Download
6102 say l yeni t rk t caret kanunu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6102 sayılı Yeni TÜRK TİCARET KANUNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
6102 sayılı Yeni TÜRK TİCARET KANUNU

6102 sayılı Yeni TÜRK TİCARET KANUNU

606 Views Download Presentation
Download Presentation

6102 sayılı Yeni TÜRK TİCARET KANUNU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6102 sayılı YeniTÜRK TİCARET KANUNU Prof.Dr.Sami Karahan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Adalet Bakanlığı Ticaret Kanunu Tadil Komisyonu Üyesi

 2. Kanuna Genel Bakış • Toplam 1535 md. + 6 geçici madde • Başlangıç 1-10 • Birinci Kitap : Ticari İşletme 11-123 • İkinci Kitap :Ticaret Şirketleri 124-645 • Üçüncü Kitap : Kıymetli Evrak 646-849 • Dördüncü Kitap :Taşıma İşleri 850-930 • Beşinci Kitap : Deniz Ticareti 931-1400 • Altıncı Kitap : Sigorta Hukuku 1401-1520 • Son Hükümler 1521-1535 • + Uygulama Kanunu (44 madde) • + 22 ayrı Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğ • + İç Yönergeler Prof.Dr.Sami Karahan

 3. Yürürlüğe Giriş • Yeni Ticaret Kanunu bazı istisnalar dışında 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. • 1- Bilgilendirme mekanizmasını düzenleyen internet sitesine ilişkin hükümler 1 Temmuz 2013’den itibaren yürürlüğe girecektir. • 2- Gerçek ve tüzel kişilerin uluslararası muhasebe standartlarına tabi olmalarını öngören finansal raporlamaya ilişkin hükümler 1 Ocak 2013’den itibaren geçerli olacaktır. • 3- Oy hakkı ve doğumu ile ilgili hükümler 15 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. • 4- Esas sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili hükümler yürürlüğe girmiştir. • vb. farklı yürürlük tarihleri bulunmaktadır. Prof.Dr.Sami Karahan

 4. Kanunu Etkileyen ve Etkileyecek Faktörler Prof.Dr.Sami Karahan

 5. Uluslararası Örgütler • Avrupa Birliği • Dünya Ticaret Örgütü • Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü • IMF • Dünya Bankası • Maddi hukuk kuralları konulması ve uluslarüstü hukuk rejimi yaratılması Prof.Dr.Sami Karahan

 6. Serbest Pazar ve Rekabet Ekonomisi • 1960'ların ortalarından itibaren serbest pazar ve rekabet ekonomisinin tüm ülkelerde yaygınlık kazandı. • Bu kavramlar AB için ortak değerler olarak kabul edildi ve AB'nin Kopenhag kriterleri arasına girdi. Prof.Dr.Sami Karahan

 7. Uluslar arası Piyasaların parçası Olma Arzusu Muhasebe Standartları Kurumsal Yönetim İlkeleri • IFRS ile özdeş Türk Muhasebe Standartları, genel ve mutlak uygulanma olanağına kavuşturuldu. • Kurumsal yönetim ile ilgili olarak bir taraftan ilkesel ve genel hükümler öngörülmesi yanında çeşitli konularda anılan ilkelere uygun düzenlemeler yapıldı. Prof.Dr.Sami Karahan

 8. Ekinleştirilmiş Denetim • Finansal tabloların hem şirketler hem de şirketler topluluğu yönünden çağdaş anlayışa uygun kurallara bağlanması • Anonim ve limited şirketlerin etkin, bağımsız ve uluslararası standartlarla uyumlu denetimin sağlanması Prof.Dr.Sami Karahan

 9. Yoğunlaşmalar • İşletmelerarası yoğunlaşmaların ve şirketler topluluklarının artması • İşletmenin bağımsız hareket ettiği, hep menfaatine olan kararları alması gerektiği şeklindeki hukuk dogması ile gerçek arasındaki çelişkinin çözümü Prof.Dr.Sami Karahan

