aspek hukum perikatan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ASPEK HUKUM PERIKATAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ASPEK HUKUM PERIKATAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

ASPEK HUKUM PERIKATAN. Dr. Marzuki , SH M.Hum. ASPEK HUKUM PERIKATAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASPEK HUKUM PERIKATAN' - dwayne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aspek hukum perikatan
ASPEK HUKUM PERIKATAN

Dr. Marzuki, SH M.Hum

aspek hukum perikatan1
ASPEK HUKUM PERIKATAN
 • Perikatanadalahsuatuhubunganhukum (mengenaikekayaanhartabenda) antaraduaorangataulebih yang melahirkanhakdankewajibanmenuntutsuatubarang. Pihak yang berhakdisebutkreditur, danpihak yang berkewajibandisebutdebitur.
 • Barangsesuatu yang dapatdituntutdinamakanprestasi, dapatberupa
  • Menyerahkansuatubarang
  • Melakukansuatuperbuatan
  • Tidakmelakukansuatuperbuatan
 • Suatuperikatanitusendiridapatberasaldariperjanjiandandapatjugaberasaldariundang-undang.
pelaksanaan suatu perjanjian
PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN
 • Prestasitersebutadalahmerupakanpelaksanaanperjanjian:
  • Perjanjianuntukmenyerahkanbarang, misalnyajualbeli, sewamenyewa, pinjampakai.
  • Perjanjianuntukberbuatsesuatu, misalnyaperjanjianmembuatlukisan, perjanjiankerja, perjanjianmembangunrumah, dsb.
  • Perjanjianuntuktidakberbuatsesuatu, misalnyauntuktidakmendirikantembok, perjanjianuntuktidakmendirikansuatuperusahaan yang sejenis.
 • Dalampasal 1339 KUH perdatadisebutkansuatuperjanjiantidakhanyamengikatisiperjanjiantetapijugaharusmemenuhikepatutan, kebiasaandanundang-undang.
macam macam perikatan
MACAM-MACAM PERIKATAN
 • Perikatanbersyarat (voorwaardelijk), yaitusuatuperikatan yang tergantungpadakejadiandikemudianhari, yang masibelumtentuterjadi, misalnyasi A berjanjidengansi B untukmembelimobilsi B apabilasi A lulus ujian. Si A akanmengosongkanrumah yang disewasi B apabilasi B di PHK.
 • Perikatan yang tergantungpadasuatuketetapanwaktu (tidjdsbepaling). Perikataninisuatuhal yang pastibelumtahuwaktunya, misalnyameninggalseseorang.
 • Perikatan yang membolehkanmemilih (alternatief). Dalamhaliniterdapatduaataulebihmacamprestasidandebiturbolehmemilihsalahsatu, sepertipembayaranhutangdilakukandenganmemberikanmobilatauuang.
macam macam perikatan1
MACAM-MACAM PERIKATAN

4. Perikatantanggungmenanggung (hoofdelijkatausolidair), adalahsuatuperikatan yang timbulapabilabeberapaorangsebagaidebiturberhadapandenganseorangkredituratausebaliknya.

