az rbaycan d vl t pedaqoji kolleci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci - PowerPoint PPT Presentation


  • 1022 Views
  • Uploaded on

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci. 2011-2012-ci tədris ilində təhsildə yeni yanaşmalar – yeni dərsliklər, proqramlar və digər tədris resurslarının hazırlanması. Məruzəçi: Filologiya elmləri namizədi Gültəkin Ağacan qızı Əliyeva 06.04.2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci' - kayo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
2011-2012-ci tədris ilində təhsildə yeni yanaşmalar – yeni dərsliklər, proqramlar və digər tədris resurslarının hazırlanması

Məruzəçi: Filologiya elmləri namizədi Gültəkin Ağacan qızı Əliyeva 06.04.2012

slide3
Tədris hissə müdirinin tədris şöbələri və fənn birləşmələri ilə Təhsildə Yeni Yanaşmaların təşəkkülü üzrə gördüyü işlərin xülasəsi
slide4

Bu tədris ilində orta ixtisas məktəblərində dövlət səviyyəsində keçirilməsi nəzərdə tutulmuş proqramlara uyğun olaraq, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində də xüsusi tədbirlər planına uyğun olaraq səmərəli bir fəaliyyət istiqaməti götürülmüşdür. Kollecdə aparılan işlərin əsas tələbi təhsilin məzmunun yeniləşdirilməsi, təhsildə yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi, təhsil sisteminin yenidən qurulması, təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, yeni tədris planlarının,

slide5

fənn proqramlarının, mühazirə toplularının, dərslik və dərs vəsaitlərinin, praktik məşğələ resurslarının hazırlanması olmuşdur. Kollecdə keçirilən dərs və tədbirlərdə, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi şəraitində təlimin başlıca ideyası nəyi isə birlikdə icra etmək deyil, birlikdə öyrənməkdir. Bu mənada da yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqində əsas məqsəd planlı şəkildə düşünülmüş təlimdə başlıca şərt kimi tələbə fəaliyyətinin interaktivliyini ön plana çəkməkdir.

slide6

Yeni təlim texnologiyalarına əsaslanan dərsdə inteqrasiyanın əhəmiyyəti də böyükdür. Bildiyimiz kimi inteqrasiyanın bir çox növləri mövcuddur: metodlara, priyomlara, üsullara, səviyyələrə və istiqamətlərə görə.

Müasir təhsil sistemi müəllimə praktik fəaliyyətində inteqrasiyanın bütün növlərindən istifadə etməyə imkan vermir. Hər mövzuya uyğun olaraq, düzgün intqerasiya növü seçilməlidir. Dərsdə müxtəlif fənləri inteqrasiya edən müəllim dərketmənin mahiyyətinin təzadlarını nəzərə almalı və təfəkkür standartlıqlarının qarşısının alınması prosesində variantlılıq və konstantlıq, təkrarolunma və təkrarolunmazlıq, təsadüfilik və qanunauyğunluq, açıq-aydın və intuitivliyəsivliyə istinad etməli, bunların bir və ya bir neçə fənn daxilində bir-birinə təsirinin dərəcəsini tapmalıdır.

slide7

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində tədris keyfiyyətinin təmin olunması

Kollecdə özünüqiymətləndirmə modellərinin yaranması

Kollecin fəaliyyəti haqqında ictimai hesabat sisteminin yaradılması

Tədris prosesində tələbələrin fəallığının artırılmasını təmin edən motivasiyalar sisteminin yaradılması

slide8

Təhsil proqramları üzrə hazırlığın məzmunu və strukturu

Tədris planlarının baza təhsil proqramlarına uyğun hazırlanması və təsdiqi;

Tədris planlarında olan fənlərin və onların proqramlarının məzmunun dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğunluğu;

Təhsil proqramları üzrə hazırlığın məzmunu onun dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğunluğu və bu hazırlığı təmin edən müvafiq tədris-metodik sənədlərin təhlili əsasında qiymətləndirilir. Bu zaman aşağıdakılar təhlil olunur:

Tədris olunan fənlərə ayrılmış saatların miqdarının tədris planlarına uyğunluğu;

Tədris planlarında nəzərdə tutulmuş fənlərə dair tədris-informasiya mənbələrinin kifayət qədər olub-olmaması və müasirliyi.

t dris prosesi
Tədris prosesi

Tədris planları

Açıq dərslər

Fənn proqramları

Tədris resursları (əyani vəsaitlər, didaktik materiallar, dərsliklər, dərs vəsaitləri)

slide10

Tədris resursları

İşçi tədris planları, proqramlar, mövzu-təqvim planları, dərs planları, dərslik, dərs vəsaiti, metodiki işləmə, məruzə mühazirə toplusu, qiymətləndirmə cədvəli.

slide11

Paylama materialları, test materialları, məntiqi materiallar, işçi vərəqləri, tapşırıq kartları, krossvord, əyləncəli oyunlar, sxem, cədvəl, tablo, albom, portret.

slide12

Texniki təchizat,

kompyuter,

proyektor, lövhə,

slayd, disk, çoxaltma aparatı.

slide13
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində qrif alınmaq üçün Təhsil Nazirliyinə təqdim olunacaq fənn proqramları haqqında məlumat
az rbaycan d vl t pedaqoji kollecind m vcud d rslik v metodiki v saitl r haqq nda m lumat
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində mövcud dərslik və metodiki vəsaitlərhaqqında məlumat
201 1 2012 ci ill r rzind kollecd t dris resur s lar n n haz rlanmas nda a a dak i l r g r lm d r
2011-2012-ci illər ərzində Kollecdə tədris resurslarının hazırlanmasında aşağıdakı işlər görülmüşdür
slide26

İxtisasların yeni təsnifatına uyğun olaraq aşağıdakı ixtisaslar üzrə yeni tədris planları işlənib hazırlanmış, təsdiq edilmişdir:

  • İbtidai sinif müəllimliyi
  • Ailə və ev təhsili
  • Fiziki tərbiyə müəllimliyi
  • Texnologiya müəllimliyi
  • İnformatika müəllimliyi
  • Təsviri incəsənət müəllimliyi
slide27
Yenilənmiş tədris planına uyğun, ixtisaslar üzrə yeni fənn proqramları fənn komissiyalarının iclaslarında müzakirə edilərək təsdiq edilmişdir. Artıq proqramlara Təhsil Nazirliyininin müvafiq şöbəsindən qrif alınması üçün müraciət edilmişdir.

Tədris planları və proqramlarının tələblərinə uyğun Təhsil resursları işlənilməsinə başlanmışdır. “İnformatika müəlliməliyi” ixtisası üzrə “Təhsildə İKT” , “İnformatikanın tədrisi metodikası” ,

slide28

“Əməliyyat sistemləri” , “Dünya və Vətən mədəniyyəti”, “Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Şərq mədəniyyəti tarixi” , “İncəsənət tarixi” , “Azərbaycan Miniatür sənəti”, “Alqoritmlər” , “Şəbəkə, internet və multimedia” fənlərindən müəllimlərin mühazirə toplularıhazırlanmışdır.

slide29

Tədris prosesində Yeni informasiya Texnologiyalarının tətbiqi üçün metodiki baza yaradılmış, İKT vasitələrini tədrisə tətbiq etmək imkanlarını genişləndirmək məqsədilə müəllimlərin treninq və seminarlarda iştirakına nail olunmuşdur.

slide30
Mühazirə toplularının, zəruri ədəbiyyatların, əyani və didaktik materialların, müasir təlim texnologiyalarına istinadən işlənmiş dərs nümunələrinin və interaktiv tədris kurslarının elektron versiyaları hazırlanmış, kataloqlaşdırılaraq kollecin kitabxanasına təqdim edilmişdir.
m asir t lim texnologiyalar m vzusunda m hazir toplusu i l nmi v a a dak m vzular hat olunmu dur
Müasir təlim texnologiyaları mövzusunda mühazirə toplusu işlənmiş və aşağıdakı mövzular əhatə olunmuşdur
slide32

Fəal təlimin nəzəri əsasları Fəal təlim anlayışının səciyyəsiƏnənəvi və fəal təlimin ümumi və fərqli cəhətləri Fəal təlimin prinsipləri, müxanizmləri Milli kurikulum və fənn kurikulumları məfhumlarının pedaqoji anlayışlar sistemində yeri Fənn kurikulumları və müəllim hazırlığı məsələləri Fəal təlimdə qiymətləndirmə standartları Fəal təlimin üstünlükləri Fəal təlimdə pedaqoji refleksiyanın mahiyyəti Dərsin planlaşdırılması və keçirilməsi Fəal təlimdə motivasiya və fəallaşdırma məşğələsinə müəllimin hazırlığı

slide33

Fəal təlimdə refleksiyanın mahiyyəti Fəal təlimlə müəllimin meyarlar cədvəli ilə işləməni Fəal təlimdə inteqrasiya sistemi, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya Fəal dərsin quruluşu mərhələləri Fəal dərsdə əyaniliyin tərtibatın əhəmiyyəti, istifadə olunmuş tədris vasitələri Fəal təlimdə fasilitasiya qaydaları, onların dərsin idarə olunmasında rolu Müəllimin fasilitasiya bacarıqları (izahedici, aydınlaşdırıcı, istiqamətləndirici suallarla iş) Fəal təlimdə öyrədici mühit anlayışlarının səciyyəsi Fəal təlimdə psixoloji mühitin mahiyyəti, əhəmiyyəti, burada müəllimin rolu Fəal təlim təfəkkürə əsaslanan təlimdir. “Açar sözlərlə iş” , “Açar sözlərin köməyilə psixoloji dəstəkləmə qaydaları”

slide34

Fəal dərsdə qrupların təşkili. Kiçik qruplarla iş Fəal dərsdə anlayışların çıxarılması. Təqdimat Təlimin məqsədləri: fəal dərsin növləri (induktiv, deduktiv dərs) Bulumun faksanomiyası təsnifatları (inkari, psixomotor, ünsiyyət bacarıqları) Fəal dərsin kompleks təlim metodları: “Rollu oyun” , “Əqli hücum” , “Cütlərlə iş” , “Debat” , “Diskussiya” və s. Fəal təlimin texnikalar sistemi “BİBÖ” , “VENN” diaqramı, “Karusel” və s. diaqramı Fəal təlim öyrədici mühit anlayışı Fəal dərsdə kompüterdən istifadə, internet və digər texniki avadanlıqlarla işin təşkili Elektron lövhə. Fəal təlimdə texniki vasitələrdən istifadə. Pedaqoji prosesin keyfiyyətinə xidmət kimi elektron dərsin işlənib hazırlanması Pedaqoji texnologiyalar. Onların səciyyəsi

slide36

Kollecdə keçirilən açıq dərslər və tədbirlər, elmi praktik konfranslar, dəyirmi masa, disput və diskussiyaları əks etdirən yazılar son illərdə nəşr olunmuş “Zəmanəmizin ən böyük azərbaycanlısı” və “Zəkanın nurunda” kitabında öz əksini tapmışdır. Hazırda nəşrə hazırlanan yeni bir kitabda kollecin müəllimlərinin müasir təlim texnologiyalarına istinad edərək hazırladığı qeyri-ənənəvi dərslərdən ibarət toplu işlənmişdir. Bu kitabda müəllimlərlə birgə tələbələrin də pedaqoji təcrübə prosesində verdiyi açıq dərslər göstərilmişdir. Kitaba dərslərin elektron versiyası və bir neçə elektron dərs modeli salınmışdır.

slide47

Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin

müəyyənləşdirilməsi üçün qiymətləndirmə meyarları

son ild az rbaycan d vl t pedaqoji kollecind ke iril n a q d rsl r haqq nda m lumat
Son üç ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində keçirilən açıq dərslər haqqında məlumat
slide53

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində Ana dili və onun tədrisi metodikası, Ədəbiyyat, Riyaziyyat, Humanitar və sosial iqtisadi fənlər, Pedaqogika və psixologiya, Xarici dil, Biologiya-Kimya, Texnologiya fənn komissiyalarında 2011-2012-ci tədris ili üzrə keçirilmiş açıq dərslərin, metodiki işlərinQRAFİKLƏRİ