 10. (e) İşlemler/ (e) Ticaret • Elektronik işlemler ve ticaret, hem ticareti hem şirketler hukukunu derinden etkilemiştir. • YK ve GK’un toplanma ve karar alması • Merkezi elektronik sicil • Güvenli elektronik imza • Sözleşmelerin elektronik ortamda kurulması, • Belgelerin saklanması Prof.Dr.Sami Karahan

 11. İnternet • Şeffaflık • Kamuyu bilgilendirme Prof.Dr.Sami Karahan

 12. Sorumluluk Hukuku • Yönetim kurulu üyeleri, • Denetçiler, • Taşıyıcılar, • vb. • Sorumluluk hukukunun yeniden şekillenmesi ve tanımlaması • Tazminat ve sigorta hukukunun yeniden yapılanması Prof.Dr.Sami Karahan

 13. Korunması Gereken Kişilerin Sayında Artış • Emredici kurallarla korunması gereken kişiler arasına, • tüketici, • halk paysahibi, • sigortalı, • elektronik ortamda işlem yapan ve • genel işlem şartlarının muhatapları katıldı . • Genel işlem şartları kanunlardaki menfaatler dengesini kuran yedek hükümleri kovdu. • Uzman hukukçuluk tüketici aleyhine işledi. Prof.Dr.Sami Karahan

 14. Uluslar arası Konvansiyonlar • Uluslararası konvansiyonların ticaret kanunlarının konusunu oluşturan birçok alanı ayrıntılı bir tarzda düzenlemeleri; Prof.Dr.Sami Karahan

 15. Ticari İşletme Kitabı Prof.Dr.Sami Karahan

 16. Ticarî İşletme • Ticarî işletme kavramı, tanımlanarak ve somutlaştırılarak korunmuştur. • TK.11 – (1) Ticarî işletme, esnaf faaliyeti için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Prof.Dr.Sami Karahan

 17. Faiz Genel Yaklaşım Bileşik Faiz • Serbestçe belirlenebilme, • Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerin saklı tutulması, • Ticaret hukuku yönünden özel sayılabilecek hükümler konulma, • Emredici (Yokluk) • Tarafların tacir olması • Cari hesaplar • Üç aydan aşağı olmama • İki taraf bakımından da ticari iş niteliğini haiz ödünç sözleşmeleri, • (UK.9) : Aksine hüküm içeren sözleşmeler üç ay içinde değiştirilir ve sözleşmeden çıkarılır; aksi hâlde anılan sürenin sonunda söz konusu hükümler yazılmamış sayılır. • üç aylık sürede işlemiş bulunan bileşik faiz borçludan istenebilir. Prof.Dr.Sami Karahan

 18. Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları • Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklı, kanundan veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına rağmen, borçlu, gecikmeden sorumlu tutulamayacağı hâller hariç, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. m.1530 Prof.Dr.Sami Karahan

 19. Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi • a) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda. • b) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda. • c) Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda • d) .. Prof.Dr.Sami Karahan

 20. Gecikme faizi ödenmesi • Mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin sonunu takip eden günden itibaren, şart edilmemiş olsa bile faize hak kazanır. • Gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az faiz ödeneceğini,  alacaklının  geç ödeme  dolayısıyla   uğrayacağı  zarardan  borçlunun  sorumlu olmayacağını veya sınırlı bir şekilde sorumlu tutulabileceğini öngören sözleşme hükümleri geçerizdir Prof.Dr.Sami Karahan

 21. Ticaret Sicili • Elektronik Bilgi Bankası, • Ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin ve odanın müteselsil sorumluluğu, • Görünüşe güven ilkesi, • Tescil/ilan çelişkisi halinde ilana güven korunur. • Tüzük 15.08.2011 tarihine kadar çıkarılmalı. Prof.Dr.Sami Karahan