 • Perikatan yang dapatdibagiatautidakdapatdibagi, misalnyahutangsi A dapatdibagipadaahliwarisnyabilameninggaldunia. Padaasasnyaperikataninitidakbolehdibagi, jikatidakadaperjanjian lain, sebabsidebiturberkewajibanmemenuhijanjinyakepadadebitur.
 • Perikatandenganpenetapanhukuman (Strafbeding). Misalnyadalamperjanjiandisebutkanpengenaansuatuhukumanapabiladebitur lain memenuhikewajibannya, misalnyadenda, bungandsb.
syarat sahnya perjanjian
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
 • Berdasarkanpasal 1320 KUH perdataada 4 syarat :
  • Sepakatmereka yang mengikatdiri.
  • Kecakapanuntukmembuatsuatuperjanjian.
  • Suatuhaltertentu.
  • Suatusebab yang halal.
 • Syaratpertamadankeduadisebutsyaratsubjektif, sedangkantigadanempatdisebutsyaratobjektif.
 • Orang yang tidakcakapmenurutpasal 1330 KUH perdatamisalnyaorang yang belumdewasa, mereka yang beradadibawahpengampuan.
akibat hukum syarat sah perjanjian
AKIBAT HUKUM SYARAT SAH PERJANJIAN
 • Apabilasyaratobjektiftidakdipenuhimakaperjanjianitubataldemihukum (null and void), artinyadarisemulaperjanjianitudianggaptidakpernahada.
 • Dalamhalsyaratsubjektiftidakdipenuhi, makasalahsatupihakdapatmemintapembatalanperjanjian. Dengankata lain perjanjiantersebuttetapsah ( voidable, Ingg), (Vernietigbaal, Bld), akantetapiselaludimungkinkanpembatalan (cancelling). Dalampasal 1454 KUH Perdatadibatasijangkawaktuancamanpembatalantersebut 5 tahun.
 • Padadasarnyaperjanjiandidasarkanpadakebebasanberkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), akantetapiperjanjianjugadapatdibatalkanakibatadanyakekhilafanataukarenapenipuan.
wanprestasi
WANPRESTASI
 • Wanprestasiadalahapabilasidebiturtidakmemenuhikewajibannya, dapatberupa:
  • Tidakmelakukanapa yang disanggupiuntukdilakukan.
  • Melaksanakanapa yang dijanjikantetapitidaksebagaimanadijanjikan.
  • Melakukanapa yang dijanjikan, tetapiterlambat.
  • Melakukansesuatu yang menurutperjanjiantidakbolehdilakukannya.
 • Terhadapkelalaiantersebutdapatdiancamsanksiberupa: membayarkerugian yang dideritakreditur, pembatalanperjanjian, peralihanresiko, membayarbiayaperkara, kalausampaidipengadilan.
cara cara hapusnya perikatan
CARA-CARA HAPUSNYA PERIKATAN
 • Berdasarkanpasal 1381 ada 10 carahapusnyaperikatan
 • Pembayaran.
 • Penawaranpembayarantunaidiikutidenganpenyimpananpenitipan.
 • Pembaharuanhutang.
 • Perjumpaanhutangataukompensasi.
 • Percampuranhutang.
 • Pembebasanhutang.
 • Musnahnyabarang yang terhutang.
 • Kebatalan/pembatan.
 • Berlakunyasuatusyaratbatal.
 • Lewatnyawaktu / daluarsa.
hapusnya perikatan
HAPUSNYA PERIKATAN
 • Pembayaran, menurutpasal 1393 KUHP, disebutkanpembayaranharusdilakukanditempat yang ditentukandlmperjanjian, ataukalauberkaitandengansuatubarangtertentudptdilkukanditempatbrgtsbbrada pd saatperjanjiandibuat.
  • Pembayaranjugadapatdilakukanolehpihakketiga.
hapusnya perikatan1
HAPUSNYA PERIKATAN

3. Pembaharuanhutang (inovasi) dapatberupa:

 • Apabilaseseorang yang berhutangmembuatsuatuperikatanhutangbaru, menggantihutang yang lama yang hapuskarnanya
 • Apabilaseseorangdebiturbaruditunjuksebagaipenggantidebitur lama dandebitur lama dibebeskankarnanya
hapusnya perikatan2
HAPUSNYA PERIKATAN
 • Perjumpaanhutangataukompensasi

Terjadijika 2 orangsalingberhutangsatusama lain makaterjadilahsuatuperjumpaan yang menghapuskanhutangkeduanya (pasal 1424 KUH Perdata)

 • Percampuranhutang

Terjadiapabilakedudukansebagaikrediturdandebiturberkumpulpada 1 orang

misalnyasidebiturmenerimatestamendarikrediturnyaatausidebiturkawindengankrediturdalamsuatupersatuanhartakawin

hapusnya perikatan3
HAPUSNYA PERIKATAN

6. Pembebasanhutang

Adalahapabilakrediturdengantegastidakmengkehendakilagiprestasidarikreditursehinggamelepaskanhaknyaataspemenuhanprestasi

 • Musnahnyabarang yang terhutang

Jugamenjadipenyebabhapusnyaperikatankarnadipandang force mayor, artinyadiluarkekuasaandebitur

hapusnya perikatan4
HAPUSNYA PERIKATAN
 • Kebatalan/pembatan

Dalampasal 1446 KUH Perdataberkaitandengantidakterpenuhinyasyaratobjektif/syaratsubjektif.

 • Berlakunyasuatusyaratbatal

Berkaitandenganperjanjianbersyarat

 • Lewatnyawaktu / daluarsa

Menurutpasal 1967 KUH Perdataadalahapabilatelahlewat 30 tahun, sehinggaakanmunculnatuurlijikeverbintenis, artinyakalaudibayarbolehtetapitidakdapatdituntutdidepan hakim.