Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

 2. Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Liceum Ogólnokształcące jest szkołą o najdłuższej tradycji w Bieszczadach Wschodnich. Zostało założone w 1951 roku, odtąd kształci wychowuje kolejne roczniki młodzieży. Do dziś szkolne mury opuściło ponad cztery tysiące trzystu absolwentów.

 3. LO kształci i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia poprzez: A – wybór kierunku kształcenia (wskazanie przedmiotów nauczanych w stopniu rozszerzonym) przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej; B – dostosowanie poziomu nauczania języków obcych do potrzeb i oczekiwań ucznia w granicach możliwości organizacyjnych szkoły; C – zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne prowadzone na terenie szkoły oraz poza nią np. w obiektach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Międzyszkolnej Krytej Pływalni; D – uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; E – realizację projektów edukacyjnych opartych o współpracę międzynarodową szkół i dających możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wspierających i wzbogacających edukację.

 4. Wybór kierunku kształcenia • Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną odnośnie oddziałów dla uczniów klasy pierwszej z rozszerzonym zakresem wybranych przedmiotów: • matematyka, fizyka i informatyka, • matematyka, geografia, język angielski, • biologia, chemia, matematyka, • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, • historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

 5. Nauczanie języków obcych Uczniowie gimnazjalni uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych. Języki te w zasadzie będą kontynuowane w liceum. Pierwszy język nowożytny będzie nauczany w cyklu o większej liczbie godzin. Ponadto grupy językowe będą formowane na podstawie podbudowy wymagań poziomu realizowanego w szkole gimnazjalnej. Uczeń samodzielnie, według własnego uznania dokona wyboru pierwszego i drugiego języka obcego. Poza kursem podstawowym realizujemy także rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego wymiarze (15 godzin w cyklu). Nauczanie obywa się w razie potrzeby w grupach międzyoddziałowych. W LO nauczany jest także język rosyjski na zajęciach pozalekcyjnych. W przypadku większego zainteresowania tym językiem możemy zorganizować naukę od podstaw.

 6. Zajęcia pozalekcyjne Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów. Prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, teatralne, historii sztuki, chór. Organizujemy także kółka przedmiotowe np. matematyczne, fizyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, historyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Corocznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

 7. Olimpiady, konkursy, zawody Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie. Szkoła stwarza warunki do treningu dla uczniów zrzeszonych w klubach sportowych.

 8. Coroczne sukcesy w olimpiadach i konkursach

 9. Wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej w 2013 r.

 10. Coroczne sukcesy w olimpiadach i konkursach

 11. Coroczne sukcesy w olimpiadach i konkursach

 12. Wręczenie nagród i dyplomów Kraków UJ

 13. Projekty edukacyjne - doświadczenia • Kadra pedagogiczna szkoły wykorzystuje aktualne możliwości związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej poprzez przygotowywanie projektów edukacyjnych, których realizacja jest pokrywana przez środki unijne. • Pamiętając o przeszłości myślimy o przyszłości – współpraca transgraniczna z ukraińską szkołą średnią w Striłkach –( 2005-2006). • Poznajemy piękno, tradycję i kulturę materialną ziemi bieszczadzkiej – program edukacji regionalnej (2007). • Od wspólnoty historycznej do wspólnoty wartości - współpraca transgraniczna ze szkołą w Striłkach na Ukrainie – program dotyczył upowszechniania form demokracji w społeczeństwie otwartym (2008). • Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności – współpraca transgraniczna z Gimnazjum w Giraltowcach na Słowacji w obszarach – historii i kultury materialnej, przyrody i turystyki na terenie Karpat (2010). • Dobra szkoła szansą na udany start w życie (2012-2013).

 14. Projekty edukacyjne – realizowane aktualnie • Wirtualna Fizyka – wiedza prawdziwa – innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach z fizyki przy współpracy z Politechnika Koszalińska. • Wykorzystać szansę wspólnego sąsiedztwa - współpraca ze szkołą • w Giraltovcach na Słowacji. • Weihnachtsprojekt - współpraca   polsko -niemiecko - ukraińska z Gersheim w Saarbrücken.

 15. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki i informatyki (mat-fiz-inf). Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, elektronika, ekonomia, fizyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geologia, inżynieria środowiska, informatyka, lotnictwo, energetyka, telekomunikacja, logistyka, mechatronika, wojskowe akademie techniczne

 16. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki i informatyki - korzyści Dobre przygotowanie do powszechnego egzaminu maturalnego z matematyki. Możliwość zdawania fizyki i informatyki na maturze. Uczestnictwo w corocznych konkursach matematycznych. Podejmowanie atrakcyjnych i zamawianych kierunków studiów ścisłych i politechnicznych . Biegłe posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informacyjnymi.

 17. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego (mat-geo-ang) Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, kartografia, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, turystyka międzynarodowa, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 18. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego (mat-geo-ang) - korzyści Szerokie możliwości wyboru atrakcyjnego kierunku studiów, w tym kierunków zamawianych przez MEN. Solidne przygotowanie jednocześnie do dwóch obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Umiejętności biegłego posługiwania się powszechnie stosowanym językiem angielskim. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych BdPN. Możliwość uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.

 19. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania, biologii, chemii i matematyki (biol-chem-mat) Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: medycyna, medycyna wojskowa, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, neurobiologia, technologia żywienia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, stomatologia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne.

 20. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, biologii i chemii (biol-chem-mat) - korzyści Przygotowanie do studiów medycznych i związanych z medycyną. Uczestnictwo w zajęciach terenowych i teoretycznych prowadzonych przez pracowników naukowych BdPN. Kształcenie uzupełniające z dwóch ważnych przedmiotów tj. z matematyki i fizyki. Możliwość uczestnictwa w olimpiadzie biologicznej i konkursach chemicznych. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach naukowych, obserwacjach badawczych i doświadczeniach laboratoryjnych.

 21. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. (humanistyczny) Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: polonistyka, edytorstwo, komparatystyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prawo, administracja, dziennikarstwo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika, europeistyka, filozofia, etnografia, etnologia, religioznawstwo, wiedza o kulturze, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia.

 22. Coroczna wycieczka humanistów do Krakowa na UJ, kwiecień 2012

 23. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. (humanistyczny) - korzyści Szeroki wybór kierunku studiów. Uczestnictwo w zajęciach akademickich w Instytucie Historii UJ. Częste wyjazdy na wybrane spektakle do renomowanych teatrów Krakowa i Rzeszowa. Współtworzenie życia artystycznego i społecznego szkoły i środowiska. Możliwość publikacji własnej twórczości artystycznej w Biuletynie Twórczym i innych wydawnictwach szkolnych. Nauka podstaw języka łacińskiego. Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach humanistycznych.

 24. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, prawo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, etnografia, geografia, etnologia, religioznawstwo, politologia, filozofia, turystyka, t. międzynarodowa,

 25. Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie - korzyści Szersza możliwość wyboru przedmiotów do egzaminu maturalnego. Dodatkowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Możliwość podjęcia atrakcyjnego kierunku studiów (prawo, administracja, stosunki międzynarodowe). Dodatkowe zajęcia rozszerzające z geografii prowadzone przez pracowników naukowych BdPN. Możliwość uczestnictwa w olimpiadach: historycznej i geograficznej oraz w konkursach przedmiotowych.

 26. Kadra pedagogiczna Kadrę pedagogiczną stanowią starannie wykształceni z pełnymi kwalifikacjami nauczyciele o dużym i bogatym doświadczeniu pedagogicznym. W zdecydowanej przewadze są to nauczyciele dyplomowani, z ukończonymi różnorodnymi formami doskonalenia zawodowego i dodatkowymi kwalifikacjami. Stabilna i profesjonalna kadra pedagogiczna jest podstawą silnej pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

 27. Wyposażenie szkoły    • Zespół posiada nowoczesą pracownię informatyczne ze stałym dostępem do Internetu oraz trzy pracownie multimedialne (4 stanowiskowe), połączenie Wi-Fi w budynku głównym, bogatą w księgozbiór bibliotekę. Dobrze wyposażoną pracownię fotograficzną, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, salkę do ćwiczeń i gry  tenisa stołowego, boisko sportowe z nową nawierzchnią asfaltową, pracownię do ćwiczeń laboratoryjnych z biologii, szereg klasopracowni dla poszczególnych przedmiotów. • Pracownie są wyposażone w potrzebny i nowoczesny sprzęt dydaktyczny, posiadają dostęp do Internetu. Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych nauka odbywa się na jedną zmianę ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1425 a niekiedy o 1515. Godziny odjazdu autobusów są w miarę możliwości dostosowane do rozkładu tygodniowego zajęć dydaktycznych.

 28. Organizacje uczniowskie Ważną rolę w życiu szkoły odgrywają organizację młodzieżowe. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Organizuje różne imprezy np. „Kabaretowy” Dzień Nauczyciela, Święto Patrona Szkoły, wigilię szkolną, Licealne Dni Kultury a także zabawy i dyskoteki. Prowadzi działalność charytatywną, corocznie wydaje Biuletyn Twórczy, jest też strażnikiem praw uczniowskich. Wiele ciekawych inicjatyw realizują: Szkolne koło PTTK (rajd po wysokich Bieszczadach w ramach akcji „Czyste Góry”, wycieczki krajowe i zagraniczne). Szkolne koło PCK (kurs pierwszej pomocy, pomoc charytatywna, konkursy i zawody promujące zdrowie). Przy naszej szkole aktywnie działa także Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, zrzeszający naszą młodzież w kilku sekcjach: piłki koszykowej, siatkowej, turystyczno-żeglarskiej i aerobiku.

 29. Samorząd Uczniowski