 22. Ticaret Unvanı • Gerçek kişi unvanlarına Türkiye çapında; • Unvanı tecavüze uğrayan kişinin hakları artırılarak fikrî mülkiyete ilişkin kanun hükmünde kararnamelerle uyumlu etkin koruma • Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir. Prof.Dr.Sami Karahan

 23. Unvanın Kullanım Şekli • Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. • Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. • Sermaye şirketlerinde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Prof.Dr.Sami Karahan

 24. Haksız Rekabet Amaç Taraflar • Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. • Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır Prof.Dr.Sami Karahan

 25. Yeni Haksız Rekabet Türleri • Haksız rekabet teşkil eden fiillerin sayısı artırılmıştır. Örneğin; • Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, • Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak, • Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak, • Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak, Prof.Dr.Sami Karahan

 26. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek, • Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak, • Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aleyhine; • Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan, veya • Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullanmak, Prof.Dr.Sami Karahan

 27. Ticari Defterler • Pay defteri, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî defter sayılmışlardır (m.64/IV). • Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmalıdır. • Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir. Prof.Dr.Sami Karahan

 28. Uluslar arası standartların uygulanması • Ticarî Defterler, • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile özdeş şekilde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına, • Bu standartlarda hüküm bulunmayan hallerde doğrudan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na, • Hüküm bulunmayan hallerde "dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul gören muhasebe ilkelerine (US-GAAP)” uyularak tutulmalıdır. Prof.Dr.Sami Karahan

 29. Uygulamanın özellikleri • Türk uygulaması ayrıntılı ve gelişme halindeki standartların hakimiyeti altına girmektedir. • Bu durum, uluslararası toplumla ve piyasalarla bütünleşmeyi sağlayacaktır. • Türkiye Muhasebe Standartları ve bu bağlamda IFRS emredici niteliktedir. • Türkiye Muhasebe Standartları m.64 vd. hükümlere üstündür. • Türkiye Muhasebe Standartları, gerçek ve tüzel kişilerin ticarî defterlerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere, ticaret şirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, hatta gereğinde esnafa uygulanacaktır. Prof.Dr.Sami Karahan

 30. Acente Kanun, acentenin ücret, olağanüstü giderler ve faiz isteme hakları ile sözleşmenin sona ermesini yeniden düzenlemiş, ayrıca denkleştirme talebiyle sözleşmenin sona ermesinden sonra geçerli olan rekabet yasağı anlaşmasına ilişkin hükümlere yer vermiştir. Prof.Dr.Sami Karahan

 31. Kaldırılan Diğer Hükümler • Ticaret işleri tellallığı • TK. m.135 Prof.Dr.Sami Karahan

 32. Şirketler Hukuku Genel Hükümler Prof.Dr.Sami Karahan

 33. Ehliyet • Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar saklıdır. TK.125 • Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde, şirketin hak ehliyetinin şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı olduğunu belirten hükümler bulunması hâlinde, bu hükümler 01.07.2012 tarihten itibaren yazılmamış sayılır (UK. 15) Prof.Dr.Sami Karahan

 34. İşletme konusu dışı işlemin akibeti • Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir. • Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır (TK.371). • Bakanlık 1 yıl içinde fesih davası açabilir (Tk.210/3) Prof.Dr.Sami Karahan

 35. Yeni Sermaye Türleri • Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; • b) Fikrî mülkiyet hakları; • h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler; • j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer • konabilir. TK.127 • Sayım tadadi. • İlgili sicile resen bildirimde bulunma • UK. m.16 Prof.Dr.Sami Karahan

 36. Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme • Ayrıntılı bir şekilde ve AT yönergelerine uygun düzenlenme, • Güvenli, şeffaf ve basit işlemler zinciri, • Alacaklıların ve diğer hak sahiplerinin korunması, • İşçilerin devralan şirkete geçişleri, hakları ve sorumlulukları, Prof.Dr.Sami Karahan

