkowo niski koszt założenia

  • łatwość prowadzenia

  • różne formy opodatkowania

  • brak wymogów co do wysokości wkładów

  • duża dowolność w kształtowaniu postanowień umowy

  • możliwość ujawnienia w nazwie spółki nazwiska tylko jednego wspólnika

 • Wady:

  • koszt rejestracji i zmian w KRS-ie

  • solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym majątkiem, gdy brak możliwości ich pokrycia z majątku spółki

  • kolektywne zarządzanie

  • brak osobowości prawnej


 • SPÓŁKA PARTNERSKA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

 • Tworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu pod wspólną firmą – spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż 1 wolnego zawodu

 • Partnerzy – wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu (adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy inwestycyjni, inżynierowie budownictwa, księgowi, lekarze, lekarze dentyści, weterynarze, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli)

 • Wymóg zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wpisu do KRS – powstaje z chwilą wpisania do KRS

 • Ustawa określa treść umowy

 • Firma powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera z dodatkiem „i partner”, „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie zawodu wykonywanego w spółce:

  • „Jan Kowalski i partnerzy – doradcy podatkowi” (sp. p.)


 • ZALETY I WADY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • brak wymagań odnośnie kapitału

  • spółka odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania

  • ograniczenie odpowiedzialności partnera za zobowiązania powstałe w wykonywaniu wolnego zawodu przez pozostałych partnerów (odpowiada tylko za swoje działania, a nie za błędy innych partnerów)

  • możliwość wyboru podatkowej KPR

  • jednoznaczne określenie działalności w nazwie

  • możliwość ujawnienia w nazwie spółki nazwiska tylko jednego partnera

 • Wady:

  • możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu

  • wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego

  • koszt rejestracji w KRS

  • kolektywne zarządzanie

  • brak osobowości prawnej


 • SPÓŁKA KOMANDYTOWA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

 • Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

 • Wymóg zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i rejestracji w KRS – powstaje z chwilą wpisania do KRS

 • Firma spółki musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” („sp. k.”):

  • „Betonpol - Jan Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowa”

 • Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”

 • Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki (jeżeli jest zamieszczone - osoba ta odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz)


 • ZALETY I WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • brak określonych wymagań co do sumy komandytowej

  • ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej

  • możliwość działania komandytariuszy w imieniu spółki wyłączne w charakterze pełnomocników

 • Wady:

  • wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości

  • kolektywne zarządzanie przez komplementaiuszy

  • brak osobowości prawnej


 • SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

 • Przewidziana do działalności w większym rozmiarze

 • Wymaga kapitału zakładowego (akcyjnego) w kwocie min. 50 000 zł

 • Działa na podstawie statutu w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS – powstaje z chwilą wpisu do KRS

 • Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli

 • Akcjonariusz zobowiązany jest jedynie do świadczeń określonych w statucie

 • Komplementariuszem może być osoba fizyczna lub prawna

 • Firma spółki powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza oraz oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” („S.K.A.”):

 • „Jan Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowo-akcyjna”

 • Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”

 • Nazwisko albo firma akcjonariusza nie może być zamieszczone w firmie (nazwie) spółki (jeżeli jest zamieszczone - osoba ta odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz)

 • Obowiązek podawania informacji na pismach i zamówieniach handlowych oraz stronach www. (firma, siedziba, adres, sąd rejestrowy, nr KRS, NIP, kapitał)


 • ZALETY I WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki

  • możliwość działania akcjonariuszy w imieniu spółki wyłączne w charakterze pełnomocników

  • na Walnym Zgromadzeniu każda akcja objęta przez komplementariuszy i akcjonariuszy daje prawo do 1 głosu

 • Wady:

  • wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości i badania bilansu

  • kolektywne zarządzanie przez komplementariuszy

  • brak osobowości prawnej

  • konieczność ustanowienia Rady Nadzorczej, gdy liczba akcjonariuszy jest większa niż 25


 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

 • Może być utworzona przez jedną albo więcej osób (nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.)

 • Umowa w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS

 • Wymogi niezbędne do powstania:

  • zawarcie umowy spółki

  • wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego

  • powołanie Zarządu

  • ustanowienie Rady Nadzorczej (komisji rewizyjnej) jeżeli wymaga tego umowa lub ustawa

  • wpisanie do KRS

 • Udziały obejmuje się za wkłady pieniężne lub rzeczowe, wartość nominalna udziału nie mniejsza niż 50 zł

 • Wymaga kapitału zakładowego w kwocie min. 5 000 zł

 • Firma może być dowolna z dopiskiem: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „sp. z o.o.”

  • Abakus sp. z o.o.

 • Obowiązek podawania informacji na pismach i zamówieniach handlowych oraz stronach www. (firma, siedziba, adres, sąd rejestrowy, nr KRS, NIP, kapitał)


 • ZALETY I WADY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki (za wyjątkiem podatkowych)

  • możliwość pozyskiwania kapitału poprzez przyjęcie nowego wspólnika

  • możliwość pokrycia udziału wkładem rzeczowym

  • udziały mogą być uprzywilejowane (co do prawa głosu, prawa do dywidendy, sposobu uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji)

  • Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy

  • osobowość prawna

 • Wady:

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości

  • obowiązek powołania Rady Nadzorczej (komisji rewizyjnej), gdy liczba wspólników większa od 25 i gdy kapitał zakładowy większy niż 500 000 zł

  • Rada Nadzorcza (komisja rewizyjna) liczy minimum 3 osoby


 • SPÓŁKA AKCYJNA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

 • Najbardziej złożona forma prawna, przewidziana do działalności na dużą skalę

 • Może być zawiązana przez jedną lub więcej osób (nie może być zawiązana przez jednoosobową sp. z o.o.)

 • Minimalny kapitał akcyjny 100 000 zł

 • Statut w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS

 • Akcje obejmuje się za wkłady pieniężne lub rzeczowe, minimalna wartość nominalna akcji 1 grosz

 • Kapitał podstawowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej

 • Do powstania wymaga się:

  • Zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli

  • Wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego

  • Ustanowienia Zarządu i Rady Nadzorczej

  • Wpisania do KRS

 • Nazwa może być dowolna z dopiskiem: „spółka akcyjna” lub „S.A.”

   Omega S.A.

 • Obowiązek podawania informacji na pismach i zamówieniach handlowych oraz stronach www. (firma, siedziba, adres, sąd rejestrowy, nr KRS, NIP, kapitał)


 • ZALETY I WADY SPÓŁKI AKCYJNEJ GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, nawet podatkowe

  • możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji

  • łatwe sprawdzanie wiarygodności spółki – dane finansowe jawne

  • Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy

  • akcje mogą być uprzywilejowane (co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji)

  • osobowość prawna

 • Wady:

  • wysoki minimalny kapitał zakładowy

  • wymóg sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości

  • konieczność powołania Rady Nadzorczej (komisji rewizyjnej), która liczy min. 3 osoby, a w spółkach publicznych min. 5 osób

  • duże koszty prowadzenia

  • duże wymagania formalne

  • konieczność badania sprawozdania finansowego


 • SPÓŁDZIELNIA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze

 • Jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swych członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą

 • Możliwe różne typy spółdzielni: spółdzielnia na zasadach ogólnych, spółdzielnia produkcji rolnej, spółdzielnia kółek rolniczych, spółdzielnia pracy, spółdzielnia socjalna

 • Powstaje na podstawie statutu – założyciele w liczbie min. 10 osób fizycznych lub 3 osób prawnych uchwalają statut oraz dokonują wyboru organów (rada nadzorcza, zarząd)

 • Ustawa określa zawartość statutu

 • Posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą rejestracji w KRS

 • Prawa i obowiązki członków równe, niezależnie od liczby udziałów

 • Firma musi zawierać dodatek „spółdzielnia” lub „spółdzielczy”, np. Warszawska Spółdzielnia Spożywców „Społem”


 • ZALETY I WADY SPÓŁDZIELNI GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • wyłączenie odpowiedzialności członków za zobowiązania spółdzielni

  • możliwość powiększania funduszu przez przyjmowanie członków

  • wygodna dla osób z niewielkim kapitałem

  • często członek spółdzielni jest jej pracownikiem

  • łatwe sprawdzanie wiarygodności spółdzielni – dane finansowe jawne

  • Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy

  • osobowość prawna

 • Wady:

  • duża złożoność założenia i prowadzenia

  • liczba udziałów nie ma wpływu na prawo głosu członka

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości

  • konieczność powołania Rady Nadzorczej, która liczy min. 3 osoby

  • duże koszty prowadzenia

  • duże wymagania formalne

  • konieczność badania sprawozdania finansowego

  • spółdzielnie zrzeszone w związkach spółdzielczych podlegają lustracji i ponoszą opłaty na związki spółdzielcze


 • FUNDACJA GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

 • Może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki, i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami

 • Fundatorami mogą być osoby fizyczne lub prawne mające siedziby w Polsce i za granicą

 • Siedziba fundacji musi się znajdować na terenie RP

 • Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego – fundator ustala w nim statut fundacji, siedzibę, majątek, cel, zasady, formy i zakres działalności, skład i organizację zarządu

 • Możliwość tworzenia innych organów poza zarządem

 • Może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów

 • Ustawa określa zawartość statutu

 • Posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą rejestracji w KRS


 • ZALETY I WADY FUNDACJI GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • prostota założenia i prowadzenia

  • możliwość ustanowienia przez 1 osobę fizyczną lub prawną

  • możliwość pozyskiwania środków na realizowane cele w drodze darowizn

  • możliwość skorzystania ze specjalnych ulg i zwolnień w podatkach z tytułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej na realizację zadań statutowych

  • Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy

  • osobowość prawna

 • Wady:

  • obowiązek składania corocznego sprawozdania z działalności właściwemu ministrowi i udostępniania sprawozdania do publicznej wiadomości


 • STOWARZYSZENIE GOSPODARCZEJ

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach

 • Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych

 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników

 • Prawo tworzenia mają osoby fizyczne – osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym

 • Osoby w liczbie co najmniej 15, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski – akt notarialny nie jest konieczny

 • Ustawa określa zawartość statutu

 • Stowarzyszenie musi mieć zarząd i organ kontroli wewnętrznej

 • Posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą rejestracji w KRS


 • ZALETY I WADY STOWARZYSZENIA GOSPODARCZEJ

 • Zalety:

  • możliwość pozyskiwania środków na realizowane cele ze składek członków, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności

  • możliwość skorzystania ze specjalnych ulg i zwolnień w podatkach z tytułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej na realizację zadań statutowych

  • osobowość prawna

 • Wady:

  • nadzór nad działalnością ze strony wojewody lub starosty

  • dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia może służyć jedynie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego członków


DECYZJA O URUCHOMIENIU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GOSPODARCZEJ

Biznesplan

Ocena czynników sukcesu

Ocena barier, ryzyk, zagrożeń

Decyzja

TAK

NIE


 • GŁÓWNE CZYNNIKI SUKCESU GOSPODARCZEJ

 • dobry pomysł

 • cechy przedsiębiorcy

 • kapitał, majątek

 • własna praca

 • pomoc innych

 • szczęście (brak nieszczęścia)


 • BARIERY, RYZYKA, ZAGROŻENIA GOSPODARCZEJ

 • W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • silna, zorganizowana konkurencja,

 • ograniczony popyt,

 • utrudnienia biurokratyczne i prawne,

 • fiskalizm i restrykcyjność systemu podatkowego, celnego i ubezpieczeń społecznych,

 • inflacja,

 • wysoka stopa procentowa (odsetki bankowe),

 • niestabilność prawa (zmiany, wiele wykładni, luki i błędy),

 • niewypłacalność klientów,

 • nieuczciwość klientów, dostawców i kooperantów,

 • działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana

 • korupcja,

 • działalność mafii (haracze, napady, kradzieże itp.),

 • mentalność społeczeństwa (zazdrość, donosy itp.),

 • kryzys gospodarczy (w kraju i za granicą),

 • kataklizmy (powodzie, mrozy, wiatry itp.),

 • błędne decyzje,

 • działania pracowników (nieuczciwość, niestaranność itp.).


 • PROCES TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARCZEJ(na przykładzie osoby fizycznej)

 • Rejestracja w Urzędzie Gminy (Dzielnicy) na druku wniosku do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 (jednoczesna rejestracja w ewidencji, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym, ZUS-ie)

 • Pieczątki

 • Konto bankowe

 • Uzyskanie koncesji lub zezwoleń

 • Załatwienie lokalu (dzierżawa, najem, własny)

 • Materiały informacyjno-reklamowe (foldery, cenniki, informatory, szyldy, tablice informacyjne, ogłoszenia, wizytówki, papier firmowy)

 • Zawiadomienia urzędów i instytucji:

  • zawiadomienie urzędu gminy (podatek od nieruchomości, podatek lokalny),

  • zawiadomienie Inspektoratu Ochrony Środowiska,

  • zawiadomienie Komendy Straży Pożarnej,

  • zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy,

  • zawiadomienie Państwowej Inspekcji Handlowej,

  • zawiadomienie Sanepidu,

  • inne urzędy


 • UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARCZEJ(na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 • Umowa spółki z o.o.

 • Akt notarialny

 • Wniesienie kapitału - oświadczenie Zarządu

 • Rejestracja spółki w KRS wraz z wnioskiem RG-1 o nadanie numeru statystycznego – REGON, zgłoszeniem rejestracji płatnika składek ZUS ZFA, zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2)

 • Pieczątki

 • Konto bankowe

 • Uzyskanie koncesji lub zezwoleń

 • Załatwienie lokalu (dzierżawa, najem, własny)

 • Materiały informacyjno-reklamowe (foldery, cenniki, informatory, szyldy, tablice informacyjne, ogłoszenia, wizytówki, papier firmowy)

 • Zawiadomienia urzędów i instytucji:

  • zawiadomienie urzędu gminy (podatek od nieruchomości, podatek lokalny),

  • zawiadomienie Inspektoratu Ochrony Środowiska,

  • zawiadomienie Komendy Straży Pożarnej,

  • zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy,

  • zawiadomienie Państwowej Inspekcji Handlowej,

  • zawiadomienie Sanepidu,

  • inne urzędy


 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (1) GOSPODARCZEJ(Początek działalności)

 • Zakupy (leasing):

  • maszyny i urządzenia, środki transportu, komputery, sprzęt techniczny, narzędzia

  • wyposażenie, meble użytkowe

  • fax, telefon

  • programy komputerowe

 • Zatrudnienie pracowników:

  • umowy o pracę

  • zgłoszenie do ZUS-u (ubezpieczenia społeczne):

   • właściciele firm jednoosobowych

   • wspólnicy spółek cywilnych

   • osoby współpracujące spośród członków rodziny

   • osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę

   • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej

  • wydanie legitymacji ubezpieczeniowych

  • wprowadzenie:

   • regulaminu wynagradzania (co najmniej 20 pracowników)

   • regulaminu pracy (co najmniej 20 pracowników)

  • szkolenie ppoż. o bhp.


 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (2) GOSPODARCZEJ(Początek działalności)

 • Zaprowadzenie ewidencji (w zależności od formy opodatkowania):

  • ewidencja księgowa (książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe)

  • ewidencja podatkowa

   • podatek dochodowy od osób fizycznych,

   • podatek dochodowy od osób prawnych,

   • podatek od towarów i usług (VAT),

   • podatek akcyzowy,

   • podatek dochodowy od przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • ewidencja wyposażenia

  • ewidencja przebiegu pojazdów

  • ewidencja osobowa (akta osobowe)

  • ewidencja płacowa (listy płac)

  • inne ewidencje:

   • rejestr pożyczek i zastawów,

   • rejestr opłaty skarbowej,

   • rejestr zawartych umów,

   • ewidencja wspólników (udziałowców),

   • ewidencja udziałów,

   • ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

   • ewidencja faxów przychodzących i wychodzących,

   • ewidencja delegacji służbowych

 • Zaprowadzenie księgowości - otwarcie kont


 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (3) GOSPODARCZEJ(Początek działalności)

 • Organizacja wewnętrzna:

  • regulamin organizacyjny:

   • zasady organizacji firmy,

   • zasady zarządzania,

   • schemat organizacyjny,

   • zakresy zadań komórek i stanowisk organizacyjnych,

   • ramowe zakresy obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności,

  • instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

  • inne regulaminy i instrukcje

 • Zawarcie niezbędnych umów:

  • umowa sprzedaży

  • umowa dostawy

  • umowa zlecenia

  • umowa o dzieło

  • umowa o roboty budowlane

  • umowa najmu (dzierżawy)

  • umowa użyczenia

  • umowa pożyczki

  • umowa rachunku bankowego

  • umowa agencyjna

  • umowa komisu

  • umowa przewozu

  • umowa spedycji

  • umowa ubezpieczeniowa

  • umowa poręczenia

  • umowa darowizny

  • umowa o pracę

  • umowa spółki


PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA GOSPODARCZEJ

Wskaż zalety i wady pracy „na swoim” i „na posadzie”.

Omów zasady wyboru przedmiotu działalności gospodarczej.

Omów zasady projektowania nazwy i znaku firmowego przedsiębiorcy.

Omów zasady wyboru lokalizacji siedziby i agend przedsiębiorstwa.

Wymień formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jakie są skutki wyboru formy działalności gospodarczej?

Omów podobieństwa i różnice pomiędzy spółką jawną a cywilną.

Omów podobieństwa i różnice pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną.

Omów czynniki sukcesu i ryzyka w działalności gospodarczej.

Przedstaw przebieg procesu tworzenia przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. • PODATKI PODSTAWOWE GOSPODARCZEJ

 • podatek dochodowy:

  • od właściciela przedsiębiorstwa (osoby fizycznej)

  • od osób prawnych

  • od pracowników

 • podatek od towarów i usług (VAT)

 • podatek akcyzowy


POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY GOSPODARCZEJ

opłata skarbowa

podatek od nieruchomości

podatek od środków transportowych

Inne opłaty lokalne

podatek od spadków i darowizn

opłaty notarialne

podatek od czynności cywilnoprawnych


 • PODATEK DOCHODOWY WŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • obowiązek płacenia: osoby fizyczne zamieszkałe lub przebywające czasowo dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym na terytorium RP

 • forma płatności: comiesięczne rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym

 • sposób obliczania: podatek naliczany jest od dochodu narastającego (przychody - koszty uzyskania przychodów)

 • istnieją:

  • przychody wolne od podatku dochodowego

  • odliczenia od dochodów

  • odliczenia od podatku

 • stopa opodatkowania: 19% lub na zasadach ogólnych (tabela z ustawy) • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 • obowiązek płacenia: osoby prawne

 • płatnicy: osoby prawne

 • forma płatności: miesięczne rozliczenia od zysku brutto

 • obowiązek osób prawnych: prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • stopa opodatkowania: 19%


 • PODATEK DOCHODOWY OD PRACOWNIKÓW GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • obowiązek płacenia: osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę i inne umowy cywilnoprawne

 • płatnicy: pracodawcy

 • forma płatności: zaliczki miesięczne

 • podatek pobierany od:

  • wynagrodzenia zasadniczego

  • wynagrodzeń za godziny nadliczbowe

  • dodatków

  • nagród

  • ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy

  • i in.

 • sposób obliczania: podatek naliczany jest od narastającego dochodu pracownika (przychód pracownika - koszty uzyskania przychodu)


 • PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) (1) GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 • opodatkowaniu podlegają:

  • sprzedaż towarów

  • odpłatne świadczenie usług

  • jeżeli czynności te wykonywane są na terytorium RP

  • eksport i import towarów i usług

  • usługi i towary na potrzeby reprezentacji i reklamy

  • przekazanie towarów i usług

  • zamiana towarów i usług

  • zamiana towarów na usługi i odwrotnie

  • wydanie towarów lub świadczenie usług za wierzytelności

  • wydanie towarów lub świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego

  • darowizna towarów

  • nieodpłatne świadczenie usług


 • PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) (2) GOSPODARCZEJ

 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczania), przekazania, darowizny, zamiany towaru lub wykonania usługi

 • sposób regulowania: w cenie towaru (usługi)

 • zwolnienia:

  • przedmiotowe (np. opakowania zwrotne, usługi doradztwa rolniczego, niektóre usługi prawnicze)

  • podmiotowe (opłacający podatek na podstawie karty podatkowej, podatnicy, których wartość sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku nie przekroczyła 50 000 zł)

 • podstawa opodatkowania: obrót

 • stawki podatku:

  • stawka podstawowa: 22%

  • stawka obniżona: 7%

  • stawka: 0%


 • PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) (3) GOSPODARCZEJ

 • podatek naliczony, należny i do zapłaty:

  • podatek naliczony - to suma podatku na fakturach obcych

  • podatek należny - to suma podatku na fakturach własnych

  • podatek do zapłaty = podatek należny - podatek naliczony

 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży: faktura VAT, rachunek uproszczony

 • obowiązki podatników:

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT (w handlu i gastronomii przy zastosowaniu kas rejestracyjnych)

  • rozliczanie podatku VAT przy pomocy deklaracji podatkowej VAT - 7


 • PODATEK AKCYZOWY GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

 • opodatkowaniu podlegają: sprzedaż, przekazanie, zamiana, wydanie w zamian za wierzytelność, wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego, darowizna wyrobów akcyzowych, tj.:

  • produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne

  • energia elektryczna

  • broń palna myśliwska, broń gazowa

  • urządzenia działalności rozrywkowej (automaty, rulety, maszyny do gry)

  • samochody osobowe

  • kosmetyki, wyroby perfumeryjne

  • karty do gry

  • wyroby ze skóry

  • wyroby przemysłu spirytusowego

  • wyroby winiarskie

  • piwo

  • wyroby tytoniowe


 • OPŁATA SKARBOWA GOSPODARCZEJ

 • unormowania: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • opłacie skarbowej podlegają:

  • W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

  • Wydanie zaświadczenia na wniosek,

  • Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

  • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

  • Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

 • stawki: określone w ustawie


 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI GOSPODARCZEJ

 • unormowania: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 • obowiązek podatkowy: ciąży na osobach fizycznych, prawnych i nie mających osobowości prawnej, które:

  • są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem,

  • są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem stanowiących własność Skarbu Państwa (z tytułu umowy lub bez tytułu prawnego)

  • są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części

 • stawki roczne: określa rada gminy, nie mogą być wyższe od stawek podanych w ustawie


 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH GOSPODARCZEJ

 • unormowania: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 • obowiązek podatkowy: osoby fizyczne i prawne będące właścicielami:

  • samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton

  • ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton (bez rolniczych)

  • autobusów

 • stawki roczne: określa rada gminy, nie mogą być wyższe od stawek podanych w ustawie


 • INNE OPŁATY LOKALNE GOSPODARCZEJ

 • unormowania: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 • rodzaje opłat:

  • opłata targowa - od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży na targowiskach (za 1 dzień)

  • opłata miejscowa - od osób fizycznych i prawnych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach o walorach klimatyczno-krajobrazowych (za 1 dzień)

 • stawki: określa rada gminy, nie mogą być wyższe od stawek podanych w ustawie


 • PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN GOSPODARCZEJ

 • unormowania: ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

 • podstawa opodatkowania: wartość nabytych przez osoby fizyczne na własność rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów

 • wielkość podatku: zależy od przynależności podatnika do grupy podatkowej i stawek określonych w tabelach

 • grupy podatkowe:

  • grupa I - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zięciowie, synowe, pasierbowie, rodzeństwo (w tym przyrodnie), ojczym, macocha, teściowie

  • grupa II - zstępni rodzeństwa (siostrzeńcy, siostrzenice, bratankowie, bratanice), rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciotki), małżonkowie i zstępni pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (szwagrowie, szwagierki, bratowe), rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

  • grupa III - pozostali nabywcy, nie zaliczeni do grupy I i II


 • TAKSA NOTARIALNA GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej

 • taksie notarialnej podlegają czynności notarialne

 • wysokość taksy: zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej


 • PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • opłatom podlegają czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

 • umowy pożyczki,

 • umowy darowizny,

 • umowy dożywocia,

 • umowy o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności,

 • ustanowienie hipoteki,

 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego i odpłatnej służebności,

 • umowy spółki.

 • stawki: wysokość stawek określa ustawa • KARTA PODATKOWA (1) GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • istota: opłaty tytułem podatku są stałe i nie zależą od wielkości obrotu i dochodu

 • nie wymaga się:

  • prowadzenia ksiąg (podatkowej, rachunkowej)

  • składania zeznań podatkowych

  • składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu

  • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

 • obowiązki korzystającego:

  • wydawanie na żądanie klienta rachunków i faktur

  • przechowywanie w kolejności numerów kopii tych rachunków (okres 5 lat)

  • prowadzenie ewidencji zatrudnienia

 • sposób uzyskania: złożenie stosownego druku w urzędzie skarbowym, który wydaje decyzję o wysokości podatku na dany rok


 • KARTA PODATKOWA (2) GOSPODARCZEJ

 • uprawnieni: osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych prowadzące działalność usługową i wytwórczą w zakresie:

  • usługi ślusarskie

  • wyrób naczyń blaszanych

  • usługi rusznikarskie

  • usługi grawerskie

  • usługi w zakresie wyrobu pieczątek

  • usługi kowalskie

  • usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

  • usługi w zakresie kotlarstwa

  • usługi w zakresie mechaniki maszyn

  • usługi zegarmistrzowskie

  • usługi szklarskie

  • usługi tapicerskie

  • usługi bednarskie

  • usługi koronkarskie

  • usługi krawieckie

  • usługi szewskie

  • usługi kuśnierskie

  • usługi rymarskie

  • usługi introligatorskie

  • usługi ortopedyczne

  • usługi kominiarskie

  • i in. (blisko 100 rodzajów usług)


 • KARTA PODATKOWA (3) GOSPODARCZEJ

 • wysokość podatku: ustalana jest według stawek podanych w tabelach załączonych do ustawy i zależy od:

  • zakresu działalności

  • liczby zatrudnionych pracowników

  • wielkości miejscowości

  • a także w niektórych przypadkach od:

   • liczby stanowisk (usługi parkingowe)

   • liczby urządzeń (samochodów) - usługi rozrywkowe

   • liczby śniadań, obiadów, kolacji - sprzedaż posiłków domowych

   • liczby godzin (pielęgniarki, położne, opieka nad chorymi i dziećmi, korepetycje)


 • RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH (1) GOSPODARCZEJ

 • uregulowania: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • istota: opłaty tytułem podatku są ustalane według stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych wynoszących:

  • 20% - dla przychodów w zakresie wolnych zawodów i najmu,

  • 17% - dla przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych (pośrednictwo w sprzedaży części pojazdów, usługi hotelarskie, parkingowe, wynajmu samochodów, pozyskiwania personelu i in.

  • 8,5% - z tytułu najmu (do kwoty 4 000 euro), usługi gastronomiczne przy sprzedaży alkoholu pow. 1,5%, usługi ppoż, komis, kolportaż prasy itp.

  • 5,5% - działalność wytwórcza, roboty budowlane, przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności ponad 2 tony, sprzedaż biletów autobusowych, znaczków pocztowych

  • 3,5% - działalność gastronomiczna wyjątkiem sprzedaży alk. pow. 1,5%, handel, produkcja zwierzęca, rybactwo itp.


 • RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH (2) GOSPODARCZEJ

 • nie wymagane: prowadzenie ksiąg (podatkowej, rachunkowej)

 • obowiązki korzystającego:

  • prowadzić wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  • prowadzić ewidencję przychodów

  • prowadzić ewidencję zatrudnienia

  • prowadzić karty przychodów pracowników

  • sporządzać spis z natury (towarów, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów) na dzień zaprowadzenia działalności, koniec każdego roku podatkowego, w razie zmiany wspólnika, likwidacji działalności

  • obliczać co miesiąc ryczałt i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego

  • składać w urzędzie skarbowym informację o wysokości uzyskanego przychodu i dokonanych odliczeń

 • sposób uzyskania: zawiadomienie urzędu skarbowego

 • uprawnieni: podatnicy - osoby fizyczne i spółki cywilne oraz jawne osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nie przekraczającej 150 000 euro

  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej ze względu na wysokość przychodów


 • KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (1) GOSPODARCZEJ

 • unormowania: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • istota: uproszczona forma prowadzenia rachunkowości

 • sposoby prowadzenia:

  • prowadzenie samodzielne:

   • w formie zbroszurowanej

   • za pomocą komputera

  • zlecenie prowadzenia biuru rachunkowemu

 • zobowiązani do prowadzenia: osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych wykonujące:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą

  • działalność w zakresie wolnych zawodów

  • działalność na podstawie umów agencyjnych

  • prowadzenie niektórych rodzajów specjalnej działalności rolnej


 • KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (2) GOSPODARCZEJ

 • nie prowadzą: osoby prawne oraz spółki cywilne osób fizycznych, które:

  • prowadzą księgi rachunkowe

  • ich przychód osiągnięty w poprzednim roku podatkowym przekroczył 1 200 000 euro

  • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

 • sposób zaprowadzenia: złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • dodatkowe obowiązki podatnika:

  • prowadzenie ewidencji:

   • wyposażenia

   • środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

   • sprzedaży

   • kart przychodów pracowników

   • kupna i sprzedaży wartości dewizowych

   • pożyczek i zastawionych rzeczy

   • rachunków i faktur

   • innych dowodów księgowych (paragony itp.)


 • KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (3) GOSPODARCZEJ

  • dokonuje spisu z natury (towarów, materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych, braków, odpadków) przed zaprowadzeniem księgi, na koniec każdego roku, w razie zmiany wspólnika, likwidacji przedsiębiorstwa

 • wyliczenie dochodu do opodatkowania: przychód i koszty uzyskania przychodów

 • płatnik podatku dochodowego: osoba fizyczna na zasadach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


 • KSIĘGI RACHUNKOWE (1) GOSPODARCZEJ

 • unormowania: ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

 • Istota: księgi rachunkowe to urządzenia księgowe służące do zapisywania udokumentowanych operacji gospodarczych, które obejmują:

  • dziennik - służy do dokonywania kolejno ponumerowanych zapisów operacji gospodarczych w porządku chronologicznym

  • księga główna - służy do zapisu operacji w porządku systematycznym (konta syntetyczne)

  • księgi pomocnicze - służą do uszczegółowienia i uzupełnienia zapisów księgi głównej (konta analityczne)

  • zestawienia obrotów i sald - sprawozdanie zawierające symbole i nazwy kont, salda i obroty kont na koniec danego miesiąca (roku)

  • spisy inwentarzowe - potwierdzone inwentaryzacją wykazy aktywów i pasywów)

  • dokumenty księgowe obce i własne


 • KSIĘGI RACHUNKOWE (2) GOSPODARCZEJ

 • sposoby prowadzenia:

  • prowadzenie samodzielne:

   • w formie książkowej

   • w formie luźnych kart

   • za pomocą komputera

  • zlecenie prowadzenia biuru rachunkowemu

 • zobowiązani do prowadzenia:

  • osoby prawne

  • osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył 1 200 000 euro

 • obowiązki podatnika: prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, aktywów, pasywów, przychodów, kosztów, inwestycji, środków trwałych itd.., oraz wykonywania sprawozdań finansowych a także weryfikacji sprawozdań przez uprawnionych biegłych


PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA GOSPODARCZEJ

Wyjaśnij podobieństwa i różnice w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Na czym polega podatek VAT?

Wyjaśnij istotę podatku akcyzowego.

Jakie inne podatki (poza dochodowymi, VAT-e i akcyzą) płaci przedsiębiorca?

Na czym polega karta podatkowa?

Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Jaka jest różnica pomiędzy książką przychodów i rozchodów a księgami rachunkowymi? • OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA GOSPODARCZEJ

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą być ubezpieczone. Ubezpieczeniom podlegają także pracownicy.

 • Ubezpieczenia obejmują:

 • Ubezpieczenie emerytalne,

 • Ubezpieczenie rentowe,

 • Ubezpieczenie chorobowe,

 • Ubezpieczenie wypadkowe,

 • Ubezpieczenie zdrowotne.

 • Płatnikiem składek ZUS za pracowników jest przedsiębiorca.

 • Obecnie zgłoszenie przedsiębiorcy (osoby fizycznej, spółki osobowej i osoby prawnej) jako płatnika składek ZUS następuje wraz z rejestracją działalności.

 • Przedsiębiorca zgłasza pracowników do ubezpieczenia (ZUS-ZUA) w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia we właściwej placówce ZUS (oddział lub inspektorat).

 • W ciągu roku przedsiębiorca co miesiąc opłaca składki ubezpieczeniowe oraz przekazuje deklarację ubezpieczeniowe: ZUS-RCA, ZUS-DRA).

 • Pracownikom przedsiębiorca wydaje co miesiąc druk ZUS-RMUA.


 • SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE PRZEDSIĘBIORCY (1) GOSPODARCZEJ

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą płacić składek ubezpieczeniowych w zależności od osiąganego przychodu czy dochodu. Mogą płacić minimalną możliwą składkę wynoszącą w przypadku ubezpieczeń społecznych 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok. W roku 2010 wynosi ono 3 146 zł, a zatem podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w 2009 r. wynosi 1 887,60 zł.

 • Składki na ubezpieczenia społeczne:

 • Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, pozostałe obowiązkowe.

 • Przy standardowej stawce 1,67% składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 31,52 zł.


 • SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE PRZEDSIĘBIORCY (2) GOSPODARCZEJ

 • Składka na Fundusz Pracy – podstawa wymiaru jak w przypadku ubezpieczeń społecznych, tj. 1 887,60 zł w 2010 r. Składka ta wynosi 2,45% podstawy, tj. 46,25 zł.

 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – podstawa wymiaru jak w przypadku ubezpieczeń społecznych, tj. 1 887,60 zł w 2010 r. Składka wynosi 0,10% podstawy.

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z ulgą – podstawa wymiaru składek w 2010 r. to 395,10 zł (30% minimalnego wynagrodzenia). Korzystając z ulgi w składkach ZUS nie płaci się składki na FP i FGŚP.


 • SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE PRZEDSIĘBIORCY (3) GOSPODARCZEJ

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – od marca 2009 r. podstawę wymiaru składki stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku 2009. Podstawa ta wynosi 2 592,46 zł. Do ZUS-u przekazuje się 9% podstawy wymiaru składki, czyli 233,32 zł. Od podatku można odliczyć tylko 7,75% wymiaru składki (200,92 zł).

 • Jeżeli w ciągu roku 2009 przychód będący podstawą wymiaru składek przekroczy 94 380 zł, można zaprzestać odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA GOSPODARCZEJ

Z jakich elementów składa się ubezpieczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Jakie są elementy ubezpieczenia pracownika? • OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY – OSOBA FIZYCZNA (1) GOSPODARCZEJ

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz wspólnicy w spółce cywilnej rejestrują działalność poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Rejestracja następuje na podstawie wniosku EDG-1. Wzór wniosku i instrukcję sposobu wypełnienia określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Wniosek składa się w urzędzie gminy, w Warszawie w urzędach dzielnicowych – Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.

 • Od 1.04.2009 r. obowiązuje zasada „jednego okienka” – zamierzający założyć firmę składa w urzędzie gminy 1 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten jest jednocześnie:

 • Wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy i CEDiIG)

 • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny)

 • Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP – urząd skarbowy),

 • Zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany do ubezpieczenia społecznego (ZUS lub KRUS).


 • OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY – OSOBA FIZYCZNA (2) GOSPODARCZEJ

 • Wniosek rejestracyjny EDG-1 stanowi równocześnie:

 • Wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej,

 • Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,

 • Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.

 • Formy składania wniosku:

 • osobiście,

 • przez pełnomocnika,

 • pocztą,

 • przez internet.

 • Wniosek rejestracyjny EDG-1 nie podlega opłatom.


 • OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY - SPÓŁKI I IN. GOSPODARCZEJ

 • Spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia rejestrują działalność poprzez wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Rejestracja następuje na podstawie specjalnych druków (różne dla różnych form prawnych).

 • Rejestracja jest odpłatna.

 • Do wniosku należy dołączyć różne dokumenty (np. w przypadku sp. z o.o. akt notarialny umowy spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału, dowód ustanowienia organów spółki – jeśli nie ma tych danych w umowie, lista wspólników, podpisy członków zarządu poświadczone notarialnie).

 • Wniosek składa się w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby podmiotu.

 • Od 1.04.2009 r. obowiązuje zasada „jednego okienka” – zamierzający zarejestrować podmiot składają wniosek w sądzie rejestrowym. Do wniosku dołącza się:

 • Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny) na druku RG-1,

 • Wniosek zgłoszeniowy płatnika składek ZUS ZFA,

 • Wniosek rejestracyjny podatnika NIP-2.


PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA GOSPODARCZEJ

Omów przebieg procesu rejestracji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Omów przebieg procesu rejestracji spółki handlowej.