 37. Birleşme Türleri (1) Sermaye şirketleri, • a) Sermaye şirketleriyle • b) Kooperatiflerle ve • c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, • birleşebilirler. (2)Şahıs şirketleri, • a) Şahıs şirketleriyle • b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, • c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, • birleşebilirler. (3) Kooperatifler, • a) Kooperatiflerle, • b) Sermaye şirketleriyle ve • c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, • birleşebilir. TK.137. Prof.Dr.Sami Karahan/Birleşme

 38. Tasfiye Halindeki Şirketin Birleşmesi • Tasfiye hâlindeki bir şirket, • malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve • devrolunan şirket olması şartıyla, • birleşmeye katılabilir. • TK.138 Prof.Dr.Sami Karahan/Birleşme

 39. Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma • Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir. Prof.Dr.Sami Karahan/Birleşme

 40. Birleşmenin İptali • Birleşme hükümlerinin ihlali halinde; • Birleşme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler. İlânın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar. Prof.Dr.Sami Karahan

 41. Bölünme Türleri • Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. • Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. • Kısmî bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. • Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur.m.159 Prof.Dr.Sami Karahan/Bölünme

 42. Geçerli Bölünmeler • Sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilirler. • m.160   Prof.Dr.Sami Karahan/Bölünme

 43. İş ilişkilerinin geçmesi • Tam veya kısmî bölünmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer.Madde 178 • İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanunî işten çıkarma süresinin sonunda sona erer; devralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür. • (3) Eski işveren ile devralan, işçinin bölünmeden evvel muaccel olmuş alacakları ile hizmet sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar geçen sürede muaccel olacak alacaklarından müteselsilen sorumludur. • (4) Aksi kararlaştırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaşılmadıkça, işveren hizmet sözleşmesinden doğan hakları üçüncü bir kişiye devredemez. • (5) İşçiler muaccel olan ve birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde muaccel olacak alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilirler. • (6) Devreden şirketin bölünmeden önce şirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortakları, hizmet sözleşmesinden doğan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleşmesi normal olarak sona ermiş olsaydı muaccel hâle gelecek olan veya işçinin itirazı sebebiyle hizmet sözleşmesinin sona erdiği ana kadar doğacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler. Prof.Dr.Sami Karahan/Bölünme

 44. Bölünmenin İptali • Bölünme hükümlerinin ihlali halinde; • Bölünme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan bölünmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler. İlânın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar. Prof.Dr.Sami Karahan

 45. Tür Değiştirme a) Bir sermaye şirketi; • 1) Başka türde bir sermaye şirketine; • 2) Bir kooperatife; b) Bir kollektif şirket; • 1) Bir sermaye şirketine; • 2) Bir kooperatife; • 3) Bir komandit şirkete; c) Bir komandit şirket; • 1) Bir sermaye şirketine; • 2) Bir kooperatife; • 3) Bir kollektif şirkete; d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine • dönüşebilir.m.181 Prof.Dr.Sami Karahan/Tür Değiştirme

 46. Ticarî işletmenin Tür Değiştirmesi • Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir. • m.194 • Bir ticaret şirketinin bir ticarî işletmeye dönüştürülebilmesi için, söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümü, ticarî işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve ticarî işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilân edilmelidir. Prof.Dr.Sami Karahan/Tür Değiştirme

 47. Tür Değiştirmenin İptali • Tür Değiştirme hükümlerinin ihlali halinde; • Tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan tür değiştirmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler. İlânın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar. Prof.Dr.Sami Karahan

 48. Şirketler Topluluğu • Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. • Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumundadır. (sadece ticaret şirketleri) • Dolaylı hâkimiyet, bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olmasıdır. • Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise, şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır (TK.195)

 49. Fiili Hakimiyet • 1. Oy haklarının çoğunluğuna sahip olma veya • 2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haiz olma veya • 3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturma, 4. Yukarıdaki hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması,